Studny - registrace

   MĚSTSKÝ   ÚŘAD  ŽIDLOCHOVICE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 Masarykova 100, Židlochovice 667 01 Pracoviště Nádražní 750, Židlochovice
Naše značka: OŽP2007/Mu                                                                              V Židlochovicích dne 13.2 2007
Vyřizuje/linka : V. Muzikářová/547428762
  Povolení ke stavbě studny a odběru podzemní vody  pro individuální zásobování jednotlivých domácností a odběru povrchových vod.
       Za odběr podzemní vody ze studny pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou se považuje odběr podzemní vody, u něhož je účelem nakládání s vodami uvedené v platném povolení  - odběr vody pro zásobování domácnosti nebo je použita jiná formulace vyjadřující tento účel.         
      Odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1.1.1955 se považuje za povolený, nehledě na to, že v listinné podobě žádné rozhodnutí vydáno být nemuselo. Pokud zároveň odběr podzemní vody slouží, podle prohlášení odběratele, k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn. např. k vaření, splachování WC, zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.), považuje se odběr za povolený i po 1.1.2008 a o žádné nové povolení není třeba žádat. Není podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy.
     Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.1.1955 lze pouze na základě platného povolení příslušného správního orgánu (vodoprávního úřadu). Pokud o vydání povolení nebylo v minulosti požádáno a povolení nebylo vydáno, je nezbytné co nejdříve o vydání povolení požádat pověřený obecní úřad ( MěÚ Židlochovice, vodoprávní úřad ).
Všechna vydaná povolení ke stavbě studny a odběru vody pro individuální zásobování vodou jednotlivých domácností zůstávají v platnosti,  dnem 1. 1. 2008 nezanikají ! 
odběru povrchové vody (tj. např. voda v potoku, v rybníku, v řece apod.) je využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo), ale voda je odebírána např. přímo konví, pak žádné povolení není třeba. Pokud je k odběru povrchové vody využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo, trkač apod.), pak je třeba povolení příslušného pověřeného obecního úřadu (vodoprávní úřad) se souhlasem správce toku, a to bez ohledu na množství odebrané vody.
Kdo je „osoba s odbornou způsobilostí „ ?
Za osobu s odbornou způsobilostí se považuje hydrogeolog podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Jeho vyjádření je podkladem vydání povolení k odběru podzemní vody, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak. Doporučuje se proto před podáním žádosti konzultovat tuto otázku s příslušným vodoprávním úřadem.
Řízení o vydání povolení k odběru podzemní vody, k odběru povrchové vody ani řízení k o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nepodléhá správnímu poplatku.
Nejsou-li zachovány doklady ( povolení )  ke stavbě studny a  k odběru podz. vody (vybudované po roce 1955), z nichž by bylo možné zjistit účel pro který by stavba byla povolena je třeba učinit následující:
Předložit vodoprávnímu úřadu  MěÚ Židlochovice tyto doklady:
•   Zjednodušenou dokumentaci stavby studny ( pasport stavby)
•   Vyplněný formulář – „ Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů  domácností „ . – viz níže přiložený formulář
Vysvětlivky:
A/  pasport stavby ( dokumentace k legalizaci stavby studny ) náležitosti ( dle vyhl. č. 499/2006 o dokumentaci staveb ):
1. údaje o účelu a místu stavby studny, jméno a příjmení  a adresu místa trvalého pobytu vlastníka studny,  parcelní čísla pozemku podle katastru nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných práv a údaje o rozhodnutích o stavbě; pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby,
2. situační výkres skutečného stavu území v měřítku katastrální mapy nebo větším se zakreslením polohy stavby studny
3. stavební výkres vypracovaný podle skutečného provedení stavby studny s příslušným řezem, s popisem stavby studny podle současného, popřípadě uvažovaného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů
4. technický popis stavby a jejího vybavení.
/ poznámka : zpracovatel pasportu – technické vzdělání – i bez autorizace, případně občan, ale dokumentace musí mít všechny náležitosti ! )
B/ Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů  domácností
  ( příloha č. 2 vyhl. č. 432/2001 Sb. ) - viz příloha:
 
 
 
 
 
 _____________________________________________________________________________________
 

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

[§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1.  vodního zákona
1.      Žadatel1)
Jméno, popřípadě jména, příjmení       …............................…................
Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu...........................................
Datum narození                                        ............................
Telefon                                                         ............................
2.        Účel užití odebírané podzemní vody2)
......................................................................................
3.     Údaje o místu nakládání s vodami
Název obce                                                                                             ..................................
Název katastrálního území                                                               ..................................
Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí               ..................................
Typ odběrného objektu3)                                                                                                                                                                                                                                                              ..................................
                                                                                                     .......................................
4. Údaje o množství vod, se kterými má být povoleno nakládat
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá         ........................
prům._______l.s-1                                         max. _______l.s-1
max. _______m3.měs-1                               _______m3.rok-1
5.        Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno                                          ......................
6.        Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi
 
Název nebo obchodní firma / Jméno, příjmení
Adresa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         (V případě většího počtu účastníků vodoprávního řízení než 3 se jejich seznam uvede v příloze žádosti.)
 
 
V ....................... dne .....................
 
            ..................................
                                                                                              podpis(y) žadatele(ů) 
Přílohy
1.        Mapový podklad v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000, 1:10 000) se schématickým zákresem místa odběru podzemní vody, pokud se současně s odběrem podzemních vod nežádá i o povolení souvisejícího vodního díla (např. studny).
2.        Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody.
3.        Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, včetně zhodnocení původu vody (mělký či hlubinný oběh), možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona) (viz. metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR č. 1/2002 ke stanovení minimální hladiny podzemních vod uveřejněný ve Věstníku MŽP ČR, částka 2/2002).
4.        Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici.
5.        Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy4) jako podklad pro zahájení řízení.
6.        Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.
Vysvětlivky 
1)    Žadatel je fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. Uvede se jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.
2)    Jako účel užití se uvede např. zásobování rodinného domu, rekreačního objektu apod.
3)      Uvede se, zda se jedná o pramenní jímku, vrt, studnu, zářez nebo o jiný odběrný objekt.
4)    Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Datum zveřejnění:
©2006-2024 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti