Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 29, konaného dne 13.9.2010

 


 

Obec Otmarov Zápis č. 29                                                                                   Otmarov 56, 664 57 Měnín z veřejného zasedání ZO Otmarov 13.9.2010

Zápis č. 29

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 13.9.2010 v Otmarově

Účast Zastupitelů obce: přítomni: Fatima Klimešová, Jan Florian, Rostislav Bednář, Pavel Minařík,

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce je zasedání usnášeníschopní.

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

Zapisovatel: Rostislav Bednář

Ověřovatelé zápisu: Fatima Klimešová Pavel Minařík
 

Návrh programu jednání:

 1. Zahájení

 2. Výběr firmy na svoz PDO na rok 2011

 3. Příkopa směr „Pastvisko“

 4. Různé: - Stížnosti na zámečnickou výrobu na č.p. 81

- Nová zpevněná plocha na ukládání tříděného odpadu

- Volby 2010

- Topení v hasičc

- Oprava střechy na hasičce

              Ad 1) Zahájení provedl starosta obce přivítáním všech přítomných a konstatováním, že

zastupitelstvo je usnášeníschopné.Určil zapisovatele pana Rostislava Bednáře, ověřovatele zápisu paní Fatimu Klimešovou a pana Pavla Minaříka

Hlasování o návrhu programu veřejného zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu :

Výsledky hlasování-4 pro – 0proti –0 zdržel se

Ad 2)

Starosta předal slovo paní Vejplachové, zástupkyni firmy AVE CZ, aby přednesla svoji nabídku na cenu za likvidaci odpadů v naší obci na rok 2010. tato nabídka byla výhodnější než nabídka firmy KTS Ekologie a proto zastupitelstvo rozhodlo o výběru firmy na svoz PDO na rok 2011 a to firmu AVE CZ. Obec Otmarov zruší výpověď smlouvy s firmou AVE CZ a bude i nadále využívat jejích služeb.

Hlasování o nabídce na svoz PDO na rok 2010 firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Výsledky hlasování : 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se hlasování 

Ad 3) Příkopa směr „ Pastvisko“

Na základě stížnosti pana Greiffenegga podané na obecní úřad dne 30.8.2010 č.j. 362, bylo přistoupeno znovu k projednání celé záležitosti.Oprava příkopu měla proběhnout v jarních měsících roku 2010, po obdržení dotace na opravu vozovky s touto příkopou sousedící.Protože dotace obci přiznána nebyla, nemohlo dojít k opravě této komunikace a s ní sousedící příkopy. Zastupitelstvo se shodlo na tom, že nemá cenu tuto akci rozdělovat na několik etap a rozhodlo takto. Starosta do konce volebního období osloví nejméně tři firmy na dodání cenových nabídek na realizaci opravy pouze příkopu na základě projektu k tomuto účelu zpracovanému. Pro další zastupitelstvo, které vzejde z voleb 15 a 16.10 2010 pak bude připravena akce i s cenovými nabídkami a zastupitelstvo si rozhodne o variantě a firmě, která akci provede. Zastupitelstvo zastává názor, že před koncem volebního období by nemělo zavazovat nové zastupitelstvo akcemi většího finančního rozsahu a nechat jej určit si priority a postup dle schváleného plánu rozvoje obce.
 

Hlasování o návrhu na vypracování cenových nabídek na opravu příkopu

Výsledky hlasování – 4 pro – 0 proti 0 zdržel se hlasování

Ad 4 ) - Starosta seznámil zastupitele s množícími se stížnostmi na zámečnickou výrobu na č.p. 81. Bylo konstatováno, že v areálu tohoto domu probíhá zámečnická výroba, která v této zástavbě nesmí být provozována, protože dům stojí v oblasti kde je podle platného ÚP zóna pro bydlení. Zóna pro zámečnickou výrobu, která ruší zejména hlukem a prachem je dle ÚP na jiném místě v obci. Bylo konstatováno, že pokud obec obdrží písemnou stížnost na chování obyvatel tohoto domu, bude tato postoupena pověřené obci, která přestupkovou agendu pro naši obec řeší.

 • Zastupitelstvo se shodlo na dalším postupu při nakládání s odpady na nově zbudovaném sběrném místě.Starosta vypracuje plán na ukládání odpadů do uzamykatelného prostoru a další pravidla na provoz tohoto sběrného místa.

Hlasování o postupu při ukládání odpadů na novém sběrném míst

Výsledky hlasování – 4 pro – 0 proti 0 zdržel se hlasování

 • Zastupitelstvo obce schválilo záměr nájemce v hasičce na zbudování přídavného topení na tuhá paliva. Bude zbudován komín na krbová kamna přes štítovou zeď směrem do zahrady pana MVDr. Koláčka. Komín bude zbudován pronajímatelem na jeho náklady a bude splňovat požadavky na stavbu těchto zařízení.

Hlasování o záměru zbudovat komín pro přídavné topení v hasičce.

Výsledky hlasování– 4pro- 0 proti 0 zdržel se hlasování


Vzhledem k opakovanému zatékání do garáže a příslušenství hasičské zbrojnice, rozhodlo zastupitelstvo o opravě střechy. Bylo konstatováno, že střecha už má garantovanou životnost prošlou a posunutí termínu opravy by způsobilo větší škody na majetku obce. Byla posouzena nabídka firmy Sklenář Blučina a nabídka byla přijata.


 

Hlasování o záměru opravit střechu na hasičské zbrojnici

Výsledky hlasování – 4pro- 0 proti 0 zdržel se hlasování

Návrh usnesení č. 29 

přijaté na Veřejném zasedání Zastupitelstva obce Otmarov dne 13.9.2010.2010
 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • Program jednání

 • Zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání

 • Výběr firmy na svoz PDO na rok 2011 dle předložených cenových nabídek.

 • Změnu usnesení č 28 a to zrušení bodu 3 a 4, přijaté na VZZO dne 28.6.2010 a zpětvzetím výpovědi smlouvy s firmou AVE CZ

 • Instalaci komína na přídavné topení tuhými palivy v prostorách klubovny hasičské zbrojnice, za podmínek splnění norem pro stavbu takového zařízení a financování žadatelem.

 • Zahájení řízení pro získání cenových nabídek na opravu příkopu pro odvod dešťové vody dle projektové dokumentace, oslovením nejméně tří firem.

 • Opravu střechy na hasičské zbrojnici firmou Sklenář Blučina dle její cenové nabídky.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. nárůst stížností na zámečnickou výrobu v domě č.p.8

Ověřovatelé zápisu vlastnoručně stvrdili správnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném zasedání zastupitelstva obce.

Paní Fatima Klimešová   pan Hrdý Vítězslav

Zapsal : Rostislav Bednář

Podepsán : starosta obce Jan Florian

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec: 20,30 hodin
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 28, konaného dne 28.6.2010

 

Zápis č. 28

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 28.06.2010 v Otmarově

 

Účast Zastupitelů obce: přítomni: Jan Florian, Rudolf Konečný, Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Vítězslav Hrdý, Václav Gregorovič


 

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.

 

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

 

Zapisovatel: Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu: Václav Gregorovič, Vítězslav Hrdý

Návrh programu jednání:


 

 1. Nabídka KTS EKOLOGIE

 2. Rozpočtové opatření č. 04 a 05/2010

 3. Výběr dodavatele na zhotovení zpevněné plochy

 4. Výběr nájemce na část nebytových prostor pro podnikání dle záměru č.2/2010

 5. Stanocení počtu Zastupitelů obce na další volební období

 6. Různé 6.1. Určení správce areálu Pastvisko

6.2. stížnost- příkopa před domy 13 a 14

6.3. stížnost – příkopa před domy 4 a 5

           6.4. navýšení počtu kontejnerů na plast


 

Hlasování o návrhu programu veřejného zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0

 

Ad 1)Zahájení Zasedání provedl pan starosta přivítáním zúčastněných, konstatoval, že počet Zastupitelů na zasedání je šest a tudíž je počet dostatečný k tomu, aby Zastupitelstvo obce bylo usnášeníschopné.

Poté byl vyzván host, p. Ing Marek, jednatel společnosti KTS EKOLOGIE, aby přednesl nabídku své firmy. Ing. Marek seznámil Zastupitele obce s programem společnosti, jejím hospodařením a perspektivami na další rok 2011. Podmínky s provozováním svozové firmy KTS EKOLOGIE jsou srovnatelné s podmínkami, které nabízí současná svozová firma AVE.

Pan starosta , na základě předneseného referátu, dal hlasovat o návrhu ukončit spolupráci s firmou AVE a přestoupit k firmě KTS EKOLOGIE za předpokladu alespoň stejných, nebo výhodnějších podmínek, než nabízí současná svozová firma AVE CZ a to v časovém horizontu od 01.01.2011.

Výsledky hlasování : 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se hlasování

 

Ad 2) Rozpočtová opatření č. 04/2010 a 05/2010


 

Komentář k uvedeným rozpočtovým opatřením přednesl pan starosta na základě podkladů, které vypracovala p. účetní Kateřina Hrdličková.


 

Hlasování o návrhu přijmout uvedená rozpočtová opatření 04/2010 a 05/2010 –


 

Výsledky – 6 pro – 0 proti 0 zdržel se hlasování


 

Ad 3) K výběru dodavatele na zhotovení zpevněné plochy a oplocení prostoru za Hasičským domem, kde bude umístěn kontejner na stavební odpad a kontejnery na tříděný odpad : ve výběru jsou dvě firmy a to firma DURIT a firma Sekanina. Firma DURIT podává nabídku o cca 9 tis. Kč nižší než firma Sekanina, investiční akce představuje cca 150 tis. Kč. Navíc jsou zváženy jisté přednosti firma DURIT při budování chodníku v obci.


 

Hlasování o návrhu pověřit firmu DURIT provedením zpevněné plochy a oplocení :


 

Výsledky : 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se hlasování


 

Ad 4) K záměru pronajmout část Hasičského domu se sešly ve stanoveném termínu celkem 2 nabídky : -Jana Navrátilová, Popovice 39, s nabídkou 570,- Kč/m2/rok a

-p. Lauterbachová, Otmarov 70 s nabídkou 450,- Kč/m2/rok


 

Hlasování zřídit provozovnu na výrobu krabic :

3 pro – 3 proti – 1 zdržel se hlasování. Před hlasováním byla telefonicky oslovena p. Fatima Klimešová, která byla řádně omluvena  z rodinných důvodů.


 

Hlasování zřídit restauraci :

3pro – 3 proti- 1 zdržel se hlasování.


 

Ve věci pronájmu části Hasičského domu, nebylo v hlasování rozhodnuto.


 

Ad 5) Návrh stanovit počet Zastupitelů obce při volbách do Obecních Zastupitelstev byl vysloven návrh, aby zůstal stávající stav, tedy 7 (sedm) Zastupitelů.


 

Hlasování o návrhu stanovit počet Zastupitelů v příštích volbách na 7 (sedm) :

6 pro – 0 proti – 0 zdržel se


 

Ad 6) Určení odměny a rozsah pracovní náplně pro správce areálu Pastvisko.


 

Zastupitelé obce se dohodli na částce 120,- Kč / hodina. Počet odpracovaných hodin v týdnu jsou 2 hodiny.

Hlasování o návrhu : 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se.

 


 

6.1. Určení správce areálu Pastvisko.

Jediným kandidátem na osobu správce areálu je p. Zdeněk Gregorovič, Otmarov č.p. 7


 

Hlasování o návrhu určit správcem areálu Pastvisko p. Gregoroviče Zdeňka :

6 pro – 0 proti – 0 zdržel se


 

Různé : 6.2. Projednávána stížnost na stav příkopy před domem č. 13 a 14. P. starosta navrhuje nechat příkopu zaměřit s návazností na její úpravu, zřejmě už v působnosti nového Zastupitelstva.


 

6.3. Stížnost na stav příkopy před domy č. 4 a 5. Obdoba řešení, jako v případš bodu 6.2.

6.4. Navýšení kontejnerů na tříděný odpad s komoditou plasty na stanovišti u přečerpávací stanice č. 2. Zastupitelé se rozhodli přemístit jeden z kontejnerů ze stanoviště č.1.


 

6.5. P. starosta předložil Zastupitelům obce vypracovaný projekt tolik diskutované příkopy podél místní komunikace, který obdržel tentýž den od projektanta. V protikladu k tomu projekt a rozpočet, vypracovaný VHS Břeclav. Vzhledem k tomu, že projekt od projektanta nebyl vypracován v souladu se zadáním, ale byly do něj zaneseny některé skutečnosti, které zapracovali přímo stavebníci, rozhodli se Zastupitelé, aby byl projekt přepracován dle zadání a ojeho realizaci/ versus projekt VHS Břeclav, bude projednán na příštím veřejném zasedání.


 

6.6. Na základě návrhu p. Minaříka bude následovat hlasování o rozšíření jednání o bod

č. 7. Pod bodem č. 7 bude znovu otevřen bod o pronájmu části Hasičského domu-nebytových prostor.


 

Hlasování o dodatečném zařazení bodu č. 7 na program jednání Veřejného zasedání.

5 pro – 1 proti – 0 zdržel se


K záměru pronajmout část Hasičského domu se sešly ve stanoveném termínu celkem 2 nabídky : -Jana Navrátilová, Popovice 39, s nabídkou 570,- Kč/m2/rok a

-p. Lauterbachová, Otmarov 70 s nabídkou 450,- Kč/m2/rok


 

V případě hlasování o bodu č. 7 znovu byla telefonicky dotazována omluvená p. Fatima Klimešová.


 

Hlasování o tom, zda zřídit provozovnu na výrobu papírových krabic : 3 pro – 4 proti – 0 zdržel se


 

Hlasování o tom, zda zřídit provoz restaurace : 4 pro – 3 proti – 0 zdržel se


 


 

Usnesení č. 28 

přijaté na Veřejném zasedání Zastupitelstva obce Otmarov dne 28.06.2010

Zastupitelstvo obce schvaluje:  

 • Program jednání

 • Zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání

 • Ukončení smlouvy na odvoz odpadů v obci s firmou AVE CZ

 • Uzavření spolupráce s firmou KTS EKOLOGIE

 • Rozpočtová opatření č. 04/2010 a 05/2010

 • Výběr firmy DURIT, s.r.o. vytvořením zpevněné plochy za Hasičským domem

 • Počet Zastupitelů obce do voleb do Obecního Zastupitelstva pro období 2010-2014 na 7 (sedm)

 • Rozsah práce a odměnu pro správce areálu Pastvisko

 • Správce areálu Pastvisko pana Jiřího Gregoroviče, bytem Otmarov č.7

 • Pronajmout část nebytových prostor Hasičského domu za účelem provozování restaurace paní Janě Navrátilové, bytem Popovice 39, za částku 570,- Kč/m2/rok

 

Ověřovatelé zápisu: vlastnoručně stvrdili správnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.

Václav Gregorovič Vítězslav Hrdý

Zapsal : Rudolf Konečný

Podepsán : starosta obce Jan Florian

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec: 20,10 hodin


 

Vyvěšeno : 30.06.2010


 

Sňato :


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 27, konaného dne 17.5.2010

 Zápis č. 27

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov
konaného dne 17.05. 2010 v Otmarově
 
Účast Zastupitelů obce: přítomni: Jan Florian, Rudolf Konečný, Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová, Václav Gregorovič
Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.
 
Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině
                       
Zapisovatel: Rudolf Konečný
 
Ověřovatelé zápisu: Vítězslav Hrdý, Gregorovič Václav
 
Hlasování o návrhu určení ověřovatelů zápisu :    pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0
 
 
Návrh programu jednání:
 
 1. Rozpočtové opatření č.1, 2 a 3/2010
 2. Závěrečný účet za rok 2009
 3. Povolování staveb v lokalitě Gold Real
 4. Úprava příkopu směr pastvisko
 5. Různé
 
                                  
            Zahájení Zasedání provedl pan starosta přivítáním zúčastněných, konstatoval, že počet Zastupitelů na zasedání je sedm tedy plný počet. Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Poté vyzval Zastupitele obce, aby hlasovali o návrhu programu jednání.
 
Hlasování o návrhu programu jednání :         pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0
 
 
Jednání ZO:
 
                        ad 1) RO č.1,.2 a 3/2010
                        Starosta seznámil zastupitele s důvody provedení zmíněných RO. RO jsou samostatnou přílohou zápisu tohoto jednání.                        
 
Hlasování o přijetí rozpočtového opatření č. 1, 2 a 3/2010 : pro – proti – zdržel se 7 - 0 - 0                                            
                       
                        ad 2)Návrh závěrečného účtu za rok 2009
                       Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem závěrečného účtu obce Otmarov za rok 2009. ZÚ byl projednán na zasedání finančního výboru dne 12.5.2010 za účasti starosty. Bylo konstatováno, že ZÚ je vypracován precizně a finanční výbor doporučuje tento materiál schválit.
 
Hlasování o návrhu závěrečného účtu za rok 2009: pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0
 
Návrh závěrečného účtu obce Otmarov za rok 2009 byl schválen a to bez výhrad.
 
 
                            ad 3) Povolování staveb v lokalitě Gold Real.
 
Starosta obce seznámil zastupitele s požadavkem stavebního úřadu I stupně Rajhrad k vyjádření obce Otmarov ve věci povolování staveb v lokalitě Gold Real. Zastupitelstvo souhlasilo s dopisem, který vypracoval starosta obce a který bude odeslán na stavební úřad I stupně Rajhrad, jako stanovisko zastuoitelstva obce Otmarov. Stanovisko je přílohou tohoto zápisu.
 
Hlasování o stanovisku k povolování staveb v lokalitě Gold Real: pro – proti – zdržel se: 7 -0 -0
 
 
 
                        ad 4) Návrh na rekonstrukci odvodňovacího příkopu směr Pastvisko
 
Vzhledem ke změmně podmínek v postupu rekonstrukce vozovky místní komunikace směr Pastvisko kdy obec Otmarov neobdržela dotaci na tuto akci, přestože splnila všechny náležitosti a v této akci bylo navženo i odvodnění částí pozemků kolem zmíněné komunikace, navrhuje starosta aby prostředky vázané jako vlastní podíl na této akci, byly použity na rekonstrukci odvodňovacího příkopu po levé straně komunikace. Je to změna oproti původnímu záměru o odvodnění celé plochy až po areál firmy Lega Inox. Starosta navrhuje rekonstrukci příkopu aby byl schopen odvést přívalovou vodu z velkého území části Otmarova (cca 2 ha a více).
Pan Minařík navrhuje počkat na další vypsání programu dotací na tento titul a požádat o finanční příspěvek státu.
Pan Hrdý poukazuje na to, že situace se změnila a proto je potřeba jí přizpůsobit řešení.
Výsledek diskuze ve které se hledalo nejvhodnější řešení je takový. Pan Minařík navrhuje zadat vypracování projektu na rekonstrukci příkopu a podle toho se zastupitelstvo rozhodne jak bude dále postupovat. 
 
Hlasování o změně způsobu odvodnění plochy podél místní komunikace směr pastvisko:
 
pro – proti – zdržel - se: 7 – 0 – 0
 
                                          
 
                       ad 5) Různé:
 
-         návrh na pronájem části nebytových prostor v hasičské zbrojnici (63 m2). Bylo konstatováno. Že je nutno znovu vyvěsit záměr o pronájmu nebytových prostor, aby se dodržel příslušný zákon.V zadání budou stanoveny podmínky pronájmu a nejnižší cena pronájmu.
 
Hlasování o záměru obce otmarov pronajmout část nebytových prostor v hasišské zbrojnici:
pro – proti – zdržel se: 7 – 0 - 0
 
-         Přepojištění obecního majetku. Starosta seznámil zastupitele s uzavřením nových smluv s pojišťovnou na pojištění pracoviště CZECH POINT a budovy společenského domu dle nových podmínek pojišťovny. Jde o aktualizaci stávající smlouvy a nová smlouva na pracoviště CZECH POINT v naší obci. Pojištění se celkově navýší cca o 3 tisíce na celkových 7000 kč a rok.
 
-         Vzhledem k nedisciplinovanosti některých občanů, kteří ukládají odpad do kontejneru na stavební suť, navrhl starosta zřídit sběrné místo, které bude uzamykatelné a tím se zamezí neřízenému ukládání odpadů, zejména těch které do tohoto kontejneru nepatří a tím zatěžují obecní rozpočet o zvýšené výdaje na ukládání těchto odpadů.
 
Hlasování o záměru zřídit sběrné místo na tříděný odpad: pro – proti – zdržel se: 7 -0 – 0
 
 
 
 
 
Návrh usnesení č. 27
 
přijaté na Veřejném zasedání Zastupitelstva obce Otmarov dne 17.05. 2010
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání
                                                       Zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání
                                           Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3/2010
                                           Závěrečný účet za rok 2009 a to bez výhrad
                                           Vyjádření k problematice povolování staveb v lokalitě Gold Real
                                           Postup výstavby dešťové kanalizace podél místní komunikace směr Pastvisko
                                                       Návrh na pronájem části nebytových prostor v hasičské zbrojnici
                                                       Přemístění kontejneru na stavební odpad a s tím spojené terénní úpravy
 
 
            
Ověřovatelé zápisu: vlastnoručně stvrdili správnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.
 
 
 
            Vítězslav Hrdý                        Václav gregorovič
 
                                              
Zapsal: Rudolf Konečný
 
 
Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec: 19.20 hodin
 
 
Podepsán: starosta obce Otmarov  p.Jan Florian                                                                                                                                                               Vyvěšeno:
 
Sňato:
 
 
Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 26, konaného dne 22. 2. 2010

 

Zápis č. 26

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 22. 02. 2010 v Otmarově 

Účast Zastupitelů obce: přítomni: Jan Florian, Rudolf Konečný, Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová,

Václav Gregorovič – omluven služba

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

Zapisovatel: Rudolf Konečný

Ověřovatelé zápisu: Rostislav Bednář, Pavel Minařík

Hlasování o návrhu určení ověřovatelů zápisu : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0

Návrh programu jednání:

 1. Rozpočtové opatření č. 11

 2. Návrh změny pravomocí při prováděných rozpočtových opatřeních

 3. Zajištění požární ochrany obce

 4. Pojištění obce

 5. Výše vodného a stočného pro rok 2010

 6. Různé

Zahájení Zasedání provedl pan starosta přivítáním zúčastněných, konstatoval, že počet Zastupitelů na zasedání je šest a tudíž je počet dostatečný k tomu, aby Zastupitelstvo obce bylo usnášeníschopné. Poté vyzval Zastupitele obce, aby hlasovali o návrhu programu jednání.

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0

Jednání ZO:

ad 1) Pan starosta seznámil přítomné s důvody přijmout rozpočtové opatření č. 11. Komentář doplnila účetní obce.


 

Hlasování o přijetí rozpočtového opatření č. 11 : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0

 

ad 2) Návrh na zvýšení pravomocí starosty při přijetí rozpočtových opatření.

Komentář a zdůvodnění přednesl starosta obce a doplnila jej technickými podrobnostmi účetní obce. Na základě předneseného proběhla diskuze Zastupitelů obce na téma pravidel rozpočtových opatření.

Hlasování o návrhu pověřit starostu obce prováděním rozpočtových opatření bez omezení a to do konce mandátu mělo následující výsledek: 4 ( pro) – 0 (proti) – 2 (zdržel se hlasování)

ad 3) Zajištění požární ochrany obce.

 

Starosta obce zdůvodnil systém požární ochrany, který spočívá v zajištění požární ochrany zahrnutím do 1. sledu požárního družstva Měnín. Zajištění požárního družstva Měnín bude uzavřeno na dobu 1 roku za poplatek 30,- Kč / občan / rok. Celková částka bude činit cca 7,5 tis. Kč.

Hlasování o zajištění požárního družstva Měnín na dobu 1 roku za cenu 30,- Kč / občan.

6 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel se hlasování)

ad 4) Pojištění obce.

Na předchozím veřejném zasedání se Zastupitelé obce rozhodli z nabízených pojišťoven oslovit pojišťovnu GENERALI a to z hlediska bezpečnosti pohybu chodců po veřejných prostranstvích a zejména s ohledem na tzv. „chodníkový zákon“. Hlasování o návrhu oslovit pojišťovnu GENERALI prostřednictvím jednatele firmy IN FRAN Františka Pochopa: 

4 (pro) – 0 (proti) – 2 (zdrželi se hlasování)

ad 5) Výše vodného a stočného pro rok 2010.

Pan starosta, po předchozím jednání na úrovni ekonomického náměstka firmy VAS p. Ing. Vymazala, seznámil přítomné Zastupitele obce s navrhovanou výší vodného a stočného pro rok 2010. Jeho navýšení, oproti skutečnostem roku 2009, činí cca 1%.

Zastupitelé obce tento návrh odhlasovali k realizaci počtem hlasů

6 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel se hlasování)
 

ad 6) Různé.

6. 1. Informace o dotaci na přebudování místní komunikace

6. 2. Informace o stavbě garáže na území obce pro garážování tzv. „veteránů“. (pozemek zemř. p. Jana Bělíka).

Oba příspěvky přednesl starosta obce p. Jan Florian.

 

6. 3. Informace o opravě rýn na budově Obecního úřadu předložila p. Fatima Klimešová. Na návrh p. Vítězslava Hrdého bude osloven pokrývač p. Zach František z Křepic. Zajistí místostarosta obce. 

6. 4. Byla realizována kontrola Usnesení z předešlého zasedání s výsledkem, že všechny body Usnesení č. 25 byly splněny.

(Následuje Usnesení č. 26)

Usnesení č. 26 

přijaté na Veřejném zasedání Zastupitelstva obce Otmarov dne 22. 02. 2010

Zastupitelstvo obce schvaluje:  

 • Rozpočtové opatření č. 11

 • Pověření starosty obce provádět rozpočtová opatření bez omezení do konce mandátu

 • Zajištění požární ochrany obce

 • Uzavření Smlouvy o pojištění obce s pojišťovnou GENERALI

 • Výši vodného a stočného pro rok 2010 

Ověřovatelé zápisu: vlastnoručně stvrdili správnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.
 

Pavel Minařík Rostislav Bednář 

Zapsal: Rudolf Konečný 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec: 19.20 hodin
 

Podepsán: starosta obce Otmarov p. Jan Florian 

Vyvěšeno: 03.03. 2010 

Sňato:


 


 

Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 25, konaného dne 21.12.2009

 

Zápis č. 25

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 21.12.2009 v Otmarově
 

Účast Zastupitelů obce: přítomni: Jan Florian, Rudolf Konečný, Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová,

Václav Gregorovič – omluven služba

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.

 

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

 

Zapisovatel: Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu: Fatima Klimešová a Vítězslav Hrdý


 

Hlasování o návrhu určení ověřovatelů zápisu : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0
 

Návrh programu jednání:
 

 1. Program veřejného zasedání

 2. Pronájem části Hasičského domu

 3. Rozpočtové opatření č. 08 / 2009

 4. Rozpočtové opatření č. 09 / 2009

 5. Rozpočtové opatření č. 10 / 2009

 6. Návrh rozpočtu pro rok 2010

 7. Stanovení ceny za svoz odpadu pro rok 2010

 8. Stanovení cen energií v pronajímaných objektech

 9. Pojištění obce v souvislosti s tzv. „chodníkovým zákonem“

 10. Různé

 

Zahájení Zasedání provedl pan starosta přivítáním zúčastněných, konstatoval, že počet Zastupitelů na zasedání je šest a tudíž je počet dostatečný k tomu, aby Zastupitelstvo obce bylo usnášeníschopné. Poté vyzval Zastupitele obce, aby hlasovali o návrhu programu jednání.


 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 

Poté proběhlo hlasování o určených ověřovatelích provedeného zápisu :


 

pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0
 

Jednání ZO:

ad 1) Záměr pronajmout část Hasičského domu byl po zákonnou dobu vyvěšen a vyhlášen místním rozhlasem. Po uplynutí zákonné doby byla přijata 1 nabídka a to dne 14.12.2009, kterou podala

p. Lauterbachová Dagmar, bytem Otmarov č. 60. Účelem pronájmu je lehká ekologická výroba dárkových krabic. Nabídka ceny je 450,- Kč / m2 / rok. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou.
 

Hlasování o návrhu pronajmout p. Dagmar Lauterbachové část Hasičského domu za uvedených podmínek : pro – proti – zdržel se 5– 0 – 1

 

ad 2) Rozpočtové opatření č. 08 / 2009


 

Pan starosta seznámil přítomné s důvody přijmout rozpočtové opatření, částečně v rámci své pravomoci, částečně převodem jednotlivých položek v paragrafech. Podrobná dokumentace je přílohou tohoto pořízeného zápisu.
 

Hlasování o přijetí rozpočtového opatření č. 08 / 2009 : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0
 

ad 3) Rozpočtové opatření č. 09 / 2009


 

Toto rozpočtové opatření zahrnuje zejména zvýšené náklady za energie, zejména v objektu kapličky, úhrady žádosti o dotaci a na veřejné osvětlení.Podrobná dokumentace je přílohou tohoto pořízeného zápisu.
 

Hlasování o přijetí rozpočtového opatření č. 09 / 2009 : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 
 

ad 4) Rozpočtové opatření č. 10 / 2009


 


 

Rozpočtové opatření č.10 zahrnuje položky v příjmové části, kdy se navýšilo financování o cca 23 tis. Kč. Na základě kolaudačního řízení bylo třeba pořídit geometrický plán v ceně cca 31 tis. Kč. Pořízení laviček z dotačního programu regionu Cezava na dovybavení cyklostezek. Úpravou několika položek bylo docíleno úhrady těchto položek v rámci 22 300,- Kč. Podrobná dokumentace je přílohou tohoto pořízeného zápisu.


 


 

Hlasování o přijetí rozpočtového opatření č. 10 / 2009 : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0
 


 

ad 5) Návrh rozpočtu pro rok 2010


 

Rozpočet je schodkový, výdaje jsou pokryty z hospodaření minulých let. Schodek je vytvořen nutným výdajem na pokrytí opravy místní komunikace.

Daňové příjmy jsou očekávány ve výši cca 1 500 tis. Kč. Předpoklad se opírá o nařízení vlády navýšit o cca 70 %. Následuje výčet všech položek v příjmové části rozpočtu.

Výdaje činí cca 1 931 tis. Kč. Rozdíl ve výši cca 344 tis. Kč bude pokryt z běžného účtu.Finanční výbor doporučuje tento rozpočet po předběžném projednání ke schválení.
 

Hlasování o přijetí rozpočtu obce Otmarov pro rok 2010 : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 

 


 

ad 6 ) Stanovení ceny za svoz domovního komunálního odpadu pro rok

2010


 

Stanovení ceny se opírá o návrh, předložený svozovou firmou AVE CZ, s r.o. Jeho výše činí 372,- Kč / občan / rok 2010 a to bez DPH. Zastupitelé obce tuto výši schválili pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0
 


 

ad 7) Stanovení cen energií v pronajímaných objektech.


 

Zastupitelé obce schvalují ceny energií v pronajímaných objektech pro rok 2010 dle skutečných cen, které předkládají poskytovatelé energií.

 


 

Hlasování o návrhu : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 


 


 

ad 8 ) Pojištění obce.


 

Zastupitelé obce byli seznámeni s nabídkami oslovených pojišťoven, které obdržely stejná zadání a rozhodli se, a současně pověřili starostu obce k jednán í s pojišťovnou GENERALI, návrhem smlouvy a vyjádří se k ní na příštím veřejném zasedání. Proto dnes nebylo o výběru hlasováno.


 

Ad 9 ) Různé


 

-Byla přednesena stížnost na hluk v pronajímaném Společenském domě týden po termínu pořádaných hodů. Zastupitelé tuto událost vzali na vědomí.

- Pro nefunkčnost byl vznesen návrh na vyřazení obecního mobilního telefonu ( momentální hodnota tohoto telefonu je 1,20 Kč).

Zastupitelé obce rozhodli počtem hlasů pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0 o jeho vyřazení z evidence.

-Byla vznesena námitka proti současnému stavu při doplňování sklenic na nápoje ve sportovním areálu, není možné dokupovat ročně sklo v rozsahu, ve kterém se to děje. Podle návrhu budou sklenice v majetku obce umístěny ve Společenském domě. Ve sportovním areálu na Pastvisku bude sklo v majetku sportovců s tím, že v rámci předávacího protokolu budou sklenice předávány a převzaty s úhradou za rozbité sklenice.

-Pan starosta na závěr poděkoval občanům za jejich spolupráci s údržbou chodníků a popřál jim šťastné a veselé prožití vánočních svátků s úspěchy v roce 2010.


 


 

Usnesení č. 25


 

přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 21.12.2009


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

1. Program veřejného zasedání

2. Pronájem části Hasičského domu

3. Rozpočtové opatření č. 08 / 2009

4. Rozpočtové opatření č. 09 / 2009

5. Rozpočtové opatření č. 10 / 2009

6. Návrh rozpočtu pro rok 2010

7. Cenu za svoz odpadu pro rok 2010

8 . Stanovení cen energií v pronajímaných objektech

9. Vyřazení obecního mobilního telefonu


 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 


 

 • Problematiku používání sklenic pro nápoje

 • Poděkování občanům za jejich iniciativu při odklízení sněhu z chodníků v majetku obce


 

 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.


 

P. Fatima Klimešová


 

P.Vítězslav Hrdý


 

 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,05 hodin Konec : 19,50 hodin


 


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Vyvěšeno : 23.12.2009


 

Sňato :


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 24, konaného dne 26. 10. 2009

 


 

Zápis č. 24

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 26. 10. 2009 v Otmarově


 


 

Účast Zastupitelů obce: přítomni: Jan Florian, Rudolf Konečný, Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová,

Václav Gregorovič – omluven služba

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.

 

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

 

Zapisovatel: Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu: Rostislav Bednář, Pavel Minařík


 

Hlasování o návrhu určení ověřovatelů zápisu : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 


 

Návrh programu jednání:


 

 1. Rozpočtové opatření č. 07/09

 2. Schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace Czech Point

 3. Dotace pro rok 2010

 4. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Otmarov a firmou Eeika

 5. Žádost p. Lauterbachové na pronájem Hasičského domu

 6. Žádost p. Karla Bednáře-vyjádření ke stavebnímu povolení

 7. Různé

7.1. Příprava rozpočtu pro rok 2010

7.2. Zvýšení daně z nemovitostí

7.3. Návrh na složení inventarizační komise

7.4. Žádost o pronájem Společenského domu

7.5. Spisová služba na KEO a zálohování dat

7.6. Zpráva o předauditu

 

Zahájení Zasedání provedl pan starosta přivítáním zúčastněných, konstatoval, že počet Zastupitelů na zasedání je šest a tudíž je počet dostatečný k tomu, aby Zastupitelstvo obce bylo usnášeníschopné. Poté vyzval Zastupitele obce, aby hlasovali o návrhu programu jednání.


 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 


 

Jednání ZO:

ad 1) Pan starosta seznámil přítomné s důvody přijmout rozpočtové opatření č. 07/09. Jedná se o přesun peněz mezi jednotlivými paragrafy a také nutnost převodu peněz od občanů, kteří nemají hlášený trvalý pobyt a částku za odvoz odpadů hradí formou darovací smlouvy.


 

Hlasování o přijetí rozpočtového opatření č. 07/09 : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 

 

 

ad 2) Poskytnutí dotace na Czech Point.


 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozložením dotace na Czech Point – 85% stát, 15% obec.


 


 

Hlasování o přijetí poskytnuté dotace na Czech Point : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0

 


 


 

ad 3) Dotace pro rok 2010.


 

Dotace bude sloužit k úpravě místní komunikace ohraničené obrubníky s přípravou na chodník a odvodnění vozovky, navazující na parkovací odstavné plochy. [ 90% z ceny akce v celkové výši cca 1,5 mil. Kč činí dotace, 10% ceny uhradí obec ze svého rozpočtu].


 

Hlasování o přijetí dotace na provedení drobné stavby v roce 2010


 

pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 


 

ad 4) Návrh smlouvy mezí obcí Otmarov a firmou Eeika.


 

Smlouva o zřízení věcného břemene řeší cca 400 m trasy pro položení kabelu. Smluvní cena byla navýšena na 100,- Kč / bm.


 

Hlasování o přijetí smlouvy na zřízení věcného břemene s firmou Eeika :


 

pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 

ad 5) Žádost p. Lauterbachové na pronájem části Hasičského domu.


 

Charakter výroby, kterou je výroba dárkových papírových krabic osvětlil p. Lauterbach v rámci veřejného zasedání. Konečnému rozhodnutí Zastupitelů obce bude předcházet vyvěšení povinné výzvy k pronájmu části Hasičského domu.


 

Hlasování o pronájmu horní části Hasičského domu:


 

pro – proti – zdržel se 5 – 0 – 1


 


 


 

ad 6) Projektová dokumentace p. Karla Bednáře.


 

Pan starosta seznámil zúčastněné s projektem domu p. Karla Bednáře. Zastavěná plocha činí 104 m2. Následující hlasování proběhlo v souhlasném duchu s předloženou projektovou dokumentací.


 

pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 


 

ad 7) Různé


 

7. 1. Informace o tvorbě rozpočtu pro rok 2010

7. 2. Seznámení se zdvojnásobením daně z nemovitosti

7. 3. Jmenování inventarizační a likvidační komise ve složení:

Předseda: Rudolf Konečný

Členové: Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Kateřina Hrdličková


 

Hlasování o složení komise : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 


 

7. 4. Projednání případného pronájmu Společenského domu p. Šamanovi na den 10. 11. 2009


 

Hlasování : pro – proti – zdržel se 0 – 6 – 0


 


 

7. 5. Informace o zřízení spisové služby přímo na obecním úřadě. Zastupitelé obce po doplnění informací rozhodnou o způsobu ukládání dat na příštím, prosincovém veřejném zasedání.

7. 6. Pan starosta seznámil přítomné s výsledky předauditu a jeho výsledek zhodnotil jako nejlepší za funkční období.

7. 7. Příspěvek ze strany veřejnosti: p. Marada hovořil o možné instalaci zrcadla jako bezpečnostního prvku při vyjíždění z garáže.

7.8. Příspěvek zastupitele obce p. Hrdého, který požaduje úpravu chodníku

7. 9. Příspěvek ze strany veřejnosti: p. Tinzl požaduje dopracování smlouvy o věcném břemeni.

 


 


 


 

Usnesení č. 24


 

přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 26. 10. 2009


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

 • Program veřejného zasedání

 • Rozpočtové opatření č. 07 / 2009

 • Rozhodnutí a podmínky poskytnutí dotace Czech Point

 • Žádost o dotaci na rok 2010

 • Zřízení věcného břemene mezi obcí Otmarov a firmou Eeika

 • Pronájem zasedací místnosti Hasičského domu s příslušenstvím

 • Projekt domu p. Karla Bednáře

 • Složení inventarizační komise


 


 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:


 

 1. Pronájem Společenského domu p. Šamanovi na den 10. 11. 2009


 


 


 

 

Ověřovatelé zápisu: vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.


 

P. Rostislav Bednář


 

P.Pavel Minařík


 

 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec: 20,05 hodin


 


 

Podepsán: starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Vyvěšeno: 31. 10. 2009


 

Sňato:


 

Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 23, konaného dne 31.8.2009

 

Zápis č.23

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 31.8.2009 v Otmarově 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian,Fatima Klimešová, Vítězslav Hrdý, Rostislav Bednář, Pavel Minařík

omluveni : Václav Gregorovič, Rudolf Konečný

 Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

 Zapisovatel : Rostislav Bednář

Ověřovatelé zápisu : Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.


 

Návrh programu jednání :


 

 1. Zahájení a návrh programu veřejného zasedání

 2. Rozpočtové opatření č. 6/2009

 3. Výběr dodavatele CZECH POINT

 4. Různé

Zastupitelé v hlasování odsouhlasili jak program veřejného zasedání, tak určené ověřovatele zápisu počtem hlasů 5 – 0 – 0 ( pro-proti-zdržel se ) 

 Jednání ZO :

ad 2) Rozpočtové opatření č.6/2009
 

Pan starosta seznámil zúčastněné s rozpočtovým opatřením 6/2009, přijetí a odsouhlasení dotace 79 900,- Kč na pořízení vybavení CZECH POINT, ze státního rozpočtu a evropských fondů v rámci programu digitalizace místní správy.


Hlasování o přijetí rozpočtového opatření č. 6            5 – 0 – 0 ( pro – proti – zdržel se )


 ad 3) Výběr firmy na vybavení pracoviště CZECH POINT
 

Zastupitelstvo po diskuzi schválilo firmu na pořízení vybavení pracoviště CZECH POINT v místě obecního úřadu. Do soutěže se přihlásily tři firmy a to:

Miloslav Všetička SW služby

Petr Griač Prodej a servis výpočetní techniky

Petr Fereš

Vybavení pracoviště CZECH POINT dodá firma Miloslav Všetička SW služby(viz zápis o výběru firmy na vybavení pracoviště Czech Point). 


 

Hlasování o dodavateli fy.Miloslav Všetička SW služby   5 – 0 – 0 ( pro – proti – zdržel se )

 

ad 4) Různé

Zastupitelstvo přijalo nabídku HC Kometa Brno na uzavření smlouvy na projekt „Jižní Morava-Kálovství Komety“

Zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 4 – 0 – 1 projekt „Jižní Morava – Království Komety „
 

 

Usnesení č. 23

přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 31.08.2009
 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

 • Program jednání

 • Rozpočtové opatření č. 6

 • Výběr firmy Czech Point – Miloslav Všetička SW služby

 • Projekt „Jižní Morava – Království Komety“


 

 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.


 

Vítězslav Hrdý                                         Fatima Klimešová

 

Zapsal : Rostislav Bednář
 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,00 hodin
 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian
 

Vyvěšeno : 07.09.2009 

Sňato :


 

Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 22, konaného dne 27.7.2009

 

Zápis č.22

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 27.07.2009 v Otmarově


 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný, Vítězslav Hrdý, Rostislav Bednář, Pavel Minařík

omluveni : Václav Gregorovič – služba

Fatima Klimešová - rodinné důvody

 

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

 

Zapisovatel : Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu : Vítězslav Hrdý, Pavel Minařík
 

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.


 

Návrh programu jednání :

 1. Zahájení a návrh programu veřejného zasedání

 2. Rozpočtové opatření č. 04/2009 a 05/2009

 3. Úprava veřejně závazné vyhlášky č. 04/2007

 4. Projednání územního plánu obce od roku 2015

 5. Různé


 

Zastupitelé v hlasování odsouhlasili jak program veřejného zasedání, tak určené ověřovatele zápisu počtem hlasů 5 – 0 – 0 ( pro-proti-zdržel se )


 

 

 


 

Jednání ZO :

ad 1) Rozpočtové opatření č. 04/2009 a 05/2009


 

Pan starosta seznámil zúčastněné s rozpočtovým opatřením č. 4 a 5, které byly způsobeny prodejem hasičského vozidla a příjmem dotace 200 000,- Kč na výstavbu chodníku.


 

Hlasování o přijetí rozpočtových opatření č. 4 a 5 5 – 0 – 0 ( pro – proti – zdržel se )


 

ad 2) Obecně závazná vyhláška OZV č. 04/2007


 

Jedná se o obecně závaznou vyhlášku o spalování suchých rostlinných materiálů, konzultováno s MV ČR. Návrh prodlužuje dobu nad původně stanovené rozmezí 15.07. - 15.08. příslušného roku na rozmezí 01.07. - 15.08.


 

Hlasování o přijetí změny vyhlášky OZV 04/2007 5 – 0 – 0 ( pro – proti – zdržel se )


 

 

ad 3) Změny v územním plánu obce do roku 2015


 

Do roku 2015 jsou obce povinny provést buď :

 • změny Územního plánu

 • tzv. překlopení Územního plánu

 • nový Územní plán


 

Konzultováno s paní Hlaváčkovou z MÚ Židlochovice. Doporučeno vydat nový Územní plán. Projednána žádost p. Ing. Minaříka a použití parcely č. 135/1, která je plánována jako rezerva. P. Starosta se zavázal projednat parcelu č. 135/1 na Stavebním úřadě v Rajhradě.


 


 

Ad 4) Různé


 

 • kácení stromu – p. Tinzl, zatím nemá podánu žádost, Zastupitelstvo se tím nebude zabývat

 • projednána změna koeficientu při vybírání daní, závěr debaty byl, že nebudeme měnit daně

 • změna provozního řádu Provozního a sociálního objektu o zákazu kouření ve vnitřních prostorách

 • informace o instalaci radarů v obci – jsou zaplaceny a funkční- p. starosta

 • informace o probíhajích pracích na budovaném chodníku – práce probíhají podle stanoveného harmonogramu, budou dokončeny téměř s měsíčním předstihem s předáním akce 04.08.2009- p. místostarosta

 • úprava rybníku – akce byla dokončena poslední úpravou terénu – p. místostarosta

 • bylo projednáno uvažovat o omezení (zrušení) parkování vozidel na chodnících

 • byla projednána stížnost p. Raclové na vypouštění splašků do volné půdy. Stížnost bude řešena přestupkovou komisí na MÚ Židlochovice

 • byl projednán návrh na zrušení Usnesení č. 27/2005 o pronájmu rybníka


 

Hlasování o návrhu zrušit Usnesení č. 27/2005 o pronájmu rybníka 0 – 5 – 0 ( pro – proti – zdržel se )


 

 • na základě ústní žádosti p. Jiřího Vychodila ze dne 22.07.2009 o pořádání 1 rybářského závodu do konce roku 2009 v prostoru rybníka Zastupitelstvo mimořádně prominulo poplatek za pronájem vodní plochy pro tuto 1 akci do konce roku 2009.


 

Hlasování o návrhu mimořádně prominout pronájem za vodní plochu p. Jiřímu Vychodilovi pro pořádání 1 akce do konce roku 2009 5 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se )


 

Diskuze : p. Josef Koláček – dotaz, zda něco brání přidělování čísel popisných v obci chronologicky. P. Starosta v odpovědi sdělil, že přidělování čísel popisných je v kompetenci starosta obce..

 


 

Usnesení č. 22

přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 27.07.2009


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

 • Rozpočtové opatření č. 4/2009 a 5/2009

 • Změnu obecně závazné vyhlášky o spalování suchých rostlinných materiálů v bodě rozmezí zákazu spalování – nově od 01.07. - 15.08.

 • Zákaz kouření ve vnitřních prostorách Provozního a sociálního objektu „Pastvisko“

 • Prominout mimořádně poplatek za pronájem vodní plochy Provozního a sociálního objektu „Pastvisko“ p. Jiřímu Vychodilovi a to na 1 (jednu) akci v roce 2009


 


 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :


 

 1. Návrh na zrušení usnesení o pronájmu rybníka č. 27/2005


 


 


 

 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.


 

Vítězslav Hrdý  Pavel Minařík

 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,05 hodin Konec : 20,23 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Vyvěšeno : 29.07.2009

Sňato :


 

Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 21, konaného dne 25. 5. 2009

 

Zápis č. 21

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 25. 05. 2009 v Otmarově

 

Účast Zastupitelů obce: přítomni: Jan Florian, Rudolf Konečný, Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová, Václav Gregorovič ( dostavil se v čase 18,40, do té doby byl omluven – služba)

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

Zapisovatel: Rudolf Konečný

Ověřovatelé zápisu: Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová

Hlasování o návrhu určení ověřovatelů zápisu : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0

Návrh programu jednání:

 

 1. Návrh závěrečného účtu za rok 2008 a jeho schválení

 2. Výběr firmy na stavbu chodníku Lega – zastávka IDS

 3. Žádosti o prominutí poplatků za odvoz směsného komunálního odpadu

 4. Žádost p. Bednáře o odkoupení části obecního pozemku

 5. Žádost p. Václava Svatušky na stavbu sluneční elektrárny a pronájmu obecních pozemků

 6. Rozpočtové opatření č. 2/2009 a 3/2009

 7. Dotace na chodník Lega-autobusová zastávka IDS-schválení

 8. Datové schránky a spisová služba

 9. Různé

 

Zahájení Zasedání provedl pan starosta přivítáním zúčastněných, konstatoval, že počet Zastupitelů na zasedání je šest a tudíž je počet dostatečný k tomu, aby Zastupitelstvo obce bylo usnášeníschopné. Poté vyzval Zastupitele obce, aby hlasovali o návrhu programu jednání.

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0

 

Jednání ZO:

ad 1) Pan starosta seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu za rok 2008. Poté přesunul jeho projednání a schválení na pozdější dobu vzhledem k technické úpravě dokumentu p. účetní.

ad 2) Výběr firmy na stavbu chodníku Lega-zastávka IDS

Do dnešního dne jsme obdrželi celkem 6 nabídek. Všechny zúčastněné firmy dodaly nabídku na zhotovení díla na základě výkazu výměr. Cenová nabídka je součástí přílohy. Zastupitelům obce byly předloženy podrobné nabídky k posouzení. Firma pana Sekaniny odstoupila z výběru a nedodala do začátku veřejného zasedání nabídku.

Diskuze zastupitelů vycházela zejména z ceny za provedení díla, referencí o provedených zakázkách jednotlivých firem a termínu dodání. V konečné fázi se Zastupitelé na základě výše zmíněných kriterií shodli na firmě DURIT.

Hlasování zastupitelů o firmě DURIT pro stavbu chodníku Lega-zastávka IDS :

pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0

ad 1) Do jednacího řádu se navrátilo projednání návrhu závěrečného účtu za rok 2008.

Skutečná podoba závěrečného účtu za rok 2008 je dána přílohou tohoto zápisu.

Zastupitelé obce Otmarova schválili závěrečný účet obce Otmarova za rok 2008 už plným počtem hlasů po návratu p. Gregoroviče a jeho začlenění do průběhu jednání a to bez výhrad.

Hlasování o závěrečném účtu za rok 2008 pro – proti – zdržel se 7– 0 – 0

ad 3) Žadatelé o prominutí poplatků za odvoz komunálního směsného odpadu mají trvalý pobyt mimo území obce. Zastupitelstvo navrhuje pro rok 2009 prominout poplatky a tito žadatelé dodatečně dodají čestná prohlášení o uhrazení poplatků v místě jejich trvalého bydliště. S platností od 01. 01. 2010 bude upravena místní vyhláška, která bude tyto případy řešit.

ad 4) Žádost pana Bednáře o odkoupení části obecního pozemku.

Zastupitelé obce zamítli počtem hlasů pro – proti – zdržel se 0– 7 – 0 žádost pana Bednáře o odkoupení části obecního pozemku, kterým chtěl rozšířit svoji stavební parcelu.

ad 5) Žádost p. Svatušky o pronájmu obecního pozemku k vybudování sluneční elektrárny.

Zastupitelé obce zamítli počtem hlasů pro – proti – zdržel se 0– 7 – 0 záměr pronajmout obecní pozemky za částku 180 000,- Kč / rok, která byla žadatelem nabídnuta.

ad 6) Rozpočtové opatření č. 02/2009 a 03/2009.

Zastupitelé obce odhlasovali počtem hlasů pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 1 rozpočtové opatření

č. 02/2009.

Zastupitelé obce odhlasovali počtem hlasů pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 1 rozpočtové opatření

č. 03/2009.

ad 7) Dotace na vybudování chodníku Lega – zastávka IDS.

Zastupitelé obce odsouhlasili počtem hlasů pro – proti – zdržel se 7– 0 – 0 příjem a výši dotace na uvedený chodník ve výši 200 000,- Kč.

ad 8) Na základě výzvy města Židlochovice toto správní město v rámci svého obvodu v rámci dotace EU vybuduje datové schránky a spisovou službu. Obec se podílí minimální položkou.

Zastupitelé obce hlasovali o přijetí Dohody o partnerství k projektu počtem hlasů

 

pro – proti – zdržel se 7– 0 – 0 

ad 9) Různé.

 • V tomto bodě pan starosta seznámil přítomné se skutečností, že audit na hospodaření obce v roce 2008 proběhl bez výhrad
   

Usnesení č. 21 přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 25.5.2009

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 • Závěrečný účet za rok 2008 a to bez výhrad

 • Firmu Durit na provedení stavby chodníku Lega - zastávka IDS

 • Schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova, na stavbu chodníku „Lega – zastávka IDS

 • Smlouvu mezi obcí Otmarov a městem Židlochovice na vedení spisové služby a s tím spojenou úhradu za tyto služby(technologické centrum a elektronická spisová služba na území města Židlochovice).

 • Rozpočtové opatření č. 2/2009 a č. 3/2009

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

 1. Žádost o pronájem obecní parcely č. 285/1 na stavbu fotovoltaické elektrárny

 2. Prodej parc.č. 157/11 panu Karlu Bednářovi

Zastupitelstvo obce ukládá:

Místostarostovi obce zabezpečit výstavbu chodníku Lega - zast. IDS a opravu břehů kolem rybníka ve sportovním areálu „ Pastvisko.“

Starostovi obce uzavřít smlouvu s JMK na poskytnutí dotace na stavbu chdníku

Starostovi obce uzavřít smlouvu s městem Židlochovice na projekt „Technologické centrum a elektronická spisová služba na území města Židlochovice“.

Starostovi obce uzavřít smlouvu s firmou Durit na stavbu chodníku Lega-zastávka

IDS

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

    -  Seznámení zastupitelů s výsledkem auditu za rok 2008

     - Připomínky občanůZasedání obce Otmarov bylo zahájeno v 18,00 hodin a ukončeno ve 20,20 hodin.
 

Úplnost a správnost pořízeného zápisu stvrdili svým podpisem 
 

……………………………                      …… ………………………………

Vítězslav Hrdý                            Fatima Klimešová 
 

Zápis pořídil Rudolf Konečný, místostarosta obce

………………………………….

Starosta obce Jan Florian
 

Vyvěšeno 25.05.2009                  Sňato


 

 

Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 19, konaného dne 23. 2. 2009

 


 

 

Zápis č. 19

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 23. 02. 2009 v Otmarově

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný, Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová , Pavel Minařík, Rostislav Bednář

omluveni pracovními důvody jsou p. Václav Gregorovič ( služba do 18,30 hod.)

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

Zapisovatel : Rudolf Konečný

Ověřovatelé zápisu : P. Vítězslav Hrdý, p. Fatima Klimešová

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.

Návrh programu jednání :

 1. Zahájení

 2. Rozpočtové opatření č. 1 / 2009

 3. Stížnost občanů na stav místní komunikace

 4. Projednání návrhu na výši vodného a stočného pro rok 2009

 5. Různé

 6. Závěr 

  Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0

Jednání ZO :

ad 1) Zahájení veřejného zasedání.

Pan starosta zahájil jednání přivítáním přítomných občanů, tentokrát v sále Společenského domu, vzhledem k předpokládané vyšší účasti občanů vzhledem k projednávání bodu 3. Určil zapisovatele a ověřovatele zápisu z tohoto jednání a nechal o tomto návrhu hlasovat. Zastupitelé posléze počtem hlasů 6 – 0 – 0 tento návrh odsouhlasili. Stejně tak počtem hlasů 6 – 0 – 0 odsouhlasili program veřejného zasedání.
 

ad 2) Rozpočtové opatření č. 1 / 2009
 

Pan starosta seznámil s důvody přijmout rozpočtové opatření č. 1 / 2009. Zastupitelé obce přijali toto rozpočtové opatření následujícím hlasováním : 

Hlasování k návrhu rozpočtového opatření č. 1 / 2009 pro – proti – zdržel se 6 – 0 - 0

ad 3) Projednání stížnosti skupiny občanů na stav místní komunikace

Pan starosta seznámil přítomné se stížností skupiny občanů na znečišťování místní komunikace. Jedná se o obyvatele domů po levé straně místní komunikace od firmy LEGA-INOX směrem k rybníku. Následně vyzval členy Zastupitelstva obce i občany k diskuzi na dané téma.

P. Bednář – domnívá se, že problém převážně způsobuje neexistující komunikace uvnitř zóny výstavby rodinných domů společnosti GOLD REAL. To zapříčiňuje dopravu a tím i znečišťování místní komunikace vozidly, přivážející stavební materiál. Tuto komunikaci se zavázal vybudovat p. Šmatera spolu s vybudováním sítí v této lokalitě a dosud tak neučinil.

P. Krejčí znečišťování komunikace dává do souvislosti s údajně špatným vybudováním kanalizace.

P. Konečný seznámil přítomné s úmyslem obce zrekonstruovat pravou část příkopy v souvislosti s odvodem dešťové vody a tím odstranění nepovolených vjezdů z místní komunikace k domům v lokalitě GOLD-REAL. Tímto opatřením se do značné míry odstraní znečišťování místní komunikace.

V další části diskuze vystoupili postupně p. Žufan – Tichý, p. Kaplanová, p. Škrob, p. Greiffenegg, p. Florian. Jejich příspěvky směřovaly k úpravě polní cesty, vyústěné na úrovni novostavby pana Hrdého s tím, že je třeba ji upravit alespoň provizorně vybagrováním a nanesením vrstvy štěrku.

P.Škrob a p.Pavel Minařík navrhují navézt zeminu do prostoru vjezdu na GOLD REAL v úrovni domu Čechových a znemožnit tak fyzicky vjezd tou to stranou.

Závěrem této diskuze navrhuje p. starosta přijmout alespoň dočasné opatření na řešení této stížnosti na výzvu p. Škroba: úpravu polní cesty alespoň na úroveň zadního traktu novostaveb a u domu p. Čechové zamezit vjezd do prostoru firmy GOLD REAL.

V 19,05 hod. se po skončené službě dostavil zastupil obce p. Gregorovič, stav členů Zastupitelstva obce je tímto okamžikem úplný.

Návrh znění tohoto bodu pro Usnesení :

Zastupitelstvo obce souhlasí s provizorním vyřešením zamezení znečišťování místní komunikace s ohledem na vývoj počasí do data 30. 05. 2009.

Zastupitelé obce odhlasovali počtem hlasů 7 – 0 – 0 znění této věty.

ad 4) Návrh výše vodného a stočného pro rok 2009

Cena u vodného byla pro rok 2008 stanovena na 28,03. Pro rok 2009 zůstává stejná, tedy 28,03 Kč. Cena stočného se zvyšuje o 1, 40 Kč na 29,65 Kč.

Zastupitelé hlasovali a odsouhlasili výši vodného a stočného pro rok 2009 počtem hlasů  7 – 0 - 0


ad 5) Různé.

 1. K výstavbě chodníku: je vypracována projektová dokumentace, je zajištěno financování, dotace z finančních prostředků kraje je podmíněna dokončením akce do termínu 30. 06. 2009.

 2. Informační panely pro měření rychlosti jsou momentálně ve stavu výběru firmy

 3. Pan starosta podal referát o práci pracovníků a zaměstnanců Obecního úřadu

 4. Současně podal účastníkům zasedání informaci o Tradičním setkání se seniory obce

 5. Seznámil s podanou stížností p. Petra Koláčka na shromažďování dešťové vody před jeho domem.


 Usnesení ZO č. 19 přijaté na VZ ZO Otmarov 23.02.2009

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1.Program jednání

2..Rozpočtové opatření č. 1 / 2009

3. Provizorní vyřešení k zamezení znečištění místní komunikace s ohledem na vývoj počasí do 30. 05. 2009

4. Výši vodného a stočného pro rok 2009 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Informaci o vývoji výstavby chodníku od firmy LEGA-INOX ke konci obce směr Měnín

 2. Informaci o vývoji instalace ukazatelů rychlosti v obci

 3. Stížnost pana Petra Koláčka ( odvodňovací příkop před domem)

Ověřovatelé zápisu: vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání

 

Zastupitelstva obce. Vítězslav Hrdý                             Fatima Klimešová

 

Zapsal : Rudolf Konečný 

Začátek veřejného zasedání 18,10 hodin Konec : 19,42 hodin

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian
 

Vyvěšeno: 04. 03. 2009

Sňato:


 

Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 18, konaného dne 22.12.2008.

 

Zápis č. 18 ze Zasedání Zastupitelstva obce Otmarov dne 22.12.2008.


 

Program : 1) Schválení rozpočtu obce na rok 2009

2) Smlouva s VAS, a.s.

3) Žádost firmy LEGA-INOX, týkající se vypouštění dešťových vod

4) Rozpočtové opatření č. 7 a 8 / 2008

5) Uzavření Smlouvy na svoz a likvidaci odpadů pro rok 2009

6) Návrh na odměňování členů Zastupitelstva

7) Různé

Zapisovatel : Rudolf Konečný

Ověřovatelé zápisu : Rostislav Bednář, Pavel Minařík

Účast Zastupitelů obce : Jan Florian, Rudolf Konečný, Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Vítězslav Hrdý, Václav Gregorovič. Paní Fatima Klimešová je omluvena pracovní povinností. Vzhledem k počtu zúčastněných Zastupitelů jsou tito usnášeníschopní.

Účast občanů obce a hostů je dána podpisy na prezenční listině.

Zastupitelé počtem hlasů 6 -0 – 0 odsouhlasili navržený program jednání.

Průběh jednání – ad 1)

K návrhu rozpočtu pro rok 2009. Pan starosta seznámil zúčastněné se změnami v jednotlivých paragrafech, které jsou součástí rozpočtu pro rok 2009. Jedná se pouze o technické úpravy, skladba rozpočtu zůstává stejná.

Zastupitelé schválili rozpočet obce Otmarov pro rok 2009 počtem hlasů 6 – 0 – 0.

Ad 5) V tomto případě došlo k přehození bodu 5 na místo bodu 2 a to z toho důvodu, že se jednání zúčastnil p. Ing. Marek Matúš, který představil novou firmu, která vstoupila mezi stávající firmy, zabývající se odvozem a likvidací domovního odpadu. Kromě jiného nabízí do budoucna možnost obci stát se spolumajitelem svozové firmy, každý ze členů svazu těchto obcí uhradí vstupní poplatek 25 000,- Kč. Toto představení firmy vyvolalo diskuzi Zastupitelů a ověření si Výpisu z obchodního rejstříku. Před hlasováním o uzavření smlouvy o odvozu a likvidaci odpadů pro rok 2009 předcházel výběr ze tří firem, jejichž srovnání na trhu přiblížil místostarosta obce. Zastupitelé posléze počtem hlasů 5 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel se) odsouhlasili výběr firmy AVE, která provádí odvoz odpadů v současné době.

Ad 2) Projednání smlouvy s firmou VAS, a.s. Podle zákona 274 / 2001 je obec povinna vytvořit fond na obnovu kanalizace a to na dobu nejméně 10-ti let. Firmou VAS, a.s. byl obci dodán plán na financování a obnovu kanalizace v Otmarově, který je obec povinna vytvořit do konce kalendářního roku 2008. Zastupitelé hlasovali o podpisu uvedené smlouvy ve třech bodech :

- Vytvoření „plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací(PFO)“. 

- Smlouvu s firmou VAS, a.s. na zpracování a následného vedení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací ( PFO) a o jeho předávání

- Dodatek č. 5 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence a o jejím předávání

Zastupitelé obce odhlasovali počtem hlasů 6 – 0 – 0 všechny tři předložené body.

V souvislosti s projednáváním zmíněné smlouvy s firmou VAS, a.s. byl obci touto firmou předložen návrh výše stočného pro svazek obcí Sokolnice – Telnice – Otmarov pro rok 2009, který je totožný ve své výši s rokem 2008. O tomto návrhu budou Zastupitelé obce hlasovat až poté, co bude doručeno vyúčtování za rok 2008.

Ad 3) Smlouva o vypouštění dešťové vody z firmy LEGA-INOX do obecní příkopy.

Zastupitelé počtem hlasů 6 – 0 – 0 odsouhlasili vznik projektu, dle kterého se svede dešťová voda z nově budované haly v areálu této firmy do obecní příkopy, která bude v maximální délce rekonstruována a to nejlépe od posledního domu (od Gandie) až po vyústění do toku Dunávky.

Ad 4) Rozpočtové opatření č. 7 se nebude schvalovat, týkalo se voleb 2008 a je dokončeno a dořešeno.

Rozpočtové opatření č. 8 . Podklady jsou součástí přílohy k jednání. S jednotlivými body tohoto opatření pan starosta přítomné seznámil .

Zastupitelé obce schválili rozpočtové opatření č. 8 počtem hlasů 6 – 0 – 0.

Ad 6) Na základě platnosti nové směrnice pro odměňování Zastupitelů obcí a na návrh p. Pavla Minaříka bylo navrženo zvýšit odměnu starostovi obce na maximální hranici 80%.

Zastupitelé tento návrh odsouhlasili počtem hlasů 5 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel se).

Ad 7) Různé.

7.1. Zastupitelé obce a občané byli seznámeni s návrhem firmy FESTUCA na sečení a odvoz trávy v obci pro rok 2009, navrhuje se sečení 4x do roka, 1 sečení reprezentuje cca 12 000,- Kč. Zastupitelé obce pověřují starostu k dalšímu jednání s touto firmou.

7.2. Byl projednán záměr firmy EUROREAL, aby v rámci případné změny územního plánování byla vybudována v Otmarově nová ulice dle přiloženého plánu. Dle mínění Zstupitelé není v úmyslu obce v současné době měnit územní plán.

7.3. Projednán návrh na ustavení požární hlídky. Zastupitelé berou návrh na vědomí.

7.4. Projednána nabídka spolupráce na stavbě solární elektrárny firmou ABA CZ, a.s..


 

Usnesení ZO č. 18 přijaté na VZ ZO Otmarov 22.12.2008

Zastupitelstvo obce schvaluje : 
1) Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce
2) Rozpočet obce pro rok 2009
3) Uzavření smlouvy pro odvoz odpadů se stávající firmou AVE, a.s
4)- Vytvoření „plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací(PFO)“.
- Smlouvu s firmou VAS, a.s. na zpracování a následného vedení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací ( PFO) a o jeho předávání
- Dodatek č. 5 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence a o jejím předávání
  5) Žádost firmy LEGA INOX s.r.o. na odvádění dešťových vod z objektu nové haly do obecní příkopy za podmínky její   rekonstrukce žadatelem.
6) Rozpočtové opatření č. 8 / 2008
7) Zvýšení odměny starostovi obce
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 1. Návrh výše stočného pro rok 2009
 2. Návrh firmy FESTUCA na sečení trávy
 3. Záměr firmy EUROREAL
 4. Návrh na ustavení požární hlídky
 5. Nabídku spolupráce s firmou ABA CZ, a.s.
 6. Rozpočtové opatření č. 7 provedené starostou obce v rámci jeho pravomoci
  schválené dne 27.10.2008 na veřejném zasedání č. 17
   

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.

Rostislav Bednář      Pavel Minařík

Zapsal : Rudolf Konečný

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 20,15 hodin

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian

Vyvěšeno: 26.12.2008


 

Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 17, konaného dne 27.10.2008

 

Zápis č.17

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 27.10.2008 v Otmarově


 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný, Vítězslav Hrdý ,Fatima Klimešová , Pavel Minařík,

omluveni pracovními důvody jsou p. Václav Gregorovič a Rostislav Bednář.

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

Zapisovatel : Rudolf Konečný 

Ověřovatelé zápisu : P. Vítězslav Hrdý, p. Fatima Klimešová

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.

Návrh programu jednání :

1) Rozpočtové opatření č.6

2) Návrh rozpočtu na rok 2009

3) Různé

4) Vyjádření k výstavbě skladové haly v areálu firmy LEGA_INOX

5) Pověření starosty obce prováděním rozpočtových opatření v rámci jeho pravomocí ve zvýšeném limitu 50 000 Kč.

 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 5 – 0 – 0

Jednání ZO :

ad 1) Rozpočtové opatření č. 6
 

Pan starosta seznámil přítomné s důvody, proč bylo nutné přikročit k rozpočtovému opatření č. 6.Po skončeném projektu kanalizace došlo k navýšení odváženého stavebního materiálu a tím i k navýšení množství odvážených kontejnerů se stavebním odpadem a tím k překročení paragrafu pro likvidaci odpadu.

Hlasování o rozpočtovém opatření č. 6 : pro – proti – zdržel se 5 – 0 – 0
 

ad 2) Návrh rozpočtu pro rok 2009.

 

S návrhem rozpočtu pro rok 2009 seznámil přítomné na pokyn

p. starosty předseda finančního výboru p. Pavel Minařík. Přesné znění návrhu rozpočtu je součástí tohoto zápisu.V reakci na předkládaný návrh rozpočtu pro rok 2009 byl ze strany občanů [ p. Škrob ] vznesen dotaz, zda je pamatováno na částku, potřebnou na úpravu příkopy a chodníků před novostavbami RD směrem k „Pastvisku“. V odpovědi k této otázce pan starosta sdělil, že se bude vycházet z projektu chodníků pro rok 2009. O případnou dotaci lze požádat až po vydání stavebního povolení. Následovala neplánovaná diskuze na téma získávání dotací na jednotlivé projekty.

Zpět k návrhu rozpočtu : nakonec tento návrh podpořilo 5 zastupitelů.


 

Hlasování k návrhu rozpočtu obce Otmarov na rok 2009 pro – proti – zdržel se 5 – 0 - 0  

ad 3) Různé :

 • na základě informace Firmy AVE, která v obci provozuje svoz odpadů, bude pro rok 2009 přikročeno k navýšení ceny o cca 15 %, bude se tedy jednat o částku občan / rok 450,- Kč.

 • Informace o vstupu firmy, kterou zastupuje bývalý zaměstnanec firmy AVE, p. Marek mezi svozové firmy, zabývající se svozem odpadů, který nabízí nižší cenu než firma AVE. Pan Marek bude pozván na příští veřejné Zasedání .

 • Prodej požárního vozidla ( bude řešeno na schůzi hasičů v průběhu měsíce prosince )

 • na příštím zasedání bude blíže specifikována obecně platná vyhláška, která se bude zabývat pálením suchých rostlinných porostů

ad 4) Vyjádření k výstavbě skladové haly v areálu firmy LEGA-INOX

 

Pan starosta seznámil, zejména Zastupitele obce, se systémem vyjadřovacího řízení, kdy expertní řízení spadá do kompetence příslušného stavebího úřadu, respektive dotčených složek, jako je Dopravní inspektorát, hygiena, odbor životního prostředí a další. Schvalovací proces je podmíněn vyjádřením občanů po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Zastupitelé se vyjádřili k výstavbě skladové haly ve dvou bodech:

1.Souhlas s vjezdem přes obecní pozemek do areálu firmy LEGA-INOX :

5 ( pro ) - 0 ( proti ) - 0 ( zdržel se )

Souhlas se zapracováním připomínek k souhlasu s projektem

4 ( pro ) - 0 ( proti ) - 1 ( zdržel se )

 ad 5) Pověření starosty  prováděním rozpočtových opatření (RO) ve zvýšeném limitu 50 000 Kč

              Pan starosta seznámil zastupitele s nutností zvýšení limitu pro provádění RO na 50 000 Kč. Vysvětlil proč se s koncem roku množí provádění RO.Ke   konci roku se převádějí finance z kapitol u kterých je pravděpodobné, že se už nevyčerpají a přesouvají se operativně do  kapitol, kde jsou potřeba. Jelikož zastupitelstvo se schází až za dva až tři měsíce a  je třeba RO takového menšího rozsahu provést ještě před tímto zasedáním, je nutné navýšit tento limit na navrhovanou částku.


Hlasování o návrhu na zvýšení limitu RO na 50 000 Kč pro - proti - zdržel se  5 - 0 - 0 


 

Usnesení ZO č. 17 přijaté na VZ ZO Otmarov 27.10.2008

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1) Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce

2) Rozpočtové opatření č. 6

3) Návrh rozpočtu pro rok 2009

4) Vyjádření k výstavbě skladovací haly v areálu firmy LEGA-INOX

5) Pověření starosty prováděním rozpočtových opatření ve zvýšeném limitu 50 000 Kč

                  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • Informaci o navýšení ceny za svoz odpadů pro rok 2009

 • Vstup nové firmy, která se chce zabývat svozem odpadů

 • Možný prodej požárního vozidla

 • Úvahu o zavedení obecně-platné vyhlášky o spalování suchých rostlinných materiálů

 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání

Zastupitelstva obce.


 

Vítězslav Hrdý Fatima Klimešová

 

Zapsal : Rudolf Konečný 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 20,02 hodin

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian

 

Vyvěšeno: 29.10.2008

Sňato :

 


 

Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 16, konaného dne 1. 9. 2008

 

Zápis č.16

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 01. 09. 2008 v Otmarově


 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová , Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Václav Gregorovič

 

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

 

Zapisovatel : Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu : P. Rostislav Bednář, p. Václav Gregorovič


 

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.


 

Návrh programu jednání :

1) Zahájení

2) Rozpočtové opatření č. 4 a 5 / 2008

3) Různé

4) Závěr

 


 

ad 1 ) Zahájení Zasedání provedl pan starosta přivítáním zúčastněných, konstatoval, že počet Zastupitelů na Zasedání je úplný a tudíž je počet dostatečný k tomu, aby Zastupitelstvo obce bylo usnášeníschopné. Poté vyzval Zastupitele obce, aby hlasovali o návrhu programu jednání.


 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0


 


 

ad 2) Rozpočtové opatření č. 4 a 5

Pan starosta seznámil přítomné s důvody, vedoucími k nutnosti přijmout rozpočtové opatření č. 4 a 5, se kterými byli předběžně seznámeni Zastupitelé obce a komentář byl určen zejména přítomné veřejnosti.

Paragraf financování je doplňován tak, aby byla vytvořena jistá rezerva pro průběžné placení faktur za provedené práce. Předem nebylo možné přesně určit jejich výši Z větší části jsou finanční zdroje využity na doběh financování kanalizace a částka řádově 25 – 30 tis. Kč bude využita koncem roku 2008 na nákup vybavení dětského hřiště za stávající zařízení, které je už na hranici životnosti.


 

Hlasování o návrhu přijmout rozpočtové opatření č. 4 a 5


 

pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0

ad 3) Různé :


 

 • Pan starosta seznámil přítomné s dokončením a uvedením do provozu přečerpávací stanice odpadních vod pro odkanalizování domů č.p. 22 a 32.Pro možnost provozování této přečerpávací stanice firmou VAS bude prověřen její požadavek na způsob signalizace závady. V ceně cca 10 – 11 tis. Kč by tato stanice signalizovala poruchu na několik mobilních čísel. Bude osloveno několik firem, které by tuto úpravu mohly provést, podle předběžných jednání je cena za provedení úpravy téměř totožná.

 • Pan starosta dále vyzval k zahájení prací na vypracování rozpočtu obce Otmarov pro rok 2009, aby se do konce roku 2008 stihl schvalovací proces. Pro zlepšení vzhledu obce požaduje pan starosta povýšit částku na udržování zeleně v obci.

 • Pan Škrob požaduje po Zastupitelstvu obce stanovisko k vzhledu příkopy, chodníků a vjezdy na pozemky před novostavbami RD podél místní komunikace. Na toto téma se rozvinula poměrně široká diskuze. Podle stanoviska projektanta, který se již problematikou odvodu dešťové vody zabýval, je jedna z možností vybudovat příkopu na pravé straně místní komunikace včetně dvou protlaků nebo překopů, aby se veškerá voda odvedla směrem k Pastvisku. Existují dvě možnosti řešení : chodníky vybuduje obec a prodá parcely před domy stavebníkům, nebo si stavebníci příslušnou úpravu realizují sami na vlastní náklady podle jistých pravidel. V každém případě je nutné zamezit těžkým vozidlům, pracujícím pro firmu GOLD REAL jejich volný průjezd a otáčení na místní komunikaci. Ke konečnému řešení nebylo dosaženo vzájemné shody.

 • Pan Jan Kaplan starší v pokračující diskuzi chválí dobudování a umístění vertikální informační tabule, včasné opravy chodníku před domem č.p. 8 a zejména dobudování přečerpávací stanice odpadních vod pro domy 22 a 32.

 • P. Josef Koláček žádá intervenci ZO vůči panu Karlu Bednářovi, bytem Měnín č.p. 218, majiteli parcely mezi domem p. Čechové a p. Mazánka a odstranění plevele z této parcely.

 


 

Usnesení ZO č. 16 přijaté na VZ ZO 01.09.2008

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 


 

1)Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce

2)Rozpočtové opatření č. 4 a 5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 


 

 • Informaci starosty obce o dokončení a uvedení do provozu přečerpávací stanice pro domy č.p. 22 a 32

 • Informaci starosty obce o nutnosti zahájit práce na rozpočtu obce pro rok 2009

 • Připomínky občanů :

- P. Škrob žádá stanovisko Zastupitelstva obce k problematice řešení pozemků a příkopy před novostavbami

- P. Josef Koláček požaduje intervenci ZO na p. Karla Bednáře, bydlištěm Měnín č. 218 kvůli zanedbanému pozemku mezi domy p. Čechové a p. Mazánka

 


 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. Rostislav Bednář a Václav Gregorovič

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19.35 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian, v.r.


 


 

Vyvěšeno: 03.09.2008

Sňato :


 

Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 15, konaného dne 10.7.2008

 


 

Obec Otmarov Zápis č.15

Otmarov 56, 664 57 Měnín z veřejného zasedání ZO Otmarov 10.7..2008

                                                              Zápis č.15  z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 10.07.2008 v Otmarově
 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Vítězslav Hrdý Fatima Klimešová , Rostislav Bednář, Pavel Minařík,

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

 

Zapisovatel : Rostislav Bednář.
 

Ověřovatelé zápisu : P. Vítězslav Hrdý, p. Minařík Pavel
 

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.
 

Návrh programu jednání :

1) Rozpočtové opatření č.3

2) Žádost manželů Podlipných na napojení plynu na stávající plynovod

3) Žádost manželů Fišerových o vyjádření k zamýšlené stavbě rod. Domku na parc. č. 315

4) Různé

- Možnost změny územního plánu

- Kontejner na stavební odpad

- Příkopy

Zahájení Zasedání provedl pan starosta přivítáním zúčastněných, konstatoval, že počet Zastupitelů na Zasedání je pět a tudíž je počet dostatečný k tomu, aby Zastupitelstvo obce bylo usnášeníschopné. Poté vyzval Zastupitele obce, aby hlasovali o návrhu programu jednání.
 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 5 – 0 – 0
 

Jednání ZO :

ad 1) Rozpočtové opatření č. 3
 

Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3. RO č. 3 je součástí zápisu.

Hlasování o rozpočtovém opatření č. 3 : pro – proti – zdržel se 5 – 0 – 0
 

ad 2) Žádost manželů podlipných o napojení na stávající plynovod.
 

Starosta přednesl žádost manželů podlipných o napojení na stávající plynovod v obci. Zastupitelé rozhodli, že v současné situaci, kdy majitel stavební lokality GOLD REAL neplní dohodnuté podmínky, výstavby sítí v této lokalitě, obec nebude dávat souhlas s napojováním jednotlivých stavebníků na stávající plynovod. Zastupitelé obce Otmarov zaslali dne 20.7.2005 souhlasné stanovisko s budováním sítí v lokalitě GOLD REAL, kde podle přiložené dokumentace bude zbudován hlavní řad, na který se stavebníci budou připojovat. Vydáváním jednotlivých souhlasů s napojením na stávající plynovod by se tato koncepce porušila.Proto zastupitelstvo zamítlo uložení plynové přípojky do obecního pozemku. Starosta dá toto stanovisko písemně na vědomí manželům Podlipným.

Hlasování o žádosti o připojení manželů Podlipných na stávající plynovod . pro – proti – zdržel se 0– 5 – 0
 

ad 3) Žádost manželů Fišerových o vyjádření k zamýšlené stavbě rodinného domku na parc. č. 315.
 

Zastupitelstvo obce schvaluje typ rodinného domku dle projektové dokumentac, nedoporuje však zahájení stavby. Důvod je, že stavební úřad I stupně v Rajhradě pozastavil vydávání souhlasu s umístěním stavby do doby, než bude vyřešena situace s budováním sítí v celé lokalitě GOLD REAL. Starosta vyrozumí s tímto stanoviskem manžele Fišerovy dopisem.
 

Hlasování o žádosti manželů Fišerových.

pro – proti – zdržel se 5 – 0 – 0
 

ad 4) Různé

 

 • Zastupitelstvo obce projednalo dotaz paní Nové na úpravu územního plánu. Jedná se o zařazení zbylých částí parcel č.69,72,73/1,73/2 do zastavovacího plánu obce.Na těchto parcelách by vzniklo několik nových domů. Zastupitelé konstatovali, že na tak odpovědné rozhodnutí je třeba posudky různých odborníků(správci sítí, architekti atd.). Nicméně nevyloučili, že pokud to bude technicky možné a bude to v souladu se zájmy a možnostmi obce bude toto zapracováno do nového územního plánu obce.

 •  

Starosta opět upozornil na nekázeň při třídění odpadů, zejména stvebního, který se ukládá do velkoobjemového kontejneru. Bude zbudováno oplocení kolem tohoto kontejneru.
 

Neustále se opakuje problém se zarostlými příkopami odvádějícími dešťovou vodu z krajské komunikace. Většina občanů si před svými domy tento úklid zajišťuje sama. Několik občanů však nechává tyto příkopy zarostlé a tím zhoršují nejen funkci těchto příkop, ale zhoršuje se i vzhled obce. Návrh opatření je takový, že při sestavování rozpočtu na rok 2009, se vyčlení prostředky na údržbu příkopů.
 

Připomínka pí. Fatimy Klimešové na volně pobíhající psy v obci. Zastupitelstvo pověřilo starostu, zjistit zda by bylo možné tyto psy nechat odchytit a umístit na náklady majitele do útulku.
 

Pan Kordík upozorňuje na skládku stavebního materiálu na veřejných prostranstvích.Starosta promluví s majiteli tohoto uskladněného materiálu o jeho odstranění.
 

Pan Kaplan upozorňuje na nutnost zprovoznění poškozené výlepové plochy.Byla starostou přislíbena náprava.
 

Pan Koláček upozorňuje na situaci v majetkových poměrech v souvislosti s cestou u domu pí. Čechové.

Tato připomínka bude předmětem některého dalšího zasedání zastupitelstva obce
 

Návrh usnesení č.15

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:       1) Rozpočtové opatření č. 3

 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:   1) Napoení manželů Podlipných na stávající plynovod v obci.

                                      2)Zahájení výstavby rodinného domku manželů Fišerových
 

Zastupitestvo obce bere na vědomí: Dotaz paní Nové na podmínky změny územního plánu

Připomínky občanů- volný pohyb psů

- výlepová plocha

- skládka stavebního materiálu

- údržba příkopů

- třídění odpadů(kontejner)
 

Zapsal: Bednář Rostislav
 

Podepsal: Florian Jan - starosta
 

 

Zápis ověřili: Fatima Klimešová a pavel Minařík
 

Začátek schůze: 18.00 Konec schůze: 19.30

Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 14, konaného dne 26.5.2008

 

Zápis č.14

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 26.05.2008 v Otmarově


 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová , Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Václav Gregorovič

 

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

 

Zapisovatel : Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu : p. Rostislav Bednář, p. Pavel Minařík


 

Návrh programu jednání :


 

1. Zahájení

2. Závěrečný účet obce Otmarov za rok 2007

Závěrečný účet DSO Cezava za rok 2007

3. Projekty na chodníky v části obce

4. Rozpočtové opatření 02 / 2008

5. Projednání stížnosti manželů Motalových

6. Různé

7. Kontrola Usnesení č. 13

8. Závěr

 

Zahájení Zasedání provedl pan starosta přivítáním zúčastněných, konstatoval, že počet Zastupitelů na Zasedání je úplný a tudíž je počet dostatečný k tomu, aby Zastupitelstvo obce bylo usnášeníschopné. Poté vyzval Zastupitele obce, aby hlasovali o návrhu programu jednání.


 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0


 


 

Jednání ZO :

ad 1) Zahájení Zasedání provedl pan starosta přivítáním zúčastněných, konstatoval, že počet Zastupitelů na Zasedání je úplný a tudíž je počet dostatečný k tomu, aby Zastupitelstvo obce bylo usnášeníschopné. Poté vyzval Zastupitele obce, aby hlasovali o návrhu programu jednání.


 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0


 


 

ad 2) Pan starosta seznámil zúčastněné se závěrečným účtem obce Otmarov za rok 2007. Konstatoval, že byl po stanovenou dobu vyvěšen na úřední desce a nebylo k němu připomínek.


 

Hlasování o závěrečném účtu obce Otmarov za rok 2007 : pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0


 

Dále byli přítomní seznámeni se závěrečným účtem DSO CEZAVA za rok 2007.


 

Zastupitelé hlasovali pro jeho přijetí : pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0

ad 3) Projektová dokumentace chodníků na část obce

Na úrovni starosty obce Otmarov byly osloveny 4 firmy, jen jedna z nich je ochotná projektovou dokumentaci vypracovat. Za předpokladu zatrubnění příkopy by 1 bm chodníku přišel na cca 5 000,- Kč, celkově asi 900 000,- Kč, k tomu lapač nečistot za 100 000,- Kč a projekt za 50 000,- Kč. Celkově cca 1 050 000,- Kč. Bez odvodnění komunikace by cena za chodník nepřesáhla cca 450 000,- Kč, což by bylo z pohledu hospodaření obce reálné.

O návrhu nebude hlasováno, Zastupitelé obce si to nechají projít hlavou a rozhodnou se na mimořádném zasedání, jehož termín bude dodatečně určen. Hlasovat se bude jen o konečné verzi projektu, protože v zásadě bylo dosaženo shodného stanoviska na 13. VZ ZO dne 31.03.2008.


 

ad 4) Rozpočtové opatření č. 02 / 2008


 

Přesuny finančních toků se ukutečnily v rámci paragrafů, tudíž nemusí být hlasováno.


 

ad 5) Projednání stížnosti manželů Motalových


 

Pan starosta seznámil přítomné se zněním stížnosti manželů Motalových. Podle soukromého šetření pana starosty není zápach prokázán. Stížnost byla postoupena VHS Brno a VHS Břeclav. Podle jejího vyjádření nemá revizní šachta těsnění, proto může vlivem zvýšeného tlaku vzduchu dojít k úniku plynů z kanalizačního systému.. Pan Motal se v průběhu projednávání jeho stížnosti vyjádřil, že v současné době je všechno v pořádku. Pan starosta doporučuje odstranit všechny vnější vlivy. Na základě zjištěných skutečností bude sestaven a odeslán dopis stěžovatelům.


 

ad 6 ) Různé.

ad 6.1. Je konstatována nekázeň v rámci ukládání stavebního odpadu do příslušného kontejneru, kde jsou stále ukládány věci, které tam nepatří.

ad 6.2. Pan Jan Tinzl – dotaz na průběh zprovoznění přečerpávací stanice pro dva první domy. Stanice je zakoupena, dodavatel prací určen, je třeba vyčkat všech povolovacích řízení.

ad 6.3. Pan starosta přijal telefonickou stížnost na praskliny domu č. 39, údajně způsobené v rámci budování kanalizace. Toto zjištění je neprůkazné a značně problematické, zejména pro velkou vzdálenost domu 39 od budované kanalizační stoky.

ad 6.4. Smlouva o uložení kanalizace na soukromých pozemcích, kterou přijalo minulé Zastupitelstvo, bude nahrazena smlouvou o zřízení věcného břemene. Jsou dvě varianty – zřízení bezúplatně a zřízení za úhradu. Bezúplatné zřízení je pro obec dražší, je nutno povolat odhadce a zaplatit jej. Vzhledem ke vstřícnosti obce vůči občanům v dosavadním průběhu budování kanalizace navrhují Zastupitelé obce minimální symbolickou cenu, kterou zákon připouští. Zastupitelé vyjádřili svou vůli hlasováním pro minimální cenu za bm - pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0

ad 6.5. Dne 24.05.2008 byla v místnosti sálu Obecního úřadu uskutečněna schůzka stavebníků na pozemcích lokality GOLD REAL. Byla iniciována ze strany těchto stavebníků. Pan starosta navrhuje vydat obecní vyhlášku, která by upravovala povinnost stavebníků uhradit částku 9 000,- Kč za připojení ke kanalizačnímu řadu přímo obci, tím se stavebnící budou přímo podílet na připojení a obec tuto částku získá jako náhradu za dosud neuhrazený podíl společnosti GOLD REAL zastoupené panem Šmaterou v dohodnuté výši 288 000,- Kč. Znění obecně platné vyhlášky a a její vydání zajistí starosta společně s místostarostou.

6.6. Pan Václav Gregorovič znovu otevírá otázku nadměrného hluku z prostoru domu Janečkových, ke které se připojuje p. Maradová, sousedící s tímto domem. Ve zmíněném domě již, na základě stížnosti z řad občanů, proběhla kontrola starosty s kontrolním výborem dne 11.02.2008, kdy ze strany zmíněných byla přislíbena náprava. Obec doručí Janečkovým dopis.

6.7. Pan Josef Koláček podává stížnost na paní Miloslavu Mangerovou, která podle jeho šetření vypouští odpadní vodu z domácnosti do obecní příkopy a zápachem obtěžuje všechny okolní sousedy. V době vybudované kanalizace je takové jednání značně nepřípustné. Bude pověřen kontrolní výbor, aby navštívil paní Mangerovou a záležitost projednal, obec případně vyvodí důsledky.

6.8. Pan Jan Kaplan žádá o umístění tabule, která zamezí venčení psů v areálu Pastvisko a jejich volnému pohybu.

6.9. Pan Pavel Minařík znovu otevírá již v minulosti řešenou nepřiměřenou rychlost vozidel na krajské komunikaci, probíhající obcí a nebezpečí, které pro její obyvatele z tohoto vyplývá. Pan Minařík žádá o zjištění konkretní ceny měřičů rychlosti a jejich případné nainstalování v obci.


 


 

Ad 7 ) Kontrola Usnesení č. 13, přijatém na 13. VZ ZO dne 31.03.2008.


 

Bylo konstatováno, že všechny body tohoto Usnesení byly splněny.


 


 

Usnesení z VZ ZO č. 14 přijaté na VZ ZO 26.05.2008


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

1. Program jednání 14. veřejného zasedání ZO.

2. Závěrečný účet obce Otmarov za rok 2007

3. Závěrečný účet DSO Cezava za rok 2007

4.Uzavírání smluv obce s občany o zřízení věcného břemene na uložení kanalizačního potrubí v soukromých pozemcích za minimální symbolickou cenu, kterou dovoluje zákon.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :


 

 • Zadání projektové dokumentace na chodníky v části obce

 • Projednání stížnosti manželů Motalových

 • Připomínky z řad občanů

- Nekázeň při ukládání stavebního odpadu do stavebního kontejneru v obci

- Stadium budování přečerpávací stanice odpadních vod – Tinzlovi

- Telefonická stížnost na praskliny domu č. 39, údajně při budování kanalizace

- Informaci o konání schůzky stavebníků v lokalitě GOLD-REAL dne 24.05.2008

- Připomínku p. Václava Gregoroviče na znovu se opakující nadměrný hluk z domu majitele p. Janečka, kde již byla kontrolním výborem provedena kontrola dne 11.02.2008

- Stížnost p. Josefa Koláčka na p. Miloslavu Mangerovou, která podle pana stěžovatele vypouští odpadní vodu z domu do obecního příkopu a zápachem obtěžuje ostatní obyvatele obce a to i přes vybudovanou a funkční kanalizaci.

- Žádost p. Jana Kaplana o umístění informační tabule, která upozorní na zákaz volného pohybu psů v lokalitě Pastvisko

- Žádost p. Pavla Minaříka na znovuotevření problému nadměrné rychlosti v obci a umístění měřiče rychlosti

- Kontrolu Usnesení č. 13 z VZ ZO dne 31.03.2008

 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.


 

P. Rostislav Bednář                                     p. Pavel Minařík


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,25hodin


 


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 


 

Vyvěšeno : 28.05.2008                                    Sňato :


 

Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 13, konaného dne 31.3.2008

 

Zápis č.13

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 31.03.2008 v Otmarově


 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová , Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Václav Gregorovič

 

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

 

Zapisovatel : Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu : P. Vítězslav Hrdý, p. Václav Gregorovič


 

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.


 

Návrh programu jednání :

1) Obecní vyhlášky

2) Odkanalizování domů č.p.22 a 32

3) Rozpočtové opatření č. 01 / 2008-04-07

4) Žádost o opravu chodníků před domem č.p. 8

5) Vedení VN kabelu ( odsouhlasení ceny za běžný metr)

6) Návrh závěrečného účtu r. 2007

7) Žádost p. Šmatery o převzetí pozemní komunikace v areálu GOLD REALu

8) Žádost p. Langrova o výstavbu 2 RD

9) Různé

9.1. Projednání projektu na výsadbu stromů v areálu firmy LEGA

9.2. Kontrola plnění Usnesení č.12

10) Projednání návrhu firmy VAS, a.s. o výši vodného pro rok 2008

Zahájení Zasedání provedl pan starosta přivítáním zúčastněných, konstatoval, že počet Zastupitelů na Zasedání je úplný a tudíž je počet dostatečný k tomu, aby Zastupitelstvo obce bylo usnášeníschopné. Poté vyzval Zastupitele obce, aby hlasovali o návrhu programu jednání.


 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0


 


 

Jednání ZO :

ad 1) Projednání obecních vyhlášek:


 

 • konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích, specifikace

 • pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, vymezení volného pohybu psů


 

Obě vyhlášky byly konzultovány na úrovni dozoru Ministerstva vnitra s p. Vindsúrovou.


 

Hlasování o znění obou vyhlášek : pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0


 


 

ad 2) Odkanalizování domů č.p. 22 a 32

Přípravné práce jsou dokončeny, v rámci zajištění technologického vybavení pro přečerpávání kalů byly osloveny 3 firmy, zabývající se výrobou přečerpávacích stanic. K řešení zůstává problém s vedením výtlaku od přečerpávací stanice do šachty hlavního kanalizačního řadu, kdy p. Tinzl při jednání s p. starostou nesouhlasí se současným uložením kanalizační trubky do jím budovaného výkopu, ve kterém budou kaly z jeho nemovitosti gravitačně svedeny do obcí budované přečerpávací stanice.

Vítězem výběrového řízení se stala firma WILO, celkovou úrovní nabízeného zařízení a nejnižší cenou.


 

Hlasování o návrhu oslovit firmu WILO a objednat u ní přečerpávací stanici pro odkanalizování domů č.p. 22 a 32 : pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0


 


 


 

ad 3) Rozpočtové opatření č. 01 / 2008.

Pořízení přečerpávací stanice vyplynulo až poté, co byl sestaven rozpočet pro rok 2008, proto je nutné převést částku cca 200 tis. Kč, která představuje pořizovací cenu přečerpávací stanice, z paragrafu financování. Výdaje celkem budou 200 000,- Kč.


 

Hlasování o návrhu provést rozpočtové opatření č. 01 / 2008 :

pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0


 

ad 4) Projednání žádosti p. Mahovské provést úpravu chodníku před jejím domem, č.p. 8.


 

Chodník je obecní, proto je povinností obce se o jeho opravu postarat. K poškození došlo v průběhu objížďky při uzavření dálnice a vyhýbání dvou kamionů. Po diskuzi, která se k tomuto bodu nesla, se zmíněný chodník uvede do původní podoby před jeho poškozením a výhledově, v rámci plánované rekonstrukce chodníků v obci, se provede celková rekonstrukce dle projektu.


 

Hlasování o žádosti p. Mahovské o úpravě chodníku před jejím domem:


 

pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0


 

 

ad 5) Navrhovaná částka za zřízení věcného břemene na pozemku obce, kudy bude veden kabel VN je 50,- Kč za běžný metr. Tato částka byla v hlasování schválena počtem hlasů : pro – proti – zdržel se       5 - 0 – 2

ad 6 ) Návrh závěrečného účtu pro rok 2007 přednesl předseda finančního výboru p. Pavel Minařík.


 


 

Ad 7 ) Byla projednána žádost p. Šmatery, jednatele společnosti GOLD REAL, ve které žádá obec o převzetí jím budované komunikace po jejím dobudování a zkolaudování.

P. Šmatera byl řádně pozván na jednání Zastupitelstva obce dnešního dne, na které se však bez jakéhokoli vysvětlení nebo omluvy nedostavil.

Zastupitelstvo obce, zejména po dosavadních zkušenostech konstatuje, že pan Šmatera nedodržuje smluvená ujednání a proto nebude prozatím obec vydávat jednotlivým stavebníkům potvrzení o převzetí stavebních objektů [SO 01, SO 02, SO 03 a SO 07 ] do správy obce.


 

Hlasování o tom, zda-li má obec firmě GOLD REAL, zastoupené p. Šmaterou, vydat potvrzení o záměru převzít budovanou komunikaci :
 

pro – proti – zdržel se 1 - 4 – 2


 

Ad 8 ) Projednání žádosti p. Langrona o výstavbě 2 RD na jeho pozemku.

Zastupitelé obce neprojevili zásadní nesouhlas se záměrem p. Langrona, ale trvají zásadně na dodržení územního plánu a tím i na stanovené šířce pozemní komunikace tímto plánem vymezené.

Diskuze k bodu 9 : P. Klimešová a p. Florian poukázali na skutečnost, že p. Langron kupoval pozemek v době, kdy již byl územní plán vydán. V pokračující diskuzi vyjádřili Zastupitelé obce názor, že při stavbě 2 RD musí p. Langron striktně dodržet územní plán. Ke konečnému hlasování nakonec nedošlo, protože při neúčasti p. Langrona vedl jednání se Zastupiteli obce p. Nový, který přislíbil tlumočit p. Langronovi stanovisko Zastupitelů obce s tím že očekává další návrhy p. Langrona a Zastupitelstvo se vyjádří ke konečné verzi.


 


 

Ad 9 ) Různé.

9.1. Pan starosta seznámil přítomné s projektem firmy LEGA INOX na projekt vysázení stromů v areálu firmy jako náhradu za stromy, které byly před časem vykáceny.


 

Následující hlasování proběhlo v tom smyslu, zda souhlasí Zastupitelstvo obce s předloženým projektem : pro – proti – zdržel se 7 - 0 – 0


 

9.2. Kontrola plnění Usnesení č. 12. Jednotlivé body byly splněny, kromě neschváleného výše vodného pro rok 2008. Tento bod byl dodatečně zařazen na program dnešního jednání jako číslo 10.


 

Ad 10 ) Na základě výsledků hlasování z minulého Veřejného zasedání ZO Otmarov, kdy nebyl schválen návrh na výši vodného pro rok 2008, byl místostarosta obce p. Konečný pověřen jednáním s ekonomickým náměstkem firmy VAS, a.s. Výsledkem tohoto jednání byla dohoda o výši vodného, které činí pro rok 2008 26,- Kč za 1 m3 bez DPH, při 9% DPH 28, 34 Kč. Tato částka byla stvrzena podpisy obou smluvních stran v Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu a provozu vodovodu ze dne 24.5.2002 dne 20.02.2008. Zastupitelé obce na dnešní schůzi projednali a zároveň odsouhlasili výši vodného pro rok 2008 26,- Kč za 1 m3 bez DPH. Výsledek hlasování :

pro – proti – zdržel se 7 - 0 – 0


 


 


 

Usnesení z VZ ZO č. 13 přijaté na VZ ZO 31.03.2008


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

1. Program jednání 13. veřejného zasedání ZO.

2. Obecní vyhlášku o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Otmarov.

3. Odkanalizování domů č. 22 a 32 a s tím související výběr dodavatele přečerpávací stanice, kterou se stala firma WILO.

4.Rozpočtové opatření č. 01 / 2008.

5. Způsob úpravy chodníku před č.p. 8.

6.Částku 50,. Kč za běžný metr uloženého VN kabelu na obecním pozemku 285/1.

7. Projekt firmy LEGA na náhradní výsadbu stromů dle rozhodnutí č.j. 126/07 a 129/07.

8. Výši vodného pro rok 2008 ve výši 26,- Kč na občana bez DPH.

 


 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :


 

1. Žádost jednatele firmy GOLD REAL p. Šmatery vydávat jednotlivým stavebníkům GOLD REALu potvrzení o převzetí komunikace po jejím vybudování a kolaudaci.

 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.


 

P. Vítězslav Hrdý p. Václav Gregorovič


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,40hodin


 


 


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Vyvěšeno : 02.04.2008

Sňato :


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 12, konaného dne 25.1.2008

 


 


 

Zápis č.12

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 25. 01. 2008 v Otmarově


 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová , Rostislav Bednář, Pavel Minařík.

omluveni : Václav Gregorovič&


 

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

 

Zapisovatel : Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu : P. Pavel Minařík, p. Rostislav Bednář


 

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.


 

Návrh programu jednání :

1) Rozpočtové opatření č. 8

2) Projednání ceny vodného pro rok

3) Projednání žádosti firmy Mátl&Bulla

4) Různé

4.1. Výstavba v obci do r. 2015

4.2. Výběr přečerpávací stanice odpadních vod

4.3. Vypracování projektové dokumentace pro výstavbu chodníků v obci

4.4. Vnitřní audit

5) Kontrola Usnesení č. 11

Zahájení Zasedání provedl pan starosta přivítáním zúčastněných, konstatoval, že počet Zastupitelů na Zasedání je šest (6) a tudíž je počet dostatečný k tomu, aby Zastupitelstvo obce bylo usnášeníschopné. Poté vyzvla Zastupitele obce, aby hlasovali o návrhu programu jednání.


 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 


 

Jednání ZO :

ad 1) Pan starosta seznámil přítomné s důvody přijetí rozpočtového opatření č. 8.


 

Hlasování o přijetí rozpočtového opatření č. 8 : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 


 

ad 2) Firma Vodárenská akciová společnost, a.s. předložila pro rok 2008 návrh výše vodného, poté následovalo ze strany p. starosty několik intervencí směrem k firmě VAS stran výpočtu a výše vodného pro rok 2008, která byla dosti razantně navýšena. Cenu vodného tvoří rozdíl mezi náklady na provoz množstvím odebrané a zaplacené vody. Přítomní byli seznámeni s jednotlivými položkami navrhované výše vodného. Navýšení ceny vodného má přímou souvislost se zrušením spolku obcí [ svazek vodovodů Rajhradsko], kdy byla cena stejná pro všechny obce ve spolku, současný stav znevýhodňuje malé obce.


 

Hlasování o stanovení výše vodného : : pro – proti – zdržel se 3 – 2 - 1


 

Vzhledem k tomu, že nebylo dosaženo schválení návrhu výše vodného, byl panem starostou pověřen p. Konečný jednáním s ředitelem VAS ing. Glocem, aby byly odstraněny sporné body, které se týkají zejména částky 16 000,- Kč za opravy a zakotvení částky za opravy ve stávající smlouvě s firmou VAS.


 

ad 3) Návrh firmy Mátl&Bulla zredukovat svoji původní rozvahu, postavit na parcele 261/4 3 domy, která nebyla Zastupitelstvem obce akceptována na 2 (dva) domy, které jsou umístěny v území, určeném územním plánem obce pro výstavbu.


 

Hlasování o návrhu, postavit na parcele 261/4 2 domy podle předloženého návrhu firmy Mátl&Bulla :

5 – 0 - 1


 

ad 4) Různé.


 

4.1. Intenzifikace ČOV v Telnici, v souvislosti s tím, byla provedena rozvaha, že do roku 2015 bude napojeno cca 120 RD, tedy asi 350 – 360 obyvatel. Na základě této rozvahy bude v ČOV Telnice rezervována pro obec Otmarov odpovídající kapacita.


 

4.2. Výběr vhodné přečerpávací stanice, určené k odkanalizování prvních dvou domů – p. Burdy a p. Tinzla. P. starosta předložil několik nabídek přečerpávacích stanic. Diskuze v Zastupitelstvu. Závěr : Zastupitelstvo určí dodavatele přečerpávací stanice podle podmínek zadání.


 

4.3. Vypracování projektové dokumentace pro vybudování chodníků podél stoky A 2 a A 3. Názor Zastupitelů se přiklání k tomu, že by bylo vhodné mít vypracován projekt, aby žádost v dotačních programech mohla být pružněji uplatňována.


 

Hlasování o návrhu zadat vypracování projektové dokumentace pro vybudování chodníků podél stoky A 2 a A 3 : 6 – 0 – 0


 

4.4. Pan starosta požádal kontrolní výbor, aby učinil příslušné kroky ke zpracování vnitřního auditu nejpozději j datu 15.02.2008.

 

ad 5) Kontrola Usnesení č. 11. Všechny body tohoto Usnesení byly průběžně splněny.


 

 

Připomínky ze strany občanů :


 

- p. Jan Kaplan – dotazuje se, jestli byly vyřešeny připomínky na dopravu IDS. Pan starosta odpověděl, že stížnost byla postoupena cestou elektronické pošty na vedení, do tohoto dne bez odpovědi. - p. Jan Kaplan - připomíná umístění „ billboardu „ . O konečném umístění nepadla definitivní podoba.

 


 

Usnesení ZO č. 12 přijaté na VZ ZO 25.01.2008


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje : 1. Program jednání 12. veřejného zasedání ZO.

                                                   2. Rozpočtové opatření č. 8

                                                   3. Návrh firmy Mátl&Bulla na výstavbu 2 RD na parcele 261/4.

                                                   4. Zadání projektové dokumentace pro výstavbu chodníků podél stoky A 2 a A 3


 


 

Zastupitelstvo obce neschvaluje : 1. Stanovení výše vodného pro rok 2008

 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

 • plánovanou výstavbu v obci do roku 2015 v souvislosti s intenzifikací ČOV v Telnici

 • výběr vhodné přečerpávací stanice pro odkanalizování prvních dvou domů v obci

 • termín vnitřního auditu do 15.02.2008 a s tím spojený úkol pro kontrolní výbor

 • kontrolu Usnesení č. 11

 • připomínky ze stran občanů


 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. P. Pavel Minařík p. Rostislav Bednář


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,30 hodin


 


 


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian

Vyvěšeno : 25.01.2008

Sňato : 08.02.2008

Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 11, konaného dne 10.12.2007

 

Zápis č.11

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 10.12.2007 v Otmarově


 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný, Rostislav Bednář, Václav Gregorovič, Vítězslav Hrdý, Pavel Minařík


 

Vzhledem k účasti Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní


 

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

 

Zapisovatel : Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu : P. Rostislav Bednář, p. Pavel Minařík


 

Návrh programu jednání :


 

 1. Navrácení mandátu – p. Petr Šabacký

 2. Slib nového Zastupitele obce – p. Fatima Klimešová

 3. Smlouva s Vodárenskou akciovou společností

 4. Rozpočet obce pro rok 2008

 5. Rozpočtové opatření číslo 7

 6. Různé


 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 


 

Jednání ZO :

ad 1) Dne 5.12.2007 podal p. Petr Šabacký písemné odstoupení ze Zastupitelstva obce


 


 

ad 2) Dne 10.12.2007 na 11.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Otmarov složila slib nového Zastupitele a písemně stvrdila nová členka Zastupitelstva p. Fatima Klimešová


 

ad 3) Pan starosta seznámil přítomné s doplněnými údaji ke Smlouvě s Vodárenskou akciovou společností divize Brno venkov se sídlem na Soběšické ulici a to vyplněnou kalkulační tabulkou s vyjádřením fakturace za příslušný rok provozování kanalizace a cenou za stočné, která je vyjádřena cenou 37,60 Kč při 80% napojení občanů. Při napojení 200 občanů by se stočné pohybovalo na částce cca 27,- Kč / m3.

Na základě žádosti p. Jana Kaplana byl občanům zdůrazněn Zákon 254 / 2001 Sb. v novelizaci zákona č. 274 / 2001 Sb. o povinnosti občanů připojit se k vybudované kanalizaci.

P. Pavel Minařík navrhuje, aby byli občané seznámeni s předpokládanou výší stočného. P. Starosta chce zůstat u částky 35,- Kč / m3, nad tuto částku proběhne dotace od obce.


 

Hlasování o návrhu uzavřít smlouvu s firmou Vodárenská akciová společnost, divize Brno-venkov ve znění ze dne 30.11.2007 s doplněnými údaji o fakturaci a stočném


 

7 – 0 – 0 - poprvé již hlasovala nově ustavená členka Zastupitelstva obce p. Klimešová


 

ad 4) Rozpočet obce pro rok 2008. Rozpočet byl upraven navýšením částky 20 000,- Kč na místní správu na základě statistických údajů v minulých létech. V § 23 21 byla navýšena částka, potřebná na dotování stočného.


 

Hlasování o rozpočtu obce pro rok 2008

6 – 0 - 1

ad 5) Rozpočtové opatření č. 7.

V rámci tohoto rozpočtového opatření byla přesunuta z § 6310 částka 300,- Kč na § 3723 veřejného osvětlení.

Hlasování o návrhu

7 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce provést rozpočtové opatření v souvislosti se závěrem roku 2007 v neomezené výši. Toto provedené rozpočtové opatření bude předloženo na nejbližším zasedání zastupitelstva obce ke schválení.


 

Hlasování o návrhu


 

7 – 0 – 0

ad 6). Různé.

- p. Motal trvá na úpravě vjezdu

- p. Minařík požaduje posečkat s konečným dofinancováním kanalizace do odstranění vad díla

- p. Martin Krejčí se dotazuje, jaká bude vlastně výše stočného a od kterého termínu bude možné vypouštět kaly

 

ad 7). Kontrola Usnesení č.10 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 30.11.2007. Splněno.

 

Usnesení ZO č. 11 přijaté na VZ ZO 10.12.2007


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

 1. Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce

 2. Smlouvu na provozování kanalizace s firmou Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno

 3. Rozpočet obce Otmarov pro rok 2008

 4. Rozpočtové opatření č.7


 

Zastupitelstvo obce ukládá:

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce provést rozpočtové opatření v souvislosti se závěrem roku 2007 v neomezené výši. Toto provedené rozpočtové opatření bude předloženo na nejbližším zasedání zastupitelstva obce ke schválení.


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

 1. Navrácení mandátu Zastupitele obce p. Petra Šabackého

 2. Slib nového Zastupitele obce p. Fatimy Klimešové

 3. Kontrolu Usnesení č. 10

 4. Připomínky z řad Zastupitelů a občanů obce

- p. Motal-úprava vjezdu

- p. Minařík-před konečným dofakturováním uplatnit odstranění závad na díle

- p. Martin Krejčí-dotaz na konkrétní cenu stočného a termín počátku vypouštění kalů do kanalizace


 


 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. P. Rostislav Bednář P.Pavel Minařík


 


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 18,44 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 


 


 

Vyvěšeno: 10.12.2007


 

Sňato :


 


 


 


 


 

Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 10, konaného dne 30.11.2007

 

Zápis č.10

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 30.11.2007 v Otmarově


 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Petr Šabacký , Václav Gregorovič, Pavel Minařík.

omluveni : Rostislav Bednář [zaměstnání]


 

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

 

Zapisovatel : Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu : P. Vítězslav Hrdý, p. Václav Gregorovič


 

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.


 

Návrh programu jednání :

1) Dodatek ke smlouvě s firmou AVE, CZ

2) Místní vyhlášky

3) Návrh úpravy rozpočtu obce Otmarov pro rok 2008

4) Dobrovolný svazek CEZAVA – rozpočet pro rok 2008

5) Smlouva s firmou VAS- projednání návrhu smlouvy na provozování kanalizace

6) Různé

6.1. Poplatek pro školu v Chrlicích

7) Kontrola Usnesení č. 9

8) Závěr


 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 


 

Jednání ZO :

ad 1) Seznámení s dodatkem ke smlouvě s firmou AVE, CZ pro rok 2008

( svoz odpadů). Navýšení ceny o 10%. Detailní seznámení s jednotlivými položkami dodatku.


 

Hlasování o návrhu : návrh schválen počtem hlasů 6 – 0 – 0


 

ad 2) Zavedení místních vyhlášek. Seznámení přítomných se zněním a účelem zaváděných vyhlášek.

 • vyhláška o odpadech

 • vyhláška o poplatcích ze psů

 • vyhláška o tříděném odpadu

 • vyhláška o konzumaci alkoholu a kouření na veřejných prostranstvích

 • vyhláška o pálení suchých odpadů (přes kritické období možnosti vzniku požárů od 15.07. do 15.08. v příslušném roce).

Znění místních vyhlášek bylo konzultováno s MV ČR, dosud nebyly elektronickou poštou potvrzeny v navrhovaném znění.


 

Hlasování o návrhu vydat tyto vyhlášky v tomto znění: návrh schválen počtem hlasů 6 – 0 – 0


 

ad 3) Návrh úpravy rozpočtu obce pro rok 2008. Pan starosta navrhuje přemístit částku ve výši 20-30 tis. Kč do místní správy, kde je navrhovaná částka podle jeho názoru podhodnocena, také ve srovnání s minulými roky. Rozpočet obce pro rok 2008 byl dán v plénu jen na vědomí, hlasovat o něm se bude na veřejném zasedání Zastupitelů obce ještě v prosincovém termínu roku 2007.


 

Nehlasováno.


 

ad 4) Seznámení zúčastněných s rozpočtem DSO Cezava. Rozpočet pro rok 2008 je vyrovnaný, byl vyvěšen na dobu 15 dnů před konáním valné hromady tohoto spolku, která bude 14.12.2007. Druhou částí příspěvku DSO Cezava je tabulka členských příspěvků členských obcí (obec Otmarov platí částku 12,- Kč na obyvatele).


 

Hlasování o návrhu odsouhlasit rozpočet DSO Cezava pro rok 2008 : 6 – 0 - 0


 

 

ad 5) Smlouva s firmou VAS o provozování kanalizace (návrh znění smlouvy byl projednán členy Zastupitelstva obce předběžně na mimořádné pracovní schůzce s ředitelem VAS p. Ing. Glocem). Seznámení zúčastněných se zněním smlouvy.

Na mimořádné pracovní poradě Zastupitelstva obce bylo navrhováno změnit trvání smlouvy na dobu neurčitou s určením výpovědní lhůty a stanovení výše stočného před podpisem smlouvy. Stanovení výše stočného nebyla před zahájením veřejného zasedání stanovena. Příčinou mohla být porucha na PC obce v příjmu elektronické pošty, jak uvedl pan starosta. V průběhu schůze byl telefonicky panem starostou kontaktován ředitel VAS p. Ing. Gloc, který navrhuje stanovit pro občany Otmarova cenu stočného na cca 40,- Kč / m3. Pokud bude firma VAS vykazovat ztrátu, do té doby bude obec nucena dofakturovat rozdíl mezi stočným ( vybraným od občanů) a vyfakturovanou ztrátou.

V nastalé diskuzi navrhuje p. Šabacký počkat do doby, než bude pevně stanovena cena za m3, protože při 100% při připojení občanů na kanalizaci bude obec dotovat rozdíl po dobu vyrovnání nákladů s výběrem stočného.

Zastupitelstvo obce navrhuje stanovit přesné znění bodu 2.7.projednávané smlouvy, který se jeví jako sporný a výši stočného v Kč/m3. Do doby, než budou oba sporné body začleněny do smlouvy, navrhuje hlasování odročit.

Do této diskuze vstoupil telefonicky ředitel VAS ing. Gloc, kterého kontaktoval pan starosta. Doplnil údaje, týkající se nákladů (173 tis. Kč na rok provozu) a při 50% připojení občanů by se stočné pohybovalo ve výši cca 64,- (šedesáti čtyř Kč/občan), při 80% připojení by se cena pohybovala rámcově v ceně 37,- Kč / občan, bez zisku pro provozovatele. P Gloc v horizontu dalších týdnů slibuje řešit tvorbu ceny ve spolupráci s obcemi Sokolnice a Telnice.


 

Výsledek hlasování o návrhu přijmout znění smlouvy včetně doplněných (telefonicky) údajů o výši stočného a doplnění údajů o výši fakturace 3 – 0 – 3. Návrh smlouvy nebyl schválen na základě Zákona o obcích, paragrafu 87.


 

ad 6). Různé.

6.1. Poplatek za žáka, navštěvujícího školu v Chrlicích. P. starosta zajistí podrobnosti, hlasovat o tomto bodu se bude v následujícím, prosincovém veřejném zasedání Zastupitelstva obce.


 

ad 7). Kontrola Usnesení č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 29.10.2007.

 • částečně trvá stížnost na hluk

 • odpadů na skládce podle p. Grolicha z č. 1 nepřibývá

 • asfaltový povrch na příjezdu k domu p. Motala prověří p. starosta

 • autobusová čekárna je ve výrobě, místo pro její umístění je připraveno

 • přístřešek před OÚ je dofinancován, v řešení je výroba


 

Připomínky ze strany občanů :

 • P. Josef Kordík – kritizuje ukládání trávy po sečení trávníku na hřišti „Na Rybníku“

 • P. Lauterbach – chce umístit odpadkový koš na zastávku autobusu „Otmarov chaloupka“ – odpadkový koš je součástí výbavy budované čekárny

 • P. Jan Kaplan – stížnost na řidiče č. 002413 dne 28.11.2007 v čase 11,04 hodin

 • P. Koláček Josef – požaduje zřídit billboard obce, plakátovací plocha pro volby


 


 

 


 

Usnesení ZO č. 10 přijaté na VZ ZO 30.11.2007


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje : 1) Program 10.VZ ZO Otmarov

2) Zavedení místních vyhlášek

3) Dodatek č.2 ke smlouvě s firmou AVE, CZ

4) Rozpočet DSO Cezava pro rok 2008


 

Zastupitelstvo obce neschvaluje : 1) Návrh smlouvy s firmou VAS na provozování kanalizace

 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • návrh úpravy rozpočtu obce Otmarov pro rok 2008

 • řešení poplatku za žáka, navštěvujícího školu v Chrlicích

 • kontrolu Usnesení č. 9

 • připomínky z řad občanů – p. Josefa Kordíka-ukládání posečené trávy „Na Rybníku“

 • p. Laterbacha-umístění odpadkového koše do čekárny zastávky „Otmarov-chaloupka“

 • p. Jana Kaplana-stížnost na řidiče autobusu č. 002413

 • p. Josefa Koláčka- zřídit obecní bilboard


 


 


 


 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. P. Vítězslav Hrdý, p. Václav Gregorovič


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,59 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 


 


 

Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 9, konaného dne 29.10.2007

 

Zápis č.9

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 29.10.2007 v Otmarově


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Rostislav Bednář, Petr Šabacký , Pavel Minařík

omluven : Václav Gregorovič [noční služba]

Vzhledem k účasti 6-ti Zastupitelů obce je veřejné zasedání usnášeníschopné

Zapisovatel : Rudolf Konečný

Ověřovatelé zápisu : P. Marek Lízal, p. Jan Kaplan

Hlasování o určení ověřovatelů zápisu : 6 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel se hlasování)

Návrh programu jednání :

1) Návrh rozpočtu pro rok 2008

2) Rozpočtové opatření č. 6

3) Zřízení inventarizační komise

4) Schválení rozpočtového výhledu na rok 2008 – 2017

5) Seznámení s osobou nové účetní

6) Podíl poplatku na zbudování ČOV Telnice obci Sokolnice

7) Přípojka splaškové kanalizace mnž. Tinzlových

8) Různé

8.1. Práce na zeleni – extravilánu

8.2. Kolaudační řízení kanalizace

8.3. Stížnost na hluk a nečistoty

8.4. Záměr p. Miloše Krejčího na výstavbu solární elektrárny v katastru obce

8.5. Návrh OZV 1 – 4

9)Kontrola usnesení z minulého zasedání

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0

Jednání ZO :

Pan starosta zahájil veřejné zasedání seznámením s programem

ad 1 ) Pan starosta předal slovo k seznámení s návrhem rozpočtu pro rok 2008 předsedovi finančního výboru p. Pavlu Minaříkovi. Ten přednesl referát k návrhu rozpočtu pro rok 2008 a vyzval zúčastněné Zastupitele obce ke spolupráci při jeho tvorbě po ukončení veřejného zasedání.

Hlasování o návrhu : Vzhledem k tomu, že rozpočet pro rok 2008 není uzavřen, o návrhu nebylo hlasováno. ad 2 ) Pan starosta seznámil přítomné s důvody rozpočtového opatření č. 6 včetně podrobného komentáře k němu.Vesměs se jedná o položky při budování kanalizace – vícepráce a vyšší spotřeba materiálu. Jedná se o úhradu faktury firmě VHS, které se ZO rozhodlo uhradit již v dřívějším zasedání (č. 8).


 

Hlasování o návrhu rozpočtového opatření č.6 : 5 – 0 - 1

ad 3 ) Pan starosta navrhuje 3 – členné složení inventarizační komise:

Předseda : Rudolf Konečný

Členové : Rostislav Bednář a Pavel Minařík

Hlasování o návrhu složení inventarizační komise : 6 - 0 - 0

ad 4 ) Pan starosta předložil ke schválení rozpočtový výhled na roky 2008 – 2017, který byl na mimořádném zasedání zasedání ZO již projednán a není k němu připomínek.

Hlasování o návrhu rozpočtového výhledu 2008-2017 : 6 - 0 - 0


 

ad 5 ) Seznámení zúčastněných se změnou účetní. P. Kaplanová podává výpověď ke dni 31.10.2007. Pan starosta vyzdvihl zásluhy p. Kaplanové pro obec a poděkoval za dosavadní práci.

Na základě výzvy, kterou obec podala, se představily 2 zájemkyně, v užším výběru zůstala p. Iva Fasorová. P. starosta konstatuje, že splňuje veškeré podmínky, které pro výkon této funkce jsou nutné.

Nehlasováno.

ad 6 ) Seznámení zúčastněných s problémem obce Telnice, kdy starosta města Újezd u Brna odmítá uhradit poplatek, jako částečnou úhradu za zbudování ČOV v Telnici, adekvátně k napojení cca 10 rodinných domů. Pan starosta ve spolupráci s místostarostou sestaví odpověď pro starostu obce Telnice, kde bude vyjádřeno stanovisko ZO Otmarov. ( Ve smyslu, že podmínky budou totožné pro všechny zúčastněné.)

Hlasování o návrhu: 6 - 0 - 0

ad 7) Přípojka mnž. Tinzlových na hlavní řad kanalizace.

Pan starosta seznámil zúčastněné chronologicky s vývojem situace, kdy z původního záměru, který vycházel ze schválené projektové dokumentace napojit poslední dva domy, tedy dům p. Burdy a p. Tinzla přečerpáváním, se přešlo k možnosti gravitačního napojení domu p. Tinzla. Zastupitelé obce se vyjadřovali jednotlivě k problému a nakonec došli ke společnému závěru – přijmout variantu, kdy se nejprve zjistí stanovisko VAS k přímému napojení do koncové šachty (úkol pro projektantku kanalizace ing. Frantovou) a stanovisko plynárenské společnosti k problému křížení s plynovým potrubím buď přeložkou nebo vytvořením tzv. „shybky“ ( úkol pro obec).

Pan Tinzl nesouhlasí s názory Zastupitelů obce, tvrdí, že firma VHS umístila koncovou šachtu odlišně od projektu. Nepřiznává, že by pokyn k přeložce koncové šachty dal on nebo manželka. Toto tvrzení je v rozporu s prohlášením stavbyvedoucího p. Herůfka, který tvrdí, že při umístění koncové šachty vycházel z instrukcí mnž. Tinzlových ve snaze vyhovět jejich přání. Místostarosta p. Konečný posléze seznámil přítomné se všemi kroky, které obec učinila v souvislosti se snahou udělat pro všechny obyvatele obce stejné podmínky pro napojení do kanalizace.

V bouřlivé diskuzi, do které se postupně kromě mnž. Tinzlových zapojili všichni Zastupitelé obce, včetně p. starosty, se dospělo k závěru, pokusit se najít společné řešení pro oba již zmíněné domy tím, že by manželé Tinzlovi vedli domovní přípojku gravitačně do společného bodu s přípojkou p. Burdy a odtud, ze společné šachty by se splašky přečerpaly do koncové šachty – varianta č. 1.

Varianta č. 2 – řešit jen problém mnž. Tinzlových s diferencovanou úhradou Tinzlů a obce s tím, že obec uhradí napojení do šachty a Tinzlovi přeložku plynu. Problém byl odročen do 31.10.2007, kdy bude znám výsledek projednání s plynárenskou společností i firmou VAS.


 

ad 8) Různé


 

8.1. Práce projektantů na intravilánu obce Otmarov reprezentuje částka cca 25 000,- Kč, s vypracovanou projektovou dokumentací můžeme žádat o dotační program

( např.) na dětské hřiště, dobudování lokality od Čechů k rybníku apod. Otázka pro Zastupitele obce : přijmout projektové práce v celém rozsahu s výhledem na příští období . ( V současné době je dokumentace dotována z prostředků kraje).

Hlasování o návrhu – zadat kompletní dokumentaci - 6 -0 – 0

8.2. Předložení návrhu obecních vyhlášek:

Hlasování se nekonalo, konečná podoba vyhlášek je v současné době konzultována.

8.3. Stížnosti na hluk ( Janečkovi). Bude řešit kontrolní výbor a p. starosta z pověření Zastupitelů obce.

8.4. Žádost o souhlasné stanovisko pro zřízení solární elektrárny. Popis solární elektrárny o výkonu cca 1 MW s napojením do energetické sítě. Podrobný komentář k celé záležitosti podává žadatel p. Miloš Krejčí. Zastupitelé získají do příštího veřejného zasedání informace a zaujmou stanovisko, které žadateli, p. Miloši Krejčímu sdělí.


 

ad 9) Kontrola Usnesení ZO č. 8. Jednotlivé body splněny, otázka udržování žlabu pro odtok dešťové vody před pozemkem p. Doležala bude p. starosta řešit písemně.

Trvá úkol úpravy vjezdu u p. Winklera, přemístění tabule pro výlep plakátů a zamezení vjezdu pro nákladní vozidla pro firmu GOLD REAL.

Diskuze:

 • p. František Grolich upozorňuje na přibývání odpadu na skládce, zřízené po dobu budování kanalizace

 • p. Motal požaduje asfalt před vjezdem do domu, přislíbeno na středu 31.10.2007

 • p. Motal – poukazuje na plné kontejnery pro svoz tříděného odpadu na nově zřízeném stanovišti „u Legy“. Při současném stavu budou v rámci řešení situace přemístěny před Požární dům.

 • p. Koláček – v jakém stadiu je zřízení autobusové čekárny „u Čechmánků“- veškeré úkoly, vyplývající jsou splněny, čekárna byla objednána a čekáme na její dodání včetně montáže

 • p. Minařík – zastřešení (vybudování přístřešku) autobusové zastávky u Obecního domu směr Měnín

ad 10 ) Závěr

Usnesení ZO č. 9 přijaté na VZ ZO 29.10.2007


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

 1. Program jednání ZO

 2. Rozpočtové opatření č. 6

 3. Ustavení inventarizační komise

 4. Návrh rozpočtového výhledu pro roky 2008-2017

5) Podíl poplatku na zbudování ČOV Telnice obci Sokolnice

6) Zadání projektové dokumentace extravilánu obce


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

1 ) Návrh rozpočtu pro rok 2008

2 ) Změna účetní k datu 01.11.2007

3 ) Řešení problému napojení ke kanalizaci mnž. Tinzlových

4 ) Předložený návrh na úpravu obecních vyhlášek

5 ) Stížnost na hluk

6 ) Předložený návrh na zřízení solární elektrárny

7 ) Kontrolu Usnesení č. 8

8 ) Připomínky občanů v diskuzi :

- p. František Grolich-odpad na skládce

- p. Motal- dobudování asfaltu před vjezdem, plné kontejnery „u Legy“

- p. Josef Koláček- umístění autobusové čekárny

- p. Pavel Minařík- vybudování přístřešku zastávky u Obecního domu směr Měnín


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. p. Marek Lízal p. Jan Kaplan


 

Zapsal : Rudolf Konečný

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 20,10 hodin

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 


 


 


 

Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 8, konaného dne 17.9.2007

 
               Obec Otmarov                                                       Zápis č. 8
    Otmarov 56, 664 57 Měnín                                      z veřejného zasedání ZO                                        Otmarov 17.09.2007    
 
 
Zápis č.8
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov
konaného dne 17.09.2007 v Otmarově
Účast Zastupitelů obcepřítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Rostislav    Bednář, Petr Šabacký , Václav Gregorovič, Pavel Minařík
Vzhledem ke 100 % účasti Zastupitelů obce je veřejné zasedání usnášeníschopné                                               
Zapisovatel : Rudolf Konečný 
Ověřovatelé zápisu : P.Fatima Klimešová, p. Luděk Klimeš 
Návrh programu jednání :
                        1) Zahájení
                        2) Rozpočtové opatření č.5
                        3) Postup prací při výstavbě kanalizace
                        4) Uzavření smlouvy o úvěru u KB, a.s.
                        5) Zástava obecního majetku
                        6) Různé – zřízení nového sběrného místa pro tříděný odpad
                        7) Kontrola Usnesení č.7
                        8) Závěr
Hlasování o návrhu programu jednání :         pro – proti – zdržel se            7 – 0 – 0 
Jednání ZO :
                        ad 1 ) Pan starosta zahájil veřejné zasedání seznámením s programem 
                        ad 2 ) Seznámení přítomných s důvody přijetí rozpočtového opatření
č. 5, jedná se vesměs o přesuny finančních položek mezi jednotlivými paragrafy. Celková částka ve výši 2 836 300,- Kč bude přemístěna z termínovaného účtu. 
Hlasování o návrhu :  návrh schválen počtem hlasů  7 – 0 – 0 
                        ad 3 ) Postup při výstavbě kanalizace.
Je stanoven termín konání kolaudace na den 20.09.2007. Je zdůrazněno, že v současné době je možné se do kanalizačního řadu napojit, ale prozatím není možné do tohoto řadu vypouštět splašky. V současné době jsou zpracovávány podklady pro kolaudační řízení pro domovní přípojky. Bezprostředně po kolaudaci [ 21.09.2007] požádáme o tzv. „zkušební provoz“ provozovatele kanalizace VAS.         
           
Zdůraznění, co všechno se do kanalizační sítě nesmí vypouštět. Pro účastníky kanalizace vypracujeme pokyny, které stanoví podmínky provozu.
            Citace zákona, který klade občanům, v jejichž obci je kanalizace vybudována za povinnost se ke kanalizační síti připojit a v opačném případě je třeba počítat s represívními opatřeními správce [ provozovatele] kanalizace.
             K terénním úpravám : bude vytvořena zásoba černé hlíny, která bude sloužit k dosypání propadlých míst po zimě. Názor Zastupitelů je , že je třeba pohlídat pozastávku platby podle smlouvy, k odstranění nedodělků a případných závad. 
                        ad 4 ) Byla stanovena konečná výše úvěru, který obec uzavře s KB, a.s. Všechny podmínky, které si KB vyhradila byly splněny a dne 20.09.2007 bude uzavřena smlouva o úvěru v celkové výši 2 380 000,- Kč.
Hlasování o návrhu uzavřít úvěr v této výši :   7  -  0  -  0 
                        ad 5 ) Pan starosta seznámil přítomné s důvody, které vedou vedení obce k nutnosti zastavit obecní majetek a to v případě, že dotace JMK bude realizována v nižších intencích, než přislíbená částka 3,5 mil. Kč. KB, a.s. totiž navýší úvěr o 2 mil. Kč, aby obec i za těchto podmínek byla schopna dofinancovat všechny položky dobudované kanalizace. Důraz byl kladen zejména na to, že v případě dodržení celé výše dotace z JMK bude zástava neprodleně zrušena. 
Hlasování o návrhu zastavit obecní majetek :    7  -  0  -  0 
                        ad 6 ) Přítomní byli seznámeni se zřízením nového sběrného místa pro tříděný odpad a současně vyzváni, aby byli aktivní v dodržování zásad pro třídění odpadu a současně nebyli lhostejní při ukládání odpadu občany , kteří nemají v obci trvalé bydliště. 
                        ad 7 ) Kontrola Usnesení č. 7. Jednotlivé body byly splněny, trvá úkol zastřešit prostor pro cestující na zastávce u Obecního úřadu směr Měnín.[ Připomínka p. Miroslava Kordíka]. 
            Diskuze:         - p. Krejčí upozorňuje na stav příkopy před novostavbami RD
-         p. Winkler požaduje upravit vjezd na pozemek po odstranění vrstvy asfaltu
-         p.Josef Doležal klade otázku, kdo je odpovědný za stružku pro odvod dešťové vody před jeho zahradou
-         p. Krejčí má dotaz na stav povolení vjezdu na jeho pozemek z místní komunikace
-         p. Jan Kaplan požaduje umístit tabuli pro vylepování plakátů
-         p. Krejčí upozorňuje na vjezd na pozemky firmy GOLD REAL z místní komunikace [ za domem p. Čecha] 
                        ad 8 ) Závěr 
Usnesení ZO č. 8 přijaté na VZ ZO 17.09.2007  
Zastupitelstvo obce schvaluje :         
1)      Program jednání ZO
2)      Rozpočtové opatření č. 5
3)      Zřízení úvěru u KB, a.s. ve výši 2 380 000,- Kč
4)      Souhlas se zástavou obecního majetku v návaznosti na dotaci JMK a v souvislosti se zřízením úvěru u KB, a.s.  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
  Zprávu o výstavbě kanalizace
  Nově zřízené místo pro tříděný odpad
  Kontrolu usnesení č. 7 
Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném  jednání Zastupitelstva obce.  
             P. Fatima Klimešová, P. Luděk Klimeš 
Zapsal : Rudolf Konečný 
Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin      Konec : 19,20 hodin
 
 
Podepsán : starosta obce Otmarov  p. Jan Florian
Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 7, konaného dne 20.8.2007 v Otmarově

 

Zápis č.7

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 20.08.2007 v Otmarově


 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Rostislav Bednář, Petr Šabacký ,

omluveni : Václav Gregorovič [služba], Pavel Minařík [nemoc]

 

Zapisovatel : Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu : P.Miroslav Kordík, p. Jan Kaplan


 

Návrh programu jednání :

1) Zahájení

2) Rozpočtové opatření č.4

3)Zástava obecního majetku v souvislosti s výstavbou

kanalizace v obci

4)Postup prací při výstavbě kanalizace

5) Rozpočtový výhled na 10 let

6) Program rozvoje venkova

6) Různé 6.1. Zřízení nového místa pro tříděný odpad

6.2. Řešení náhrady za poškození smrku p. Stanislava Motala

7) Kontrola plnění Usnesení č.6 ze dne 19.07.2007


 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 5 – 0 – 0


 

Jednání ZO :

ad 1) Zastupitelé odsouhlasili program jednání


 

ad 2) Seznámení přítomných s dofinancováním kanalizace, položkami výdajů a příjmů podle jednotlivých paragrafů v rámci vyrovnaného rozpočtu. Zastupitelé obce po seznámení s těmito údaji souhlasí s rozpočtovým opatřením č.4.


 

Hlasování o návrhu : návrh schválen počtem hlasů 5 – 0 – 0

 

 

ad 3) Aby bylo možno zřídit úvěr u Komerční banky je nutno zastavit obecní majetek.Starosta navrhuje zastavit budovu obecního úřadu

ad 4) Kanalizace dle projektu je u konce. Informace o provedení komplexních zkoušek dne 21.08.2007. Přečerpání vod ze stanice č.2 do stanice č.1 a následně přečerpání do ČOV Telnice.Po ukončení zkoušek je povoleno občanům připojit se ke kanalizační síti, během dalších 14-ti dnů bude přikročeno ke kolaudačnímu rozhodnutí. Po kolaudaci bude probíhat zkušební provoz připojením domovních přípojek. Po připojení domovní přípojky je nutné získat povolení VAS, a.s., teprve potom je možné připojení zahrnout. V případě křížení s plynem je nutný souhlas JMP společnosti. Ve středu bude firmou Aqua Procon dodána komplexní projektová dokumentace proti úhradě. Spolu s dokumentací obdrží uživatelé kanalizace leták s podmínkami užívání kanalizace. Komplexní seznámení zúčastněných s podmínkami užívání kanalizace provedl ústně vyčerpávajícím způsobem p. starosta na této schůzi.

Seznámení zúčastněných s dofinancováním kanalizace – cca 3,5 mil. z dotací JMK, cca 2,83 mil. otevřeným úvěrem u KB, a.s. dle uzavřené smlouvy do konce měsíce 08/2007.


 


 

ad 5) Rozpočtový výhled na 10 let. Na splácení úvěru u KB, a.s. je nutné ročně vynaložit částku cca 280 tis. Kč [ asi 23 tis. měsíčně].


 


 

ad 6) Program rozvoje venkova 2007-2017

 

Rok 2007 - Kanalizace , ukončení výstavby , autobusová čekárna zastávka Chaloupka

Rok 2008 - autobusová čekárna u Obecního úřadu,chodník na trase Lega – Chaloupka

Rok 2009 - Chodník na trase Lega – pastvisko , zbudování sběrného dvora za Rok 2010 - oprava dešťových stok na dešťovou vodu (retenční příkopy)

Rok 2011 - generální oprava obecního rozhlasu.

Rok 2012 - zbudování obytné zóny směr Pastvisko(terénní úpravy , příkopa , chodníky

Rok 2013 - pokračování budování klidové zóny

Rok 2014 - ozelenění extravilánu směr Pastvisko

Rok 2015 - generální oprava chodníků v obci

Rok 2016 - generální oprava chodníků v obci

Rok 2017 - oprava a rekonstrukce veřejného prostranství před prodejnou smíšeného zboží

a Obecním úřadem.

Hlasování o návrhu. Návrh schválen počtem hlasů 5 – 0 – 0


 

6.1. Řešena nabídka firmy

ECO – COM na dodání 2 kontejnerů pro sběr tříděného odpadu na plast a papír [zdarma]. Umístění těchto kontejnerů je plánováno ve východní části obce u čerpací stanice odpadních vod č.1. Po nahlášení firmě AVE bude možné nové místo zprovoznit.

6.2. Náhrada za poškozený smrk p. Stanislavu Motalovi.

Obec si nechala zpracovat odhad, rozdíl mezi oběma odhady činí 3 560,- Kč. Návrh na řešení: vyplatit p. Motalovi uvedenou částku. Zastupitelé odhlasovali počtem hlasů

4 – 0 – 1 , že uvedená částka bude p. Motalovi uhrazena.


 

6.4. Vzhledem k účasti na této schůzi byl veřejnosti představen nový kronikář obce p. Luděk Klimeš.


 

6.5. Návrh informační tabule, regulující vjezd nákladních vozidel do prostoru stavebníků firmy GOLD REAL předal místostarosta obce p. Petru Šabackému k realizaci.


 

ad 7) Kontrola Usnesení č.6 z VZ ZO dne 19.07.2007.

Jednotlivé body tohoto usnesení byly splněny, bod, který řeší zřízení věcného břemene pro firmu AGRO-STIX je ve stadiu korespondence a trvá.


 

Připomínky ze strany občanů : p. Miroslav Kordík připomíná nutnost zastřešení části prostoru pro nástup cestujících na zastávce u Obecního úřadu pro nástup dětí v podzimních měsících. Tato akce je připravena, dosud k ní nemohlo být přikročeno vzhledem k souvisejícím pracem při budování kanalizačního řádu.


 


 

 


 

Usnesení ZO č. 7 přijaté na VZ ZO 20.08.2007


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

 • Rozpočtové opatření č. 4

 • Náhradu škody na smrku p. Stanislava Motala, způsobenou při budování kanalizace ve výši 3 560,- Kč a to s ohledem na finanční situaci obc

 • Zástavu obecního majetku B č.p.56 P 44 k.ú. Otmarov

 • Program rozvoje venkova na léta 2007 – 2017


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

 • Postup prací při výstavbě kanalizace a způsob jejího dofinancování

 • Návrh rozpočtového výhledu na 10 let

 • Nabídku firmy ECO – COM a zřízení nového sběrného místa

 • Představení kronikáře p. Luďka Klimeše

 • Návrh informační tabule pro dodavatele stavebníků firmy GOLD REAL

 • Kontrolu Usnesení č. 6

 • Připomínku p. Miroslava Kordíka na zastřešení prostoru autobusové zastávky před Obecním úřadem směr Měnín


 


 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. P. Miroslav Kordík, P. Jan Kaplan


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,28 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 


 


 


 

Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 6, konaného dne 9.7.2007 v Otmarově

 

Zápis č.6

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 09.07.2007 v Otmarově


 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Petr Šabacký , Václav Gregorovič


 

Vzhledem ke 100% účasti Zastupitelů je Zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Účast občanů je zaznamenána na prezenční listině.

 

Zapisovatel : Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu : Marek Lízal, Jan Kaplan.


 

Návrh programu jednání :

                               1) Zahájení

2)Zřízení úvěru u KB, a.s.

3Příspěvek Českému svazu včelařů ZO Rajhrad ve výši 500,- Kč

4)Realizaci opatření k omezení rychlosti na místní komunikaci a realizaci opatření k zamezení vjezdu nákladních vozidel, která provádějí dodávku stavebního materiálu na pozemky firmy GOLD REAL přes místní komunikaci

5) Zřízení dohody o pracovní činnosti

6)Rozpočtové opatření č.3

7) Různé

7.1.Úkol pro finanční výbor vypracovat rozpočtový výhled na dobu trvání úvěru u KB, a.s.

7.2.Změnu výše příspěvku na zapůjčení „Provozní a sociální objekt areálu oddychu a sportu“ občanům obce Otmarov

7.3.Změnu postupu při řešení náhrady škody za poškozený smrk p. Stanislava Motala. Finanční náhradu za poškozenou předzahrádku p. Tomáše Koláčka.

7.4.Postup při zřízení věcného břemene firmě AGRO-STIX.

7.5.Zakoupení a ustavení autobusové čekárny na stanovišti „U Gandie“

7.6.Seznámení se závěrečným účtem DSO Cezava

7.7.Představení nového kronikáře

7.8.Zavedení vyvěšování smutečního praporu při úmrtí občanů obce Otmarov

7.9. Zabezpečení vstupu do přečerpávací stanice odpadních vod č.1 (u Legy)

Bod byl zařazen dodatečně po intervenci předsedy kontrolního výboru p. Gregoroviče.

8) Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO


 


 


 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0


 

Jednání ZO :


 

K bodu 1. Pan starosta přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.


 

K bodu 2. P. starosta seznámil přítomné se zřízením úvěru u KB, a.s. Komerční banka připraví smlouvu tak, aby byla pro obec co nejvýhodnější a podmínky uzavření byly identické s výhodnou smlouvou, projednávanou souběžně s Českou spořitelnou.


 

Hlasování o návrhu : 7 – 0 – 0


 

K bodu 3. Zastupitelé hlasovali o finanční pomoci Českému sdružení včelařů Rajhrad ve výši 500,- Kč na zakoupení léčiv pro včely a schválili ji počtem hlasů 7 – 0 – 0


 

K bodu 4. Problematika provozu po místní komunikaci. Negativní jevy : nepřiměřená rychlost, průjezd kamionů a těžkých zásobovacích vozidel. Návrh řešení : umístění retardérů, předjednáno s OD MĚ Ú Židlochovice a PČR Rajhrad. Proti průjezdu kamionů je návrh umístit uzamykatelné sloupky.

Předpokládaná cena : 1) cena 2 retardérů je cca 12 000,- Kč

2) cena 1 sloupku je cca 3 000,- Kč

Levnější řešení včetně montáže je řešení č.2 – cca 12 000,- Kč (versus 20 000,-). K této problematice podal doplňující návrh p. Josef Koláček- vybagrovat podélnou rýhu, aby se fyzicky zabránilo průjezdu a přejezdu obecní příkopy. V této souvislosti byli občané obce seznámeni s novelou Silničního zákona, vyhláškou 41 Sb., která obcím dává jisté pravomoci proti občanům, ukládajícím na vozovku předměty, které jsou překážkami silničního provozu.Poté se rozvinula širší diskuze na tato témata. Pan Krejčí žádal zápis požadavku na vedení obce – zajistit průjezd na jeho pozemek. Konečný závěr : vybagrovat příkopu, umístit dopravní značku s dodatkovou tabulkou a umístit informační tabuli, informující řidiče kamionů o zákazu jízdy po místní komunikaci.


 

Zastupitelé schválili navrhované řešení počtem hlasů 5 – 0 – 2


 

K bodu 5. Zřízení dohody o pracovní činnosti. Po zhodnocení pracovní činnosti a pracovní náplně správce „Provozního a sociálního objektu areálu oddychu a sportu“ je navrhována odměna za vykonávanou činnost v souvislosti s probíhajícími akcemi. Řešení : p. Miroslav Kordík bude přizván na příští veřejné zasedání, kde budou konkretně za jeho účasti dohodnuty podmínky uzavření smlouvy a tím zřízení Dohody o pracovní činnosti.(Nehlasováno).


 

K bodu 6. Rozpočtové opatření bylo přítomnými Zastupiteli schváleno počtem hlasů :

7 – 0 – 0


 

K bodu 7. 7.1. Byl uložen úkol pro rozpočtový a finanční výbor vypracovat rozpočtový výhled na dobu čerpání úvěru u KB, a.s.


 

7.2. Byl uložen úkol pro finanční výbor vypracovat rozvahu, jak řešit výši poplatku za zapůjčení „Provozního a sociálního objektu areálu oddychu a sportu“ a také výši odměny pro správce tohoto objektu. Zastupitelé hlasovali o návrzích výše poplatků na den. 1. návrh – 600,- na den zamítli počtem hlasů 2 – 4 – 1. 2.návrh – 700,- Kč na den

schválili počtem hlasů 5 – 0 – 2. Jedná se o výši poplatku pro občany Otmarova, ostatní podmínky zůstaly zachovány.


 

7.3. Náhrada za poškození smrku p. Stanislava Motala. Po zhodnocení současného stavu, kdy smrk je v pořádku, po úpravě pracovníků, provádějících kanalizační výstavbu a také úpravou, provedený p. Motalem. Na základě ústního podání p. Motala, rozhodli Zastupitelé počtem hlasů 7 – 0 – 0 nezaplatit 1 000,- Kč za znalecký odhad, který si nechal vypracovat.

Zastupitelé obce se rozhodli počtem hlasů 7 – 0 – 0 nechat vypracovat vlastní znalecký posudek na výši poškození zmíněného smrku a tuto částku případně uhradit s ohledem na finanční možnosti obce.

Zastupitelé obce, na základě doporučení kontrolního výboru, odhlasovali počtem hlasů 7 – 0 – 0 uhradit požadovanou částku za úpravu předzahrádky p. Tomáši Koláčkovi.


 

7.4. Při jednání s firmou AGRO – STIX o zřízení věcného břemene odhlasovali Zastupitelé počtem hlasů 7 – 0 – 0 snahu vedení obce při jednání nepřesáhnout částku 5 000,- Kč.


 

7.5. Zastupitelé obce a občané byli seznámeni se záměrem zakoupit a umístit novou autobusovou čekárnu do prostoru stávající zastávky „U Gandie“.


 

7.6. Zastupitelé a občané byli seznámeni se závěrečným účtem DSO Cezava. Svůj souhlas vyjádřili hlasováním v poměru hlasů 7 – 0 – 0.


 

7.7. Zastupitelé obce a občané byli seznámeni s novým kronikářem obce. Stal se jím p. Luděk Klimeš. Zastupitelé vyjádřili svůj souhlas s osobou pana Klimeše počtem hlasů 7 – 0 – 0.


 

7.8. Zastupitelé obce odhlasovali počtem hlasů 7 – 0 – 0 vyvěšení smutečního praporu v případě úmrtí občana obce Otmarov.


 

7.9. Žádost předsedy kontrolního výboru o zabezpečení vstupu do přečerpávací stanice odpadních vod č.1 (u Legy) bude neprodleně projednána se stavbyvedoucím provádějící firmy p. Herůfkem.


 

K bodu 8. Byla provedena kontrola bodů z předešlé schůze.


 

Diskuze. - P.Tinzl : reklamuje situaci, která zabraňuje napojení objektu p. Tinzla. Obec se zavázala prověřit situaci .

 • P. Josef Koláček : dotaz, zda má obec kontakt na p. Šmateru z firmy GOLD REAL. Nemá.

 • P. Kaplan : dotaz, zda firma GOLD REAL plní dohodu o zřízení středotlaku plynu.

 • P. Koláček Josef : požaduje součinnost mezi kronikářem a místostarostou. Probíhá.

 • Zapsán požadavek p. Krejčího, aby mu obec umožnila vstup a vjezd na jeho pozemek.


 

 

Zastupitelé obce Otmarov přijali počtem hlasů 7 – 0 – 0 Usnesení č. 6 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov dne 09.07.2007 :


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1 Zřízení úvěru u KB, a.s.

2Příspěvek Českému svazu včelařů ZO Rajhrad ve výši 500,- Kč

3Realizaci opatření k omezení rychlosti na místní komunikaci a realizaci opatření k zamezení vjezdu nákladních vozidel, která provádějí dodávku stavebního materiálu na pozemky firmy GOLD REAL přes místní komunikaci

4Rozpočtové opatření č.3


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

                                     1 Úkol pro finanční výbor vypracovat rozpočtový výhled na dobu trvání úvěru u KB, a.s.

2 Změnu výše příspěvku na zapůjčení „Provozního a sociálního objektu areálu oddychu a sportu“ občanům obce Otmarov

3 Změnu postupu při řešení náhrady škody za poškozený smrk p. Stanislava Motala. Finanční náhradu za poškozenou předzahrádku p. Tomáše Koláčka.

4 Postup při zřízení věcného břemene firmě AGRO-STIX.

5 Zakoupení a ustavení autobusové čekárny na stanovišti „U Gandie“

6 Seznámení se závěrečným účtem DSO Cezava

7 Představení nového kronikáře

8 Zavedení vyvěšování smutečního praporu při úmrtí občanů obce Otmarov

                                      9 Zabezpečení vstupu do přečerpávací stanice odpadních vod č.1 (u Legy


 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. P. Marek Lízal P. Jan Kaplan


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 20,15 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian, v.r.


 


 


 

Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 5, konaného dne 14.5.2007

 

Zápis č.5

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 14.05.2007 v Otmarově


 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Petr Šabacký , Václav Gregorovič

 

Zapisovatel : Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu : P.Koláčková Zdeňka, p. Tinzlová Vlaďka


 

Návrh programu jednání :

1)Rozpočtové opatření č.2

2)Závěrečný účet za rok 2006 [ schválení ]

3)Smlouva s JMP – přeložka plynu před budovou obecního úřadu

4) Žádost o navýšení dotace JMK na prováděné dílo

Otmarov – kanalizace

5)Zpráva kontrolního výboru. Zpráva finančního výboru.

6)Kontrola plnění usnesení z posledního veřejného zasedání.

7)Různé

7.1.Postup prací při výstavbě kanalizace

7.2.AVE – jistina ve výši 80 000,- Kč [400,- Kč osoba/rok]

7.3.P. Krejčí-rychlost na místní komunikaci – návrh na její snížení pomocí retardéru

7.4.PRV – návrh na příští období

7.5.Generel zeleně – intravilán obce

7.6.Předání obecní kroniky po p. Burdovi novému kronikáři


 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0


 


 

Jednání ZO :

1 ) Pan starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2


 

Rozpočtové opatření bylo schváleno počtem hlasů 7– 0 – 0


 

2 Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2006 a souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad..


 

Hlasování o návrhu : návrh schválen počtem hlasů 7 – 0 – 0


 

3 ) Vzhledem k nutnosti přeložit plynovod před OÚ byla vypracována projektová dokumentace a stavební povolení. Členové zastupitelstva byli seznámeni se situací – nenavýší se náklady na dílo.


 

Hlasování o návrhu : návrh schválen počtem hlasů 7 – 0 – 0


 

4 ) Tato záležitost byla předjednána na mimořádné pracovní schůzce Zastupitelů obce v neděli 13.05.2007. Vlivem nepřesné projektové dokumentace a pokračující stavební činnosti bylo nutno navýšit hodnotu díla kanalizace a to zejména vlivem :

  • 5 protlaků navíc oproti původní projektové dokumentaci

  • na trase cca 134 m je nutno upravit svod dešťové vody a změnit trasu plynovodu

  • zřídit 3 pomocné stoky

Po několika jednáních na úrovni ředitele VHS ing. Pikoly a starosty a místostarosty obce Otmarov vedení VHS přislíbilo prosadit navýšení dotace z JMK z původní částky 1,5 mil. na 3,5 mil. Kč s tím, že bude nutné navýšit v této souvislosti hodnotu díla Kanalizace- -Otmarov. Zástupci obce Otmarov tuto skutečnost akceptují na základě ujištění VHS, že je toto finanční řešení definitivní a nebude již dále do konce této akce navyšováno.

Hlasování o návrhu : návrh schválen počtem hlasů 7 – 0 - 0


 

5 ) Zprávu finančního výboru přednesl jeho předseda Pavel Minařík a doporučil ji ke schválení Zastupitelstvu obce.

Zprávu kontrolního výboru přednesla p. Fatima Klimešová a rovněž ji doporučila ke schválení Zastupitelstvu obce.


 

Hlasování o návrhu : návrh schválen počtem hlasů 7 - 0 – 0


 

6) Kontrola plnění usnesení č.4. Jednotlivé body usnesení č.4 byly panem starostou postupně předneseny a bylo konstatováno, že všechny byly splněny kromě kontroly dodržování kázně při provozu kontejneru se stavebním odpadem. Dále bylo konstatováno, že tento bod bude urgentně řešen bezprostředně poté, co prostor opustí pracovníci, provádějící výstavbu kanalizace a celková situace se stabilizuje.

7.Různé.

7.1.Seznámení s postupem prací při provádění kanalizace. Je provedeno cca 50% celkové práce. Čerpací stanice č.1 je technologicky vystrojována a bude v provozu od 30.05.2007. Začíná se budovat čerpací stanice č.2.

7.2.Jistina firmy AVE CZ ve výši 80 000,- Kč. Přijetím jistiny by se obec zavázala využívat služeb zmíněné firmy po dobu 10-ti let a také akceptovat její cenu za poskytnutou službu.

Hlasování o návrhu přijmout jistinu ve výši 80 000,- Kč :

pro / proti / zdržel se 0 / 5 / 2

Zastupitelé tímto hlasováním rozhodli nepřijmout tuto jistinu.

7.3.P. Krejčí [č.p.75] konstatuje nepřiměřenou rychlost vozidel jedoucích po místní komunikaci [která je omezena dopravní značkou na 30 km / hod.] Řešení: po dokončení kanalizačních prací bude přijato odpovídající opatření. Jednáno s Policií ČR-Rajhrad. Dále poukazuje na nevyhovující svod dešťové vody před novostavbami. Obec nechala vypracovat shematický plánek, kde je vymezena niveleta jednotlivých novostaveb. Příkopa před nimi bude řešena za spoluúčasti obce, jednotliví stavebníci si však musí na základě stanovené nivelety upravit mostky tak, aby úprava mohla být provedena. Teprve potom může být provedena konečná úprava.

Hlasování o řešení obou příspěvků : 7 – 0 – 0

7.4.Program rozvoje venkova v horizontu 10 – ti let.

Náměty občanů :

   • zřízení chodníku ke „Gandii“

   • rozšířit místní komunikaci včetně chodníků

   • zřídit autobusovou čekárnu u „Gandie“

   • provést generální opravu chodníků v obci

   • provést rekonstrukci svodu dešťových vod v obci

7.5.Generel zeleně v intravilánu obce. Akce je částečně nebo zcela dotována ze sdružení Cezava – využití pro dobudování dětského hřiště

7.6.Odhad na cenu smrku – p. Motal. Cena odhadu je 1 000,- Kč. Zastupitelé hlasovali o návrhu s výsledkem : 7 – 0 – 0


 


 

Usnesení ZO č. 5 přijaté na VZ ZO 14.05.2007


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

1)Rozpočtové opatření č.2

2)Závěrečný účet za rok 2006 bez výhrad

3)Smlouvu s JMP č.j. 192 / 2007 ze dne 23.04.2007 – přeložka plynu před Obecním úřadem

4)Seznámení s podáním žádosti o navýšení dotace JMK na prováděné dílo Otmarov – kanalizace

5)Zprávu o provedené kontrole finančního výboru. Zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru

6)Kontrolu plnění usnesení z posledního veřejného zasedání

 

 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

1)Postup prací a řešené problémy při pokračující výstavbě kanalizace

2)AVE CZ – nabídku zmíněné firmy o poskytnutí finanční jistiny ve výši 80 000,- Kč

3)Návrh řešení nepřiměřené rychlosti jízdy na místní komunikaci zřízením retardéru –

p.Krejčí

4)Náměty občanů do Programu rozvoje venkova v horizontu 10-ti let

5)Generel zeleně v intravilánu obce

6)Jmenování osoby kronikáře obce, který převezme kroniku obce a bude pokračovat v jejím vedení


 


 


 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. P.Zdeňka Koláčková, p. Vlaďka Tinzlová


 

Zapsal : Rudolf Konečný

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,46 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Vyvěšeno : 17.05.2007 Sňato :


 


 


 

Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 4, konaného dne 19.3.2007

 

Zápis č.4

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 19.03.2007 v Otmarově


 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Rostislav Bednář, Pavel Minařík

omluveni :Petr Šabacký [ŘD], Václav Gregorovič [služba]

Zapisovatel : Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu : Josef Koláček, Jan Kaplan


 

Návrh programu jednání :                                                                   1) rozpočtové opatření č1 / 2007

         1. kácení stromů v areálu firmy Lega-Inox, p.Melo, p. Kiršová Marie

         2. úprava Směrnice č. 7 [vysílání pracovníků na služební cesty]

         3. závěrečný účet 2006 [zákon č.250/2000 sb.]

         4. zřízení úvěru na dofinancování kanalizace

         5. různé 6.1. žádost firmy Mátl&Bula k výstavbě RD

6.2. zpráva o auditu 2006

6.3. zpráva o postupu prací při budování kanalizace

6..4. vypracování projektů na chodníky


 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 5 – 0 – 0


 

Jednání ZO :

1 ) Rozpočtové opatření je nutno učinit vzhledem k začlenění kanalizace do rozpočtu na rok 2007, bylo nutno vyčkat na výsledky auditu. Zvýšil se počet občanů, kteří se rozhodli dohotovit přípojky pro odběr vody.


 

Rozpočtové opatření bylo schváleno počtem hlasů 5 – 0 – 0


 

2 ) Jedná se o stromy, které jsou za zenitem růstu a jsou nebezpečné pro provoz vozidel a pohyb chodců pod stromy na silniční komunikaci mezi průmyslovou a obytnou zónou. Pro povolení k vykácení stromů podmiňuje obec po firmě LEGA-INOX vysadit novou výsadbu podél komunikace a také stanovit termín k počátku výsadby. V případě p. Melové si obec vyhrazuje právo osázet pozemek dřevinami tak, aby zůstal zachován biokoridor.


 

Hlasování o návrhu : návrh schválen počtem hlasů 5 – 0 – 0


 

3 ) Změnou zákona 119 / 92 dochází ke změně vnitřní směrnice, kterou se řídí obec při vysílání pracovníků úřadu na služební cesty.


 

Hlasování o návrhu : návrh schválen počtem hlasů 5 – 0 – 0


 

4 ) Pan starosta seznámil zúčastněné se závěrečným účtem roku 2006. Závěrečná zpráva z auditu : audit bez výhrad. Pan starosta chválí p. Josefa Koláčka a p. účetní. V důsledku závěrečné zprávy je zpřístupněna 2.část dotace. Výsledky auditu budou přístupné po příštích 15 dnů, a budou schváleny na příštím veřejném zasedání Zastupitelstva obce.


 

5 ) Zastupitelstvo obce vypracovalo finanční rozvahu, co bude nutné dofinancovat. Zastupitelé obce byli seznámeni s výší dotací. Problémy vznikají průchodem vytvářené kanalizace zástavbou .

  • Zvýšení protlaků pro zakanalizování levé části obce. Vyčlenění cca 650 000,- Kč.

  • Změnou zákona je nutné zřídit dozor projektanta. Vyčlenění cca 80 000,- Kč.

  • Příspěvek na ČOV v Telnici. Vyčleněno cca 500 000,- Kč.

  • Stavební dozor. Vyčleněno 414 000,- Kč.

  • Zřízení chodníků ke „Gandii“ a k „Pastvisku“. Vyčleněno cca 600 000,- Kč.

  • Zbudování pomocné stoky na náměstíčku před Hasičským domem.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 2 933 000,- Kč. Podle této rozvahy se jeví nutností zřízení půjčky. Půjčka je předběžně rozjednána mezi 3 bankovními domy. Seznámení s nabídkou České spořitelny předložil p. Šabacký, Komerční bankou p. Konečný a GE Money Bank zprostředkoval p. Gregorovič.

  • Připomínky vodárenské společnosti k počtu revizních šachet ( jsou umístěny po 300 m podle projektu, požadováno je umístit je po 250 m) navyšuje náklady o dalších 400 000,- Kč. Zástupci obce ( starosta a místostarosta ) budou jednat v pátek 23.03.2007 v rámci minimalizace ztrát pro obec.

  • Zastupitelé obce hlasovali o nutnosti zřídit úvěr, kdy není prozatím specifikována výše úvěru a konkretní bankovní dům.


 

Hlasování o návrhu : návrh zřídit úvěr schválen počtem hlasů 5 – 0 - 0


 

         1. Různé.

  1. Zastupitelé obce se vyjadřovali k žádosti firmy Mátl & Bula : domy jsou projektovány mimo území, které je určeno k výstavbě. Proto je rozhodnutí Zastupitelů obce nesouhlasné.


 

Hlasování o návrhu : návrh na výstavbu 3 [ tří ] domů byl zamítnut počtem hlasů 0 – 5 – 0


 

  1. Audit proběhl bez výhrad [ podrobná zpráva byla podrobně projednána v bodě 4 ]

  2. Postup prací při výstavbě kanalizace. Prostavěnost cca 9 mil. Kč. Řešení problémů je řešeno průběžně.


 

Diskuze : 1. P.Tinzlová – směrem od Rajhradic požaduje umístit dopravní značku, omezující rychlost vozidel při příjezdu do obce.

     1. Stížnost na řidiče linky 514 – bylo připomínkováno na dopravní společnosti opakovaně starostou obce.

     2. Opatření ke snížení rychlosti jízdy [ vysvětlení p. Konečný ohledně instalace radaru s panelem pro zobrazení naměřené hodnoty, případně s následným vymáháním prostřednictvím firmy] požadovala paní Tinzlová. Zastupitelstvo obce se dohodlo na požadavku intervenovat Polici ČR o organizování častějších kontrol rychlosti.

     3. P. Josef Koláček požadoval zařadit jako bod programu kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání ZO.

     4. P. Klimešová – požaduje kontrolu dodržování kázně při provozu kontejneru .


 


 


 


 

Zastupitelé obce schvalují počtem hlasů 5 – 0 – 0 :


 

1. Program jednání

2. Rozpočtové opatření č. 1 / 2007

3. Žádosti o kácení stromů :

3.1. Fy Lega

  1. P. Melová Soňa

  2. 3.3. P. Kiršová Marie [ č.p. 10 ]

4. Úpravu Směrnice č.7 o cestovních náhradách

5. Zřízení úvěru na dofinancování kanalizace

6. Nesouhlasné stanovisko k výstavbě RD fy Mátl / Bula na parcele 261/4

 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

1. Zprávu o výsledku auditu za rok 2006

2. Zprávu o postupu prací na kanalizaci

3. Závěrečný účet za rok 2006

4. Připomínky občanů v diskuzi:

P. Tinzlová – požaduje umístit na silniční komunikaci směrem od Rajhradic dopravní značku omezující rychlost jízdy

P. Doležalová – požaduje podat stížnost na řidiče linky 514, nedodržující dopravní kázeň při přestupu z linky 509 v uzlu Rajhradice-váha

P. Tinzlová – požaduje přijmout opatření k omezení rychlosti jízdy po místní silniční komunikaci

P. Koláček Josef – požaduje o zařazení kontroly plnění usnesení z minulé schůze OZ

P. Klimešová – poukazuje na nutnost kontroly při vývozu stavebního materiálu do obecního kontejneru


 

Vyvěšeno : 21.03.2007 Sňato :


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. P. Josef Koláček, v.r. P. Jan Kaplan, v.r.


 

Zapsal : Rudolf Konečný

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,27 hodin

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 


 


 

Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 3, konaného dne 22.1.2007

 

Zasedání Zastupitelstva obce č.3 konané 22.01.2007


 

Přítomni : Florian Jan, Konečný Rudolf, Hrdý Vítězslav, Šabacký Petr, Minařík Pavel, Gregorovič Václav, Bednář Rostislav

Zapisovatel : Konečný Rudolf

Ověřovatelé zápisu : Doležal František, Koláček Josef


 

Program :                        

                                            1) Rozpočet obce pro rok 2007 [navýšení rozpočtu]

                                            2)Dodatek ke smlouvě 24/2006/1

                                            3)Smlouva s fy Synetix pro rok 2007[web.stránky obce]

3.1. Smlouva o dílo 225 807 – Otmarov – kanalizace / kanalizační přípojky

3.2. Smlouva o dílo 256 407 – Otmarov – kanalizace / autorský dozor

       1. Různé

4.1.)Inventura ke dni 31.12.2006

4.2.)Plnění připomínek občanů

4.3.)PRV – výhled na 10 let

4.4.)Finanční výbor-rozvaha-půjčka

4.5.)Uspořádání Tradičního setkání s důchodci

4.6.)Lega Inox-kácení stromů

 


 

Jednání ZO : Zastupitelé obce schválili počtem hlasů 7-0-0 program jednání VZ ZO.


 

K bodu 1) Seznámení s rozpočtem pro rok 2007, jeho skladba a podíl výstavby kanalizace. Oproti původnímu návrhu došlo k navýšení o 4 000,- Kč (neinvestiční transfery ze státního rozpočtu).


 

Rozpočet schválen počtem hlasů 7-0-0


 

K bodu 2) Seznámení pana starosty s dodatkem smlouvy o nakládání s odpadem mezi městem Klobouky u Brna a obcí Otmarov. Jedná se o navýšení dle Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě. ZO navrhuje pro rok 2007 zůstat u stávající firmy.


 

Dodatek ke smlouvě 24/2006/1 schválen Zastupitelstvem obce počtem hlasů 7-0-0


 

K bodu 3) Seznámení pana starosty s průběhem probíhajících prací na výstavbě kanalizace. Seznámení s výsledky 1. kontrolního dne všech zúčastněných složek a zástupců obce Otmarov (Florián, Konečný, Koláček) dne 16.01.2007. Seznámení občanů s odlišnostmi od stávajícího projektu, způsobených zahájením stavby.Vyžaduje to účast projektantské firmy – p.ing. Rampuly, autora projektové dokumentace, která zanese změny do projektu. Seznámení p. starosty vyústilo v diskuzi ohledně nutnosti platit projektanta z prostředků obce, jedná-li se o změny, které nastaly po odsouhlasení projektu. Zastupitelé trvají na nutnosti kontroly nad projekčními pracemi a požadují jejich provádění výslovně až po požadavku obce. V pokračující diskuzi uvádí pan Josef Koláček další skutečnosti, vedoucí ke tvorbě stávajícího projektu.

Zastupitelé obce schválili účast projektanta s výhradou výslovného vyžádání obce poměrem hlasů 7-0-0


 

K bodu 3.1. Byla projednána Smlouva o dílo č.225 807 – Otmarov -kanalizace/kanalizační přípojky


 

Zastupitelstvo obce ji schválilo počtem hlasů 7-0-0

K bodu 3.2. Byla projednána Smlouva o dílo 256 407 Otmarov-kanalizace / autorský dozor


 

Zastupitelé obce ji schválili počtem hlasů 7-0-0

 

K bodu 4) – Různé 4.1.) Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy s firmou Synetix ( zajištění webových stránek pro obec )- schváleno počtem hlasů 7-0-0


 

4.2.) Inventura ukončena ke stanovenému datu.

4.3.) Stížnost p. Winklera – vyřešena zasláním dopisu. Pan Winkler nemůže do budoucna řešit svod odpadové vody v odtoku, který je určen k odvodu dešťové vody. P. Pavel Koláček přislíbil vyčištění stružky pro odvod vody.

4.4.) Pozemek před domem č. 5 a jeho zaplevelení. Byl odeslán dopis vlastníkům nemovitosti (zůstal bez odpovědi), v tom smyslu, že je povinností majitele pozemku tento udržovat podle příslušného zákona.

4.5.) Program rozvoje venkova – bylo splněno všech 12 bodů z roku 1992. Výhled na 10-15 let, aby bylo možné čerpat dotace i do budoucna. Bude realizováno na mimořádné schůzce všech členů Zastupitelstva obce. Náměty je možno řešit rozesláním vypracovaného letáku všem občanům obce ( podle návrhu p. Žufana—Tichého.)

4.6.) Finanční výbor – návrh na zřízení půjčky, směrované k vypořádání stavby kanalizace. Diskuzní příspěvek p. Josefa Koláčka, směřující k příspěvku od obce Sokolnice a příspěvku od firmy Gold Real. S otázkou zainteresování firmy Lega-Inox ?

4.7.) Obec uspořádá pro důchodce „Tradiční setkání s důchodci“.Termín bude upřesněn. Zastupitelstvo obce souhlasí počtem hlasů 7-0-0.

4.8. ) Projednána žádost firmy Lega-Inox o vykácení stromů, rostoucích pod vedením vysokého napětí, kterou iniciovala firma E-ON.

Zastupitelé obce po diskuzi odsouhlasili tuto žádost počtem hlasů 7-0-0.


 

Diskuze : P. Gregorovič: podává stížnost na nedodržování dopravní kázně při přestupu cestujících v prostoru u váhy v Rajhradicích, kdy řidiči linky 509 nevyčkají příjezdu linky 63.


 

P. Pavel Minařík: nutnost přijmout opatření proti nepřiměřené rychlosti řidičů při průjezdu obcí. Předkládá 2 způsoby řešení – instalací radaru na měření rychlosti a její zobrazení a zejména nabídku firmy Czech Radar, a.s., která nabízí vytvoření autorizovaného dokladu o naměřené rychlosti s možností návaznosti na správní řízení.


 

P. Klimešová – požaduje přemístit reklamní vývěsní tabuli v rámci prováděné stavby kanalizace na obecní pozemek proti obchodu. Upozorňuje na znečišťování dětského hřiště.Stěžuje si na spalování odpadu v lokalitě p. Procházky a p. Janečka.


 

P. Žufan-Tichý – doporučuje stanovit závazné podmínky pro spalování. Dále upozorňuje na nebezpečí, které způsobují topoly podél Legy nad silniční komunikací, zejména pro procházející děti (padající větve), možnosti pádu stromu na dům, nebo na projíždějící auta.


 

P. Josef Koláček – vznáší dotaz, v jakém je stadiu dohoda mezi Gold Realem a obcí. Je u právníků (Šabacký). Požaduje , jako bod jednání, zařadit kontrolu usnesení z minulé schůze.


 

Usnesení ZO č. 3 přijaté na VZ ZO dne 22.01.2007


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

1. Program jednání

2. Rozpočet pro rok 2007

3. Dodatek ke smlouvě 24/2006/1

  1. Smlouvu s fy SYNETIX pro rok 2007

  2. Smlouvu o dílo 255 807 Otmarov-kanalizace/kanalizační přípojky

  3. Smlouvu o dílo 256 407 Otmarov-kanalizace/autorský dozor

4. Výsledek inventarizace ke dni 31.12.2006


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

1. Seznámení členů Zastupitelstva obce s výsledky inventarizace

2. Plnění připomínek občanů z posledního jednání [ stížnost p. Winklera,

stížnost na zaplevelení pozemku před domem č.5]

3. Plnění programu rozvoje venkova

4. Zvážení zřízení půjčky

5. Uspořádání „Dne pro důchodce“

6. Žádost o vykácení stromů v areálu fy LEGA INOX

7. Připomínky občanů v diskuzi:

- P.Gregorovič V. – nedodržování přestupní kázně řidičů dopravního systému

- P. Minařík P. – opatření proti překračování povolené rychlosti v obci

- P. Klimešová – přemístění vývěsní tabule, znečišťování dětského hřiště, Spalování odpadu

- P. Tichý – Žufan – nepovolené pálení odpadu, nebezpečné topoly podél fy LEGA INOX

  • P. Koláček J. – dotaz, v jakém stadiu je dohoda mezi Gold Real a obcí Otmarov a mezi obcí Sokolnice a obcí Otmarov, zařadit jako bod programu kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.


 

Ověřovatelé zápisu : P. Josef Koláček P. František Doležal


 

Zapsal: Rudolf Konečný


 

Začátek : 18,00 Konec : 20,25


 


 

Starosta obce : Jan Florian


 


 


 

Datum zveřejnění:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 2, konaného dne 11.12.2006

 

Zasedání Zastupitelstva obce č.2 konané 11.12.2006


 

Přítomni : Florian Jan, Konečný Rudolf, Hrdý Vítězslav, Šabacký Petr, Minařík Pavel, Gregorovič Václav, Bednář Rostislav

Zapisovatel : Bednář Rostislav

Ověřovatelé zápisu : Kordík Miroslav, Klimešová Fatima

 1. Program 1 Ustavení finančního a kontrolního výboru, pověření finančního výboru předložením návrhu na odměny zastupitelům a návrhu rozpočtu obce pro rok 2007. Pravidla rozpočtového provizoria dle návrhu rozpočtu pro rok 2007.

2 Jednací řád Zastupitelstva obce

3 Poplatky za odpady v roce 2007 – obecně-závazná vyhláška

4 Výsledek inventarizace majetku obce ke dni 30.11.2006

5 Rozpočtové opatření č.6 a 7

6 Různé – zrušení členství obce v DSO Židlochovicko

   • zahájení výstavby kanalizace v obci, finanční zajištění akce

   • odměny Zastupitelům obce

   • schválení soukromého vozidla ke služebním cestám

   • pověření starosty obce Zastupitelstvem k provádění rozpočtového opatření před schválením na veřejném zasedání Zastupitelstva obce

   • prominutí nájemného p. Musilovi za rok 2006 Pastvisko

Jednání :

 1. Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na rok 2007, který bude zveřejněn na úřední desce. Zastupitelstvo obce schvaluje do doby schválení rozpočtu na rok 2007 pravidla rozpočtového provizoria dle návrhu rozpočtu pro rok 2007.

Zastupitelstvo obce ustavilo kontrolní a finanční výbor počtem hlasů 6-0-1.

Kontrolní výbor- předseda : Gregorovič Václav. Členové : Hrdý Vítězslav, Klimešová Fatima

Finanční výbor : předseda : Minařík Pavel. Členové : Bednář Rostislav, Koláček Josef


 

       1. Zastupitelstvo obce schvaluje počtem hlasů 7-0-0 jednací řád ZO, kterým se bude řídit v příštím volebním období

       2. Výsledek inventarizace ke dni 30.11.2006 byl schválen Zastupitelstvem obce počtem hlasů 7-0-0

       3. Zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 7-0-0 částku 450,- Kč na občana jako poplatek za odpady v roce 2007, počtem hlasů 6-1-0 jednorázové zaplacení do 30.04.2007

       4. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.6 počtem hlasů 7-0-0 a rozpočtové opatření č.7 počtem hlasů 7-0-0

       5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem rozpočtu na rok 2007

       6. Zastupitelé obce schválili počtem hlasů 6-0-1 zrušení členství obce v DSO Židlochovicko

       7. Zastupitelstvo obce schvaluje počtem hlasů 7-0-0 používání soukromého vozidla ke služebním cestám

       8. Zastupitelé obce schválili počtem hlasů 7-0-0 pověření starosty obce k provádění rozpočtového opatření do výše 10 000,- Kč před schválením na veřejném zasedání Zastupitelstva obce.

       9. Zastupitelé obce schválili počtem hlasů 7-0-0 odměny Zastupitelům pro rok 2007 ve výši 215 000,- Kč. Starosta 9 240,- Kč, místostarosta 7 650,- Kč měsíčně.

       10. Zastupitelé berou na vědomí připomínku pana Winklera k vyřešení problému odtokové příkopy mezi jeho pozemkem a pozemkem pana Pavla Koláčka.


 

Usnesení z veřejné schůze Zastupitelstva obce Otmarov č.2 konané dne 11.12.2006


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

1) Program jednání

       1. Pravidla rozpočtového provizoria dle návrhu rozpočtu pro rok 2007.

Kontrolní a finanční výbor.

       1. Jednací řád obce pro příští volební období

       2. Výsledek inventarizace obce ke dni 30.11.2006

       3. Výše poplatku za odpady a způsob placení

       4. Rozpočtové opatření č.6 a 7

       5. Návrh rozpočtu pro rok 2007

       6. Zrušení členství v DSO Židlochovicko

       7. Používání soukromého vozidla pro služební cesty

       8. Pověření starosty obce k provádění rozpočtového opatření do 10 000,- Kč

       9. Odměny Zastupitelům pro rok 2007


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :


 

připomínku p. Winklera k vyřešení problému odtokové příkopy mezi pozemkem jeho a p. Pavla Koláčka


 

Ověřovatelé : Klimešová Fatima Kordík Miroslav


 

Zapsal : Bednář Rostislav


 

Starosta obce : Florian Jan


 

Začátek zasedání : 18,00 hodin

Konec zasedání : 20,00 hodin


 

Datum zveřejnění:

Zápis ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Otmarov, konaného dne 17.11.2006

 

ZÁPIS č.1

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 17.11.2006


 

Přítomni: 1. nově zvolené 7 členné zastupitelstvo obce – Bednář Rostislav, Hrdý Vítězslav, Florian Jan, Gregorovič Václav, Šabacký Petr,Konečný Rudolf, Minařík Pavel

2. občané - dle prezenční listiny


 


 

Program: 1. Zahájení

2. Zpráva zapisovatelky volební komise p. Kaplanové Markéty o

provedených volbách do ZO, ověření o zvolení kandidátů.

3. Určení zapisovatele ustavujícího zasedání.

4. Složení slibu nově zvolených zastupitelů v abecedním pořadí.

5. Volba ověřovatele zápisu

6. Volba volební a návrhové komise

7. Volba způsobu hlasování o volbě starosty a místostarosty.

8. Volba starosty

9. Volba místostarosty

10. Ustavení výborů: kontrolního (3 členové)

finančního (3 členové)

11. Zpráva nového starosty o budoucím programu rozvoje obce na r.

2006 - 2010 v návaznosti na finanční možnosti obce v důsledku

budování kanalizace.

12.Jmenování inventarizační komise pro předání inventáře obecního majetku

ke 30.11.2006

13.Diskuze

14.Návrh na usnesení

15.Závěr a ukončení veřejné schůze


 


 

1. Jednání zahájil dosavadní starosta pan Josef Koláček a seznámil přítomné

s programem.

2. Zapisovatelka volební komise p. Kaplanová Markéta přednesla zprávu o volbách

do ZO Otmarov.

Mandát získalo 7 volebních stran – nezávislých kandidátů a to:

 • volební strana č. 1 – Pavel Minařík

 • volební strana č. 2 – Jan Florian

 • volební strana č. 3 – Rudolf Konečný

 • volební strana č. 4 – Petr Šabacký

 • volební strana č. 8 – Rostislav Bednář

 • volební strana č. 9 – Václav Gregorovič

 • volební strana č. 10 – Vítězslav Hrdý

Všem 7 členům nového zastupitelstva obce bylo předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Otmarov.

3. Zapisovatelem ustavujícího zasedání byla určena Markéta Kaplanová.

4. Všech 7 členů zastupitelstva obce složili slib a potvrdili svým podpisem pod text slibu.

5. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni Marek Lízal, Otmar Prax

7 členů ZO bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.


 

6. Předsedou volební a návrhové komise byl zvolen Jan Kaplan, členové – Fatima

Klimešová a MVDr. Josef Koláček.

Pro bylo 7 členů ZO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

7. Hlasování pro tajnou volbu starosty a místostarosty. Šest členů zastupitelstva obce

bylo pro, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel hlasování. Volba starosty a místostarosty

proběhla tajně.

8. Volba starosty: 6 hlasů obdržel pan Jan Florian

1 hlas obdržel pan Rudolf Konečný.

Starostou obce Otmarov byl zvolen pan Jan Florian a tuto funkci přijal.

9. Volba místostarosty: 6 hlasů obdržel pan Rudolf Konečný

1 hlas obdržel pan Rostislav Bednář.

Místostarostou obce Otmarov byl zvolen pan Rudolf Konečný a tuto funkci přijal.

10. Ustavení výborů bude provedeno na dalším veřejném zasedání zastupitelstva obce.

11. Nově zvolený starosta obce poděkoval občanům za vysokou účast ve volbách a

seznámil s programem na r. 2006-2010 ve vztahu na finanční možnosti obce v budování

kanalizace a následné připojení na ČOV Telnice.

12. Starosta obce jmenoval tuto inventarizační komisi: předseda – Konečný Rudolf

členové – Kaplanová Markéta

Minařík Pavel, Bednář Rostislav.

13. Odstupující starosta pan Josef Koláček vyhodnotil činnosti v minulém volebním

období 2002-2006.

14. Návrh na usnesení:

Návrhová komise navrhuje ke schválení zastupitelstvu obce toto usnesení:

 • ZO schvaluje program ustavujícího zasedání

 • ZO schvaluje volbu starosty, která proběhla regulérně a starostou obce na období 2006-2010 byl právoplatně zvolen pan Florian Jan, narozen 7.12.1961, r.č. 611207/0624, bytem Otmarov č. 37

 • ZO schvaluje volbu místostarosty na období 2006-2010. Volba proběhla regulérně a místostarostou byl právoplatně zvolen pan Konečný Rudolf, narozen 28.2.1946, r.č. 460228/454, bytem Otmarov č. 38

 • zastupitelstvo obce schvaluje vyplácení odměn zastupitelům obce od 17.11.2006

 • zastupitelstvo obce bere na vědomí: složení slibu všech členů ZO

zprávu o regulérnosti voleb

složení inventarizační komise


 

Zastupitelstvo jednomyslně schválilo uvedený návrh na usnesení, 7 členů ZO bylo

pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

15. Na závěr poděkoval odstupující starosta všem za účast a popřál hodně zdaru novému

zastupitelstvu v práci pro obec.


 

Zapsala: Markéta Kaplanová starosta: Jan Florian


 

Ověřovatelé zápisu: Marek Lízal, Otmar Prax


 


 


 

Vyvěšeno: 20.11.2006


 

Sňato:

Datum zveřejnění:
©2006-2024 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti