Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 18, konaného dne 22.12.2008

 

Usnesení ZO č. 18 přijaté na VZ ZO Otmarov 22.12.2008 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje
 

1) Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce

2) Rozpočet obce pro rok 2009

3)Uzavření smlouvy pro odvoz odpadů se stávající firmou AVE, a.s

4)         - Vytvoření „plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací(PFO)“.

- Smlouvu s firmou VAS, a.s. na zpracování a následného vedení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací ( PFO)  a o jeho předávání

- Dodatek č. 5 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence a o jejím předávání

5) Žádost firmy LEGA INOX s.r.o. na odvádění dešťových vod z objektu

    nové haly do obecní příkopy za podmínky její rekonstrukce žadatelem.

6) Rozpočtové opatření č. 8 / 2008

7) Zvýšení odměny starostovi obce
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  

  1. Návrh výše stočného pro rok 2009

  2. Návrh firmy FESTUCA na sečení

  3. Záměr firmy EUROREAL

  4. Návrh na ustavení požární hlídky

  5. Nabídku spolupráce s firmou ABA CZ, a.s.

  6. Rozpočtové opatření č. 7 provedené starostou obce v rámci jeho pravomoci schválené dne 27.10.2008 na veřejném zasedání č. 17 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.

Rostislav Bednář        Pavel Minařík
 

Zapsal : Rudolf Konečný
 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 20,15 hodin
 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian
 

Vyvěšeno: 26.12.2008

Sňato :

 

 

Datum zveřejnění:
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti