Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 8, konaného dne 17.9.2007

 
               Obec Otmarov                                                       Zápis č. 8
    Otmarov 56, 664 57 Měnín                                      z veřejného zasedání ZO                                        Otmarov 17.09.2007    
 
 
Zápis č.8
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov
konaného dne 17.09.2007 v Otmarově
Účast Zastupitelů obcepřítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Rostislav    Bednář, Petr Šabacký , Václav Gregorovič, Pavel Minařík
Vzhledem ke 100 % účasti Zastupitelů obce je veřejné zasedání usnášeníschopné                                               
Zapisovatel : Rudolf Konečný 
Ověřovatelé zápisu : P.Fatima Klimešová, p. Luděk Klimeš 
Návrh programu jednání :
                        1) Zahájení
                        2) Rozpočtové opatření č.5
                        3) Postup prací při výstavbě kanalizace
                        4) Uzavření smlouvy o úvěru u KB, a.s.
                        5) Zástava obecního majetku
                        6) Různé – zřízení nového sběrného místa pro tříděný odpad
                        7) Kontrola Usnesení č.7
                        8) Závěr
Hlasování o návrhu programu jednání :         pro – proti – zdržel se            7 – 0 – 0 
Jednání ZO :
                        ad 1 ) Pan starosta zahájil veřejné zasedání seznámením s programem 
                        ad 2 ) Seznámení přítomných s důvody přijetí rozpočtového opatření
č. 5, jedná se vesměs o přesuny finančních položek mezi jednotlivými paragrafy. Celková částka ve výši 2 836 300,- Kč bude přemístěna z termínovaného účtu. 
Hlasování o návrhu :  návrh schválen počtem hlasů  7 – 0 – 0 
                        ad 3 ) Postup při výstavbě kanalizace.
Je stanoven termín konání kolaudace na den 20.09.2007. Je zdůrazněno, že v současné době je možné se do kanalizačního řadu napojit, ale prozatím není možné do tohoto řadu vypouštět splašky. V současné době jsou zpracovávány podklady pro kolaudační řízení pro domovní přípojky. Bezprostředně po kolaudaci [ 21.09.2007] požádáme o tzv. „zkušební provoz“ provozovatele kanalizace VAS.         
           
Zdůraznění, co všechno se do kanalizační sítě nesmí vypouštět. Pro účastníky kanalizace vypracujeme pokyny, které stanoví podmínky provozu.
            Citace zákona, který klade občanům, v jejichž obci je kanalizace vybudována za povinnost se ke kanalizační síti připojit a v opačném případě je třeba počítat s represívními opatřeními správce [ provozovatele] kanalizace.
             K terénním úpravám : bude vytvořena zásoba černé hlíny, která bude sloužit k dosypání propadlých míst po zimě. Názor Zastupitelů je , že je třeba pohlídat pozastávku platby podle smlouvy, k odstranění nedodělků a případných závad. 
                        ad 4 ) Byla stanovena konečná výše úvěru, který obec uzavře s KB, a.s. Všechny podmínky, které si KB vyhradila byly splněny a dne 20.09.2007 bude uzavřena smlouva o úvěru v celkové výši 2 380 000,- Kč.
Hlasování o návrhu uzavřít úvěr v této výši :   7  -  0  -  0 
                        ad 5 ) Pan starosta seznámil přítomné s důvody, které vedou vedení obce k nutnosti zastavit obecní majetek a to v případě, že dotace JMK bude realizována v nižších intencích, než přislíbená částka 3,5 mil. Kč. KB, a.s. totiž navýší úvěr o 2 mil. Kč, aby obec i za těchto podmínek byla schopna dofinancovat všechny položky dobudované kanalizace. Důraz byl kladen zejména na to, že v případě dodržení celé výše dotace z JMK bude zástava neprodleně zrušena. 
Hlasování o návrhu zastavit obecní majetek :    7  -  0  -  0 
                        ad 6 ) Přítomní byli seznámeni se zřízením nového sběrného místa pro tříděný odpad a současně vyzváni, aby byli aktivní v dodržování zásad pro třídění odpadu a současně nebyli lhostejní při ukládání odpadu občany , kteří nemají v obci trvalé bydliště. 
                        ad 7 ) Kontrola Usnesení č. 7. Jednotlivé body byly splněny, trvá úkol zastřešit prostor pro cestující na zastávce u Obecního úřadu směr Měnín.[ Připomínka p. Miroslava Kordíka]. 
            Diskuze:         - p. Krejčí upozorňuje na stav příkopy před novostavbami RD
-         p. Winkler požaduje upravit vjezd na pozemek po odstranění vrstvy asfaltu
-         p.Josef Doležal klade otázku, kdo je odpovědný za stružku pro odvod dešťové vody před jeho zahradou
-         p. Krejčí má dotaz na stav povolení vjezdu na jeho pozemek z místní komunikace
-         p. Jan Kaplan požaduje umístit tabuli pro vylepování plakátů
-         p. Krejčí upozorňuje na vjezd na pozemky firmy GOLD REAL z místní komunikace [ za domem p. Čecha] 
                        ad 8 ) Závěr 
Usnesení ZO č. 8 přijaté na VZ ZO 17.09.2007  
Zastupitelstvo obce schvaluje :         
1)      Program jednání ZO
2)      Rozpočtové opatření č. 5
3)      Zřízení úvěru u KB, a.s. ve výši 2 380 000,- Kč
4)      Souhlas se zástavou obecního majetku v návaznosti na dotaci JMK a v souvislosti se zřízením úvěru u KB, a.s.  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
  Zprávu o výstavbě kanalizace
  Nově zřízené místo pro tříděný odpad
  Kontrolu usnesení č. 7 
Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném  jednání Zastupitelstva obce.  
             P. Fatima Klimešová, P. Luděk Klimeš 
Zapsal : Rudolf Konečný 
Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin      Konec : 19,20 hodin
 
 
Podepsán : starosta obce Otmarov  p. Jan Florian
Datum zveřejnění:
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti