Zápis č. 5 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dene 14.05.2007 v Otmarově

 

Zápis č.5

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 14.05.2007 v Otmarově


 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Petr Šabacký , Václav Gregorovič

 

Zapisovatel : Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu : P.Koláčková Zdeňka, p. Tinzlová Vlaďka


 

Návrh programu jednání :

1)Rozpočtové opatření č.2

2)Závěrečný účet za rok 2006 [ schválení ]

3)Smlouva s JMP – přeložka plynu před budovou obecního úřadu

4) Žádost o navýšení dotace JMK na prováděné dílo

Otmarov – kanalizace

5)Zpráva kontrolního výboru. Zpráva finančního výboru.

6)Kontrola plnění usnesení z posledního veřejného zasedání.

7)Různé

7.1.Postup prací při výstavbě kanalizace

7.2.AVE – jistina ve výši 80 000,- Kč [400,- Kč osoba/rok]

7.3.P. Krejčí-rychlost na místní komunikaci – návrh na její snížení pomocí retardéru

7.4.PRV – návrh na příští období

7.5.Generel zeleně – intravilán obce

7.6.Předání obecní kroniky po p. Burdovi novému kronikáři


 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0


 


 

Jednání ZO :

1 ) Pan starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2


 

Rozpočtové opatření bylo schváleno počtem hlasů 7– 0 – 0


 

2 Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2006 a souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad..


 

Hlasování o návrhu : návrh schválen počtem hlasů 7 – 0 – 0


 

3 ) Vzhledem k nutnosti přeložit plynovod před OÚ byla vypracována projektová dokumentace a stavební povolení. Členové zastupitelstva byli seznámeni se situací – nenavýší se náklady na dílo.


 

Hlasování o návrhu : návrh schválen počtem hlasů 7 – 0 – 0


 

4 ) Tato záležitost byla předjednána na mimořádné pracovní schůzce Zastupitelů obce v neděli 13.05.2007. Vlivem nepřesné projektové dokumentace a pokračující stavební činnosti bylo nutno navýšit hodnotu díla kanalizace a to zejména vlivem :

  • 5 protlaků navíc oproti původní projektové dokumentaci

  • na trase cca 134 m je nutno upravit svod dešťové vody a změnit trasu plynovodu

  • zřídit 3 pomocné stoky

Po několika jednáních na úrovni ředitele VHS ing. Pikoly a starosty a místostarosty obce Otmarov vedení VHS přislíbilo prosadit navýšení dotace z JMK z původní částky 1,5 mil. na 3,5 mil. Kč s tím, že bude nutné navýšit v této souvislosti hodnotu díla Kanalizace- -Otmarov. Zástupci obce Otmarov tuto skutečnost akceptují na základě ujištění VHS, že je toto finanční řešení definitivní a nebude již dále do konce této akce navyšováno.

Hlasování o návrhu : návrh schválen počtem hlasů 7 – 0 - 0


 

5 ) Zprávu finančního výboru přednesl jeho předseda Pavel Minařík a doporučil ji ke schválení Zastupitelstvu obce.

Zprávu kontrolního výboru přednesla p. Fatima Klimešová a rovněž ji doporučila ke schválení Zastupitelstvu obce.


 

Hlasování o návrhu : návrh schválen počtem hlasů 7 - 0 – 0


 

6) Kontrola plnění usnesení č.4. Jednotlivé body usnesení č.4 byly panem starostou postupně předneseny a bylo konstatováno, že všechny byly splněny kromě kontroly dodržování kázně při provozu kontejneru se stavebním odpadem. Dále bylo konstatováno, že tento bod bude urgentně řešen bezprostředně poté, co prostor opustí pracovníci, provádějící výstavbu kanalizace a celková situace se stabilizuje.

7.Různé.

7.1.Seznámení s postupem prací při provádění kanalizace. Je provedeno cca 50% celkové práce. Čerpací stanice č.1 je technologicky vystrojována a bude v provozu od 30.05.2007. Začíná se budovat čerpací stanice č.2.

7.2.Jistina firmy AVE CZ ve výši 80 000,- Kč. Přijetím jistiny by se obec zavázala využívat služeb zmíněné firmy po dobu 10-ti let a také akceptovat její cenu za poskytnutou službu.

Hlasování o návrhu přijmout jistinu ve výši 80 000,- Kč :

pro / proti / zdržel se 0 / 5 / 2

Zastupitelé tímto hlasováním rozhodli nepřijmout tuto jistinu.

7.3.P. Krejčí [č.p.75] konstatuje nepřiměřenou rychlost vozidel jedoucích po místní komunikaci [která je omezena dopravní značkou na 30 km / hod.] Řešení: po dokončení kanalizačních prací bude přijato odpovídající opatření. Jednáno s Policií ČR-Rajhrad. Dále poukazuje na nevyhovující svod dešťové vody před novostavbami. Obec nechala vypracovat shematický plánek, kde je vymezena niveleta jednotlivých novostaveb. Příkopa před nimi bude řešena za spoluúčasti obce, jednotliví stavebníci si však musí na základě stanovené nivelety upravit mostky tak, aby úprava mohla být provedena. Teprve potom může být provedena konečná úprava.

Hlasování o řešení obou příspěvků : 7 – 0 – 0

7.4.Program rozvoje venkova v horizontu 10 – ti let.

Náměty občanů :

   • zřízení chodníku ke „Gandii“

   • rozšířit místní komunikaci včetně chodníků

   • zřídit autobusovou čekárnu u „Gandie“

   • provést generální opravu chodníků v obci

   • provést rekonstrukci svodu dešťových vod v obci

7.5.Generel zeleně v intravilánu obce. Akce je částečně nebo zcela dotována ze sdružení Cezava – využití pro dobudování dětského hřiště

7.6.Odhad na cenu smrku – p. Motal. Cena odhadu je 1 000,- Kč. Zastupitelé hlasovali o návrhu s výsledkem : 7 – 0 – 0


 


 

Usnesení ZO č. 5 přijaté na VZ ZO 14.05.2007


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

1)Rozpočtové opatření č.2

2)Závěrečný účet za rok 2006 bez výhrad

3)Smlouvu s JMP č.j. 192 / 2007 ze dne 23.04.2007 – přeložka plynu před Obecním úřadem

4)Seznámení s podáním žádosti o navýšení dotace JMK na prováděné dílo Otmarov – kanalizace

5)Zprávu o provedené kontrole finančního výboru. Zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru

6)Kontrolu plnění usnesení z posledního veřejného zasedání

 

 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

1)Postup prací a řešené problémy při pokračující výstavbě kanalizace

2)AVE CZ – nabídku zmíněné firmy o poskytnutí finanční jistiny ve výši 80 000,- Kč

3)Návrh řešení nepřiměřené rychlosti jízdy na místní komunikaci zřízením retardéru –

p.Krejčí

4)Náměty občanů do Programu rozvoje venkova v horizontu 10-ti let

5)Generel zeleně v intravilánu obce

6)Jmenování osoby kronikáře obce, který převezme kroniku obce a bude pokračovat v jejím vedení


 


 


 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. P.Zdeňka Koláčková, p. Vlaďka Tinzlová


 

Zapsal : Rudolf Konečný

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,46 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Vyvěšeno : 17.05.2007 Sňato :


 


 


 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti