Zápis č. 28 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 28.06.2010 v Otmarově

 

Zápis č. 28

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 28.06.2010 v Otmarově

 

Účast Zastupitelů obce: přítomni: Jan Florian, Rudolf Konečný, Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Vítězslav Hrdý, Václav Gregorovič


 

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.

 

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

 

Zapisovatel: Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu: Václav Gregorovič, Vítězslav Hrdý

Návrh programu jednání:


 

 1. Nabídka KTS EKOLOGIE

 2. Rozpočtové opatření č. 04 a 05/2010

 3. Výběr dodavatele na zhotovení zpevněné plochy

 4. Výběr nájemce na část nebytových prostor pro podnikání dle záměru č.2/2010

 5. Stanocení počtu Zastupitelů obce na další volební období

 6. Různé 6.1. Určení správce areálu Pastvisko

6.2. stížnost- příkopa před domy 13 a 14

6.3. stížnost – příkopa před domy 4 a 5

           6.4. navýšení počtu kontejnerů na plast


 

Hlasování o návrhu programu veřejného zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0

 

Ad 1)Zahájení Zasedání provedl pan starosta přivítáním zúčastněných, konstatoval, že počet Zastupitelů na zasedání je šest a tudíž je počet dostatečný k tomu, aby Zastupitelstvo obce bylo usnášeníschopné.

Poté byl vyzván host, p. Ing Marek, jednatel společnosti KTS EKOLOGIE, aby přednesl nabídku své firmy. Ing. Marek seznámil Zastupitele obce s programem společnosti, jejím hospodařením a perspektivami na další rok 2011. Podmínky s provozováním svozové firmy KTS EKOLOGIE jsou srovnatelné s podmínkami, které nabízí současná svozová firma AVE.

Pan starosta , na základě předneseného referátu, dal hlasovat o návrhu ukončit spolupráci s firmou AVE a přestoupit k firmě KTS EKOLOGIE za předpokladu alespoň stejných, nebo výhodnějších podmínek, než nabízí současná svozová firma AVE CZ a to v časovém horizontu od 01.01.2011.

Výsledky hlasování : 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se hlasování

 

Ad 2) Rozpočtová opatření č. 04/2010 a 05/2010


 

Komentář k uvedeným rozpočtovým opatřením přednesl pan starosta na základě podkladů, které vypracovala p. účetní Kateřina Hrdličková.


 

Hlasování o návrhu přijmout uvedená rozpočtová opatření 04/2010 a 05/2010 –


 

Výsledky – 6 pro – 0 proti 0 zdržel se hlasování


 

Ad 3) K výběru dodavatele na zhotovení zpevněné plochy a oplocení prostoru za Hasičským domem, kde bude umístěn kontejner na stavební odpad a kontejnery na tříděný odpad : ve výběru jsou dvě firmy a to firma DURIT a firma Sekanina. Firma DURIT podává nabídku o cca 9 tis. Kč nižší než firma Sekanina, investiční akce představuje cca 150 tis. Kč. Navíc jsou zváženy jisté přednosti firma DURIT při budování chodníku v obci.


 

Hlasování o návrhu pověřit firmu DURIT provedením zpevněné plochy a oplocení :


 

Výsledky : 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se hlasování


 

Ad 4) K záměru pronajmout část Hasičského domu se sešly ve stanoveném termínu celkem 2 nabídky : -Jana Navrátilová, Popovice 39, s nabídkou 570,- Kč/m2/rok a

-p. Lauterbachová, Otmarov 70 s nabídkou 450,- Kč/m2/rok


 

Hlasování zřídit provozovnu na výrobu krabic :

3 pro – 3 proti – 1 zdržel se hlasování. Před hlasováním byla telefonicky oslovena p. Fatima Klimešová, která byla řádně omluvena  z rodinných důvodů.


 

Hlasování zřídit restauraci :

3pro – 3 proti- 1 zdržel se hlasování.


 

Ve věci pronájmu části Hasičského domu, nebylo v hlasování rozhodnuto.


 

Ad 5) Návrh stanovit počet Zastupitelů obce při volbách do Obecních Zastupitelstev byl vysloven návrh, aby zůstal stávající stav, tedy 7 (sedm) Zastupitelů.


 

Hlasování o návrhu stanovit počet Zastupitelů v příštích volbách na 7 (sedm) :

6 pro – 0 proti – 0 zdržel se


 

Ad 6) Určení odměny a rozsah pracovní náplně pro správce areálu Pastvisko.


 

Zastupitelé obce se dohodli na částce 120,- Kč / hodina. Počet odpracovaných hodin v týdnu jsou 2 hodiny.

Hlasování o návrhu : 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se.

 


 

6.1. Určení správce areálu Pastvisko.

Jediným kandidátem na osobu správce areálu je p. Zdeněk Gregorovič, Otmarov č.p. 7


 

Hlasování o návrhu určit správcem areálu Pastvisko p. Gregoroviče Zdeňka :

6 pro – 0 proti – 0 zdržel se


 

Různé : 6.2. Projednávána stížnost na stav příkopy před domem č. 13 a 14. P. starosta navrhuje nechat příkopu zaměřit s návazností na její úpravu, zřejmě už v působnosti nového Zastupitelstva.


 

6.3. Stížnost na stav příkopy před domy č. 4 a 5. Obdoba řešení, jako v případš bodu 6.2.

6.4. Navýšení kontejnerů na tříděný odpad s komoditou plasty na stanovišti u přečerpávací stanice č. 2. Zastupitelé se rozhodli přemístit jeden z kontejnerů ze stanoviště č.1.


 

6.5. P. starosta předložil Zastupitelům obce vypracovaný projekt tolik diskutované příkopy podél místní komunikace, který obdržel tentýž den od projektanta. V protikladu k tomu projekt a rozpočet, vypracovaný VHS Břeclav. Vzhledem k tomu, že projekt od projektanta nebyl vypracován v souladu se zadáním, ale byly do něj zaneseny některé skutečnosti, které zapracovali přímo stavebníci, rozhodli se Zastupitelé, aby byl projekt přepracován dle zadání a ojeho realizaci/ versus projekt VHS Břeclav, bude projednán na příštím veřejném zasedání.


 

6.6. Na základě návrhu p. Minaříka bude následovat hlasování o rozšíření jednání o bod

č. 7. Pod bodem č. 7 bude znovu otevřen bod o pronájmu části Hasičského domu-nebytových prostor.


 

Hlasování o dodatečném zařazení bodu č. 7 na program jednání Veřejného zasedání.

5 pro – 1 proti – 0 zdržel se


K záměru pronajmout část Hasičského domu se sešly ve stanoveném termínu celkem 2 nabídky : -Jana Navrátilová, Popovice 39, s nabídkou 570,- Kč/m2/rok a

-p. Lauterbachová, Otmarov 70 s nabídkou 450,- Kč/m2/rok


 

V případě hlasování o bodu č. 7 znovu byla telefonicky dotazována omluvená p. Fatima Klimešová.


 

Hlasování o tom, zda zřídit provozovnu na výrobu papírových krabic : 3 pro – 4 proti – 0 zdržel se


 

Hlasování o tom, zda zřídit provoz restaurace : 4 pro – 3 proti – 0 zdržel se


 


 

Usnesení č. 28 

přijaté na Veřejném zasedání Zastupitelstva obce Otmarov dne 28.06.2010

Zastupitelstvo obce schvaluje:  

 • Program jednání

 • Zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání

 • Ukončení smlouvy na odvoz odpadů v obci s firmou AVE CZ

 • Uzavření spolupráce s firmou KTS EKOLOGIE

 • Rozpočtová opatření č. 04/2010 a 05/2010

 • Výběr firmy DURIT, s.r.o. vytvořením zpevněné plochy za Hasičským domem

 • Počet Zastupitelů obce do voleb do Obecního Zastupitelstva pro období 2010-2014 na 7 (sedm)

 • Rozsah práce a odměnu pro správce areálu Pastvisko

 • Správce areálu Pastvisko pana Jiřího Gregoroviče, bytem Otmarov č.7

 • Pronajmout část nebytových prostor Hasičského domu za účelem provozování restaurace paní Janě Navrátilové, bytem Popovice 39, za částku 570,- Kč/m2/rok

 

Ověřovatelé zápisu: vlastnoručně stvrdili správnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.

Václav Gregorovič Vítězslav Hrdý

Zapsal : Rudolf Konečný

Podepsán : starosta obce Jan Florian

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec: 20,10 hodin


 

Vyvěšeno : 30.06.2010


 

Sňato :


 


 


 


 


 


 


 


 


 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti