Nabídka práce Újezd u Brna

Nabídka práce: Referent/ka (Újezd u Brna)

Č.j. 357/2023/UUB/Jar

 

Město Újezd u Brna

vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných

celků a o změně některých zákonů v platném znění

VEŘEJNOU VÝZVU – výběrové řízení

na obsazení funkce referent/referentka města Újezd u Brna

 

Druh práce:

Referent společné státní správy a samosprávy

- výkon státní správy a samosprávy

- výkon veřejného opatrovnictví

Referent sociálních věcí

- zajišťování agendy umísťování v bytech, komplexní péče o staré osoby

- poskytování konkrétních forem pomoci osobám v obtížné životní situaci

Organizační pracovník

 

Místo výkonu práce:

město Újezd u Brna

 

Předpokládaný termín nástupu:

ihned

 

Platové zařazení:

dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída - 9

 

Požadavky:

bezúhonnost

středoškolské vzdělání s maturitou,

osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti výhodou

znalost práce na PC

orientace v právních předpisech

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

povinnost úspěšně absolvovat všechny potřebné zkoušky

 

Nabízíme:

 5 týdnů dovolené

motivační ohodnocení (tarif + další nárokové příplatky)

stravenkový paušál

 

Náležitosti písemné přihlášky:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče

životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

motivační dopis

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

 

Lhůta pro podání přihlášek:

30. 1. 2023

 

Místo a způsob podání přihlášky:

požadované doklady v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení na funkci referent/referentka města – neotvírat“ doručí uchazeč osobně nebo zašle poštou na adresu Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna

 

Další informace:

přihlášky doručené po stanovené lhůtě pro podání nebudou zařazeny do výběrového řízení

město Újezd u Brna si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení, popř. od něj odstoupit či toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit

 

V Újezdě u Brna dne 12. 1. 2023               Ing. Marie Kozáková starostka

  

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti