Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 18, konaného dne 22.12.2008.

 

Zápis č. 18 ze Zasedání Zastupitelstva obce Otmarov dne 22.12.2008.


 

Program : 1) Schválení rozpočtu obce na rok 2009

2) Smlouva s VAS, a.s.

3) Žádost firmy LEGA-INOX, týkající se vypouštění dešťových vod

4) Rozpočtové opatření č. 7 a 8 / 2008

5) Uzavření Smlouvy na svoz a likvidaci odpadů pro rok 2009

6) Návrh na odměňování členů Zastupitelstva

7) Různé

Zapisovatel : Rudolf Konečný

Ověřovatelé zápisu : Rostislav Bednář, Pavel Minařík

Účast Zastupitelů obce : Jan Florian, Rudolf Konečný, Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Vítězslav Hrdý, Václav Gregorovič. Paní Fatima Klimešová je omluvena pracovní povinností. Vzhledem k počtu zúčastněných Zastupitelů jsou tito usnášeníschopní.

Účast občanů obce a hostů je dána podpisy na prezenční listině.

Zastupitelé počtem hlasů 6 -0 – 0 odsouhlasili navržený program jednání.

Průběh jednání – ad 1)

K návrhu rozpočtu pro rok 2009. Pan starosta seznámil zúčastněné se změnami v jednotlivých paragrafech, které jsou součástí rozpočtu pro rok 2009. Jedná se pouze o technické úpravy, skladba rozpočtu zůstává stejná.

Zastupitelé schválili rozpočet obce Otmarov pro rok 2009 počtem hlasů 6 – 0 – 0.

Ad 5) V tomto případě došlo k přehození bodu 5 na místo bodu 2 a to z toho důvodu, že se jednání zúčastnil p. Ing. Marek Matúš, který představil novou firmu, která vstoupila mezi stávající firmy, zabývající se odvozem a likvidací domovního odpadu. Kromě jiného nabízí do budoucna možnost obci stát se spolumajitelem svozové firmy, každý ze členů svazu těchto obcí uhradí vstupní poplatek 25 000,- Kč. Toto představení firmy vyvolalo diskuzi Zastupitelů a ověření si Výpisu z obchodního rejstříku. Před hlasováním o uzavření smlouvy o odvozu a likvidaci odpadů pro rok 2009 předcházel výběr ze tří firem, jejichž srovnání na trhu přiblížil místostarosta obce. Zastupitelé posléze počtem hlasů 5 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel se) odsouhlasili výběr firmy AVE, která provádí odvoz odpadů v současné době.

Ad 2) Projednání smlouvy s firmou VAS, a.s. Podle zákona 274 / 2001 je obec povinna vytvořit fond na obnovu kanalizace a to na dobu nejméně 10-ti let. Firmou VAS, a.s. byl obci dodán plán na financování a obnovu kanalizace v Otmarově, který je obec povinna vytvořit do konce kalendářního roku 2008. Zastupitelé hlasovali o podpisu uvedené smlouvy ve třech bodech :

- Vytvoření „plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací(PFO)“. 

- Smlouvu s firmou VAS, a.s. na zpracování a následného vedení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací ( PFO) a o jeho předávání

- Dodatek č. 5 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence a o jejím předávání

Zastupitelé obce odhlasovali počtem hlasů 6 – 0 – 0 všechny tři předložené body.

V souvislosti s projednáváním zmíněné smlouvy s firmou VAS, a.s. byl obci touto firmou předložen návrh výše stočného pro svazek obcí Sokolnice – Telnice – Otmarov pro rok 2009, který je totožný ve své výši s rokem 2008. O tomto návrhu budou Zastupitelé obce hlasovat až poté, co bude doručeno vyúčtování za rok 2008.

Ad 3) Smlouva o vypouštění dešťové vody z firmy LEGA-INOX do obecní příkopy.

Zastupitelé počtem hlasů 6 – 0 – 0 odsouhlasili vznik projektu, dle kterého se svede dešťová voda z nově budované haly v areálu této firmy do obecní příkopy, která bude v maximální délce rekonstruována a to nejlépe od posledního domu (od Gandie) až po vyústění do toku Dunávky.

Ad 4) Rozpočtové opatření č. 7 se nebude schvalovat, týkalo se voleb 2008 a je dokončeno a dořešeno.

Rozpočtové opatření č. 8 . Podklady jsou součástí přílohy k jednání. S jednotlivými body tohoto opatření pan starosta přítomné seznámil .

Zastupitelé obce schválili rozpočtové opatření č. 8 počtem hlasů 6 – 0 – 0.

Ad 6) Na základě platnosti nové směrnice pro odměňování Zastupitelů obcí a na návrh p. Pavla Minaříka bylo navrženo zvýšit odměnu starostovi obce na maximální hranici 80%.

Zastupitelé tento návrh odsouhlasili počtem hlasů 5 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel se).

Ad 7) Různé.

7.1. Zastupitelé obce a občané byli seznámeni s návrhem firmy FESTUCA na sečení a odvoz trávy v obci pro rok 2009, navrhuje se sečení 4x do roka, 1 sečení reprezentuje cca 12 000,- Kč. Zastupitelé obce pověřují starostu k dalšímu jednání s touto firmou.

7.2. Byl projednán záměr firmy EUROREAL, aby v rámci případné změny územního plánování byla vybudována v Otmarově nová ulice dle přiloženého plánu. Dle mínění Zstupitelé není v úmyslu obce v současné době měnit územní plán.

7.3. Projednán návrh na ustavení požární hlídky. Zastupitelé berou návrh na vědomí.

7.4. Projednána nabídka spolupráce na stavbě solární elektrárny firmou ABA CZ, a.s..


 

Usnesení ZO č. 18 přijaté na VZ ZO Otmarov 22.12.2008

Zastupitelstvo obce schvaluje : 
1) Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce
2) Rozpočet obce pro rok 2009
3) Uzavření smlouvy pro odvoz odpadů se stávající firmou AVE, a.s
4)- Vytvoření „plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací(PFO)“.
- Smlouvu s firmou VAS, a.s. na zpracování a následného vedení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací ( PFO) a o jeho předávání
- Dodatek č. 5 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence a o jejím předávání
  5) Žádost firmy LEGA INOX s.r.o. na odvádění dešťových vod z objektu nové haly do obecní příkopy za podmínky její   rekonstrukce žadatelem.
6) Rozpočtové opatření č. 8 / 2008
7) Zvýšení odměny starostovi obce
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
  1. Návrh výše stočného pro rok 2009
  2. Návrh firmy FESTUCA na sečení trávy
  3. Záměr firmy EUROREAL
  4. Návrh na ustavení požární hlídky
  5. Nabídku spolupráce s firmou ABA CZ, a.s.
  6. Rozpočtové opatření č. 7 provedené starostou obce v rámci jeho pravomoci
    schválené dne 27.10.2008 na veřejném zasedání č. 17
     

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.

Rostislav Bednář      Pavel Minařík

Zapsal : Rudolf Konečný

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 20,15 hodin

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian

Vyvěšeno: 26.12.2008


 

Datum zveřejnění:
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti