Zápis č.1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 17.11.2006

 

ZÁPIS č.1

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 17.11.2006


 

Přítomni: 1. nově zvolené 7 členné zastupitelstvo obce – Bednář Rostislav, Hrdý Vítězslav, Florian Jan, Gregorovič Václav, Šabacký Petr,Konečný Rudolf, Minařík Pavel

2. občané - dle prezenční listiny


 


 

Program: 1. Zahájení

2. Zpráva zapisovatelky volební komise p. Kaplanové Markéty o

provedených volbách do ZO, ověření o zvolení kandidátů.

3. Určení zapisovatele ustavujícího zasedání.

4. Složení slibu nově zvolených zastupitelů v abecedním pořadí.

5. Volba ověřovatele zápisu

6. Volba volební a návrhové komise

7. Volba způsobu hlasování o volbě starosty a místostarosty.

8. Volba starosty

9. Volba místostarosty

10. Ustavení výborů: kontrolního (3 členové)

finančního (3 členové)

11. Zpráva nového starosty o budoucím programu rozvoje obce na r.

2006 - 2010 v návaznosti na finanční možnosti obce v důsledku

budování kanalizace.

12.Jmenování inventarizační komise pro předání inventáře obecního majetku

ke 30.11.2006

13.Diskuze

14.Návrh na usnesení

15.Závěr a ukončení veřejné schůze


 


 

1. Jednání zahájil dosavadní starosta pan Josef Koláček a seznámil přítomné

s programem.

2. Zapisovatelka volební komise p. Kaplanová Markéta přednesla zprávu o volbách

do ZO Otmarov.

Mandát získalo 7 volebních stran – nezávislých kandidátů a to:

 • volební strana č. 1 – Pavel Minařík

 • volební strana č. 2 – Jan Florian

 • volební strana č. 3 – Rudolf Konečný

 • volební strana č. 4 – Petr Šabacký

 • volební strana č. 8 – Rostislav Bednář

 • volební strana č. 9 – Václav Gregorovič

 • volební strana č. 10 – Vítězslav Hrdý

Všem 7 členům nového zastupitelstva obce bylo předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Otmarov.

3. Zapisovatelem ustavujícího zasedání byla určena Markéta Kaplanová.

4. Všech 7 členů zastupitelstva obce složili slib a potvrdili svým podpisem pod text slibu.

5. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni Marek Lízal, Otmar Prax

7 členů ZO bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.


 

6. Předsedou volební a návrhové komise byl zvolen Jan Kaplan, členové – Fatima

Klimešová a MVDr. Josef Koláček.

Pro bylo 7 členů ZO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

7. Hlasování pro tajnou volbu starosty a místostarosty. Šest členů zastupitelstva obce

bylo pro, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel hlasování. Volba starosty a místostarosty

proběhla tajně.

8. Volba starosty: 6 hlasů obdržel pan Jan Florian

1 hlas obdržel pan Rudolf Konečný.

Starostou obce Otmarov byl zvolen pan Jan Florian a tuto funkci přijal.

9. Volba místostarosty: 6 hlasů obdržel pan Rudolf Konečný

1 hlas obdržel pan Rostislav Bednář.

Místostarostou obce Otmarov byl zvolen pan Rudolf Konečný a tuto funkci přijal.

10. Ustavení výborů bude provedeno na dalším veřejném zasedání zastupitelstva obce.

11. Nově zvolený starosta obce poděkoval občanům za vysokou účast ve volbách a

seznámil s programem na r. 2006-2010 ve vztahu na finanční možnosti obce v budování

kanalizace a následné připojení na ČOV Telnice.

12. Starosta obce jmenoval tuto inventarizační komisi: předseda – Konečný Rudolf

členové – Kaplanová Markéta

Minařík Pavel, Bednář Rostislav.

13. Odstupující starosta pan Josef Koláček vyhodnotil činnosti v minulém volebním

období 2002-2006.

14. Návrh na usnesení:

Návrhová komise navrhuje ke schválení zastupitelstvu obce toto usnesení:

 • ZO schvaluje program ustavujícího zasedání

 • ZO schvaluje volbu starosty, která proběhla regulérně a starostou obce na období 2006-2010 byl právoplatně zvolen pan Florian Jan, narozen 7.12.1961, r.č. 611207/0624, bytem Otmarov č. 37

 • ZO schvaluje volbu místostarosty na období 2006-2010. Volba proběhla regulérně a místostarostou byl právoplatně zvolen pan Konečný Rudolf, narozen 28.2.1946, r.č. 460228/454, bytem Otmarov č. 38

 • zastupitelstvo obce schvaluje vyplácení odměn zastupitelům obce od 17.11.2006

 • zastupitelstvo obce bere na vědomí: složení slibu všech členů ZO

zprávu o regulérnosti voleb

složení inventarizační komise


 

Zastupitelstvo jednomyslně schválilo uvedený návrh na usnesení, 7 členů ZO bylo

pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

15. Na závěr poděkoval odstupující starosta všem za účast a popřál hodně zdaru novému

zastupitelstvu v práci pro obec.


 

Zapsala: Markéta Kaplanová starosta: Jan Florian


 

Ověřovatelé zápisu: Marek Lízal, Otmar Prax


 


 


 

Vyvěšeno: 20.11.2006


 

Sňato:

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti