Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 25, konaného dne 21.12.2009

 

Zápis č. 25

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 21.12.2009 v Otmarově
 

Účast Zastupitelů obce: přítomni: Jan Florian, Rudolf Konečný, Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová,

Václav Gregorovič – omluven služba

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.

 

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

 

Zapisovatel: Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu: Fatima Klimešová a Vítězslav Hrdý


 

Hlasování o návrhu určení ověřovatelů zápisu : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0
 

Návrh programu jednání:
 

 1. Program veřejného zasedání

 2. Pronájem části Hasičského domu

 3. Rozpočtové opatření č. 08 / 2009

 4. Rozpočtové opatření č. 09 / 2009

 5. Rozpočtové opatření č. 10 / 2009

 6. Návrh rozpočtu pro rok 2010

 7. Stanovení ceny za svoz odpadu pro rok 2010

 8. Stanovení cen energií v pronajímaných objektech

 9. Pojištění obce v souvislosti s tzv. „chodníkovým zákonem“

 10. Různé

 

Zahájení Zasedání provedl pan starosta přivítáním zúčastněných, konstatoval, že počet Zastupitelů na zasedání je šest a tudíž je počet dostatečný k tomu, aby Zastupitelstvo obce bylo usnášeníschopné. Poté vyzval Zastupitele obce, aby hlasovali o návrhu programu jednání.


 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 

Poté proběhlo hlasování o určených ověřovatelích provedeného zápisu :


 

pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0
 

Jednání ZO:

ad 1) Záměr pronajmout část Hasičského domu byl po zákonnou dobu vyvěšen a vyhlášen místním rozhlasem. Po uplynutí zákonné doby byla přijata 1 nabídka a to dne 14.12.2009, kterou podala

p. Lauterbachová Dagmar, bytem Otmarov č. 60. Účelem pronájmu je lehká ekologická výroba dárkových krabic. Nabídka ceny je 450,- Kč / m2 / rok. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou.
 

Hlasování o návrhu pronajmout p. Dagmar Lauterbachové část Hasičského domu za uvedených podmínek : pro – proti – zdržel se 5– 0 – 1

 

ad 2) Rozpočtové opatření č. 08 / 2009


 

Pan starosta seznámil přítomné s důvody přijmout rozpočtové opatření, částečně v rámci své pravomoci, částečně převodem jednotlivých položek v paragrafech. Podrobná dokumentace je přílohou tohoto pořízeného zápisu.
 

Hlasování o přijetí rozpočtového opatření č. 08 / 2009 : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0
 

ad 3) Rozpočtové opatření č. 09 / 2009


 

Toto rozpočtové opatření zahrnuje zejména zvýšené náklady za energie, zejména v objektu kapličky, úhrady žádosti o dotaci a na veřejné osvětlení.Podrobná dokumentace je přílohou tohoto pořízeného zápisu.
 

Hlasování o přijetí rozpočtového opatření č. 09 / 2009 : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 
 

ad 4) Rozpočtové opatření č. 10 / 2009


 


 

Rozpočtové opatření č.10 zahrnuje položky v příjmové části, kdy se navýšilo financování o cca 23 tis. Kč. Na základě kolaudačního řízení bylo třeba pořídit geometrický plán v ceně cca 31 tis. Kč. Pořízení laviček z dotačního programu regionu Cezava na dovybavení cyklostezek. Úpravou několika položek bylo docíleno úhrady těchto položek v rámci 22 300,- Kč. Podrobná dokumentace je přílohou tohoto pořízeného zápisu.


 


 

Hlasování o přijetí rozpočtového opatření č. 10 / 2009 : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0
 


 

ad 5) Návrh rozpočtu pro rok 2010


 

Rozpočet je schodkový, výdaje jsou pokryty z hospodaření minulých let. Schodek je vytvořen nutným výdajem na pokrytí opravy místní komunikace.

Daňové příjmy jsou očekávány ve výši cca 1 500 tis. Kč. Předpoklad se opírá o nařízení vlády navýšit o cca 70 %. Následuje výčet všech položek v příjmové části rozpočtu.

Výdaje činí cca 1 931 tis. Kč. Rozdíl ve výši cca 344 tis. Kč bude pokryt z běžného účtu.Finanční výbor doporučuje tento rozpočet po předběžném projednání ke schválení.
 

Hlasování o přijetí rozpočtu obce Otmarov pro rok 2010 : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 

 


 

ad 6 ) Stanovení ceny za svoz domovního komunálního odpadu pro rok

2010


 

Stanovení ceny se opírá o návrh, předložený svozovou firmou AVE CZ, s r.o. Jeho výše činí 372,- Kč / občan / rok 2010 a to bez DPH. Zastupitelé obce tuto výši schválili pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0
 


 

ad 7) Stanovení cen energií v pronajímaných objektech.


 

Zastupitelé obce schvalují ceny energií v pronajímaných objektech pro rok 2010 dle skutečných cen, které předkládají poskytovatelé energií.

 


 

Hlasování o návrhu : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 


 


 

ad 8 ) Pojištění obce.


 

Zastupitelé obce byli seznámeni s nabídkami oslovených pojišťoven, které obdržely stejná zadání a rozhodli se, a současně pověřili starostu obce k jednán í s pojišťovnou GENERALI, návrhem smlouvy a vyjádří se k ní na příštím veřejném zasedání. Proto dnes nebylo o výběru hlasováno.


 

Ad 9 ) Různé


 

-Byla přednesena stížnost na hluk v pronajímaném Společenském domě týden po termínu pořádaných hodů. Zastupitelé tuto událost vzali na vědomí.

- Pro nefunkčnost byl vznesen návrh na vyřazení obecního mobilního telefonu ( momentální hodnota tohoto telefonu je 1,20 Kč).

Zastupitelé obce rozhodli počtem hlasů pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0 o jeho vyřazení z evidence.

-Byla vznesena námitka proti současnému stavu při doplňování sklenic na nápoje ve sportovním areálu, není možné dokupovat ročně sklo v rozsahu, ve kterém se to děje. Podle návrhu budou sklenice v majetku obce umístěny ve Společenském domě. Ve sportovním areálu na Pastvisku bude sklo v majetku sportovců s tím, že v rámci předávacího protokolu budou sklenice předávány a převzaty s úhradou za rozbité sklenice.

-Pan starosta na závěr poděkoval občanům za jejich spolupráci s údržbou chodníků a popřál jim šťastné a veselé prožití vánočních svátků s úspěchy v roce 2010.


 


 

Usnesení č. 25


 

přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 21.12.2009


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

1. Program veřejného zasedání

2. Pronájem části Hasičského domu

3. Rozpočtové opatření č. 08 / 2009

4. Rozpočtové opatření č. 09 / 2009

5. Rozpočtové opatření č. 10 / 2009

6. Návrh rozpočtu pro rok 2010

7. Cenu za svoz odpadu pro rok 2010

8 . Stanovení cen energií v pronajímaných objektech

9. Vyřazení obecního mobilního telefonu


 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 


 

 • Problematiku používání sklenic pro nápoje

 • Poděkování občanům za jejich iniciativu při odklízení sněhu z chodníků v majetku obce


 

 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.


 

P. Fatima Klimešová


 

P.Vítězslav Hrdý


 

 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,05 hodin Konec : 19,50 hodin


 


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Vyvěšeno : 23.12.2009


 

Sňato :


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Datum zveřejnění:
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti