Zápis č. 12 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 25.01.2008 v Otmarově

 

Zápis č. 12

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 25. 01. 2008 v Otmarově

 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová , Rostislav Bednář, Pavel Minařík.

omluveni : Václav Gregorovič&
 

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

Zapisovatel : Rudolf Konečný

Ověřovatelé zápisu : P. Pavel Minařík, p. Rostislav Bednář

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.

Návrh programu jednání :

1) Rozpočtové opatření č. 8

2) Projednání ceny vodného pro rok 2008

3) Projednání žádosti firmy Mátl&Bulla

4) Různé

4.1. Výstavba v obci do r. 2015

4.2. Výběr přečerpávací stanice odpadních vod

4.3. Vypracování projektové dokumentace pro výstavbu chodníků v obci

4.4. Vnitřní audit

5) Kontrola Usnesení č. 11

Zahájení Zasedání provedl pan starosta přivítáním zúčastněných, konstatoval, že počet Zastupitelů na Zasedání je šest (6) a tudíž je počet dostatečný k tomu, aby Zastupitelstvo obce bylo usnášeníschopné. Poté vyzvla Zastupitele obce, aby hlasovali o návrhu programu jednání.

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0

Jednání ZO :

ad 1) Pan starosta seznámil přítomné s důvody přijetí rozpočtového opatření č. 8.

Hlasování o přijetí rozpočtového opatření č. 8 : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0

ad 2) Firma Vodárenská akciová společnost, a.s. předložila pro rok 2008 návrh výše vodného, poté následovalo ze strany p. starosty několik intervencí směrem k firmě VAS stran výpočtu a výše vodného pro rok 2008, která byla dosti razantně navýšena. Cenu vodného tvoří rozdíl mezi náklady na provoz množstvím odebrané a zaplacené vody. Přítomní byli seznámeni s jednotlivými položkami navrhované výše vodného. Navýšení ceny vodného má přímou souvislost se zrušením spolku obcí [ svazek vodovodů Rajhradsko], kdy byla cena stejná pro všechny obce ve spolku, současný stav znevýhodňuje malé obce.

Hlasování o stanovení výše vodného : : pro – proti – zdržel se 3 – 2 - 1

Vzhledem k tomu, že nebylo dosaženo schválení návrhu výše vodného, byl panem starostou pověřen p. Konečný jednáním s ředitelem VAS ing. Glocem, aby byly odstraněny sporné body, které se týkají zejména částky 16 000,- Kč za opravy a zakotvení částky za opravy ve stávající smlouvě s firmou VAS.

ad 3) Návrh firmy Mátl&Bulla zredukovat svoji původní rozvahu, postavit na parcele 261/4 3 domy, která nebyla Zastupitelstvem obce akceptována na 2 (dva) domy, které jsou umístěny v území, určeném územním plánem obce pro výstavbu.

Hlasování o návrhu, postavit na parcele 261/4 2 domy podle předloženého návrhu firmy Mátl&Bulla :

5 – 0 - 1

ad 4) Různé.

4.1. Intenzifikace ČOV v Telnici, v souvislosti s tím, byla provedena rozvaha, že do roku 2015 bude napojeno cca 120 RD, tedy asi 350 – 360 obyvatel. Na základě této rozvahy bude v ČOV Telnice rezervována pro obec Otmarov odpovídající kapacita.

4.2. Výběr vhodné přečerpávací stanice, určené k odkanalizování prvních dvou domů – p. Burdy a p. Tinzla. P. starosta předložil několik nabídek přečerpávacích stanic. Diskuze v Zastupitelstvu. Závěr : Zastupitelstvo určí dodavatele přečerpávací stanice podle podmínek zadání.

4.3. Vypracování projektové dokumentace pro vybudování chodníků podél stoky A 2 a A 3. Názor Zastupitelů se přiklání k tomu, že by bylo vhodné mít vypracován projekt, aby žádost v dotačních programech mohla být pružněji uplatňována.

Hlasování o návrhu zadat vypracování projektové dokumentace pro vybudování chodníků podél stoky A 2 a A 3 : 6 – 0 – 0

4.4. Pan starosta požádal kontrolní výbor, aby učinil příslušné kroky ke zpracování vnitřního auditu nejpozději j datu 15.02.2008.

ad 5) Kontrola Usnesení č. 11. Všechny body tohoto Usnesení byly průběžně splněny. 

Připomínky ze strany občanů :

- p. Jan Kaplan – dotazuje se, jestli byly vyřešeny připomínky na dopravu IDS. Pan starosta odpověděl, že stížnost byla postoupena cestou elektronické pošty na vedení, do tohoto dne bez odpovědi. - p. Jan Kaplan - připomíná umístění „ billboardu „ . O konečném umístění nepadla definitivní podoba.

Usnesení ZO č. 12 přijaté na VZ ZO 25.01.2008

 

Zastupitelstvo obce schvaluje : 1. Program jednání 12. veřejného zasedání ZO.

2. Rozpočtové opatření č. 8

3. Návrh firmy Mátl&Bulla na výstavbu 2 RD na parcele 261/4.

4. Zadání projektové dokumentace pro výstavbu chodníků podél stoky A 2 a A 3

Zastupitelstvo obce neschvaluje : 1. Stanovení výše vodného pro rok 2008

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  • plánovanou výstavbu v obci do roku 2015 v souvislosti s intenzifikací ČOV v Telnici

  • výběr vhodné přečerpávací stanice pro odkanalizování prvních dvou domů v obci

  • termín vnitřního auditu do 15.02.2008 a s tím spojený úkol pro kontrolní výbor

  • kontrolu Usnesení č. 11

  • připomínky ze stran občanů

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. P. Pavel Minařík p. Rostislav Bednář

Zapsal : Rudolf Konečný

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,30 hodin

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 


 


 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti