Zápis č. 6 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 09.07.2007 v Otmarově

 

Zápis č.6

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 09.07.2007 v Otmarově


 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Petr Šabacký , Václav Gregorovič


 

Vzhledem ke 100% účasti Zastupitelů je Zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Účast občanů je zaznamenána na prezenční listině.

 

Zapisovatel : Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu : Marek Lízal, Jan Kaplan.


 

Návrh programu jednání :

                               1) Zahájení

2)Zřízení úvěru u KB, a.s.

3Příspěvek Českému svazu včelařů ZO Rajhrad ve výši 500,- Kč

4)Realizaci opatření k omezení rychlosti na místní komunikaci a realizaci opatření k zamezení vjezdu nákladních vozidel, která provádějí dodávku stavebního materiálu na pozemky firmy GOLD REAL přes místní komunikaci

5) Zřízení dohody o pracovní činnosti

6)Rozpočtové opatření č.3

7) Různé

7.1.Úkol pro finanční výbor vypracovat rozpočtový výhled na dobu trvání úvěru u KB, a.s.

7.2.Změnu výše příspěvku na zapůjčení „Provozní a sociální objekt areálu oddychu a sportu“ občanům obce Otmarov

7.3.Změnu postupu při řešení náhrady škody za poškozený smrk p. Stanislava Motala. Finanční náhradu za poškozenou předzahrádku p. Tomáše Koláčka.

7.4.Postup při zřízení věcného břemene firmě AGRO-STIX.

7.5.Zakoupení a ustavení autobusové čekárny na stanovišti „U Gandie“

7.6.Seznámení se závěrečným účtem DSO Cezava

7.7.Představení nového kronikáře

7.8.Zavedení vyvěšování smutečního praporu při úmrtí občanů obce Otmarov

7.9. Zabezpečení vstupu do přečerpávací stanice odpadních vod č.1 (u Legy)

Bod byl zařazen dodatečně po intervenci předsedy kontrolního výboru p. Gregoroviče.

8) Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO


 


 


 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 7 – 0 – 0


 

Jednání ZO :


 

K bodu 1. Pan starosta přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.


 

K bodu 2. P. starosta seznámil přítomné se zřízením úvěru u KB, a.s. Komerční banka připraví smlouvu tak, aby byla pro obec co nejvýhodnější a podmínky uzavření byly identické s výhodnou smlouvou, projednávanou souběžně s Českou spořitelnou.


 

Hlasování o návrhu : 7 – 0 – 0


 

K bodu 3. Zastupitelé hlasovali o finanční pomoci Českému sdružení včelařů Rajhrad ve výši 500,- Kč na zakoupení léčiv pro včely a schválili ji počtem hlasů 7 – 0 – 0


 

K bodu 4. Problematika provozu po místní komunikaci. Negativní jevy : nepřiměřená rychlost, průjezd kamionů a těžkých zásobovacích vozidel. Návrh řešení : umístění retardérů, předjednáno s OD MĚ Ú Židlochovice a PČR Rajhrad. Proti průjezdu kamionů je návrh umístit uzamykatelné sloupky.

Předpokládaná cena : 1) cena 2 retardérů je cca 12 000,- Kč

2) cena 1 sloupku je cca 3 000,- Kč

Levnější řešení včetně montáže je řešení č.2 – cca 12 000,- Kč (versus 20 000,-). K této problematice podal doplňující návrh p. Josef Koláček- vybagrovat podélnou rýhu, aby se fyzicky zabránilo průjezdu a přejezdu obecní příkopy. V této souvislosti byli občané obce seznámeni s novelou Silničního zákona, vyhláškou 41 Sb., která obcím dává jisté pravomoci proti občanům, ukládajícím na vozovku předměty, které jsou překážkami silničního provozu.Poté se rozvinula širší diskuze na tato témata. Pan Krejčí žádal zápis požadavku na vedení obce – zajistit průjezd na jeho pozemek. Konečný závěr : vybagrovat příkopu, umístit dopravní značku s dodatkovou tabulkou a umístit informační tabuli, informující řidiče kamionů o zákazu jízdy po místní komunikaci.


 

Zastupitelé schválili navrhované řešení počtem hlasů 5 – 0 – 2


 

K bodu 5. Zřízení dohody o pracovní činnosti. Po zhodnocení pracovní činnosti a pracovní náplně správce „Provozního a sociálního objektu areálu oddychu a sportu“ je navrhována odměna za vykonávanou činnost v souvislosti s probíhajícími akcemi. Řešení : p. Miroslav Kordík bude přizván na příští veřejné zasedání, kde budou konkretně za jeho účasti dohodnuty podmínky uzavření smlouvy a tím zřízení Dohody o pracovní činnosti.(Nehlasováno).


 

K bodu 6. Rozpočtové opatření bylo přítomnými Zastupiteli schváleno počtem hlasů :

7 – 0 – 0


 

K bodu 7. 7.1. Byl uložen úkol pro rozpočtový a finanční výbor vypracovat rozpočtový výhled na dobu čerpání úvěru u KB, a.s.


 

7.2. Byl uložen úkol pro finanční výbor vypracovat rozvahu, jak řešit výši poplatku za zapůjčení „Provozního a sociálního objektu areálu oddychu a sportu“ a také výši odměny pro správce tohoto objektu. Zastupitelé hlasovali o návrzích výše poplatků na den. 1. návrh – 600,- na den zamítli počtem hlasů 2 – 4 – 1. 2.návrh – 700,- Kč na den

schválili počtem hlasů 5 – 0 – 2. Jedná se o výši poplatku pro občany Otmarova, ostatní podmínky zůstaly zachovány.


 

7.3. Náhrada za poškození smrku p. Stanislava Motala. Po zhodnocení současného stavu, kdy smrk je v pořádku, po úpravě pracovníků, provádějících kanalizační výstavbu a také úpravou, provedený p. Motalem. Na základě ústního podání p. Motala, rozhodli Zastupitelé počtem hlasů 7 – 0 – 0 nezaplatit 1 000,- Kč za znalecký odhad, který si nechal vypracovat.

Zastupitelé obce se rozhodli počtem hlasů 7 – 0 – 0 nechat vypracovat vlastní znalecký posudek na výši poškození zmíněného smrku a tuto částku případně uhradit s ohledem na finanční možnosti obce.

Zastupitelé obce, na základě doporučení kontrolního výboru, odhlasovali počtem hlasů 7 – 0 – 0 uhradit požadovanou částku za úpravu předzahrádky p. Tomáši Koláčkovi.


 

7.4. Při jednání s firmou AGRO – STIX o zřízení věcného břemene odhlasovali Zastupitelé počtem hlasů 7 – 0 – 0 snahu vedení obce při jednání nepřesáhnout částku 5 000,- Kč.


 

7.5. Zastupitelé obce a občané byli seznámeni se záměrem zakoupit a umístit novou autobusovou čekárnu do prostoru stávající zastávky „U Gandie“.


 

7.6. Zastupitelé a občané byli seznámeni se závěrečným účtem DSO Cezava. Svůj souhlas vyjádřili hlasováním v poměru hlasů 7 – 0 – 0.


 

7.7. Zastupitelé obce a občané byli seznámeni s novým kronikářem obce. Stal se jím p. Luděk Klimeš. Zastupitelé vyjádřili svůj souhlas s osobou pana Klimeše počtem hlasů 7 – 0 – 0.


 

7.8. Zastupitelé obce odhlasovali počtem hlasů 7 – 0 – 0 vyvěšení smutečního praporu v případě úmrtí občana obce Otmarov.


 

7.9. Žádost předsedy kontrolního výboru o zabezpečení vstupu do přečerpávací stanice odpadních vod č.1 (u Legy) bude neprodleně projednána se stavbyvedoucím provádějící firmy p. Herůfkem.


 

K bodu 8. Byla provedena kontrola bodů z předešlé schůze.


 

Diskuze. - P.Tinzl : reklamuje situaci, která zabraňuje napojení objektu p. Tinzla. Obec se zavázala prověřit situaci .

  • P. Josef Koláček : dotaz, zda má obec kontakt na p. Šmateru z firmy GOLD REAL. Nemá.

  • P. Kaplan : dotaz, zda firma GOLD REAL plní dohodu o zřízení středotlaku plynu.

  • P. Koláček Josef : požaduje součinnost mezi kronikářem a místostarostou. Probíhá.

  • Zapsán požadavek p. Krejčího, aby mu obec umožnila vstup a vjezd na jeho pozemek.


 

 

Zastupitelé obce Otmarov přijali počtem hlasů 7 – 0 – 0 Usnesení č. 6 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov dne 09.07.2007 :


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1 Zřízení úvěru u KB, a.s.

2Příspěvek Českému svazu včelařů ZO Rajhrad ve výši 500,- Kč

3Realizaci opatření k omezení rychlosti na místní komunikaci a realizaci opatření k zamezení vjezdu nákladních vozidel, která provádějí dodávku stavebního materiálu na pozemky firmy GOLD REAL přes místní komunikaci

4Rozpočtové opatření č.3


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

                                     1 Úkol pro finanční výbor vypracovat rozpočtový výhled na dobu trvání úvěru u KB, a.s.

2 Změnu výše příspěvku na zapůjčení „Provozního a sociálního objektu areálu oddychu a sportu“ občanům obce Otmarov

3 Změnu postupu při řešení náhrady škody za poškozený smrk p. Stanislava Motala. Finanční náhradu za poškozenou předzahrádku p. Tomáše Koláčka.

4 Postup při zřízení věcného břemene firmě AGRO-STIX.

5 Zakoupení a ustavení autobusové čekárny na stanovišti „U Gandie“

6 Seznámení se závěrečným účtem DSO Cezava

7 Představení nového kronikáře

8 Zavedení vyvěšování smutečního praporu při úmrtí občanů obce Otmarov

                                      9 Zabezpečení vstupu do přečerpávací stanice odpadních vod č.1 (u Legy


 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. P. Marek Lízal P. Jan Kaplan


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 20,15 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian, v.r.


 


 


 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti