Zápis č. 26 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 22. 02. 2010 v Otmarově

 

Zápis č. 26

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 22. 02. 2010 v Otmarově 

Účast Zastupitelů obce: přítomni: Jan Florian, Rudolf Konečný, Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová,

Václav Gregorovič – omluven služba

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

Zapisovatel: Rudolf Konečný

Ověřovatelé zápisu: Rostislav Bednář, Pavel Minařík

Hlasování o návrhu určení ověřovatelů zápisu : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0

Návrh programu jednání:

 1. Rozpočtové opatření č. 11

 2. Návrh změny pravomocí při prováděných rozpočtových opatřeních

 3. Zajištění požární ochrany obce

 4. Pojištění obce

 5. Výše vodného a stočného pro rok 2010

 6. Různé

Zahájení Zasedání provedl pan starosta přivítáním zúčastněných, konstatoval, že počet Zastupitelů na zasedání je šest a tudíž je počet dostatečný k tomu, aby Zastupitelstvo obce bylo usnášeníschopné. Poté vyzval Zastupitele obce, aby hlasovali o návrhu programu jednání.

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0

Jednání ZO:

ad 1) Pan starosta seznámil přítomné s důvody přijmout rozpočtové opatření č. 11. Komentář doplnila účetní obce.


 

Hlasování o přijetí rozpočtového opatření č. 11 : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0

 

ad 2) Návrh na zvýšení pravomocí starosty při přijetí rozpočtových opatření.

Komentář a zdůvodnění přednesl starosta obce a doplnila jej technickými podrobnostmi účetní obce. Na základě předneseného proběhla diskuze Zastupitelů obce na téma pravidel rozpočtových opatření.

Hlasování o návrhu pověřit starostu obce prováděním rozpočtových opatření bez omezení a to do konce mandátu mělo následující výsledek: 4 ( pro) – 0 (proti) – 2 (zdržel se hlasování)

ad 3) Zajištění požární ochrany obce.

 

Starosta obce zdůvodnil systém požární ochrany, který spočívá v zajištění požární ochrany zahrnutím do 1. sledu požárního družstva Měnín. Zajištění požárního družstva Měnín bude uzavřeno na dobu 1 roku za poplatek 30,- Kč / občan / rok. Celková částka bude činit cca 7,5 tis. Kč.

Hlasování o zajištění požárního družstva Měnín na dobu 1 roku za cenu 30,- Kč / občan.

6 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel se hlasování)

ad 4) Pojištění obce.

Na předchozím veřejném zasedání se Zastupitelé obce rozhodli z nabízených pojišťoven oslovit pojišťovnu GENERALI a to z hlediska bezpečnosti pohybu chodců po veřejných prostranstvích a zejména s ohledem na tzv. „chodníkový zákon“. Hlasování o návrhu oslovit pojišťovnu GENERALI prostřednictvím jednatele firmy IN FRAN Františka Pochopa: 

4 (pro) – 0 (proti) – 2 (zdrželi se hlasování)

ad 5) Výše vodného a stočného pro rok 2010.

Pan starosta, po předchozím jednání na úrovni ekonomického náměstka firmy VAS p. Ing. Vymazala, seznámil přítomné Zastupitele obce s navrhovanou výší vodného a stočného pro rok 2010. Jeho navýšení, oproti skutečnostem roku 2009, činí cca 1%.

Zastupitelé obce tento návrh odhlasovali k realizaci počtem hlasů

6 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel se hlasování)
 

ad 6) Různé.

6. 1. Informace o dotaci na přebudování místní komunikace

6. 2. Informace o stavbě garáže na území obce pro garážování tzv. „veteránů“. (pozemek zemř. p. Jana Bělíka).

Oba příspěvky přednesl starosta obce p. Jan Florian.

 

6. 3. Informace o opravě rýn na budově Obecního úřadu předložila p. Fatima Klimešová. Na návrh p. Vítězslava Hrdého bude osloven pokrývač p. Zach František z Křepic. Zajistí místostarosta obce. 

6. 4. Byla realizována kontrola Usnesení z předešlého zasedání s výsledkem, že všechny body Usnesení č. 25 byly splněny.

(Následuje Usnesení č. 26)

Usnesení č. 26 

přijaté na Veřejném zasedání Zastupitelstva obce Otmarov dne 22. 02. 2010

Zastupitelstvo obce schvaluje:  

 • Rozpočtové opatření č. 11

 • Pověření starosty obce provádět rozpočtová opatření bez omezení do konce mandátu

 • Zajištění požární ochrany obce

 • Uzavření Smlouvy o pojištění obce s pojišťovnou GENERALI

 • Výši vodného a stočného pro rok 2010 

Ověřovatelé zápisu: vlastnoručně stvrdili správnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.
 

Pavel Minařík Rostislav Bednář 

Zapsal: Rudolf Konečný 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec: 19.20 hodin
 

Podepsán: starosta obce Otmarov p. Jan Florian 

Vyvěšeno: 03.03. 2010 

Sňato:


 


 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti