Zápis č.10 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 30.11.2007 v Otmarově

 

Zápis č.10

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 30.11.2007 v Otmarově


 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Petr Šabacký , Václav Gregorovič, Pavel Minařík.

omluveni : Rostislav Bednář [zaměstnání]


 

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

 

Zapisovatel : Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu : P. Vítězslav Hrdý, p. Václav Gregorovič


 

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.


 

Návrh programu jednání :

1) Dodatek ke smlouvě s firmou AVE, CZ

2) Místní vyhlášky

3) Návrh úpravy rozpočtu obce Otmarov pro rok 2008

4) Dobrovolný svazek CEZAVA – rozpočet pro rok 2008

5) Smlouva s firmou VAS- projednání návrhu smlouvy na provozování kanalizace

6) Různé

6.1. Poplatek pro školu v Chrlicích

7) Kontrola Usnesení č. 9

8) Závěr


 

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0


 


 

Jednání ZO :

ad 1) Seznámení s dodatkem ke smlouvě s firmou AVE, CZ pro rok 2008

( svoz odpadů). Navýšení ceny o 10%. Detailní seznámení s jednotlivými položkami dodatku.


 

Hlasování o návrhu : návrh schválen počtem hlasů 6 – 0 – 0


 

ad 2) Zavedení místních vyhlášek. Seznámení přítomných se zněním a účelem zaváděných vyhlášek.

 • vyhláška o odpadech

 • vyhláška o poplatcích ze psů

 • vyhláška o tříděném odpadu

 • vyhláška o konzumaci alkoholu a kouření na veřejných prostranstvích

 • vyhláška o pálení suchých odpadů (přes kritické období možnosti vzniku požárů od 15.07. do 15.08. v příslušném roce).

Znění místních vyhlášek bylo konzultováno s MV ČR, dosud nebyly elektronickou poštou potvrzeny v navrhovaném znění.


 

Hlasování o návrhu vydat tyto vyhlášky v tomto znění: návrh schválen počtem hlasů 6 – 0 – 0


 

ad 3) Návrh úpravy rozpočtu obce pro rok 2008. Pan starosta navrhuje přemístit částku ve výši 20-30 tis. Kč do místní správy, kde je navrhovaná částka podle jeho názoru podhodnocena, také ve srovnání s minulými roky. Rozpočet obce pro rok 2008 byl dán v plénu jen na vědomí, hlasovat o něm se bude na veřejném zasedání Zastupitelů obce ještě v prosincovém termínu roku 2007.


 

Nehlasováno.


 

ad 4) Seznámení zúčastněných s rozpočtem DSO Cezava. Rozpočet pro rok 2008 je vyrovnaný, byl vyvěšen na dobu 15 dnů před konáním valné hromady tohoto spolku, která bude 14.12.2007. Druhou částí příspěvku DSO Cezava je tabulka členských příspěvků členských obcí (obec Otmarov platí částku 12,- Kč na obyvatele).


 

Hlasování o návrhu odsouhlasit rozpočet DSO Cezava pro rok 2008 : 6 – 0 - 0


 

 

ad 5) Smlouva s firmou VAS o provozování kanalizace (návrh znění smlouvy byl projednán členy Zastupitelstva obce předběžně na mimořádné pracovní schůzce s ředitelem VAS p. Ing. Glocem). Seznámení zúčastněných se zněním smlouvy.

Na mimořádné pracovní poradě Zastupitelstva obce bylo navrhováno změnit trvání smlouvy na dobu neurčitou s určením výpovědní lhůty a stanovení výše stočného před podpisem smlouvy. Stanovení výše stočného nebyla před zahájením veřejného zasedání stanovena. Příčinou mohla být porucha na PC obce v příjmu elektronické pošty, jak uvedl pan starosta. V průběhu schůze byl telefonicky panem starostou kontaktován ředitel VAS p. Ing. Gloc, který navrhuje stanovit pro občany Otmarova cenu stočného na cca 40,- Kč / m3. Pokud bude firma VAS vykazovat ztrátu, do té doby bude obec nucena dofakturovat rozdíl mezi stočným ( vybraným od občanů) a vyfakturovanou ztrátou.

V nastalé diskuzi navrhuje p. Šabacký počkat do doby, než bude pevně stanovena cena za m3, protože při 100% při připojení občanů na kanalizaci bude obec dotovat rozdíl po dobu vyrovnání nákladů s výběrem stočného.

Zastupitelstvo obce navrhuje stanovit přesné znění bodu 2.7.projednávané smlouvy, který se jeví jako sporný a výši stočného v Kč/m3. Do doby, než budou oba sporné body začleněny do smlouvy, navrhuje hlasování odročit.

Do této diskuze vstoupil telefonicky ředitel VAS ing. Gloc, kterého kontaktoval pan starosta. Doplnil údaje, týkající se nákladů (173 tis. Kč na rok provozu) a při 50% připojení občanů by se stočné pohybovalo ve výši cca 64,- (šedesáti čtyř Kč/občan), při 80% připojení by se cena pohybovala rámcově v ceně 37,- Kč / občan, bez zisku pro provozovatele. P Gloc v horizontu dalších týdnů slibuje řešit tvorbu ceny ve spolupráci s obcemi Sokolnice a Telnice.


 

Výsledek hlasování o návrhu přijmout znění smlouvy včetně doplněných (telefonicky) údajů o výši stočného a doplnění údajů o výši fakturace 3 – 0 – 3. Návrh smlouvy nebyl schválen na základě Zákona o obcích, paragrafu 87.


 

ad 6). Různé.

6.1. Poplatek za žáka, navštěvujícího školu v Chrlicích. P. starosta zajistí podrobnosti, hlasovat o tomto bodu se bude v následujícím, prosincovém veřejném zasedání Zastupitelstva obce.


 

ad 7). Kontrola Usnesení č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 29.10.2007.

 • částečně trvá stížnost na hluk

 • odpadů na skládce podle p. Grolicha z č. 1 nepřibývá

 • asfaltový povrch na příjezdu k domu p. Motala prověří p. starosta

 • autobusová čekárna je ve výrobě, místo pro její umístění je připraveno

 • přístřešek před OÚ je dofinancován, v řešení je výroba


 

Připomínky ze strany občanů :

 • P. Josef Kordík – kritizuje ukládání trávy po sečení trávníku na hřišti „Na Rybníku“

 • P. Lauterbach – chce umístit odpadkový koš na zastávku autobusu „Otmarov chaloupka“ – odpadkový koš je součástí výbavy budované čekárny

 • P. Jan Kaplan – stížnost na řidiče č. 002413 dne 28.11.2007 v čase 11,04 hodin

 • P. Koláček Josef – požaduje zřídit billboard obce, plakátovací plocha pro volby


 


 

 


 

Usnesení ZO č. 10 přijaté na VZ ZO 30.11.2007


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje : 1) Program 10.VZ ZO Otmarov

2) Zavedení místních vyhlášek

3) Dodatek č.2 ke smlouvě s firmou AVE, CZ

4) Rozpočet DSO Cezava pro rok 2008


 

Zastupitelstvo obce neschvaluje : 1) Návrh smlouvy s firmou VAS na provozování kanalizace

 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • návrh úpravy rozpočtu obce Otmarov pro rok 2008

 • řešení poplatku za žáka, navštěvujícího školu v Chrlicích

 • kontrolu Usnesení č. 9

 • připomínky z řad občanů – p. Josefa Kordíka-ukládání posečené trávy „Na Rybníku“

 • p. Laterbacha-umístění odpadkového koše do čekárny zastávky „Otmarov-chaloupka“

 • p. Jana Kaplana-stížnost na řidiče autobusu č. 002413

 • p. Josefa Koláčka- zřídit obecní bilboard


 


 


 


 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. P. Vítězslav Hrdý, p. Václav Gregorovič


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,59 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 


 


 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti