Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 11, konaného dne 10.12.2007

 

Usnesení ZO č. 11 přijaté na VZ ZO 10.12.2007


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

  1. Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce

  2. Smlouvu na provozování kanalizace s firmou Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno

  3. Rozpočet obce Otmarov pro rok 2008

  4. Rozpočtové opatření č.7

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

  1. Navrácení mandátu Zastupitele obce p. Petra Šabackého

  2. Slib nového Zastupitele obce p. Fatimy Klimešové

  3. Kontrolu Usnesení č. 10

  4. Připomínky z řad Zastupitelů a občanů obce

- p. Motal-úprava vjezdu

- p. Minařík-před konečným dofakturováním uplatnit odstranění závad na díle

  • p. Martin Krejčí-dotaz na konkrétní cenu stočného a termín počátku vypouštění kalů do kanalizace

  •  

Zastupitelstvo obce ukládá:


 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce provést rozpočtové opatření v souvislosti se závěrem roku 2007 v neomezené výši. Toto provedené rozpočtové opatření bude předloženo na nejbližším zasedání zastupitelstva obce ke schválení.


 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. P. Rostislav Bednář P.Pavel Minařík


 


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 18,44 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 


 

Vyvěšeno: 10.12.2007


 

Sňato :

Datum zveřejnění:
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti