Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 16, konaného dne 1. 9. 2008

 

Zápis č.16

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 01. 09. 2008 v Otmarově


 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová , Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Václav Gregorovič

 

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

 

Zapisovatel : Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu : P. Rostislav Bednář, p. Václav Gregorovič


 

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.


 

Návrh programu jednání :

1) Zahájení

2) Rozpočtové opatření č. 4 a 5 / 2008

3) Různé

4) Závěr

 


 

ad 1 ) Zahájení Zasedání provedl pan starosta přivítáním zúčastněných, konstatoval, že počet Zastupitelů na Zasedání je úplný a tudíž je počet dostatečný k tomu, aby Zastupitelstvo obce bylo usnášeníschopné. Poté vyzval Zastupitele obce, aby hlasovali o návrhu programu jednání.


 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0


 


 

ad 2) Rozpočtové opatření č. 4 a 5

Pan starosta seznámil přítomné s důvody, vedoucími k nutnosti přijmout rozpočtové opatření č. 4 a 5, se kterými byli předběžně seznámeni Zastupitelé obce a komentář byl určen zejména přítomné veřejnosti.

Paragraf financování je doplňován tak, aby byla vytvořena jistá rezerva pro průběžné placení faktur za provedené práce. Předem nebylo možné přesně určit jejich výši Z větší části jsou finanční zdroje využity na doběh financování kanalizace a částka řádově 25 – 30 tis. Kč bude využita koncem roku 2008 na nákup vybavení dětského hřiště za stávající zařízení, které je už na hranici životnosti.


 

Hlasování o návrhu přijmout rozpočtové opatření č. 4 a 5


 

pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0

ad 3) Různé :


 

  • Pan starosta seznámil přítomné s dokončením a uvedením do provozu přečerpávací stanice odpadních vod pro odkanalizování domů č.p. 22 a 32.Pro možnost provozování této přečerpávací stanice firmou VAS bude prověřen její požadavek na způsob signalizace závady. V ceně cca 10 – 11 tis. Kč by tato stanice signalizovala poruchu na několik mobilních čísel. Bude osloveno několik firem, které by tuto úpravu mohly provést, podle předběžných jednání je cena za provedení úpravy téměř totožná.

  • Pan starosta dále vyzval k zahájení prací na vypracování rozpočtu obce Otmarov pro rok 2009, aby se do konce roku 2008 stihl schvalovací proces. Pro zlepšení vzhledu obce požaduje pan starosta povýšit částku na udržování zeleně v obci.

  • Pan Škrob požaduje po Zastupitelstvu obce stanovisko k vzhledu příkopy, chodníků a vjezdy na pozemky před novostavbami RD podél místní komunikace. Na toto téma se rozvinula poměrně široká diskuze. Podle stanoviska projektanta, který se již problematikou odvodu dešťové vody zabýval, je jedna z možností vybudovat příkopu na pravé straně místní komunikace včetně dvou protlaků nebo překopů, aby se veškerá voda odvedla směrem k Pastvisku. Existují dvě možnosti řešení : chodníky vybuduje obec a prodá parcely před domy stavebníkům, nebo si stavebníci příslušnou úpravu realizují sami na vlastní náklady podle jistých pravidel. V každém případě je nutné zamezit těžkým vozidlům, pracujícím pro firmu GOLD REAL jejich volný průjezd a otáčení na místní komunikaci. Ke konečnému řešení nebylo dosaženo vzájemné shody.

  • Pan Jan Kaplan starší v pokračující diskuzi chválí dobudování a umístění vertikální informační tabule, včasné opravy chodníku před domem č.p. 8 a zejména dobudování přečerpávací stanice odpadních vod pro domy 22 a 32.

  • P. Josef Koláček žádá intervenci ZO vůči panu Karlu Bednářovi, bytem Měnín č.p. 218, majiteli parcely mezi domem p. Čechové a p. Mazánka a odstranění plevele z této parcely.

 


 

Usnesení ZO č. 16 přijaté na VZ ZO 01.09.2008

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 


 

1)Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce

2)Rozpočtové opatření č. 4 a 5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 


 

  • Informaci starosty obce o dokončení a uvedení do provozu přečerpávací stanice pro domy č.p. 22 a 32

  • Informaci starosty obce o nutnosti zahájit práce na rozpočtu obce pro rok 2009

  • Připomínky občanů :

- P. Škrob žádá stanovisko Zastupitelstva obce k problematice řešení pozemků a příkopy před novostavbami

- P. Josef Koláček požaduje intervenci ZO na p. Karla Bednáře, bydlištěm Měnín č. 218 kvůli zanedbanému pozemku mezi domy p. Čechové a p. Mazánka

 


 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. Rostislav Bednář a Václav Gregorovič

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19.35 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian, v.r.


 


 

Vyvěšeno: 03.09.2008

Sňato :


 

Datum zveřejnění:
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti