Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 7, konaného dne 20.8.2007 v Otmarově

 

Zápis č.7

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 20.08.2007 v Otmarově


 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Rostislav Bednář, Petr Šabacký ,

omluveni : Václav Gregorovič [služba], Pavel Minařík [nemoc]

 

Zapisovatel : Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu : P.Miroslav Kordík, p. Jan Kaplan


 

Návrh programu jednání :

1) Zahájení

2) Rozpočtové opatření č.4

3)Zástava obecního majetku v souvislosti s výstavbou

kanalizace v obci

4)Postup prací při výstavbě kanalizace

5) Rozpočtový výhled na 10 let

6) Program rozvoje venkova

6) Různé 6.1. Zřízení nového místa pro tříděný odpad

6.2. Řešení náhrady za poškození smrku p. Stanislava Motala

7) Kontrola plnění Usnesení č.6 ze dne 19.07.2007


 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 5 – 0 – 0


 

Jednání ZO :

ad 1) Zastupitelé odsouhlasili program jednání


 

ad 2) Seznámení přítomných s dofinancováním kanalizace, položkami výdajů a příjmů podle jednotlivých paragrafů v rámci vyrovnaného rozpočtu. Zastupitelé obce po seznámení s těmito údaji souhlasí s rozpočtovým opatřením č.4.


 

Hlasování o návrhu : návrh schválen počtem hlasů 5 – 0 – 0

 

 

ad 3) Aby bylo možno zřídit úvěr u Komerční banky je nutno zastavit obecní majetek.Starosta navrhuje zastavit budovu obecního úřadu

ad 4) Kanalizace dle projektu je u konce. Informace o provedení komplexních zkoušek dne 21.08.2007. Přečerpání vod ze stanice č.2 do stanice č.1 a následně přečerpání do ČOV Telnice.Po ukončení zkoušek je povoleno občanům připojit se ke kanalizační síti, během dalších 14-ti dnů bude přikročeno ke kolaudačnímu rozhodnutí. Po kolaudaci bude probíhat zkušební provoz připojením domovních přípojek. Po připojení domovní přípojky je nutné získat povolení VAS, a.s., teprve potom je možné připojení zahrnout. V případě křížení s plynem je nutný souhlas JMP společnosti. Ve středu bude firmou Aqua Procon dodána komplexní projektová dokumentace proti úhradě. Spolu s dokumentací obdrží uživatelé kanalizace leták s podmínkami užívání kanalizace. Komplexní seznámení zúčastněných s podmínkami užívání kanalizace provedl ústně vyčerpávajícím způsobem p. starosta na této schůzi.

Seznámení zúčastněných s dofinancováním kanalizace – cca 3,5 mil. z dotací JMK, cca 2,83 mil. otevřeným úvěrem u KB, a.s. dle uzavřené smlouvy do konce měsíce 08/2007.


 


 

ad 5) Rozpočtový výhled na 10 let. Na splácení úvěru u KB, a.s. je nutné ročně vynaložit částku cca 280 tis. Kč [ asi 23 tis. měsíčně].


 


 

ad 6) Program rozvoje venkova 2007-2017

 

Rok 2007 - Kanalizace , ukončení výstavby , autobusová čekárna zastávka Chaloupka

Rok 2008 - autobusová čekárna u Obecního úřadu,chodník na trase Lega – Chaloupka

Rok 2009 - Chodník na trase Lega – pastvisko , zbudování sběrného dvora za Rok 2010 - oprava dešťových stok na dešťovou vodu (retenční příkopy)

Rok 2011 - generální oprava obecního rozhlasu.

Rok 2012 - zbudování obytné zóny směr Pastvisko(terénní úpravy , příkopa , chodníky

Rok 2013 - pokračování budování klidové zóny

Rok 2014 - ozelenění extravilánu směr Pastvisko

Rok 2015 - generální oprava chodníků v obci

Rok 2016 - generální oprava chodníků v obci

Rok 2017 - oprava a rekonstrukce veřejného prostranství před prodejnou smíšeného zboží

a Obecním úřadem.

Hlasování o návrhu. Návrh schválen počtem hlasů 5 – 0 – 0


 

6.1. Řešena nabídka firmy

ECO – COM na dodání 2 kontejnerů pro sběr tříděného odpadu na plast a papír [zdarma]. Umístění těchto kontejnerů je plánováno ve východní části obce u čerpací stanice odpadních vod č.1. Po nahlášení firmě AVE bude možné nové místo zprovoznit.

6.2. Náhrada za poškozený smrk p. Stanislavu Motalovi.

Obec si nechala zpracovat odhad, rozdíl mezi oběma odhady činí 3 560,- Kč. Návrh na řešení: vyplatit p. Motalovi uvedenou částku. Zastupitelé odhlasovali počtem hlasů

4 – 0 – 1 , že uvedená částka bude p. Motalovi uhrazena.


 

6.4. Vzhledem k účasti na této schůzi byl veřejnosti představen nový kronikář obce p. Luděk Klimeš.


 

6.5. Návrh informační tabule, regulující vjezd nákladních vozidel do prostoru stavebníků firmy GOLD REAL předal místostarosta obce p. Petru Šabackému k realizaci.


 

ad 7) Kontrola Usnesení č.6 z VZ ZO dne 19.07.2007.

Jednotlivé body tohoto usnesení byly splněny, bod, který řeší zřízení věcného břemene pro firmu AGRO-STIX je ve stadiu korespondence a trvá.


 

Připomínky ze strany občanů : p. Miroslav Kordík připomíná nutnost zastřešení části prostoru pro nástup cestujících na zastávce u Obecního úřadu pro nástup dětí v podzimních měsících. Tato akce je připravena, dosud k ní nemohlo být přikročeno vzhledem k souvisejícím pracem při budování kanalizačního řádu.


 


 

 


 

Usnesení ZO č. 7 přijaté na VZ ZO 20.08.2007


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

 • Rozpočtové opatření č. 4

 • Náhradu škody na smrku p. Stanislava Motala, způsobenou při budování kanalizace ve výši 3 560,- Kč a to s ohledem na finanční situaci obc

 • Zástavu obecního majetku B č.p.56 P 44 k.ú. Otmarov

 • Program rozvoje venkova na léta 2007 – 2017


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

 • Postup prací při výstavbě kanalizace a způsob jejího dofinancování

 • Návrh rozpočtového výhledu na 10 let

 • Nabídku firmy ECO – COM a zřízení nového sběrného místa

 • Představení kronikáře p. Luďka Klimeše

 • Návrh informační tabule pro dodavatele stavebníků firmy GOLD REAL

 • Kontrolu Usnesení č. 6

 • Připomínku p. Miroslava Kordíka na zastřešení prostoru autobusové zastávky před Obecním úřadem směr Měnín


 


 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. P. Miroslav Kordík, P. Jan Kaplan


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,28 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 


 


 


 

Datum zveřejnění:
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti