Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 19.03.2007 v Otmarově

 

Zápis č.4

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 19.03.2007 v Otmarově


 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Rostislav Bednář, Pavel Minařík

omluveni :Petr Šabacký [ŘD], Václav Gregorovič [služba]

Zapisovatel : Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu : Josef Koláček, Jan Kaplan


 

Návrh programu jednání :                                                                   1) rozpočtové opatření č1 / 2007

         1. kácení stromů v areálu firmy Lega-Inox, p.Melo, p. Kiršová Marie

         2. úprava Směrnice č. 7 [vysílání pracovníků na služební cesty]

         3. závěrečný účet 2006 [zákon č.250/2000 sb.]

         4. zřízení úvěru na dofinancování kanalizace

         5. různé 6.1. žádost firmy Mátl&Bula k výstavbě RD

6.2. zpráva o auditu 2006

6.3. zpráva o postupu prací při budování kanalizace

6..4. vypracování projektů na chodníky


 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 5 – 0 – 0


 

Jednání ZO :

1 ) Rozpočtové opatření je nutno učinit vzhledem k začlenění kanalizace do rozpočtu na rok 2007, bylo nutno vyčkat na výsledky auditu. Zvýšil se počet občanů, kteří se rozhodli dohotovit přípojky pro odběr vody.


 

Rozpočtové opatření bylo schváleno počtem hlasů 5 – 0 – 0


 

2 ) Jedná se o stromy, které jsou za zenitem růstu a jsou nebezpečné pro provoz vozidel a pohyb chodců pod stromy na silniční komunikaci mezi průmyslovou a obytnou zónou. Pro povolení k vykácení stromů podmiňuje obec po firmě LEGA-INOX vysadit novou výsadbu podél komunikace a také stanovit termín k počátku výsadby. V případě p. Melové si obec vyhrazuje právo osázet pozemek dřevinami tak, aby zůstal zachován biokoridor.


 

Hlasování o návrhu : návrh schválen počtem hlasů 5 – 0 – 0


 

3 ) Změnou zákona 119 / 92 dochází ke změně vnitřní směrnice, kterou se řídí obec při vysílání pracovníků úřadu na služební cesty.


 

Hlasování o návrhu : návrh schválen počtem hlasů 5 – 0 – 0


 

4 ) Pan starosta seznámil zúčastněné se závěrečným účtem roku 2006. Závěrečná zpráva z auditu : audit bez výhrad. Pan starosta chválí p. Josefa Koláčka a p. účetní. V důsledku závěrečné zprávy je zpřístupněna 2.část dotace. Výsledky auditu budou přístupné po příštích 15 dnů, a budou schváleny na příštím veřejném zasedání Zastupitelstva obce.


 

5 ) Zastupitelstvo obce vypracovalo finanční rozvahu, co bude nutné dofinancovat. Zastupitelé obce byli seznámeni s výší dotací. Problémy vznikají průchodem vytvářené kanalizace zástavbou .

  • Zvýšení protlaků pro zakanalizování levé části obce. Vyčlenění cca 650 000,- Kč.

  • Změnou zákona je nutné zřídit dozor projektanta. Vyčlenění cca 80 000,- Kč.

  • Příspěvek na ČOV v Telnici. Vyčleněno cca 500 000,- Kč.

  • Stavební dozor. Vyčleněno 414 000,- Kč.

  • Zřízení chodníků ke „Gandii“ a k „Pastvisku“. Vyčleněno cca 600 000,- Kč.

  • Zbudování pomocné stoky na náměstíčku před Hasičským domem.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 2 933 000,- Kč. Podle této rozvahy se jeví nutností zřízení půjčky. Půjčka je předběžně rozjednána mezi 3 bankovními domy. Seznámení s nabídkou České spořitelny předložil p. Šabacký, Komerční bankou p. Konečný a GE Money Bank zprostředkoval p. Gregorovič.

  • Připomínky vodárenské společnosti k počtu revizních šachet ( jsou umístěny po 300 m podle projektu, požadováno je umístit je po 250 m) navyšuje náklady o dalších 400 000,- Kč. Zástupci obce ( starosta a místostarosta ) budou jednat v pátek 23.03.2007 v rámci minimalizace ztrát pro obec.

  • Zastupitelé obce hlasovali o nutnosti zřídit úvěr, kdy není prozatím specifikována výše úvěru a konkretní bankovní dům.


 

Hlasování o návrhu : návrh zřídit úvěr schválen počtem hlasů 5 – 0 - 0


 

         1. Různé.

  1. Zastupitelé obce se vyjadřovali k žádosti firmy Mátl & Bula : domy jsou projektovány mimo území, které je určeno k výstavbě. Proto je rozhodnutí Zastupitelů obce nesouhlasné.


 

Hlasování o návrhu : návrh na výstavbu 3 [ tří ] domů byl zamítnut počtem hlasů 0 – 5 – 0


 

  1. Audit proběhl bez výhrad [ podrobná zpráva byla podrobně projednána v bodě 4 ]

  2. Postup prací při výstavbě kanalizace. Prostavěnost cca 9 mil. Kč. Řešení problémů je řešeno průběžně.


 

Diskuze : 1. P.Tinzlová – směrem od Rajhradic požaduje umístit dopravní značku, omezující rychlost vozidel při příjezdu do obce.

     1. Stížnost na řidiče linky 514 – bylo připomínkováno na dopravní společnosti opakovaně starostou obce.

     2. Opatření ke snížení rychlosti jízdy [ vysvětlení p. Konečný ohledně instalace radaru s panelem pro zobrazení naměřené hodnoty, případně s následným vymáháním prostřednictvím firmy] požadovala paní Tinzlová. Zastupitelstvo obce se dohodlo na požadavku intervenovat Polici ČR o organizování častějších kontrol rychlosti.

     3. P. Josef Koláček požadoval zařadit jako bod programu kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání ZO.

     4. P. Klimešová – požaduje kontrolu dodržování kázně při provozu kontejneru .


 


 


 


 

Zastupitelé obce schvalují počtem hlasů 5 – 0 – 0 :


 

1. Program jednání

2. Rozpočtové opatření č. 1 / 2007

3. Žádosti o kácení stromů :

3.1. Fy Lega

  1. P. Melová Soňa

  2. 3.3. P. Kiršová Marie [ č.p. 10 ]

4. Úpravu Směrnice č.7 o cestovních náhradách

5. Zřízení úvěru na dofinancování kanalizace

6. Nesouhlasné stanovisko k výstavbě RD fy Mátl / Bula na parcele 261/4

 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

1. Zprávu o výsledku auditu za rok 2006

2. Zprávu o postupu prací na kanalizaci

3. Závěrečný účet za rok 2006

4. Připomínky občanů v diskuzi:

P. Tinzlová – požaduje umístit na silniční komunikaci směrem od Rajhradic dopravní značku omezující rychlost jízdy

P. Doležalová – požaduje podat stížnost na řidiče linky 514, nedodržující dopravní kázeň při přestupu z linky 509 v uzlu Rajhradice-váha

P. Tinzlová – požaduje přijmout opatření k omezení rychlosti jízdy po místní silniční komunikaci

P. Koláček Josef – požaduje o zařazení kontroly plnění usnesení z minulé schůze OZ

P. Klimešová – poukazuje na nutnost kontroly při vývozu stavebního materiálu do obecního kontejneru


 

Vyvěšeno : 21.03.2007 Sňato :


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. P. Josef Koláček, v.r. P. Jan Kaplan, v.r.


 

Zapsal : Rudolf Konečný

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,27 hodin

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 


 


 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti