Zápis č. 21 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 25. 05. 2009 v Otmarově

 

Zápis č. 21

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 25. 05. 2009 v Otmarově

 

Účast Zastupitelů obce: přítomni: Jan Florian, Rudolf Konečný, Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová, Václav Gregorovič ( dostavil se v čase 18,40, do té doby byl omluven – služba)

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

Zapisovatel: Rudolf Konečný

Ověřovatelé zápisu: Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová

Hlasování o návrhu určení ověřovatelů zápisu : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0

Návrh programu jednání:

 

 1. Návrh závěrečného účtu za rok 2008 a jeho schválení

 2. Výběr firmy na stavbu chodníku Lega – zastávka IDS

 3. Žádosti o prominutí poplatků za odvoz směsného komunálního odpadu

 4. Žádost p. Bednáře o odkoupení části obecního pozemku

 5. Žádost p. Václava Svatušky na stavbu sluneční elektrárny a pronájmu obecních pozemků

 6. Rozpočtové opatření č. 2/2009 a 3/2009

 7. Dotace na chodník Lega-autobusová zastávka IDS-schválení

 8. Datové schránky a spisová služba

 9. Různé

 

Zahájení Zasedání provedl pan starosta přivítáním zúčastněných, konstatoval, že počet Zastupitelů na zasedání je šest a tudíž je počet dostatečný k tomu, aby Zastupitelstvo obce bylo usnášeníschopné. Poté vyzval Zastupitele obce, aby hlasovali o návrhu programu jednání.

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0

 

Jednání ZO:

ad 1) Pan starosta seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu za rok 2008. Poté přesunul jeho projednání a schválení na pozdější dobu vzhledem k technické úpravě dokumentu p. účetní.

ad 2) Výběr firmy na stavbu chodníku Lega-zastávka IDS

Do dnešního dne jsme obdrželi celkem 6 nabídek. Všechny zúčastněné firmy dodaly nabídku na zhotovení díla na základě výkazu výměr. Cenová nabídka je součástí přílohy. Zastupitelům obce byly předloženy podrobné nabídky k posouzení. Firma pana Sekaniny odstoupila z výběru a nedodala do začátku veřejného zasedání nabídku.

Diskuze zastupitelů vycházela zejména z ceny za provedení díla, referencí o provedených zakázkách jednotlivých firem a termínu dodání. V konečné fázi se Zastupitelé na základě výše zmíněných kriterií shodli na firmě DURIT.

Hlasování zastupitelů o firmě DURIT pro stavbu chodníku Lega-zastávka IDS :

pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0

ad 1) Do jednacího řádu se navrátilo projednání návrhu závěrečného účtu za rok 2008.

Skutečná podoba závěrečného účtu za rok 2008 je dána přílohou tohoto zápisu.

Zastupitelé obce Otmarova schválili závěrečný účet obce Otmarova za rok 2008 už plným počtem hlasů po návratu p. Gregoroviče a jeho začlenění do průběhu jednání a to bez výhrad.

Hlasování o závěrečném účtu za rok 2008 pro – proti – zdržel se 7– 0 – 0

ad 3) Žadatelé o prominutí poplatků za odvoz komunálního směsného odpadu mají trvalý pobyt mimo území obce. Zastupitelstvo navrhuje pro rok 2009 prominout poplatky a tito žadatelé dodatečně dodají čestná prohlášení o uhrazení poplatků v místě jejich trvalého bydliště. S platností od 01. 01. 2010 bude upravena místní vyhláška, která bude tyto případy řešit.

ad 4) Žádost pana Bednáře o odkoupení části obecního pozemku.

Zastupitelé obce zamítli počtem hlasů pro – proti – zdržel se 0– 7 – 0 žádost pana Bednáře o odkoupení části obecního pozemku, kterým chtěl rozšířit svoji stavební parcelu.

ad 5) Žádost p. Svatušky o pronájmu obecního pozemku k vybudování sluneční elektrárny.

Zastupitelé obce zamítli počtem hlasů pro – proti – zdržel se 0– 7 – 0 záměr pronajmout obecní pozemky za částku 180 000,- Kč / rok, která byla žadatelem nabídnuta.

ad 6) Rozpočtové opatření č. 02/2009 a 03/2009.

Zastupitelé obce odhlasovali počtem hlasů pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 1 rozpočtové opatření

č. 02/2009.

Zastupitelé obce odhlasovali počtem hlasů pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 1 rozpočtové opatření

č. 03/2009.

ad 7) Dotace na vybudování chodníku Lega – zastávka IDS.

Zastupitelé obce odsouhlasili počtem hlasů pro – proti – zdržel se 7– 0 – 0 příjem a výši dotace na uvedený chodník ve výši 200 000,- Kč.

ad 8) Na základě výzvy města Židlochovice toto správní město v rámci svého obvodu v rámci dotace EU vybuduje datové schránky a spisovou službu. Obec se podílí minimální položkou.

Zastupitelé obce hlasovali o přijetí Dohody o partnerství k projektu počtem hlasů

 

pro – proti – zdržel se 7– 0 – 0 

ad 9) Různé.

 • V tomto bodě pan starosta seznámil přítomné se skutečností, že audit na hospodaření obce v roce 2008 proběhl bez výhrad
   

Usnesení č. 21 přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 25.5.2009

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 • Závěrečný účet za rok 2008 a to bez výhrad

 • Firmu Durit na provedení stavby chodníku Lega - zastávka IDS

 • Schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova, na stavbu chodníku „Lega – zastávka IDS

 • Smlouvu mezi obcí Otmarov a městem Židlochovice na vedení spisové služby a s tím spojenou úhradu za tyto služby(technologické centrum a elektronická spisová služba na území města Židlochovice).

 • Rozpočtové opatření č. 2/2009 a č. 3/2009

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

 1. Žádost o pronájem obecní parcely č. 285/1 na stavbu fotovoltaické elektrárny

 2. Prodej parc.č. 157/11 panu Karlu Bednářovi

Zastupitelstvo obce ukládá:

Místostarostovi obce zabezpečit výstavbu chodníku Lega - zast. IDS a opravu břehů kolem rybníka ve sportovním areálu „ Pastvisko.“

Starostovi obce uzavřít smlouvu s JMK na poskytnutí dotace na stavbu chdníku

Starostovi obce uzavřít smlouvu s městem Židlochovice na projekt „Technologické centrum a elektronická spisová služba na území města Židlochovice“.

Starostovi obce uzavřít smlouvu s firmou Durit na stavbu chodníku Lega-zastávka

IDS

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

    -  Seznámení zastupitelů s výsledkem auditu za rok 2008

     - Připomínky občanůZasedání obce Otmarov bylo zahájeno v 18,00 hodin a ukončeno ve 20,20 hodin.
 

Úplnost a správnost pořízeného zápisu stvrdili svým podpisem 
 

……………………………                      …… ………………………………

Vítězslav Hrdý                            Fatima Klimešová 
 

Zápis pořídil Rudolf Konečný, místostarosta obce

………………………………….

Starosta obce Jan Florian
 

Vyvěšeno 25.05.2009                  Sňato


 

 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti