Zápis č. 13 z Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov dne 31.03.2008

 

Zápis č.13

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 31.03.2008 v Otmarově


 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová , Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Václav Gregorovič

 

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

 

Zapisovatel : Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu : P. Vítězslav Hrdý, p. Václav Gregorovič


 

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.


 

Návrh programu jednání :

1) Obecní vyhlášky

2) Odkanalizování domů č.p.22 a 32

3) Rozpočtové opatření č. 01 / 2008-04-07

4) Žádost o opravu chodníků před domem č.p. 8

5) Vedení VN kabelu ( odsouhlasení ceny za běžný metr)

6) Návrh závěrečného účtu r. 2007

7) Žádost p. Šmatery o převzetí pozemní komunikace v areálu GOLD REALu

8) Žádost p. Langrova o výstavbu 2 RD

9) Různé

9.1. Projednání projektu na výsadbu stromů v areálu firmy LEGA

9.2. Kontrola plnění Usnesení č.12

10) Projednání návrhu firmy VAS, a.s. o výši vodného pro rok 2008

Zahájení Zasedání provedl pan starosta přivítáním zúčastněných, konstatoval, že počet Zastupitelů na Zasedání je úplný a tudíž je počet dostatečný k tomu, aby Zastupitelstvo obce bylo usnášeníschopné. Poté vyzval Zastupitele obce, aby hlasovali o návrhu programu jednání.


 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0


 


 

Jednání ZO :

ad 1) Projednání obecních vyhlášek:


 

  • konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích, specifikace

  • pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, vymezení volného pohybu psů


 

Obě vyhlášky byly konzultovány na úrovni dozoru Ministerstva vnitra s p. Vindsúrovou.


 

Hlasování o znění obou vyhlášek : pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0


 


 

ad 2) Odkanalizování domů č.p. 22 a 32

Přípravné práce jsou dokončeny, v rámci zajištění technologického vybavení pro přečerpávání kalů byly osloveny 3 firmy, zabývající se výrobou přečerpávacích stanic. K řešení zůstává problém s vedením výtlaku od přečerpávací stanice do šachty hlavního kanalizačního řadu, kdy p. Tinzl při jednání s p. starostou nesouhlasí se současným uložením kanalizační trubky do jím budovaného výkopu, ve kterém budou kaly z jeho nemovitosti gravitačně svedeny do obcí budované přečerpávací stanice.

Vítězem výběrového řízení se stala firma WILO, celkovou úrovní nabízeného zařízení a nejnižší cenou.


 

Hlasování o návrhu oslovit firmu WILO a objednat u ní přečerpávací stanici pro odkanalizování domů č.p. 22 a 32 : pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0


 


 


 

ad 3) Rozpočtové opatření č. 01 / 2008.

Pořízení přečerpávací stanice vyplynulo až poté, co byl sestaven rozpočet pro rok 2008, proto je nutné převést částku cca 200 tis. Kč, která představuje pořizovací cenu přečerpávací stanice, z paragrafu financování. Výdaje celkem budou 200 000,- Kč.


 

Hlasování o návrhu provést rozpočtové opatření č. 01 / 2008 :

pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0


 

ad 4) Projednání žádosti p. Mahovské provést úpravu chodníku před jejím domem, č.p. 8.


 

Chodník je obecní, proto je povinností obce se o jeho opravu postarat. K poškození došlo v průběhu objížďky při uzavření dálnice a vyhýbání dvou kamionů. Po diskuzi, která se k tomuto bodu nesla, se zmíněný chodník uvede do původní podoby před jeho poškozením a výhledově, v rámci plánované rekonstrukce chodníků v obci, se provede celková rekonstrukce dle projektu.


 

Hlasování o žádosti p. Mahovské o úpravě chodníku před jejím domem:


 

pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0


 

 

ad 5) Navrhovaná částka za zřízení věcného břemene na pozemku obce, kudy bude veden kabel VN je 50,- Kč za běžný metr. Tato částka byla v hlasování schválena počtem hlasů : pro – proti – zdržel se       5 - 0 – 2

ad 6 ) Návrh závěrečného účtu pro rok 2007 přednesl předseda finančního výboru p. Pavel Minařík.


 


 

Ad 7 ) Byla projednána žádost p. Šmatery, jednatele společnosti GOLD REAL, ve které žádá obec o převzetí jím budované komunikace po jejím dobudování a zkolaudování.

P. Šmatera byl řádně pozván na jednání Zastupitelstva obce dnešního dne, na které se však bez jakéhokoli vysvětlení nebo omluvy nedostavil.

Zastupitelstvo obce, zejména po dosavadních zkušenostech konstatuje, že pan Šmatera nedodržuje smluvená ujednání a proto nebude prozatím obec vydávat jednotlivým stavebníkům potvrzení o převzetí stavebních objektů [SO 01, SO 02, SO 03 a SO 07 ] do správy obce.


 

Hlasování o tom, zda-li má obec firmě GOLD REAL, zastoupené p. Šmaterou, vydat potvrzení o záměru převzít budovanou komunikaci :
 

pro – proti – zdržel se 1 - 4 – 2


 

Ad 8 ) Projednání žádosti p. Langrona o výstavbě 2 RD na jeho pozemku.

Zastupitelé obce neprojevili zásadní nesouhlas se záměrem p. Langrona, ale trvají zásadně na dodržení územního plánu a tím i na stanovené šířce pozemní komunikace tímto plánem vymezené.

Diskuze k bodu 9 : P. Klimešová a p. Florian poukázali na skutečnost, že p. Langron kupoval pozemek v době, kdy již byl územní plán vydán. V pokračující diskuzi vyjádřili Zastupitelé obce názor, že při stavbě 2 RD musí p. Langron striktně dodržet územní plán. Ke konečnému hlasování nakonec nedošlo, protože při neúčasti p. Langrona vedl jednání se Zastupiteli obce p. Nový, který přislíbil tlumočit p. Langronovi stanovisko Zastupitelů obce s tím že očekává další návrhy p. Langrona a Zastupitelstvo se vyjádří ke konečné verzi.


 


 

Ad 9 ) Různé.

9.1. Pan starosta seznámil přítomné s projektem firmy LEGA INOX na projekt vysázení stromů v areálu firmy jako náhradu za stromy, které byly před časem vykáceny.


 

Následující hlasování proběhlo v tom smyslu, zda souhlasí Zastupitelstvo obce s předloženým projektem : pro – proti – zdržel se 7 - 0 – 0


 

9.2. Kontrola plnění Usnesení č. 12. Jednotlivé body byly splněny, kromě neschváleného výše vodného pro rok 2008. Tento bod byl dodatečně zařazen na program dnešního jednání jako číslo 10.


 

Ad 10 ) Na základě výsledků hlasování z minulého Veřejného zasedání ZO Otmarov, kdy nebyl schválen návrh na výši vodného pro rok 2008, byl místostarosta obce p. Konečný pověřen jednáním s ekonomickým náměstkem firmy VAS, a.s. Výsledkem tohoto jednání byla dohoda o výši vodného, které činí pro rok 2008 26,- Kč za 1 m3 bez DPH, při 9% DPH 28, 34 Kč. Tato částka byla stvrzena podpisy obou smluvních stran v Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu a provozu vodovodu ze dne 24.5.2002 dne 20.02.2008. Zastupitelé obce na dnešní schůzi projednali a zároveň odsouhlasili výši vodného pro rok 2008 26,- Kč za 1 m3 bez DPH. Výsledek hlasování :

pro – proti – zdržel se 7 - 0 – 0


 


 


 

Usnesení z VZ ZO č. 13 přijaté na VZ ZO 31.03.2008


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

1. Program jednání 13. veřejného zasedání ZO.

2. Obecní vyhlášku o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Otmarov.

3. Odkanalizování domů č. 22 a 32 a s tím související výběr dodavatele přečerpávací stanice, kterou se stala firma WILO.

4.Rozpočtové opatření č. 01 / 2008.

5. Způsob úpravy chodníku před č.p. 8.

6.Částku 50,. Kč za běžný metr uloženého VN kabelu na obecním pozemku 285/1.

7. Projekt firmy LEGA na náhradní výsadbu stromů dle rozhodnutí č.j. 126/07 a 129/07.

8. Výši vodného pro rok 2008 ve výši 26,- Kč na občana bez DPH.

 


 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :


 

1. Žádost jednatele firmy GOLD REAL p. Šmatery vydávat jednotlivým stavebníkům GOLD REALu potvrzení o převzetí komunikace po jejím vybudování a kolaudaci.

 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.


 

P. Vítězslav Hrdý p. Václav Gregorovič


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,40hodin


 


 


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Vyvěšeno : 02.04.2008

Sňato :


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti