Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 6, konaného dne 9.7.2007

 

Usnesení ZO č. 6 přijaté na VZ ZO 09.07.2007


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

   1. Program jednání na VZ ZO dne 09.07.2007

   2. Zřízení úvěru u KB, a.s.

   3. Příspěvek Českému svazu včelařů ZO Rajhrad ve výši 500,- Kč

   4. Realizaci opatření k omezení rychlosti na místní komunikaci a realizaci opatření k zamezení vjezdu nákladních vozidel, která provádějí dodávku stavebního materiálu na pozemky firmy Gold Real přes místní komunikaci

   5. Rozpočtové opatření č.3

   6. Změnu výše příspěvku na zapůjčení „ Provozního a sociálního objektu areálu oddychu a sportu“ občanům obce Otmarov

   7. Zakoupení a ustavení autobusové čekárny na stanovišti „U Gandie“

   8. Volbu nového kronikáře

   9. Zavedení vyvěšování smutečního praporu při úmrtí občanů obce Otmarov


 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

      1. Úkol pro finanční výbor vypracovat rozpočtový výhled na dobu trvání úvěru u KB, a.s.

      2. Změnu postupu při řešení náhrady škody za poškozený smrk p. Stanislava Motala. Finanční náhradu za poškozenou předzahrádku p. Tomáše Koláčka

      3. Postup při zřízení věcného břemene firmě AGRO-STIX.

      4. Seznámení se závěrečným účtem DSO Cezava.

      5. Zabezpečení vstupu do přečerpávací stanice odpadních vod č.1 (u firmy Lega)


 


 

 

Zapsal : Rudolf Konečný, místostarosta


 


 

Zápis ověřili : Jan Kaplan a Marek Lízal

Začátek : 18,00 hod. , konec 20,15 hod.


 


 

Starosta obce Otmarov : Jan Florian


 


 

Vyvěšeno : 09.07.2007 Sňato:


 


 


 

 

Datum zveřejnění:
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti