Zápis č. 24 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 26. 10. 2009 v Otmarově

 


 

Zápis č. 24

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 26. 10. 2009 v Otmarově


 


 

Účast Zastupitelů obce: přítomni: Jan Florian, Rudolf Konečný, Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová,

Václav Gregorovič – omluven služba

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.

 

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

 

Zapisovatel: Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu: Rostislav Bednář, Pavel Minařík


 

Hlasování o návrhu určení ověřovatelů zápisu : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 


 

Návrh programu jednání:


 

 1. Rozpočtové opatření č. 07/09

 2. Schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace Czech Point

 3. Dotace pro rok 2010

 4. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Otmarov a firmou Eeika

 5. Žádost p. Lauterbachové na pronájem Hasičského domu

 6. Žádost p. Karla Bednáře-vyjádření ke stavebnímu povolení

 7. Různé

7.1. Příprava rozpočtu pro rok 2010

7.2. Zvýšení daně z nemovitostí

7.3. Návrh na složení inventarizační komise

7.4. Žádost o pronájem Společenského domu

7.5. Spisová služba na KEO a zálohování dat

7.6. Zpráva o předauditu

 

Zahájení Zasedání provedl pan starosta přivítáním zúčastněných, konstatoval, že počet Zastupitelů na zasedání je šest a tudíž je počet dostatečný k tomu, aby Zastupitelstvo obce bylo usnášeníschopné. Poté vyzval Zastupitele obce, aby hlasovali o návrhu programu jednání.


 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 


 

Jednání ZO:

ad 1) Pan starosta seznámil přítomné s důvody přijmout rozpočtové opatření č. 07/09. Jedná se o přesun peněz mezi jednotlivými paragrafy a také nutnost převodu peněz od občanů, kteří nemají hlášený trvalý pobyt a částku za odvoz odpadů hradí formou darovací smlouvy.


 

Hlasování o přijetí rozpočtového opatření č. 07/09 : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 

 

 

ad 2) Poskytnutí dotace na Czech Point.


 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozložením dotace na Czech Point – 85% stát, 15% obec.


 


 

Hlasování o přijetí poskytnuté dotace na Czech Point : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0

 


 


 

ad 3) Dotace pro rok 2010.


 

Dotace bude sloužit k úpravě místní komunikace ohraničené obrubníky s přípravou na chodník a odvodnění vozovky, navazující na parkovací odstavné plochy. [ 90% z ceny akce v celkové výši cca 1,5 mil. Kč činí dotace, 10% ceny uhradí obec ze svého rozpočtu].


 

Hlasování o přijetí dotace na provedení drobné stavby v roce 2010


 

pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 


 

ad 4) Návrh smlouvy mezí obcí Otmarov a firmou Eeika.


 

Smlouva o zřízení věcného břemene řeší cca 400 m trasy pro položení kabelu. Smluvní cena byla navýšena na 100,- Kč / bm.


 

Hlasování o přijetí smlouvy na zřízení věcného břemene s firmou Eeika :


 

pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 

ad 5) Žádost p. Lauterbachové na pronájem části Hasičského domu.


 

Charakter výroby, kterou je výroba dárkových papírových krabic osvětlil p. Lauterbach v rámci veřejného zasedání. Konečnému rozhodnutí Zastupitelů obce bude předcházet vyvěšení povinné výzvy k pronájmu části Hasičského domu.


 

Hlasování o pronájmu horní části Hasičského domu:


 

pro – proti – zdržel se 5 – 0 – 1


 


 


 

ad 6) Projektová dokumentace p. Karla Bednáře.


 

Pan starosta seznámil zúčastněné s projektem domu p. Karla Bednáře. Zastavěná plocha činí 104 m2. Následující hlasování proběhlo v souhlasném duchu s předloženou projektovou dokumentací.


 

pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 


 

ad 7) Různé


 

7. 1. Informace o tvorbě rozpočtu pro rok 2010

7. 2. Seznámení se zdvojnásobením daně z nemovitosti

7. 3. Jmenování inventarizační a likvidační komise ve složení:

Předseda: Rudolf Konečný

Členové: Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Kateřina Hrdličková


 

Hlasování o složení komise : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 


 

7. 4. Projednání případného pronájmu Společenského domu p. Šamanovi na den 10. 11. 2009


 

Hlasování : pro – proti – zdržel se 0 – 6 – 0


 


 

7. 5. Informace o zřízení spisové služby přímo na obecním úřadě. Zastupitelé obce po doplnění informací rozhodnou o způsobu ukládání dat na příštím, prosincovém veřejném zasedání.

7. 6. Pan starosta seznámil přítomné s výsledky předauditu a jeho výsledek zhodnotil jako nejlepší za funkční období.

7. 7. Příspěvek ze strany veřejnosti: p. Marada hovořil o možné instalaci zrcadla jako bezpečnostního prvku při vyjíždění z garáže.

7.8. Příspěvek zastupitele obce p. Hrdého, který požaduje úpravu chodníku

7. 9. Příspěvek ze strany veřejnosti: p. Tinzl požaduje dopracování smlouvy o věcném břemeni.

 


 


 


 

Usnesení č. 24


 

přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 26. 10. 2009


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

 • Program veřejného zasedání

 • Rozpočtové opatření č. 07 / 2009

 • Rozhodnutí a podmínky poskytnutí dotace Czech Point

 • Žádost o dotaci na rok 2010

 • Zřízení věcného břemene mezi obcí Otmarov a firmou Eeika

 • Pronájem zasedací místnosti Hasičského domu s příslušenstvím

 • Projekt domu p. Karla Bednáře

 • Složení inventarizační komise


 


 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:


 

 1. Pronájem Společenského domu p. Šamanovi na den 10. 11. 2009


 


 


 

 

Ověřovatelé zápisu: vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.


 

P. Rostislav Bednář


 

P.Pavel Minařík


 

 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec: 20,05 hodin


 


 

Podepsán: starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Vyvěšeno: 31. 10. 2009


 

Sňato:


 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti