Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 28, konaného dne 28.6.2010

 

Usnesení č. 28 

přijaté na Veřejném zasedání Zastupitelstva obce Otmarov dne 28.06.2010

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:  

 1. Program jednání

 2. Zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání

 3. Ukončení smlouvy na odvoz odpadů v obci s firmou AVE CZ

 4. Uzavření spolupráce s firmou KTS EKOLOGIE

 5. Rozpočtová opatření č. 04/2010 a 05/2010

 6. Výběr firmy DURIT, s.r.o. vytvořením zpevněné plochy za Hasičským domem

 7. Počet Zastupitelů obce do voleb do Obecního Zastupitelstva pro období 2010-2014 na 7 (sedm)

 8. Rozsah práce a odměnu pro správce areálu Pastvisko

 9. Správce areálu Pastvisko pana Zdeňka Gregoroviče, bytem Otmarov č.7

 10. Pronajmout část nebytových prostor Hasičského domu za účelem provozování restaurace paní Janě Navrátilové, bytem Popovice 39, za částku 570,- Kč/m2/rok

 

Ověřovatelé zápisu: vlastnoručně stvrdili správnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.

 

Václav Gregorovič                            Vítězslav Hrdý

Zapsal : Rudolf Konečn 

Podepsán : starosta obce Jan Florian

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec: 20,10 hodin

Vyvěšeno : 30.06.2010

Sňato :


 


 


 


 


 


 


 

Datum zveřejnění:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 26, konaného dne 22. 2. 2010

 

Usnesení č. 26
 

přijaté na Veřejném zasedání Zastupitelstva obce Otmarov dne 22. 02. 2010
 

Zastupitelstvo obce schvaluje 


 

 • Rozpočtové opatření č. 11

 • Pověření starosty obce provádět rozpočtová opatření bez omezení do konce mandátu

 • Zajištění požární ochrany obce

 • Uzavření Smlouvy o pojištění obce s pojišťovnou GENERALI

 • Výši vodného a stočného pro rok 2010

Ověřovatelé zápisu: vlastnoručně stvrdili správnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.
 

Pavel Minařík                                       Rostislav Bednář

 

Zapsal: Rudolf Konečný
 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec: 19.20 hodin
 

Podepsán: starosta obce Otmarov p. Jan Florian
 

Vyvěšeno: 03.03.2010
 

Sňato:


 


 

Datum zveřejnění:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 25, konaného dne 21.12.2009

 

Usnesení č. 25


 

přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 21.12.2009


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

 1. Program veřejného zasedání

 2. Pronájem části Hasičského domu

 3. Rozpočtové opatření č. 08 / 2009

 4. Rozpočtové opatření č. 09 / 2009

 5. Rozpočtové opatření č. 10 / 2009

 6. Návrh rozpočtu pro rok 2010

 7. Cenu za svoz odpadu pro rok 2010

 8. Stanovení cen energií v pronajímaných objektech

 9. Vyřazení obecního mobilního telefonu


 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 


 

 1. Problematiku používání sklenic pro nápoje

 2. Poděkování občanům za jejich iniciativu při odklízení sněhu z chodníků v majetku obce


 

 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.


 

P. Fatima Klimešová


 

P.Vítězslav Hrdý


 

 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,05 hodin Konec : 19,50 hodin


 


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Vyvěšeno : 23.12.2009


 

Sňato :


 

Datum zveřejnění:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 24, konaného dne 26.10.2009

 

Usnesení č. 24 

přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 26.10.2009
 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 1. Program veřejného zasedání

 2. Rozpočtové opatření č. 07 / 2009

 3. Rozhodnutí a podmínky poskytnutí dotace Czech Point

 4. Žádost o dotaci na rok 2010

 5. Zřízení věcného břemene mezi obcí Otmarov a firmou Eeika

 6. Pronájem zasedací místnosti Hasičského domu s příslušenstvím

 7. Projekt domu p. Karla Bednáře

 8. Složení inventarizační komise

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

 1. Pronájem Společenského domu p. Šamanovi na den 10.11.2009

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.

P. Rostislav Bednář                                                         Pavel Minařík

Zapsal : Rudolf Konečný

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 20,05 hodin

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian

Vyvěšeno : 31.10.2009


Sňato :


 

 

Datum zveřejnění:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 23, konaného dne 31.8.2009

Usnesení č. 23

přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 31.08.2009
 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

 • Program jednání

 • Rozpočtové opatření č. 6

 • Výběr firmy Czech Point – p. Miroslava Všetičku

 • Projekt „Jižní Morava – Království Komety“


 

 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.


 

Vítězslav Hrdý                                         Fatima Klimešová

 

Zapsal : Rostislav Bednář
 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,00 hodin
 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian
 

Vyvěšeno : 07.09.2009 

Sňato :

Datum zveřejnění:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 22, konaného dne 27.7.2009

 

Usnesení č. 22

přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 27.07.2009


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

 1. Rozpočtové opatření č. 4/2009 a 5/2009

 2. Změnu obecně závazné vyhlášky o spalování suchých rostlinných materiálů v bodě rozmezí zákazu spalování – nově od 01.07. - 15.08.

 3. Zákaz kouření ve vnitřních prostorách Provozního a sociálního objektu „Pastvisko“

 4. Prominout mimořádně poplatek za pronájem vodní plochy Provozního a sociálního objektu „Pastvisko“ p. Jiřímu Vychodilovi a to na 1 (jednu) akci v roce 2009


 


 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :
 

 1. Návrh na zrušení usnesení o pronájmu rybníka č. 27/2005 

 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.


 

Vítězslav Hrdý Pavel Minařík

 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,05 hodin Konec : 20,23 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Vyvěšeno : 29.07.2009

Sňato :


 

Datum zveřejnění:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 21, konaného dne 25.5.2009

 

Usnesení č. 21 přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 25.5.2009


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :  

 1. Závěrečný účet za rok 2008 a to bez výhrad

 2. Firmu Durit na provedení stavby chodníku Lega - zastávka IDS

 3. Schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova, na stavbu chodníku „Lega – zastávka IDS

 4. Smlouvu mezi obcí Otmarov a městem Židlochovice na vedení spisové služby a s tím spojenou úhradu za tyto služby(technologické centrum a elektronická spisová služba na území města Židlochovice).

 5. Rozpočtové opatření č. 2/2009 a č. 3/2009

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

 1. Žádost o pronájem obecní parcely č. 285/1 na stavbu fotovoltaické elektrárny

 2. Prodej parc.č. 157/11 panu Karlu Bednářovi

Zastupitelstvo obce ukládá:

Místostarostovi obce zabezpečit výstavbu chodníku Lega - zast. IDS a opravu břehů kolem rybníka ve sportovním areálu „ Pastvisko.“

Starostovi obce uzavřít smlouvu s JMK na poskytnutí dotace na stavbu chdníku

Starostovi obce uzavřít smlouvu s městem Židlochovice na projekt „Technologické centrum a elektronická spisová služba na území města Židlochovice“.

Starostovi obce uzavřít smlouvu s firmou Durit na stavbu chodníku Lega-zastávka IDS

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Seznámení zastupitelů s výsledkem auditu za rok 2008

Připomínky občanů

 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.

Fatima Klimešová , Vítězslav Hrdý

Zapsal : Rudolf Konečný

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin         Konec : 20,20 hodin

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian

Vyvěšeno : 25.05.2009

Sňato :


 

 

Datum zveřejnění:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 20, konaného dne 16.3.2009

 

Usnesení z VZ ZO č. 20 přijaté na VZ ZO 16.3.2009


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 1. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi obcí Otmarov a firmou LEGA-INOX s.r.o. v předloženém znění.

 2. Smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 141/4 na provizorní vjezd, v předloženém znění.

 3. Dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu a provozu vodovodu ze dne 24.5.2002

 4. Prodej požárního vozidla

 5. Obsazení místa účetní dle stávajících podmínek a zák. č. 312/2002

 6. Zřízení pracoviště Czech Point

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu.

Zastupitelstvo obce ukládá:

Starostovi obce zajistit konkurenční nabídku na zemní práce na úpravu příkopu kolem místní komunikace ve směru na Pastvisko.

Starostovi obce, vyzvat dopisem majitele volně pobíhajících psů k zajištění většího dohledu nad těmito psy a zamezit jejich volnému pohybu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Připomínky občanů na volné pobíhání psů v obci

 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.

P. Pavel Minařík p. Rostislav Bednář

Zapsal : Fatima Klimešová 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,45 hodin

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Vyvěšeno : 18.3.2009

Sňato :


 

Datum zveřejnění:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 19, konaného dne 27.2.2009 v Otmarově.

 

Usnesení č. 19 z Veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 27.02.2009 v Otmarově.


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

 1. Program jednání

 2. Rozpočtové opatření č. 1 / 2009

 3. Provizorní vyřešení k zamezení znečišťování místní komunikace s ohledem na vývoj počasí do 30.05.2009

 4. Výši vodného a stočného pro rok 2009


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :


 

 1. Informaci o vývoji výstavby chodníku od firmy Lega-Inox ke konci obce směr Měnín

 2. Informaci o vývoji instalace ukazatelů rychlosti v obci

 3. Referát o práci zaměstnanců Obecního úřadu

 4. Pozvání na Tradiční setkání s občany v důchodovém věku v pátek 27.02.2009

 5. Stížnost pana Petra Koláčka


 


 


 

Starosta obce Otmarov


 

Jan Florian


 

Datum zveřejnění:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 18, konaného dne 22.12.2008

 

Usnesení ZO č. 18 přijaté na VZ ZO Otmarov 22.12.2008 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje
 

1) Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce

2) Rozpočet obce pro rok 2009

3)Uzavření smlouvy pro odvoz odpadů se stávající firmou AVE, a.s

4)         - Vytvoření „plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací(PFO)“.

- Smlouvu s firmou VAS, a.s. na zpracování a následného vedení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací ( PFO)  a o jeho předávání

- Dodatek č. 5 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence a o jejím předávání

5) Žádost firmy LEGA INOX s.r.o. na odvádění dešťových vod z objektu

    nové haly do obecní příkopy za podmínky její rekonstrukce žadatelem.

6) Rozpočtové opatření č. 8 / 2008

7) Zvýšení odměny starostovi obce
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  

 1. Návrh výše stočného pro rok 2009

 2. Návrh firmy FESTUCA na sečení

 3. Záměr firmy EUROREAL

 4. Návrh na ustavení požární hlídky

 5. Nabídku spolupráce s firmou ABA CZ, a.s.

 6. Rozpočtové opatření č. 7 provedené starostou obce v rámci jeho pravomoci schválené dne 27.10.2008 na veřejném zasedání č. 17 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.

Rostislav Bednář        Pavel Minařík
 

Zapsal : Rudolf Konečný
 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 20,15 hodin
 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian
 

Vyvěšeno: 26.12.2008

Sňato :

 

 

Datum zveřejnění:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 17, konaného dne 27.10.2008

 

Usnesení ZO č. 17 přijaté na VZ ZO Otmarov 27.10.2008


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 


 

1) Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce

2) Rozpočtové opatření č. 6

3) Návrh rozpočtu pro rok 2009

4)Vyjádření k výstavbě skladovací haly v areálu firmy LEGA-INOX

5) Pověření starosty prováděním rozpočtových opatření do výše 50 000 Kč


 


 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 


 

 1. Informaci o navýšení ceny za svoz odpadů pro rok 2009
 2. Vstup nové firmy, která se chce zabývat svozem odpadů
 3. Možný prodej požárního vozidla
 4. Žádost o provozování dětského kina v prostorách Společenského domu v Otmarově
 5. Úvahu o zavedení obecně-platné vyhlášky o spalování


 


 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.

                                Vítězslav Hrdý                          Fatima Klimešová


 


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 20,02 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 


 

Vyvěšeno: 29.10.2008

Sňato :

Datum zveřejnění:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 16, konaného dne 1.9.2008

 

Usnesení ZO č. 16 přijaté na VZ ZO 01.09.2008


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 


 

1)Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce

2)Rozpočtové opatření č. 4 a 5


 


 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 


 

 1. Informaci starosty obce o dokončení a uvedení do provozu přečerpávací stanice pro domy č.p. 22 a 32

 2. Informaci starosty obce o nutnosti zahájit práce na rozpočtu obce pro rok 2009

 3. Připomínky občanů :

  - P. Škrob žádá stanovisko Zastupitelstva obce k problematice řešení pozemků a příkopy před novostavbami

  - P. Josef Koláček požaduje intervenci ZO na p. Karla Bednáře, bydlištěm Měnín č. 218 kvůli zanedbanému pozemku mezi domy p. Čechové a p. Mazánka

 


 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. Rostislav Bednář a Václav Gregorovič


 


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19.35 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 


 

Vyvěšeno: 03.09.2008

Sňato :

Datum zveřejnění:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 15, konaného dne 10.7.2008

 


 


 


 

Obec Otmarov Usnesení č. 15

Otmarov 56, 664 57 Měnín z veřejného zasedání ZO Otmarov 10.7..2008
 


 

Usnesení ZO č. 15 přijaté na VZ ZO 10.7.2008
 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 


 

1)Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce

2)Rozpočtové opatření č. 3


 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1)Napojení manželů Podlipných na stávající plynovod

2)Zahájení stavby rodinného domku manželů Fišerových


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

1)Dotaz paní Nové na podmínky změny územního plánu obce Otmarov

2)připomínky občanů: Volný pohyb psů v obci

Výlepová plocha

Skládka stavebního materiálu

Údržba příkopů

Třídění odpadů (kontejner)
 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. Fatima Klimešová Pavel Minařík
 

Zapsal : Rostislav Bednář
 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19.30 hodin
 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian
 

Vyvěšeno: 11.7.2008

Sňato :

Datum zveřejnění:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 14, konaného dne 26.5.2008

 

Usnesení z VZ ZO č. 14 přijaté na VZ ZO 26.05.2008


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

1. Program jednání 14. veřejného zasedání ZO.

2. Závěrečný účet obce Otmarov za rok 2007

3. Závěrečný účet DSO Cezava za rok 2007

4.Uzavírání smluv obce s občany o zřízení věcného břemene na uložení kanalizačního potrubí v soukromých pozemcích za minimální symbolickou cenu, kterou dovoluje zákon.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :


 

 1. Zadání projektové dokumentace na chodníky v části obce

 2. Projednání stížnosti manželů Motalových

 3. Připomínky z řad občanů

4.1. Nekázeň při ukládání stavebního odpadu do stavebního kontejneru v obci

4.2. Stadium budování přečerpávací stanice odpadních vod – Tinzlovi

4.3. Telefonická stížnost na praskliny domu č. 39, údajně při budování kanalizace

4.4. Informaci o konání schůzky stavebníků v lokalitě GOLD-REAL dne 24.05.2008

4.5. Připomínku p. Václava Gregoroviče na znovu se opakující nadměrný hluk z domu majitele p. Janečka, kde již byla kontrolním výborem provedena kontrola dne 11.02.2008

4.6. Stížnost p. Josefa Koláčka na p. Miloslavu Mangerovou, která podle pana stěžovatele vypouští odpadní vodu z domu do obecního příkopu a zápachem obtěžuje ostatní obyvatele obce a to i přes vybudovanou a funkční kanalizaci.

4.7. Žádost p. Jana Kaplana o umístění informační tabule, která upozorní na zákaz volného pohybu psů v lokalitě Pastvisko

4.8. Žádost p. Pavla Minaříka na znovuotevření problému nadměrné rychlosti v obci a umístění měřiče rychlosti

 1. Kontrolu Usnesení č. 13 z VZ ZO dne 31.03.2008

 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.


 

P. Rostislav Bednář                     p. Pavel Minařík


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,25hodin


 


 


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Vyvěšeno : 28.05.2008                                                            Sňato :


 

Datum zveřejnění:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 13, konaného dne 31.3.2008

 

Usnesení z VZ ZO č. 13 přijaté na VZ ZO 31.03.2008


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

1. Program jednání 13. veřejného zasedání ZO.

2. Obecní vyhlášku o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Otmarov.

3. Odkanalizování domů č. 22 a 32 a s tím související výběr dodavatele přečerpávací stanice, kterou se stala firma WILO.

4.Rozpočtové opatření č. 01 / 2008.

5. Způsob úpravy chodníku před č.p. 8.

6.Částku 50,. Kč za běžný metr uloženého VN kabelu na obecním pozemku 285/1.

7. Projekt firmy LEGA na náhradní výsadbu stromů dle rozhodnutí č.j. 126/07 a 129/07.

8. Výši vodného pro rok 2008 ve výši 26,- Kč na občana bez DPH.

 


 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :


 

1. Žádost jednatele firmy GOLD REAL p. Šmatery vydávat jednotlivým stavebníkům GOLD REALu potvrzení o převzetí komunikace po jejím vybudování a kolaudaci.

 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.


 

P. Vítězslav Hrdý                        p. Václav Gregorovič


 

Zapsal : Rudolf Konečný

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,40hodin

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Vyvěšeno : 02.04.2008

Sňato :


 

Datum zveřejnění:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 12, konaného dne 25.1.2008

 

Usnesení z VZ ZO č. 12 přijaté na VZ ZO 25.01.2008


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1. Program jednání 12. veřejného zasedání ZO.

2. Rozpočtové opatření č. 8

3. Návrh firmy Mátl&Bulla na výstavbu 2 RD na parcele 261/4.

4. Zadání projektové dokumentace pro výstavbu chodníků podél stoky A 2 a A 3


 


 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :


 

1. Stanovení výše vodného pro rok 2008

 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

 • plánovanou výstavbu v obci do roku 2015 v souvislosti s intenzifikací ČOV v Telnici

 • výběr vhodné přečerpávací stanice pro odkanalizování prvních dvou domů v obci

 • termín vnitřního auditu do 15.02.2008 a s tím spojený úkol pro kontrolní výbor

 • kontrolu Usnesení č. 11

 • připomínky ze stran občanů


 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.


 

P. Pavel Minařík p. Rostislav Bednář


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,30 hodin


 


 


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Vyvěšeno : 25.01.2008

Sňato : 08.02.2008


 

Datum zveřejnění:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 11, konaného dne 10.12.2007

 

Usnesení ZO č. 11 přijaté na VZ ZO 10.12.2007


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

 1. Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce

 2. Smlouvu na provozování kanalizace s firmou Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno

 3. Rozpočet obce Otmarov pro rok 2008

 4. Rozpočtové opatření č.7

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

 1. Navrácení mandátu Zastupitele obce p. Petra Šabackého

 2. Slib nového Zastupitele obce p. Fatimy Klimešové

 3. Kontrolu Usnesení č. 10

 4. Připomínky z řad Zastupitelů a občanů obce

- p. Motal-úprava vjezdu

- p. Minařík-před konečným dofakturováním uplatnit odstranění závad na díle

 • p. Martin Krejčí-dotaz na konkrétní cenu stočného a termín počátku vypouštění kalů do kanalizace

 •  

Zastupitelstvo obce ukládá:


 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce provést rozpočtové opatření v souvislosti se závěrem roku 2007 v neomezené výši. Toto provedené rozpočtové opatření bude předloženo na nejbližším zasedání zastupitelstva obce ke schválení.


 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. P. Rostislav Bednář P.Pavel Minařík


 


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 18,44 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 


 

Vyvěšeno: 10.12.2007


 

Sňato :

Datum zveřejnění:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 10, konaného dne 30.11.2007

 

Usnesení ZO č. 10 přijaté na VZ ZO 30.11.2007


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje : 1) Program 10.VZ ZO Otmarov

2) Zavedení místních vyhlášek

3) Dodatek č.2 ke smlouvě s firmou AVE, CZ

4) Rozpočet DSO Cezava pro rok 2008


 

Zastupitelstvo obce neschvaluje : 1) Návrh smlouvy s firmou VAS na provozování kanalizace

 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • návrh úpravy rozpočtu obce Otmarov pro rok 2008

 • řešení poplatku za žáka, navštěvujícího školu v Chrlicích

 • kontrolu Usnesení č. 9

 • připomínky z řad občanů – p. Josefa Kordíka-ukládání posečené trávy „Na Rybníku“

 • p. Laterbacha-umístění odpadkového koše do čekárny zastávky „Otmarov-chaloupka“

 • p. Jana Kaplana-stížnost na řidiče autobusu č. 002413

 • p. Josefa Koláčka- zřídit obecní bilboard


 


 


 


 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. P. Vítězslav Hrdý, p. Václav Gregorovič


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,59 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Datum zveřejnění:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 9, konaného dne 29.10.2007

 

Usnesení ZO č. 9 přijaté na VZ ZO 29.10.2007


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

 1. Program jednání ZO

 2. Rozpočtové opatření č. 6

 3. Ustavení inventarizační komise

 4. Rozpočtový výhled pro roky 2008-2017

5) Podíl poplatku na zbudování ČOV Telnice obci Sokolnice

6) Zadání projektové dokumentace extravilánu obce


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

1 ) Návrh rozpočtu pro rok 2008

2 ) Změna účetní k datu 01.11.2007

3 ) Řešení problému napojení ke kanalizaci mnž. Tinzlových

4 ) Předložený návrh na úpravu obecních vyhlášek

5 ) Stížnost na hluk

6 ) Předložený návrh na zřízení solární elektrárny

7 ) Kontrolu Usnesení č. 8

8 ) Připomínky občanů v diskuzi :

- p. František Grolich-odpad na skládce

- p. Motal- dobudování asfaltu před vjezdem, plné kontejnery „u Legy“

- p. Josef Koláček- umístění autobusové čekárny

- p. Pavel Minařík- vybudování přístřešku zastávky u Obecního domu směr Měnín


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.

p. Marek Lízal p. Jan Kaplan


 


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 20,10 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Datum zveřejnění:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 8, konaného dne 17.9.2007

 

Usnesení ZO č. 8 přijaté na VZ ZO 17.09.2007


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

 1. Program jednání ZO

 2. Rozpočtové opatření č. 5

 3. Zřízení úvěru u KB, a.s. ve výši 2 380 000,- Kč

 4. Souhlas se zástavou obecního majetku v návaznosti na dotaci JMK a v souvislosti se zřízením úvěru u KB, a.s. a podepsáním dvou kusů blankosměnek.


 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

      1. Zprávu o výstavbě kanalizace

      2. Nově zřízené místo pro tříděný odpad

      3. Kontrolu usnesení č. 7


 


 

 

Zapsal : Rudolf Konečný, místostarosta


 


 

Zápis ověřili : P. Fatima Klimešová, p. Luděk Klimeš


 

Začátek : 18,00 hod. , konec 19,20 hod.


 


 

Starosta obce Otmarov : Jan Florian


 


 

Vyvěšeno : 18.09.2007 Sňato:


 


 


 


 


 

Datum zveřejnění:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 7, konaného dne 20.8.2007

 

Usnesení ZO č. 7 přijaté na VZ ZO 20.08.2007


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

 1. Rozpočtové opatření č. 4

 2. Náhradu škody na smrku p. Stanislava Motala, způsobenou při budování kanalizace ve výši 3 560,- Kč a to s ohledem na finanční situaci obce

     3. Schvaluje v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 sb. o obcích v platném znění, záměr obce Otmarov zastavit nemovitost a to    budovu č.p. 56 a parcelu č. 44 v obci a k.ú. Otmarov, okres Brno-venkov za účelem zástavního práva v souvislosti s úvěrem od Komerční banky ,a.s., brno, Kobližná 3.

     4.Návrh rozpočtového výhledu na 10 let

     5.Program rozvoje venkova


 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

 1. Postup prací při výstavbě kanalizace a způsob jejího dofinancování

 2. Nabídku firmy ECO – COM a zřízení nového sběrného místa

 3. Představení kronikáře p. Luďka Klimeše

 4. Návrh informační tabule pro dodavatele stavebníků firmy GOLD REAL

 5. Kontrolu Usnesení č. 6

 6. Připomínku p. Miroslava Kordíka na zastřešení prostoru autobusové zastávky před Obecním úřadem směr Měnín

 

     Zapsal : Rudolf Konečný, místostarosta


 


 

     Zápis ověřili : p.Miroslav Kordík a p.Jan Kaplan


 

     Začátek : 18,00 hod. , konec 19,28 hod.


 


 

     Starosta obce Otmarov : Jan Florian


 


 

     Vyvěšeno : 22.08.2007 Sňato:


 


 


 

 


 


 


 

Datum zveřejnění:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 6, konaného dne 9.7.2007

 

Usnesení ZO č. 6 přijaté na VZ ZO 09.07.2007


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

   1. Program jednání na VZ ZO dne 09.07.2007

   2. Zřízení úvěru u KB, a.s.

   3. Příspěvek Českému svazu včelařů ZO Rajhrad ve výši 500,- Kč

   4. Realizaci opatření k omezení rychlosti na místní komunikaci a realizaci opatření k zamezení vjezdu nákladních vozidel, která provádějí dodávku stavebního materiálu na pozemky firmy Gold Real přes místní komunikaci

   5. Rozpočtové opatření č.3

   6. Změnu výše příspěvku na zapůjčení „ Provozního a sociálního objektu areálu oddychu a sportu“ občanům obce Otmarov

   7. Zakoupení a ustavení autobusové čekárny na stanovišti „U Gandie“

   8. Volbu nového kronikáře

   9. Zavedení vyvěšování smutečního praporu při úmrtí občanů obce Otmarov


 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

      1. Úkol pro finanční výbor vypracovat rozpočtový výhled na dobu trvání úvěru u KB, a.s.

      2. Změnu postupu při řešení náhrady škody za poškozený smrk p. Stanislava Motala. Finanční náhradu za poškozenou předzahrádku p. Tomáše Koláčka

      3. Postup při zřízení věcného břemene firmě AGRO-STIX.

      4. Seznámení se závěrečným účtem DSO Cezava.

      5. Zabezpečení vstupu do přečerpávací stanice odpadních vod č.1 (u firmy Lega)


 


 

 

Zapsal : Rudolf Konečný, místostarosta


 


 

Zápis ověřili : Jan Kaplan a Marek Lízal

Začátek : 18,00 hod. , konec 20,15 hod.


 


 

Starosta obce Otmarov : Jan Florian


 


 

Vyvěšeno : 09.07.2007 Sňato:


 


 


 

 

Datum zveřejnění:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 5, konaného dne 14.5.2007

 

Usnesení ZO č. 5 přijaté na VZ ZO 14.05.2007


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

   1. Rozpočtové opatření č.2

   2. Závěrečný účet za rok 2006 bez výhrad

   3. Smlouvu s JMP č.j. 192 / 2007 ze dne 23.04.2007 – přeložka plynu před Obecním úřadem

   4. Seznámení s podáním žádosti o navýšení dotace JMK na prováděné dílo Otmarov – kanalizace

   5. Zprávu o provedené kontrole finančního výboru. Zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru

   6. Kontrolu plnění usnesení z posledního veřejného zasedání

 

 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

1)Postup prací a řešené problémy při pokračující výstavbě kanalizace

2)AVE CZ – nabídku zmíněné firmy o poskytnutí finanční jistiny ve výši 80 000,- Kč

3)Návrh řešení nepřiměřené rychlosti jízdy na místní komunikaci zřízením retardéru –

p.Krejčí

4)Náměty občanů do Programu rozvoje venkova v horizontu 10-ti let

5)Generel zeleně v intravilánu obce

6)Jmenování osoby kronikáře obce, který převezme kroniku obce a bude pokračovat v jejím vedení


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. P.Zdeňka Koláčková, p. Vlaďka Tinzlová


 


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,46 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Vyvěšeno : 17.05.2007 Sňato :


 


 


 


 

Datum zveřejnění:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 4, konaného dne 19.3.2007

 

Usnesení ZO č. 4 přijaté na VZ ZO 19.03.2007


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

1. Program jednání

2. Rozpočtové opatření č. 1 / 2007

3. Žádosti o kácení stromů : 3.1. Fy Lega

3.2. P. Melová Soňa

3.3. P. Kiršová Marie [ č.p. 10 ]

4. Úpravu Směrnice č.7 o cestovních náhradách

5. Zřízení úvěru na dofinancování kanalizace

6. Nesouhlasné stanovisko k výstavbě RD fy Mátl / Bula na parcele 261/4

 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

1. Zprávu o výsledku auditu za rok 2006

2. Zprávu o postupu prací na kanalizaci

3. Závěrečný účet za rok 2006

4. Připomínky občanů v diskuzi:

P. Tinzlová – požaduje umístit na silniční komunikaci směrem od Rajhradic dopravní značku omezující rychlost jízdy

P. Doležalová – požaduje podat stížnost na řidiče linky 514, nedodržující dopravní kázeň při přestupu z linky 509 v uzlu Rajhradice-váha

P. Tinzlová – požaduje přijmout opatření k omezení rychlosti jízdy po místní silniční komunikaci

P. Koláček Josef – požaduje o zařazení kontroly plnění usnesení z minulé schůze OZ

P. Klimešová – poukazuje na nutnost kontroly při vývozu stavebního materiálu do obecního kontejneru


 


 

Zápis ověřili Kaplan Jan a Koláček Josef


 

Zapsal : Rudolf Konečný

Začátek : 18,00, konec 19,27 hod.


 


 


 

Starosta obce Otmarov :


 

Vyvěšeno : 21.03.2007 Sňato :

Datum zveřejnění:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 3, konaného dne 22.1.2007

 

Usnesení ZO č. 3 přijaté na VZ ZO 22.01.2007


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

1. Program jednání

2. Rozpočet pro rok 2007

3. Dodatek ke smlouvě 24/2006/1

  1. Smlouvu s fy SYNETIX pro rok 2007

  2. Smlouvu o dílo 255 807 Otmarov-kanalizace/kanalizační přípojky

  3. Smlouvu o dílo 256 407 Otmarov-kanalizace/autorský dozor

4. Výsledek inventarizace ke dni 31.12.2006


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

1. Seznámení členů Zastupitelstva obce s výsledky inventarizace

2. Plnění připomínek občanů z posledního jednání [ stížnost p. Winklera,

stížnost na zaplevelení pozemku před domem č.5]

3. Plnění programu rozvoje venkova

4. Zvážení zřízení půjčky

5. Uspořádání „Dne pro důchodce“

6. Žádost o vykácení stromů v areálu fy LEGA INOX

7. Připomínky občanů v diskuzi:

- P.Gregorovič V. – nedodržování přestupní kázně řidičů dopravního systému

- P. Minařík P. – opatření proti překračování povolené rychlosti v obci

- P. Klimešová – přemístění vývěsní tabule, znečišťování dětského hřiště, Spalování odpadu

- P. Tichý – Žufan – nepovolené pálení odpadu, nebezpečné topoly podél fy LEGA INOX

P. Koláček J. – dotaz, v jakém stadiu je dohoda mezi Gold Real a obcí Otmarov a mezi obcí Sokolnice a obcí Otmarov, zařadit jako bod programu kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.


 


 

Zápis ověřili Doležal František a Koláček Josef


 

Zapsal : Rudolf Konečný

Začátek : 18,00, konec 20,25 hod.


 


 


 

Starosta obce Otmarov :


 

Vyvěšeno : Sňato :


 

Datum zveřejnění:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 2, konaného dne 11.12.2006

 

Usnesení z veřejné schůze ZO č.2 konané 11.12.2006:


 

Zastupitelstvo obce schvaluje:


 

1 Program jednání

2 Pravidla rozpočtového provizoria dle návrhu rozpočtu pro rok 2007.

Ustavení výboru finančního ve složení: předseda Minařík Pavel, členové Bednář Rostislav, Koláček Josef

Ustavení výboru kontrolního ve složení: předseda Gregorovi Václav,, členové Hrdý Vítězslav, Klimešová Fatima

3 Jednací řád obce pro příští volební období

4 Výsledek inventarizace obce ke dni 30.11.2006

5 Výši poplatku za odpady a způsob placení

6 Rozpočtové opatření č.6

7 Návrh rozpočtu pro rok 2007

8 Zrušení členství v DSO Židlochovicko

9 Používání soukromého vozidla pro služební cesty

10 Pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření do 10 000,-

11 Odměny zastupitelům pro rok 2007


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

1 Připomínku p. Winklera k vyřešení odtoku vody za jeho parcelou


 

Ověřovatelé zápisu : Klimešová Fatima, Kordík Miroslav


 

Zapsal : Bednář Rostislav


 

Starosta obce : Jan Florian, v.r.


 


 

Vyvěšeno: 12.12.2006


 

Sňato:

Datum zveřejnění:

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Otmarov, konaného dne 17.11.2006

 

Obec Otmarov, Otmarov 56, 664 57 Měnín


 


 

Usnesení ZO č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 17.11.2006


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

   1. Program ustavujícího zasedání

   2. V souladu s § 84, odst.1, písm. 1) Zákona o obcích:

Volbu starosty : starostou obce na období 2006 – 2010 byl zvolen šesti hlasy

pan Florian Jan, narozen 7.12.1961, r.č. 611207/0624, bydliště Otmarov 37

Volbu místostarosty: místostarostou obce na období 2006 – 2010 byl zvolen

šesti hlasy pan Konečný Rudolf, narozen 28.2.1946, r.č. 460228/454, bydliště

Otmarov 38.


 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

   1. Zprávu o regulérnosti voleb do ZO

   2. Složení slibu všech sedmi členů nového Zastupitelstva podle § 69, odst.2 Zákona o obcích


 


 


 

Starosta Florian Jan Místostarosta Konečný Rudolf

Datum zveřejnění:
©2006-2024 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti