Usnesení z VZ ZO č. 12 přijaté na VZ ZO 25.01.2008

 

Usnesení z VZ ZO č. 12 přijaté na VZ ZO 25.01.2008


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1. Program jednání 12. veřejného zasedání ZO.

2. Rozpočtové opatření č. 8

3. Návrh firmy Mátl&Bulla na výstavbu 2 RD na parcele 261/4.

4. Zadání projektové dokumentace pro výstavbu chodníků podél stoky A 2 a A 3


 


 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :


 

1. Stanovení výše vodného pro rok 2008

 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

  • plánovanou výstavbu v obci do roku 2015 v souvislosti s intenzifikací ČOV v Telnici

  • výběr vhodné přečerpávací stanice pro odkanalizování prvních dvou domů v obci

  • termín vnitřního auditu do 15.02.2008 a s tím spojený úkol pro kontrolní výbor

  • kontrolu Usnesení č. 11

  • připomínky ze stran občanů


 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.


 

P. Pavel Minařík p. Rostislav Bednář


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,30 hodin


 


 


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Vyvěšeno : 25.01.2008

Sňato : 08.02.2008


 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti