Zápis č. 3 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 22.01.2007 v Otmarově

 

Zasedání Zastupitelstva obce č.3 konané 22.01.2007


 

Přítomni : Florian Jan, Konečný Rudolf, Hrdý Vítězslav, Šabacký Petr, Minařík Pavel, Gregorovič Václav, Bednář Rostislav

Zapisovatel : Konečný Rudolf

Ověřovatelé zápisu : Doležal František, Koláček Josef


 

Program :                        

                                            1) Rozpočet obce pro rok 2007 [navýšení rozpočtu]

                                            2)Dodatek ke smlouvě 24/2006/1

                                            3)Smlouva s fy Synetix pro rok 2007[web.stránky obce]

3.1. Smlouva o dílo 225 807 – Otmarov – kanalizace / kanalizační přípojky

3.2. Smlouva o dílo 256 407 – Otmarov – kanalizace / autorský dozor

       1. Různé

4.1.)Inventura ke dni 31.12.2006

4.2.)Plnění připomínek občanů

4.3.)PRV – výhled na 10 let

4.4.)Finanční výbor-rozvaha-půjčka

4.5.)Uspořádání Tradičního setkání s důchodci

4.6.)Lega Inox-kácení stromů

 


 

Jednání ZO : Zastupitelé obce schválili počtem hlasů 7-0-0 program jednání VZ ZO.


 

K bodu 1) Seznámení s rozpočtem pro rok 2007, jeho skladba a podíl výstavby kanalizace. Oproti původnímu návrhu došlo k navýšení o 4 000,- Kč (neinvestiční transfery ze státního rozpočtu).


 

Rozpočet schválen počtem hlasů 7-0-0


 

K bodu 2) Seznámení pana starosty s dodatkem smlouvy o nakládání s odpadem mezi městem Klobouky u Brna a obcí Otmarov. Jedná se o navýšení dle Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě. ZO navrhuje pro rok 2007 zůstat u stávající firmy.


 

Dodatek ke smlouvě 24/2006/1 schválen Zastupitelstvem obce počtem hlasů 7-0-0


 

K bodu 3) Seznámení pana starosty s průběhem probíhajících prací na výstavbě kanalizace. Seznámení s výsledky 1. kontrolního dne všech zúčastněných složek a zástupců obce Otmarov (Florián, Konečný, Koláček) dne 16.01.2007. Seznámení občanů s odlišnostmi od stávajícího projektu, způsobených zahájením stavby.Vyžaduje to účast projektantské firmy – p.ing. Rampuly, autora projektové dokumentace, která zanese změny do projektu. Seznámení p. starosty vyústilo v diskuzi ohledně nutnosti platit projektanta z prostředků obce, jedná-li se o změny, které nastaly po odsouhlasení projektu. Zastupitelé trvají na nutnosti kontroly nad projekčními pracemi a požadují jejich provádění výslovně až po požadavku obce. V pokračující diskuzi uvádí pan Josef Koláček další skutečnosti, vedoucí ke tvorbě stávajícího projektu.

Zastupitelé obce schválili účast projektanta s výhradou výslovného vyžádání obce poměrem hlasů 7-0-0


 

K bodu 3.1. Byla projednána Smlouva o dílo č.225 807 – Otmarov -kanalizace/kanalizační přípojky


 

Zastupitelstvo obce ji schválilo počtem hlasů 7-0-0

K bodu 3.2. Byla projednána Smlouva o dílo 256 407 Otmarov-kanalizace / autorský dozor


 

Zastupitelé obce ji schválili počtem hlasů 7-0-0

 

K bodu 4) – Různé 4.1.) Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy s firmou Synetix ( zajištění webových stránek pro obec )- schváleno počtem hlasů 7-0-0


 

4.2.) Inventura ukončena ke stanovenému datu.

4.3.) Stížnost p. Winklera – vyřešena zasláním dopisu. Pan Winkler nemůže do budoucna řešit svod odpadové vody v odtoku, který je určen k odvodu dešťové vody. P. Pavel Koláček přislíbil vyčištění stružky pro odvod vody.

4.4.) Pozemek před domem č. 5 a jeho zaplevelení. Byl odeslán dopis vlastníkům nemovitosti (zůstal bez odpovědi), v tom smyslu, že je povinností majitele pozemku tento udržovat podle příslušného zákona.

4.5.) Program rozvoje venkova – bylo splněno všech 12 bodů z roku 1992. Výhled na 10-15 let, aby bylo možné čerpat dotace i do budoucna. Bude realizováno na mimořádné schůzce všech členů Zastupitelstva obce. Náměty je možno řešit rozesláním vypracovaného letáku všem občanům obce ( podle návrhu p. Žufana—Tichého.)

4.6.) Finanční výbor – návrh na zřízení půjčky, směrované k vypořádání stavby kanalizace. Diskuzní příspěvek p. Josefa Koláčka, směřující k příspěvku od obce Sokolnice a příspěvku od firmy Gold Real. S otázkou zainteresování firmy Lega-Inox ?

4.7.) Obec uspořádá pro důchodce „Tradiční setkání s důchodci“.Termín bude upřesněn. Zastupitelstvo obce souhlasí počtem hlasů 7-0-0.

4.8. ) Projednána žádost firmy Lega-Inox o vykácení stromů, rostoucích pod vedením vysokého napětí, kterou iniciovala firma E-ON.

Zastupitelé obce po diskuzi odsouhlasili tuto žádost počtem hlasů 7-0-0.


 

Diskuze : P. Gregorovič: podává stížnost na nedodržování dopravní kázně při přestupu cestujících v prostoru u váhy v Rajhradicích, kdy řidiči linky 509 nevyčkají příjezdu linky 63.


 

P. Pavel Minařík: nutnost přijmout opatření proti nepřiměřené rychlosti řidičů při průjezdu obcí. Předkládá 2 způsoby řešení – instalací radaru na měření rychlosti a její zobrazení a zejména nabídku firmy Czech Radar, a.s., která nabízí vytvoření autorizovaného dokladu o naměřené rychlosti s možností návaznosti na správní řízení.


 

P. Klimešová – požaduje přemístit reklamní vývěsní tabuli v rámci prováděné stavby kanalizace na obecní pozemek proti obchodu. Upozorňuje na znečišťování dětského hřiště.Stěžuje si na spalování odpadu v lokalitě p. Procházky a p. Janečka.


 

P. Žufan-Tichý – doporučuje stanovit závazné podmínky pro spalování. Dále upozorňuje na nebezpečí, které způsobují topoly podél Legy nad silniční komunikací, zejména pro procházející děti (padající větve), možnosti pádu stromu na dům, nebo na projíždějící auta.


 

P. Josef Koláček – vznáší dotaz, v jakém je stadiu dohoda mezi Gold Realem a obcí. Je u právníků (Šabacký). Požaduje , jako bod jednání, zařadit kontrolu usnesení z minulé schůze.


 

Usnesení ZO č. 3 přijaté na VZ ZO dne 22.01.2007


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

1. Program jednání

2. Rozpočet pro rok 2007

3. Dodatek ke smlouvě 24/2006/1

  1. Smlouvu s fy SYNETIX pro rok 2007

  2. Smlouvu o dílo 255 807 Otmarov-kanalizace/kanalizační přípojky

  3. Smlouvu o dílo 256 407 Otmarov-kanalizace/autorský dozor

4. Výsledek inventarizace ke dni 31.12.2006


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

1. Seznámení členů Zastupitelstva obce s výsledky inventarizace

2. Plnění připomínek občanů z posledního jednání [ stížnost p. Winklera,

stížnost na zaplevelení pozemku před domem č.5]

3. Plnění programu rozvoje venkova

4. Zvážení zřízení půjčky

5. Uspořádání „Dne pro důchodce“

6. Žádost o vykácení stromů v areálu fy LEGA INOX

7. Připomínky občanů v diskuzi:

- P.Gregorovič V. – nedodržování přestupní kázně řidičů dopravního systému

- P. Minařík P. – opatření proti překračování povolené rychlosti v obci

- P. Klimešová – přemístění vývěsní tabule, znečišťování dětského hřiště, Spalování odpadu

- P. Tichý – Žufan – nepovolené pálení odpadu, nebezpečné topoly podél fy LEGA INOX

  • P. Koláček J. – dotaz, v jakém stadiu je dohoda mezi Gold Real a obcí Otmarov a mezi obcí Sokolnice a obcí Otmarov, zařadit jako bod programu kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.


 

Ověřovatelé zápisu : P. Josef Koláček P. František Doležal


 

Zapsal: Rudolf Konečný


 

Začátek : 18,00 Konec : 20,25


 


 

Starosta obce : Jan Florian


 


 


 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti