Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 15, konaného dne 10.7.2008

 


 

Obec Otmarov Zápis č.15

Otmarov 56, 664 57 Měnín z veřejného zasedání ZO Otmarov 10.7..2008

                                                              Zápis č.15  z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 10.07.2008 v Otmarově
 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Vítězslav Hrdý Fatima Klimešová , Rostislav Bednář, Pavel Minařík,

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

 

Zapisovatel : Rostislav Bednář.
 

Ověřovatelé zápisu : P. Vítězslav Hrdý, p. Minařík Pavel
 

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.
 

Návrh programu jednání :

1) Rozpočtové opatření č.3

2) Žádost manželů Podlipných na napojení plynu na stávající plynovod

3) Žádost manželů Fišerových o vyjádření k zamýšlené stavbě rod. Domku na parc. č. 315

4) Různé

- Možnost změny územního plánu

- Kontejner na stavební odpad

- Příkopy

Zahájení Zasedání provedl pan starosta přivítáním zúčastněných, konstatoval, že počet Zastupitelů na Zasedání je pět a tudíž je počet dostatečný k tomu, aby Zastupitelstvo obce bylo usnášeníschopné. Poté vyzval Zastupitele obce, aby hlasovali o návrhu programu jednání.
 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 5 – 0 – 0
 

Jednání ZO :

ad 1) Rozpočtové opatření č. 3
 

Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3. RO č. 3 je součástí zápisu.

Hlasování o rozpočtovém opatření č. 3 : pro – proti – zdržel se 5 – 0 – 0
 

ad 2) Žádost manželů podlipných o napojení na stávající plynovod.
 

Starosta přednesl žádost manželů podlipných o napojení na stávající plynovod v obci. Zastupitelé rozhodli, že v současné situaci, kdy majitel stavební lokality GOLD REAL neplní dohodnuté podmínky, výstavby sítí v této lokalitě, obec nebude dávat souhlas s napojováním jednotlivých stavebníků na stávající plynovod. Zastupitelé obce Otmarov zaslali dne 20.7.2005 souhlasné stanovisko s budováním sítí v lokalitě GOLD REAL, kde podle přiložené dokumentace bude zbudován hlavní řad, na který se stavebníci budou připojovat. Vydáváním jednotlivých souhlasů s napojením na stávající plynovod by se tato koncepce porušila.Proto zastupitelstvo zamítlo uložení plynové přípojky do obecního pozemku. Starosta dá toto stanovisko písemně na vědomí manželům Podlipným.

Hlasování o žádosti o připojení manželů Podlipných na stávající plynovod . pro – proti – zdržel se 0– 5 – 0
 

ad 3) Žádost manželů Fišerových o vyjádření k zamýšlené stavbě rodinného domku na parc. č. 315.
 

Zastupitelstvo obce schvaluje typ rodinného domku dle projektové dokumentac, nedoporuje však zahájení stavby. Důvod je, že stavební úřad I stupně v Rajhradě pozastavil vydávání souhlasu s umístěním stavby do doby, než bude vyřešena situace s budováním sítí v celé lokalitě GOLD REAL. Starosta vyrozumí s tímto stanoviskem manžele Fišerovy dopisem.
 

Hlasování o žádosti manželů Fišerových.

pro – proti – zdržel se 5 – 0 – 0
 

ad 4) Různé

 

  • Zastupitelstvo obce projednalo dotaz paní Nové na úpravu územního plánu. Jedná se o zařazení zbylých částí parcel č.69,72,73/1,73/2 do zastavovacího plánu obce.Na těchto parcelách by vzniklo několik nových domů. Zastupitelé konstatovali, že na tak odpovědné rozhodnutí je třeba posudky různých odborníků(správci sítí, architekti atd.). Nicméně nevyloučili, že pokud to bude technicky možné a bude to v souladu se zájmy a možnostmi obce bude toto zapracováno do nového územního plánu obce.

  •  

Starosta opět upozornil na nekázeň při třídění odpadů, zejména stvebního, který se ukládá do velkoobjemového kontejneru. Bude zbudováno oplocení kolem tohoto kontejneru.
 

Neustále se opakuje problém se zarostlými příkopami odvádějícími dešťovou vodu z krajské komunikace. Většina občanů si před svými domy tento úklid zajišťuje sama. Několik občanů však nechává tyto příkopy zarostlé a tím zhoršují nejen funkci těchto příkop, ale zhoršuje se i vzhled obce. Návrh opatření je takový, že při sestavování rozpočtu na rok 2009, se vyčlení prostředky na údržbu příkopů.
 

Připomínka pí. Fatimy Klimešové na volně pobíhající psy v obci. Zastupitelstvo pověřilo starostu, zjistit zda by bylo možné tyto psy nechat odchytit a umístit na náklady majitele do útulku.
 

Pan Kordík upozorňuje na skládku stavebního materiálu na veřejných prostranstvích.Starosta promluví s majiteli tohoto uskladněného materiálu o jeho odstranění.
 

Pan Kaplan upozorňuje na nutnost zprovoznění poškozené výlepové plochy.Byla starostou přislíbena náprava.
 

Pan Koláček upozorňuje na situaci v majetkových poměrech v souvislosti s cestou u domu pí. Čechové.

Tato připomínka bude předmětem některého dalšího zasedání zastupitelstva obce
 

Návrh usnesení č.15

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:       1) Rozpočtové opatření č. 3

 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:   1) Napoení manželů Podlipných na stávající plynovod v obci.

                                      2)Zahájení výstavby rodinného domku manželů Fišerových
 

Zastupitestvo obce bere na vědomí: Dotaz paní Nové na podmínky změny územního plánu

Připomínky občanů- volný pohyb psů

- výlepová plocha

- skládka stavebního materiálu

- údržba příkopů

- třídění odpadů(kontejner)
 

Zapsal: Bednář Rostislav
 

Podepsal: Florian Jan - starosta
 

 

Zápis ověřili: Fatima Klimešová a pavel Minařík
 

Začátek schůze: 18.00 Konec schůze: 19.30

Datum zveřejnění:
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti