Zápis č.23 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 31.8.2009 v Otmarově

 

Zápis č.23

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 31.8.2009 v Otmarově 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian,Fatima Klimešová, Vítězslav Hrdý, Rostislav Bednář, Pavel Minařík

omluveni : Václav Gregorovič, Rudolf Konečný

 Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

 Zapisovatel : Rostislav Bednář

Ověřovatelé zápisu : Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.


 

Návrh programu jednání :


 

  1. Zahájení a návrh programu veřejného zasedání

  2. Rozpočtové opatření č. 6/2009

  3. Výběr dodavatele CZECH POINT

  4. Různé

Zastupitelé v hlasování odsouhlasili jak program veřejného zasedání, tak určené ověřovatele zápisu počtem hlasů 5 – 0 – 0 ( pro-proti-zdržel se ) 

 Jednání ZO :

ad 2) Rozpočtové opatření č.6/2009
 

Pan starosta seznámil zúčastněné s rozpočtovým opatřením 6/2009, přijetí a odsouhlasení dotace 79 900,- Kč na pořízení vybavení CZECH POINT, ze státního rozpočtu a evropských fondů v rámci programu digitalizace místní správy.


Hlasování o přijetí rozpočtového opatření č. 6            5 – 0 – 0 ( pro – proti – zdržel se )


 ad 3) Výběr firmy na vybavení pracoviště CZECH POINT
 

Zastupitelstvo po diskuzi schválilo firmu na pořízení vybavení pracoviště CZECH POINT v místě obecního úřadu. Do soutěže se přihlásily tři firmy a to:

Miloslav Všetička SW služby

Petr Griač Prodej a servis výpočetní techniky

Petr Fereš

Vybavení pracoviště CZECH POINT dodá firma Miloslav Všetička SW služby(viz zápis o výběru firmy na vybavení pracoviště Czech Point). 


 

Hlasování o dodavateli fy.Miloslav Všetička SW služby   5 – 0 – 0 ( pro – proti – zdržel se )

 

ad 4) Různé

Zastupitelstvo přijalo nabídku HC Kometa Brno na uzavření smlouvy na projekt „Jižní Morava-Kálovství Komety“

Zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 4 – 0 – 1 projekt „Jižní Morava – Království Komety „
 

     

Usnesení č. 23

přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 31.08.2009
 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

  • Program jednání

  • Rozpočtové opatření č. 6

  • Výběr firmy Czech Point – Miloslav Všetička SW služby

  • Projekt „Jižní Morava – Království Komety“


 

 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.


 

Vítězslav Hrdý                                         Fatima Klimešová

 

Zapsal : Rostislav Bednář
 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,00 hodin
 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian
 

Vyvěšeno : 07.09.2009 

Sňato :


 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti