Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 14, konaného dne 26.5.2008

 

Zápis č.14

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 26.05.2008 v Otmarově


 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová , Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Václav Gregorovič

 

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

 

Zapisovatel : Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu : p. Rostislav Bednář, p. Pavel Minařík


 

Návrh programu jednání :


 

1. Zahájení

2. Závěrečný účet obce Otmarov za rok 2007

Závěrečný účet DSO Cezava za rok 2007

3. Projekty na chodníky v části obce

4. Rozpočtové opatření 02 / 2008

5. Projednání stížnosti manželů Motalových

6. Různé

7. Kontrola Usnesení č. 13

8. Závěr

 

Zahájení Zasedání provedl pan starosta přivítáním zúčastněných, konstatoval, že počet Zastupitelů na Zasedání je úplný a tudíž je počet dostatečný k tomu, aby Zastupitelstvo obce bylo usnášeníschopné. Poté vyzval Zastupitele obce, aby hlasovali o návrhu programu jednání.


 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0


 


 

Jednání ZO :

ad 1) Zahájení Zasedání provedl pan starosta přivítáním zúčastněných, konstatoval, že počet Zastupitelů na Zasedání je úplný a tudíž je počet dostatečný k tomu, aby Zastupitelstvo obce bylo usnášeníschopné. Poté vyzval Zastupitele obce, aby hlasovali o návrhu programu jednání.


 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0


 


 

ad 2) Pan starosta seznámil zúčastněné se závěrečným účtem obce Otmarov za rok 2007. Konstatoval, že byl po stanovenou dobu vyvěšen na úřední desce a nebylo k němu připomínek.


 

Hlasování o závěrečném účtu obce Otmarov za rok 2007 : pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0


 

Dále byli přítomní seznámeni se závěrečným účtem DSO CEZAVA za rok 2007.


 

Zastupitelé hlasovali pro jeho přijetí : pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0

ad 3) Projektová dokumentace chodníků na část obce

Na úrovni starosty obce Otmarov byly osloveny 4 firmy, jen jedna z nich je ochotná projektovou dokumentaci vypracovat. Za předpokladu zatrubnění příkopy by 1 bm chodníku přišel na cca 5 000,- Kč, celkově asi 900 000,- Kč, k tomu lapač nečistot za 100 000,- Kč a projekt za 50 000,- Kč. Celkově cca 1 050 000,- Kč. Bez odvodnění komunikace by cena za chodník nepřesáhla cca 450 000,- Kč, což by bylo z pohledu hospodaření obce reálné.

O návrhu nebude hlasováno, Zastupitelé obce si to nechají projít hlavou a rozhodnou se na mimořádném zasedání, jehož termín bude dodatečně určen. Hlasovat se bude jen o konečné verzi projektu, protože v zásadě bylo dosaženo shodného stanoviska na 13. VZ ZO dne 31.03.2008.


 

ad 4) Rozpočtové opatření č. 02 / 2008


 

Přesuny finančních toků se ukutečnily v rámci paragrafů, tudíž nemusí být hlasováno.


 

ad 5) Projednání stížnosti manželů Motalových


 

Pan starosta seznámil přítomné se zněním stížnosti manželů Motalových. Podle soukromého šetření pana starosty není zápach prokázán. Stížnost byla postoupena VHS Brno a VHS Břeclav. Podle jejího vyjádření nemá revizní šachta těsnění, proto může vlivem zvýšeného tlaku vzduchu dojít k úniku plynů z kanalizačního systému.. Pan Motal se v průběhu projednávání jeho stížnosti vyjádřil, že v současné době je všechno v pořádku. Pan starosta doporučuje odstranit všechny vnější vlivy. Na základě zjištěných skutečností bude sestaven a odeslán dopis stěžovatelům.


 

ad 6 ) Různé.

ad 6.1. Je konstatována nekázeň v rámci ukládání stavebního odpadu do příslušného kontejneru, kde jsou stále ukládány věci, které tam nepatří.

ad 6.2. Pan Jan Tinzl – dotaz na průběh zprovoznění přečerpávací stanice pro dva první domy. Stanice je zakoupena, dodavatel prací určen, je třeba vyčkat všech povolovacích řízení.

ad 6.3. Pan starosta přijal telefonickou stížnost na praskliny domu č. 39, údajně způsobené v rámci budování kanalizace. Toto zjištění je neprůkazné a značně problematické, zejména pro velkou vzdálenost domu 39 od budované kanalizační stoky.

ad 6.4. Smlouva o uložení kanalizace na soukromých pozemcích, kterou přijalo minulé Zastupitelstvo, bude nahrazena smlouvou o zřízení věcného břemene. Jsou dvě varianty – zřízení bezúplatně a zřízení za úhradu. Bezúplatné zřízení je pro obec dražší, je nutno povolat odhadce a zaplatit jej. Vzhledem ke vstřícnosti obce vůči občanům v dosavadním průběhu budování kanalizace navrhují Zastupitelé obce minimální symbolickou cenu, kterou zákon připouští. Zastupitelé vyjádřili svou vůli hlasováním pro minimální cenu za bm - pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0

ad 6.5. Dne 24.05.2008 byla v místnosti sálu Obecního úřadu uskutečněna schůzka stavebníků na pozemcích lokality GOLD REAL. Byla iniciována ze strany těchto stavebníků. Pan starosta navrhuje vydat obecní vyhlášku, která by upravovala povinnost stavebníků uhradit částku 9 000,- Kč za připojení ke kanalizačnímu řadu přímo obci, tím se stavebnící budou přímo podílet na připojení a obec tuto částku získá jako náhradu za dosud neuhrazený podíl společnosti GOLD REAL zastoupené panem Šmaterou v dohodnuté výši 288 000,- Kč. Znění obecně platné vyhlášky a a její vydání zajistí starosta společně s místostarostou.

6.6. Pan Václav Gregorovič znovu otevírá otázku nadměrného hluku z prostoru domu Janečkových, ke které se připojuje p. Maradová, sousedící s tímto domem. Ve zmíněném domě již, na základě stížnosti z řad občanů, proběhla kontrola starosty s kontrolním výborem dne 11.02.2008, kdy ze strany zmíněných byla přislíbena náprava. Obec doručí Janečkovým dopis.

6.7. Pan Josef Koláček podává stížnost na paní Miloslavu Mangerovou, která podle jeho šetření vypouští odpadní vodu z domácnosti do obecní příkopy a zápachem obtěžuje všechny okolní sousedy. V době vybudované kanalizace je takové jednání značně nepřípustné. Bude pověřen kontrolní výbor, aby navštívil paní Mangerovou a záležitost projednal, obec případně vyvodí důsledky.

6.8. Pan Jan Kaplan žádá o umístění tabule, která zamezí venčení psů v areálu Pastvisko a jejich volnému pohybu.

6.9. Pan Pavel Minařík znovu otevírá již v minulosti řešenou nepřiměřenou rychlost vozidel na krajské komunikaci, probíhající obcí a nebezpečí, které pro její obyvatele z tohoto vyplývá. Pan Minařík žádá o zjištění konkretní ceny měřičů rychlosti a jejich případné nainstalování v obci.


 


 

Ad 7 ) Kontrola Usnesení č. 13, přijatém na 13. VZ ZO dne 31.03.2008.


 

Bylo konstatováno, že všechny body tohoto Usnesení byly splněny.


 


 

Usnesení z VZ ZO č. 14 přijaté na VZ ZO 26.05.2008


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

1. Program jednání 14. veřejného zasedání ZO.

2. Závěrečný účet obce Otmarov za rok 2007

3. Závěrečný účet DSO Cezava za rok 2007

4.Uzavírání smluv obce s občany o zřízení věcného břemene na uložení kanalizačního potrubí v soukromých pozemcích za minimální symbolickou cenu, kterou dovoluje zákon.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :


 

  • Zadání projektové dokumentace na chodníky v části obce

  • Projednání stížnosti manželů Motalových

  • Připomínky z řad občanů

- Nekázeň při ukládání stavebního odpadu do stavebního kontejneru v obci

- Stadium budování přečerpávací stanice odpadních vod – Tinzlovi

- Telefonická stížnost na praskliny domu č. 39, údajně při budování kanalizace

- Informaci o konání schůzky stavebníků v lokalitě GOLD-REAL dne 24.05.2008

- Připomínku p. Václava Gregoroviče na znovu se opakující nadměrný hluk z domu majitele p. Janečka, kde již byla kontrolním výborem provedena kontrola dne 11.02.2008

- Stížnost p. Josefa Koláčka na p. Miloslavu Mangerovou, která podle pana stěžovatele vypouští odpadní vodu z domu do obecního příkopu a zápachem obtěžuje ostatní obyvatele obce a to i přes vybudovanou a funkční kanalizaci.

- Žádost p. Jana Kaplana o umístění informační tabule, která upozorní na zákaz volného pohybu psů v lokalitě Pastvisko

- Žádost p. Pavla Minaříka na znovuotevření problému nadměrné rychlosti v obci a umístění měřiče rychlosti

- Kontrolu Usnesení č. 13 z VZ ZO dne 31.03.2008

 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.


 

P. Rostislav Bednář                                     p. Pavel Minařík


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,25hodin


 


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 


 

Vyvěšeno : 28.05.2008                                    Sňato :


 

Datum zveřejnění:
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti