Zápis č.11 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 10.12.2007 v Otmarově

 

Zápis č.11

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 10.12.2007 v Otmarově


 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný, Rostislav Bednář, Václav Gregorovič, Vítězslav Hrdý, Pavel Minařík


 

Vzhledem k účasti Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní


 

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

 

Zapisovatel : Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu : P. Rostislav Bednář, p. Pavel Minařík


 

Návrh programu jednání :


 

 1. Navrácení mandátu – p. Petr Šabacký

 2. Slib nového Zastupitele obce – p. Fatima Klimešová

 3. Smlouva s Vodárenskou akciovou společností

 4. Rozpočet obce pro rok 2008

 5. Rozpočtové opatření číslo 7

 6. Různé


 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 


 

Jednání ZO :

ad 1) Dne 5.12.2007 podal p. Petr Šabacký písemné odstoupení ze Zastupitelstva obce


 


 

ad 2) Dne 10.12.2007 na 11.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Otmarov složila slib nového Zastupitele a písemně stvrdila nová členka Zastupitelstva p. Fatima Klimešová


 

ad 3) Pan starosta seznámil přítomné s doplněnými údaji ke Smlouvě s Vodárenskou akciovou společností divize Brno venkov se sídlem na Soběšické ulici a to vyplněnou kalkulační tabulkou s vyjádřením fakturace za příslušný rok provozování kanalizace a cenou za stočné, která je vyjádřena cenou 37,60 Kč při 80% napojení občanů. Při napojení 200 občanů by se stočné pohybovalo na částce cca 27,- Kč / m3.

Na základě žádosti p. Jana Kaplana byl občanům zdůrazněn Zákon 254 / 2001 Sb. v novelizaci zákona č. 274 / 2001 Sb. o povinnosti občanů připojit se k vybudované kanalizaci.

P. Pavel Minařík navrhuje, aby byli občané seznámeni s předpokládanou výší stočného. P. Starosta chce zůstat u částky 35,- Kč / m3, nad tuto částku proběhne dotace od obce.


 

Hlasování o návrhu uzavřít smlouvu s firmou Vodárenská akciová společnost, divize Brno-venkov ve znění ze dne 30.11.2007 s doplněnými údaji o fakturaci a stočném


 

7 – 0 – 0 - poprvé již hlasovala nově ustavená členka Zastupitelstva obce p. Klimešová


 

ad 4) Rozpočet obce pro rok 2008. Rozpočet byl upraven navýšením částky 20 000,- Kč na místní správu na základě statistických údajů v minulých létech. V § 23 21 byla navýšena částka, potřebná na dotování stočného.


 

Hlasování o rozpočtu obce pro rok 2008

6 – 0 - 1

ad 5) Rozpočtové opatření č. 7.

V rámci tohoto rozpočtového opatření byla přesunuta z § 6310 částka 300,- Kč na § 3723 veřejného osvětlení.

Hlasování o návrhu

7 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce provést rozpočtové opatření v souvislosti se závěrem roku 2007 v neomezené výši. Toto provedené rozpočtové opatření bude předloženo na nejbližším zasedání zastupitelstva obce ke schválení.


 

Hlasování o návrhu


 

7 – 0 – 0

ad 6). Různé.

- p. Motal trvá na úpravě vjezdu

- p. Minařík požaduje posečkat s konečným dofinancováním kanalizace do odstranění vad díla

- p. Martin Krejčí se dotazuje, jaká bude vlastně výše stočného a od kterého termínu bude možné vypouštět kaly

 

ad 7). Kontrola Usnesení č.10 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 30.11.2007. Splněno.

 

Usnesení ZO č. 11 přijaté na VZ ZO 10.12.2007


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

 1. Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce

 2. Smlouvu na provozování kanalizace s firmou Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno

 3. Rozpočet obce Otmarov pro rok 2008

 4. Rozpočtové opatření č.7


 

Zastupitelstvo obce ukládá:

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce provést rozpočtové opatření v souvislosti se závěrem roku 2007 v neomezené výši. Toto provedené rozpočtové opatření bude předloženo na nejbližším zasedání zastupitelstva obce ke schválení.


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

 1. Navrácení mandátu Zastupitele obce p. Petra Šabackého

 2. Slib nového Zastupitele obce p. Fatimy Klimešové

 3. Kontrolu Usnesení č. 10

 4. Připomínky z řad Zastupitelů a občanů obce

- p. Motal-úprava vjezdu

- p. Minařík-před konečným dofakturováním uplatnit odstranění závad na díle

- p. Martin Krejčí-dotaz na konkrétní cenu stočného a termín počátku vypouštění kalů do kanalizace


 


 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. P. Rostislav Bednář P.Pavel Minařík


 


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 18,44 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 


 


 

Vyvěšeno: 10.12.2007


 

Sňato :


 


 


 


 


 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti