Zápis č.17 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 27.10.2008 v Otmarově

 

Zápis č.17

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 27.10.2008 v Otmarově


 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný, Vítězslav Hrdý ,Fatima Klimešová , Pavel Minařík,

omluveni pracovními důvody jsou p. Václav Gregorovič a Rostislav Bednář.

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

Zapisovatel : Rudolf Konečný 

Ověřovatelé zápisu : P. Vítězslav Hrdý, p. Fatima Klimešová

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.

Návrh programu jednání :

1) Rozpočtové opatření č.6

2) Návrh rozpočtu na rok 2009

3) Různé

4) Vyjádření k výstavbě skladové haly v areálu firmy LEGA_INOX

5) Pověření starosty obce prováděním rozpočtových opatření v rámci jeho pravomocí ve zvýšeném limitu 50 000 Kč.

 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 5 – 0 – 0

Jednání ZO :

ad 1) Rozpočtové opatření č. 6
 

Pan starosta seznámil přítomné s důvody, proč bylo nutné přikročit k rozpočtovému opatření č. 6.Po skončeném projektu kanalizace došlo k navýšení odváženého stavebního materiálu a tím i k navýšení množství odvážených kontejnerů se stavebním odpadem a tím k překročení paragrafu pro likvidaci odpadu.

Hlasování o rozpočtovém opatření č. 6 : pro – proti – zdržel se 5 – 0 – 0
 

ad 2) Návrh rozpočtu pro rok 2009.

 

S návrhem rozpočtu pro rok 2009 seznámil přítomné na pokyn

p. starosty předseda finančního výboru p. Pavel Minařík. Přesné znění návrhu rozpočtu je součástí tohoto zápisu.V reakci na předkládaný návrh rozpočtu pro rok 2009 byl ze strany občanů [ p. Škrob ] vznesen dotaz, zda je pamatováno na částku, potřebnou na úpravu příkopy a chodníků před novostavbami RD směrem k „Pastvisku“. V odpovědi k této otázce pan starosta sdělil, že se bude vycházet z projektu chodníků pro rok 2009. O případnou dotaci lze požádat až po vydání stavebního povolení. Následovala neplánovaná diskuze na téma získávání dotací na jednotlivé projekty.

Zpět k návrhu rozpočtu : nakonec tento návrh podpořilo 5 zastupitelů.


 

Hlasování k návrhu rozpočtu obce Otmarov na rok 2009 pro – proti – zdržel se 5 – 0 - 0  

ad 3) Různé :

  • na základě informace Firmy AVE, která v obci provozuje svoz odpadů, bude pro rok 2009 přikročeno k navýšení ceny o cca 15 %, bude se tedy jednat o částku občan / rok 450,- Kč.

  • Informace o vstupu firmy, kterou zastupuje bývalý zaměstnanec firmy AVE, p. Marek mezi svozové firmy, zabývající se svozem odpadů, který nabízí nižší cenu než firma AVE. Pan Marek bude pozván na příští veřejné Zasedání .

  • Prodej požárního vozidla ( bude řešeno na schůzi hasičů v průběhu měsíce prosince )

  • na příštím zasedání bude blíže specifikována obecně platná vyhláška, která se bude zabývat pálením suchých rostlinných porostů

ad 4) Vyjádření k výstavbě skladové haly v areálu firmy LEGA-INOX

 

Pan starosta seznámil, zejména Zastupitele obce, se systémem vyjadřovacího řízení, kdy expertní řízení spadá do kompetence příslušného stavebího úřadu, respektive dotčených složek, jako je Dopravní inspektorát, hygiena, odbor životního prostředí a další. Schvalovací proces je podmíněn vyjádřením občanů po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Zastupitelé se vyjádřili k výstavbě skladové haly ve dvou bodech:

1.Souhlas s vjezdem přes obecní pozemek do areálu firmy LEGA-INOX :

5 ( pro ) - 0 ( proti ) - 0 ( zdržel se )

Souhlas se zapracováním připomínek k souhlasu s projektem

4 ( pro ) - 0 ( proti ) - 1 ( zdržel se )

 ad 5) Pověření starosty  prováděním rozpočtových opatření (RO) ve zvýšeném limitu 50 000 Kč

              Pan starosta seznámil zastupitele s nutností zvýšení limitu pro provádění RO na 50 000 Kč. Vysvětlil proč se s koncem roku množí provádění RO.Ke   konci roku se převádějí finance z kapitol u kterých je pravděpodobné, že se už nevyčerpají a přesouvají se operativně do  kapitol, kde jsou potřeba. Jelikož zastupitelstvo se schází až za dva až tři měsíce a  je třeba RO takového menšího rozsahu provést ještě před tímto zasedáním, je nutné navýšit tento limit na navrhovanou částku.


Hlasování o návrhu na zvýšení limitu RO na 50 000 Kč pro - proti - zdržel se  5 - 0 - 0 


 

Usnesení ZO č. 17 přijaté na VZ ZO Otmarov 27.10.2008

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1) Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce

2) Rozpočtové opatření č. 6

3) Návrh rozpočtu pro rok 2009

4) Vyjádření k výstavbě skladovací haly v areálu firmy LEGA-INOX

5) Pověření starosty prováděním rozpočtových opatření ve zvýšeném limitu 50 000 Kč

                  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  • Informaci o navýšení ceny za svoz odpadů pro rok 2009

  • Vstup nové firmy, která se chce zabývat svozem odpadů

  • Možný prodej požárního vozidla

  • Úvahu o zavedení obecně-platné vyhlášky o spalování suchých rostlinných materiálů

 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání

Zastupitelstva obce.


 

Vítězslav Hrdý Fatima Klimešová

 

Zapsal : Rudolf Konečný 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 20,02 hodin

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian

 

Vyvěšeno: 29.10.2008

Sňato :

 


 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti