Zápis č. 27 ze dne 17.5.2010

 Zápis č. 27

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov
konaného dne 17.05. 2010 v Otmarově
 
Účast Zastupitelů obce: přítomni: Jan Florian, Rudolf Konečný, Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová, Václav Gregorovič
Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.
 
Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině
                       
Zapisovatel: Rudolf Konečný
 
Ověřovatelé zápisu: Vítězslav Hrdý, Gregorovič Václav
 
Hlasování o návrhu určení ověřovatelů zápisu :    pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0
 
 
Návrh programu jednání:
 
  1. Rozpočtové opatření č.1, 2 a 3/2010
  2. Závěrečný účet za rok 2009
  3. Povolování staveb v lokalitě Gold Real
  4. Úprava příkopu směr pastvisko
  5. Různé
 
                                  
            Zahájení Zasedání provedl pan starosta přivítáním zúčastněných, konstatoval, že počet Zastupitelů na zasedání je sedm tedy plný počet. Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Poté vyzval Zastupitele obce, aby hlasovali o návrhu programu jednání.
 
Hlasování o návrhu programu jednání :         pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0
 
 
Jednání ZO:
 
                        ad 1) RO č.1,.2 a 3/2010
                        Starosta seznámil zastupitele s důvody provedení zmíněných RO. RO jsou samostatnou přílohou zápisu tohoto jednání.                        
 
Hlasování o přijetí rozpočtového opatření č. 1, 2 a 3/2010 : pro – proti – zdržel se 7 - 0 - 0                                            
                       
                        ad 2)Návrh závěrečného účtu za rok 2009
                       Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem závěrečného účtu obce Otmarov za rok 2009. ZÚ byl projednán na zasedání finančního výboru dne 12.5.2010 za účasti starosty. Bylo konstatováno, že ZÚ je vypracován precizně a finanční výbor doporučuje tento materiál schválit.
 
Hlasování o návrhu závěrečného účtu za rok 2009: pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0
 
Návrh závěrečného účtu obce Otmarov za rok 2009 byl schválen a to bez výhrad.
 
 
                            ad 3) Povolování staveb v lokalitě Gold Real.
 
Starosta obce seznámil zastupitele s požadavkem stavebního úřadu I stupně Rajhrad k vyjádření obce Otmarov ve věci povolování staveb v lokalitě Gold Real. Zastupitelstvo souhlasilo s dopisem, který vypracoval starosta obce a který bude odeslán na stavební úřad I stupně Rajhrad, jako stanovisko zastuoitelstva obce Otmarov. Stanovisko je přílohou tohoto zápisu.
 
Hlasování o stanovisku k povolování staveb v lokalitě Gold Real: pro – proti – zdržel se: 7 -0 -0
 
 
 
                        ad 4) Návrh na rekonstrukci odvodňovacího příkopu směr Pastvisko
 
Vzhledem ke změmně podmínek v postupu rekonstrukce vozovky místní komunikace směr Pastvisko kdy obec Otmarov neobdržela dotaci na tuto akci, přestože splnila všechny náležitosti a v této akci bylo navženo i odvodnění částí pozemků kolem zmíněné komunikace, navrhuje starosta aby prostředky vázané jako vlastní podíl na této akci, byly použity na rekonstrukci odvodňovacího příkopu po levé straně komunikace. Je to změna oproti původnímu záměru o odvodnění celé plochy až po areál firmy Lega Inox. Starosta navrhuje rekonstrukci příkopu aby byl schopen odvést přívalovou vodu z velkého území části Otmarova (cca 2 ha a více).
Pan Minařík navrhuje počkat na další vypsání programu dotací na tento titul a požádat o finanční příspěvek státu.
Pan Hrdý poukazuje na to, že situace se změnila a proto je potřeba jí přizpůsobit řešení.
Výsledek diskuze ve které se hledalo nejvhodnější řešení je takový. Pan Minařík navrhuje zadat vypracování projektu na rekonstrukci příkopu a podle toho se zastupitelstvo rozhodne jak bude dále postupovat. 
 
Hlasování o změně způsobu odvodnění plochy podél místní komunikace směr pastvisko:
 
pro – proti – zdržel - se: 7 – 0 – 0
 
                                          
 
                       ad 5) Různé:
 
-         návrh na pronájem části nebytových prostor v hasičské zbrojnici (63 m2). Bylo konstatováno. Že je nutno znovu vyvěsit záměr o pronájmu nebytových prostor, aby se dodržel příslušný zákon.V zadání budou stanoveny podmínky pronájmu a nejnižší cena pronájmu.
 
Hlasování o záměru obce otmarov pronajmout část nebytových prostor v hasišské zbrojnici:
pro – proti – zdržel se: 7 – 0 - 0
 
-         Přepojištění obecního majetku. Starosta seznámil zastupitele s uzavřením nových smluv s pojišťovnou na pojištění pracoviště CZECH POINT a budovy společenského domu dle nových podmínek pojišťovny. Jde o aktualizaci stávající smlouvy a nová smlouva na pracoviště CZECH POINT v naší obci. Pojištění se celkově navýší cca o 3 tisíce na celkových 7000 kč a rok.
 
-         Vzhledem k nedisciplinovanosti některých občanů, kteří ukládají odpad do kontejneru na stavební suť, navrhl starosta zřídit sběrné místo, které bude uzamykatelné a tím se zamezí neřízenému ukládání odpadů, zejména těch které do tohoto kontejneru nepatří a tím zatěžují obecní rozpočet o zvýšené výdaje na ukládání těchto odpadů.
 
Hlasování o záměru zřídit sběrné místo na tříděný odpad: pro – proti – zdržel se: 7 -0 – 0
 
 
 
 
 
Návrh usnesení č. 27
 
přijaté na Veřejném zasedání Zastupitelstva obce Otmarov dne 17.05. 2010
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání
                                                       Zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání
                                           Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3/2010
                                           Závěrečný účet za rok 2009 a to bez výhrad
                                           Vyjádření k problematice povolování staveb v lokalitě Gold Real
                                           Postup výstavby dešťové kanalizace podél místní komunikace směr Pastvisko
                                                       Návrh na pronájem části nebytových prostor v hasičské zbrojnici
                                                       Přemístění kontejneru na stavební odpad a s tím spojené terénní úpravy
 
 
            
Ověřovatelé zápisu: vlastnoručně stvrdili správnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.
 
 
 
            Vítězslav Hrdý                        Václav gregorovič
 
                                              
Zapsal: Rudolf Konečný
 
 
Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec: 19.20 hodin
 
 
Podepsán: starosta obce Otmarov  p.Jan Florian                                                                                                                                                               Vyvěšeno:
 
Sňato:
 
 
publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti