Volby přísedících Okresního soudu Brno - venkov na funkční období let 2022 - 2026

Žádost Okresního soudu Brno - venkov o zjištění zájemců o výkon funkce přísedícího Okresního soudu Brno - venkov:   

 

Podle § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, volí přísedící okresních soudů zastupitelstva obcí v obvodu příslušného okresního soudu. Přísedícím může být ustanoven státní občan České republiky, který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a s přidělením k určitému soudu.  

 

Zájemci o tuto pozici se mohou hlásit u starosty obce do 5.6.2022 na tel.: 721 229 623

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti