Zápis č.29 z veřejného zasedání dne 13.9.2010

 


 

Obec Otmarov Zápis č. 29                                                                                   Otmarov 56, 664 57 Měnín z veřejného zasedání ZO Otmarov 13.9.2010

Zápis č. 29

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 13.9.2010 v Otmarově

Účast Zastupitelů obce: přítomni: Fatima Klimešová, Jan Florian, Rostislav Bednář, Pavel Minařík,

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce je zasedání usnášeníschopní.

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

Zapisovatel: Rostislav Bednář

Ověřovatelé zápisu: Fatima Klimešová Pavel Minařík
 

Návrh programu jednání:

 1. Zahájení

 2. Výběr firmy na svoz PDO na rok 2011

 3. Příkopa směr „Pastvisko“

 4. Různé: - Stížnosti na zámečnickou výrobu na č.p. 81

- Nová zpevněná plocha na ukládání tříděného odpadu

- Volby 2010

- Topení v hasičc

- Oprava střechy na hasičce

              Ad 1) Zahájení provedl starosta obce přivítáním všech přítomných a konstatováním, že

zastupitelstvo je usnášeníschopné.Určil zapisovatele pana Rostislava Bednáře, ověřovatele zápisu paní Fatimu Klimešovou a pana Pavla Minaříka

Hlasování o návrhu programu veřejného zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu :

Výsledky hlasování-4 pro – 0proti –0 zdržel se

Ad 2)

Starosta předal slovo paní Vejplachové, zástupkyni firmy AVE CZ, aby přednesla svoji nabídku na cenu za likvidaci odpadů v naší obci na rok 2010. tato nabídka byla výhodnější než nabídka firmy KTS Ekologie a proto zastupitelstvo rozhodlo o výběru firmy na svoz PDO na rok 2011 a to firmu AVE CZ. Obec Otmarov zruší výpověď smlouvy s firmou AVE CZ a bude i nadále využívat jejích služeb.

Hlasování o nabídce na svoz PDO na rok 2010 firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Výsledky hlasování : 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se hlasování 

Ad 3) Příkopa směr „ Pastvisko“

Na základě stížnosti pana Greiffenegga podané na obecní úřad dne 30.8.2010 č.j. 362, bylo přistoupeno znovu k projednání celé záležitosti.Oprava příkopu měla proběhnout v jarních měsících roku 2010, po obdržení dotace na opravu vozovky s touto příkopou sousedící.Protože dotace obci přiznána nebyla, nemohlo dojít k opravě této komunikace a s ní sousedící příkopy. Zastupitelstvo se shodlo na tom, že nemá cenu tuto akci rozdělovat na několik etap a rozhodlo takto. Starosta do konce volebního období osloví nejméně tři firmy na dodání cenových nabídek na realizaci opravy pouze příkopu na základě projektu k tomuto účelu zpracovanému. Pro další zastupitelstvo, které vzejde z voleb 15 a 16.10 2010 pak bude připravena akce i s cenovými nabídkami a zastupitelstvo si rozhodne o variantě a firmě, která akci provede. Zastupitelstvo zastává názor, že před koncem volebního období by nemělo zavazovat nové zastupitelstvo akcemi většího finančního rozsahu a nechat jej určit si priority a postup dle schváleného plánu rozvoje obce.
 

Hlasování o návrhu na vypracování cenových nabídek na opravu příkopu

Výsledky hlasování – 4 pro – 0 proti 0 zdržel se hlasování

Ad 4 ) - Starosta seznámil zastupitele s množícími se stížnostmi na zámečnickou výrobu na č.p. 81. Bylo konstatováno, že v areálu tohoto domu probíhá zámečnická výroba, která v této zástavbě nesmí být provozována, protože dům stojí v oblasti kde je podle platného ÚP zóna pro bydlení. Zóna pro zámečnickou výrobu, která ruší zejména hlukem a prachem je dle ÚP na jiném místě v obci. Bylo konstatováno, že pokud obec obdrží písemnou stížnost na chování obyvatel tohoto domu, bude tato postoupena pověřené obci, která přestupkovou agendu pro naši obec řeší.

 • Zastupitelstvo se shodlo na dalším postupu při nakládání s odpady na nově zbudovaném sběrném místě.Starosta vypracuje plán na ukládání odpadů do uzamykatelného prostoru a další pravidla na provoz tohoto sběrného místa.

Hlasování o postupu při ukládání odpadů na novém sběrném míst

Výsledky hlasování – 4 pro – 0 proti 0 zdržel se hlasování

 • Zastupitelstvo obce schválilo záměr nájemce v hasičce na zbudování přídavného topení na tuhá paliva. Bude zbudován komín na krbová kamna přes štítovou zeď směrem do zahrady pana MVDr. Koláčka. Komín bude zbudován pronajímatelem na jeho náklady a bude splňovat požadavky na stavbu těchto zařízení.

Hlasování o záměru zbudovat komín pro přídavné topení v hasičce.

Výsledky hlasování– 4pro- 0 proti 0 zdržel se hlasování


Vzhledem k opakovanému zatékání do garáže a příslušenství hasičské zbrojnice, rozhodlo zastupitelstvo o opravě střechy. Bylo konstatováno, že střecha už má garantovanou životnost prošlou a posunutí termínu opravy by způsobilo větší škody na majetku obce. Byla posouzena nabídka firmy Sklenář Blučina a nabídka byla přijata.


 

Hlasování o záměru opravit střechu na hasičské zbrojnici

Výsledky hlasování – 4pro- 0 proti 0 zdržel se hlasování

Návrh usnesení č. 29 

přijaté na Veřejném zasedání Zastupitelstva obce Otmarov dne 13.9.2010.2010
 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • Program jednání

 • Zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání

 • Výběr firmy na svoz PDO na rok 2011 dle předložených cenových nabídek.

 • Změnu usnesení č 28 a to zrušení bodu 3 a 4, přijaté na VZZO dne 28.6.2010 a zpětvzetím výpovědi smlouvy s firmou AVE CZ

 • Instalaci komína na přídavné topení tuhými palivy v prostorách klubovny hasičské zbrojnice, za podmínek splnění norem pro stavbu takového zařízení a financování žadatelem.

 • Zahájení řízení pro získání cenových nabídek na opravu příkopu pro odvod dešťové vody dle projektové dokumentace, oslovením nejméně tří firem.

 • Opravu střechy na hasičské zbrojnici firmou Sklenář Blučina dle její cenové nabídky.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. nárůst stížností na zámečnickou výrobu v domě č.p.8

Ověřovatelé zápisu vlastnoručně stvrdili správnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném zasedání zastupitelstva obce.

Paní Fatima Klimešová   pan Hrdý Vítězslav

Zapsal : Rostislav Bednář

Podepsán : starosta obce Jan Florian

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec: 20,30 hodin
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti