Usnesení z VZ ZO č. 20 přijaté na VZ ZO 16.3.2009

 

Usnesení z VZ ZO č. 20 přijaté na VZ ZO 16.3.2009


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

  1. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi obcí Otmarov a firmou LEGA-INOX s.r.o. v předloženém znění.

  2. Smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 141/4 na provizorní vjezd, v předloženém znění.

  3. Dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu a provozu vodovodu ze dne 24.5.2002

  4. Prodej požárního vozidla

  5. Obsazení místa účetní dle stávajících podmínek a zák. č. 312/2002

  6. Zřízení pracoviště Czech Point

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu.

Zastupitelstvo obce ukládá:

Starostovi obce zajistit konkurenční nabídku na zemní práce na úpravu příkopu kolem místní komunikace ve směru na Pastvisko.

Starostovi obce, vyzvat dopisem majitele volně pobíhajících psů k zajištění většího dohledu nad těmito psy a zamezit jejich volnému pohybu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Připomínky občanů na volné pobíhání psů v obci

 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.

P. Pavel Minařík p. Rostislav Bednář

Zapsal : Fatima Klimešová 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,45 hodin

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Vyvěšeno : 18.3.2009

Sňato :


 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti