Usnesení č. 21 přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 25.5.2009

 

Usnesení č. 21 přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 25.5.2009


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :  

  1. Závěrečný účet za rok 2008 a to bez výhrad

  2. Firmu Durit na provedení stavby chodníku Lega - zastávka IDS

  3. Schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova, na stavbu chodníku „Lega – zastávka IDS

  4. Smlouvu mezi obcí Otmarov a městem Židlochovice na vedení spisové služby a s tím spojenou úhradu za tyto služby(technologické centrum a elektronická spisová služba na území města Židlochovice).

  5. Rozpočtové opatření č. 2/2009 a č. 3/2009

     

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

  1. Žádost o pronájem obecní parcely č. 285/1 na stavbu fotovoltaické elektrárny

  2. Prodej parc.č. 157/11 panu Karlu Bednářovi

Zastupitelstvo obce ukládá:

Místostarostovi obce zabezpečit výstavbu chodníku Lega - zast. IDS a opravu břehů kolem rybníka ve sportovním areálu „ Pastvisko.“

Starostovi obce uzavřít smlouvu s JMK na poskytnutí dotace na stavbu chdníku

Starostovi obce uzavřít smlouvu s městem Židlochovice na projekt „Technologické centrum a elektronická spisová služba na území města Židlochovice“.

Starostovi obce uzavřít smlouvu s firmou Durit na stavbu chodníku Lega-zastávka IDS

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Seznámení zastupitelů s výsledkem auditu za rok 2008

Připomínky občanů

 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.

Fatima Klimešová , Vítězslav Hrdý

Zapsal : Rudolf Konečný

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin         Konec : 20,20 hodin

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian

Vyvěšeno : 25.05.2009

Sňato :


 

 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti