Informace poskytované správcem

1. Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů) případně jeho zákonnému zástupci, pokud poskytovatel údajů nedosáhl 13/15 let, zákonné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce obec Otmarov, případně jeho pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány. Dokument „Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem“ může být poskytnut na vyžádání nebo zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.otmarov.cz

 

2. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Název: obec Otmarov
Kontaktní poštovní adresa: Otmarov 56, 664 57  Měnín
Telefonní čísla: 724183495, 547 229 360
Elektronická adresa: otmarov.obec@seznam.cz
Identifikátor datové schránky: yi2a27r
IČ: 00488259
DIČ: CZ 00488259

 

3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Obec Otmarov zřizuje v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence: Mgr. Radka Raflová, tel.: 776237846, email: info@region-cezava.cz.

 

4. Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme podle následujících zásad:

Zákonnost, korektnost, transparentnost

Účelové omezení – Osobní údaje zpracováváme pouze za účelem pro který jsme jej od vás získali.

Minimalizace údajů

Přesnost

Omezení doby uložení

Integrita a důvěrnost

Proporcionalita – Jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob.

Odpovědnost

 

5. Zákonnost zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem. Mezi tyto zákonné způsoby patří:

Souhlas – Poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Užívá se, pokud nelze použít jiné zákonné způsoby pro zkvalitnění služeb.

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu:

 

Plnění či uzavření smlouvy – Zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy.

Právní povinnost – Především povinnost vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s legislativou.

Osobní údaje zpracovávané na základě zákona o obcích:

matrika, evidence obyvatel, czech point, poplatky Ko a psi

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů:

informace podle 106, volební systém.

 

Životně důležitý zájem –  autonehoda, požár, katastrofa.

Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci – Životní situace občana, správní řízení, policejní vyšetřování.

Oprávněný zájem – Používáno pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu práce. V takových případech zpracováno posouzení vlivu daných opatření na ochranu osobních údajů.

Kamerový systém se záznamem provozovaný na území obce Otmarov nepřetržitě monitoruje prostory sběrných míst a přístup k záznamům mají pouze zaměstnanci obecního úřadu. Záznam je uchováván po dobu jednoho měsíce a po té je přehrán dalším záznamem.

 

6. Práva poskytovatele osobních údajů

Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva. V případě vaší pochybnosti, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktujte našeho pověřence, kontaktní informace jsou v bodu 3 tohoto dokumentu.

Právo na přístup k osobním informacím

Právo na opravu osobních údajů

Právo na výmaz osobních údajů, pokud toto zpracování není předmětem zákonné povinnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku

Právo na přenositelnost údajů

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 

 

Datum zveřejnění:
©2006-2024 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti