Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 9, konaného dne 29.10.2007

 

Zápis č.9

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 29.10.2007 v Otmarově


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Rostislav Bednář, Petr Šabacký , Pavel Minařík

omluven : Václav Gregorovič [noční služba]

Vzhledem k účasti 6-ti Zastupitelů obce je veřejné zasedání usnášeníschopné

Zapisovatel : Rudolf Konečný

Ověřovatelé zápisu : P. Marek Lízal, p. Jan Kaplan

Hlasování o určení ověřovatelů zápisu : 6 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel se hlasování)

Návrh programu jednání :

1) Návrh rozpočtu pro rok 2008

2) Rozpočtové opatření č. 6

3) Zřízení inventarizační komise

4) Schválení rozpočtového výhledu na rok 2008 – 2017

5) Seznámení s osobou nové účetní

6) Podíl poplatku na zbudování ČOV Telnice obci Sokolnice

7) Přípojka splaškové kanalizace mnž. Tinzlových

8) Různé

8.1. Práce na zeleni – extravilánu

8.2. Kolaudační řízení kanalizace

8.3. Stížnost na hluk a nečistoty

8.4. Záměr p. Miloše Krejčího na výstavbu solární elektrárny v katastru obce

8.5. Návrh OZV 1 – 4

9)Kontrola usnesení z minulého zasedání

Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0

Jednání ZO :

Pan starosta zahájil veřejné zasedání seznámením s programem

ad 1 ) Pan starosta předal slovo k seznámení s návrhem rozpočtu pro rok 2008 předsedovi finančního výboru p. Pavlu Minaříkovi. Ten přednesl referát k návrhu rozpočtu pro rok 2008 a vyzval zúčastněné Zastupitele obce ke spolupráci při jeho tvorbě po ukončení veřejného zasedání.

Hlasování o návrhu : Vzhledem k tomu, že rozpočet pro rok 2008 není uzavřen, o návrhu nebylo hlasováno. ad 2 ) Pan starosta seznámil přítomné s důvody rozpočtového opatření č. 6 včetně podrobného komentáře k němu.Vesměs se jedná o položky při budování kanalizace – vícepráce a vyšší spotřeba materiálu. Jedná se o úhradu faktury firmě VHS, které se ZO rozhodlo uhradit již v dřívějším zasedání (č. 8).


 

Hlasování o návrhu rozpočtového opatření č.6 : 5 – 0 - 1

ad 3 ) Pan starosta navrhuje 3 – členné složení inventarizační komise:

Předseda : Rudolf Konečný

Členové : Rostislav Bednář a Pavel Minařík

Hlasování o návrhu složení inventarizační komise : 6 - 0 - 0

ad 4 ) Pan starosta předložil ke schválení rozpočtový výhled na roky 2008 – 2017, který byl na mimořádném zasedání zasedání ZO již projednán a není k němu připomínek.

Hlasování o návrhu rozpočtového výhledu 2008-2017 : 6 - 0 - 0


 

ad 5 ) Seznámení zúčastněných se změnou účetní. P. Kaplanová podává výpověď ke dni 31.10.2007. Pan starosta vyzdvihl zásluhy p. Kaplanové pro obec a poděkoval za dosavadní práci.

Na základě výzvy, kterou obec podala, se představily 2 zájemkyně, v užším výběru zůstala p. Iva Fasorová. P. starosta konstatuje, že splňuje veškeré podmínky, které pro výkon této funkce jsou nutné.

Nehlasováno.

ad 6 ) Seznámení zúčastněných s problémem obce Telnice, kdy starosta města Újezd u Brna odmítá uhradit poplatek, jako částečnou úhradu za zbudování ČOV v Telnici, adekvátně k napojení cca 10 rodinných domů. Pan starosta ve spolupráci s místostarostou sestaví odpověď pro starostu obce Telnice, kde bude vyjádřeno stanovisko ZO Otmarov. ( Ve smyslu, že podmínky budou totožné pro všechny zúčastněné.)

Hlasování o návrhu: 6 - 0 - 0

ad 7) Přípojka mnž. Tinzlových na hlavní řad kanalizace.

Pan starosta seznámil zúčastněné chronologicky s vývojem situace, kdy z původního záměru, který vycházel ze schválené projektové dokumentace napojit poslední dva domy, tedy dům p. Burdy a p. Tinzla přečerpáváním, se přešlo k možnosti gravitačního napojení domu p. Tinzla. Zastupitelé obce se vyjadřovali jednotlivě k problému a nakonec došli ke společnému závěru – přijmout variantu, kdy se nejprve zjistí stanovisko VAS k přímému napojení do koncové šachty (úkol pro projektantku kanalizace ing. Frantovou) a stanovisko plynárenské společnosti k problému křížení s plynovým potrubím buď přeložkou nebo vytvořením tzv. „shybky“ ( úkol pro obec).

Pan Tinzl nesouhlasí s názory Zastupitelů obce, tvrdí, že firma VHS umístila koncovou šachtu odlišně od projektu. Nepřiznává, že by pokyn k přeložce koncové šachty dal on nebo manželka. Toto tvrzení je v rozporu s prohlášením stavbyvedoucího p. Herůfka, který tvrdí, že při umístění koncové šachty vycházel z instrukcí mnž. Tinzlových ve snaze vyhovět jejich přání. Místostarosta p. Konečný posléze seznámil přítomné se všemi kroky, které obec učinila v souvislosti se snahou udělat pro všechny obyvatele obce stejné podmínky pro napojení do kanalizace.

V bouřlivé diskuzi, do které se postupně kromě mnž. Tinzlových zapojili všichni Zastupitelé obce, včetně p. starosty, se dospělo k závěru, pokusit se najít společné řešení pro oba již zmíněné domy tím, že by manželé Tinzlovi vedli domovní přípojku gravitačně do společného bodu s přípojkou p. Burdy a odtud, ze společné šachty by se splašky přečerpaly do koncové šachty – varianta č. 1.

Varianta č. 2 – řešit jen problém mnž. Tinzlových s diferencovanou úhradou Tinzlů a obce s tím, že obec uhradí napojení do šachty a Tinzlovi přeložku plynu. Problém byl odročen do 31.10.2007, kdy bude znám výsledek projednání s plynárenskou společností i firmou VAS.


 

ad 8) Různé


 

8.1. Práce projektantů na intravilánu obce Otmarov reprezentuje částka cca 25 000,- Kč, s vypracovanou projektovou dokumentací můžeme žádat o dotační program

( např.) na dětské hřiště, dobudování lokality od Čechů k rybníku apod. Otázka pro Zastupitele obce : přijmout projektové práce v celém rozsahu s výhledem na příští období . ( V současné době je dokumentace dotována z prostředků kraje).

Hlasování o návrhu – zadat kompletní dokumentaci - 6 -0 – 0

8.2. Předložení návrhu obecních vyhlášek:

Hlasování se nekonalo, konečná podoba vyhlášek je v současné době konzultována.

8.3. Stížnosti na hluk ( Janečkovi). Bude řešit kontrolní výbor a p. starosta z pověření Zastupitelů obce.

8.4. Žádost o souhlasné stanovisko pro zřízení solární elektrárny. Popis solární elektrárny o výkonu cca 1 MW s napojením do energetické sítě. Podrobný komentář k celé záležitosti podává žadatel p. Miloš Krejčí. Zastupitelé získají do příštího veřejného zasedání informace a zaujmou stanovisko, které žadateli, p. Miloši Krejčímu sdělí.


 

ad 9) Kontrola Usnesení ZO č. 8. Jednotlivé body splněny, otázka udržování žlabu pro odtok dešťové vody před pozemkem p. Doležala bude p. starosta řešit písemně.

Trvá úkol úpravy vjezdu u p. Winklera, přemístění tabule pro výlep plakátů a zamezení vjezdu pro nákladní vozidla pro firmu GOLD REAL.

Diskuze:

  • p. František Grolich upozorňuje na přibývání odpadu na skládce, zřízené po dobu budování kanalizace

  • p. Motal požaduje asfalt před vjezdem do domu, přislíbeno na středu 31.10.2007

  • p. Motal – poukazuje na plné kontejnery pro svoz tříděného odpadu na nově zřízeném stanovišti „u Legy“. Při současném stavu budou v rámci řešení situace přemístěny před Požární dům.

  • p. Koláček – v jakém stadiu je zřízení autobusové čekárny „u Čechmánků“- veškeré úkoly, vyplývající jsou splněny, čekárna byla objednána a čekáme na její dodání včetně montáže

  • p. Minařík – zastřešení (vybudování přístřešku) autobusové zastávky u Obecního domu směr Měnín

ad 10 ) Závěr

Usnesení ZO č. 9 přijaté na VZ ZO 29.10.2007


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

  1. Program jednání ZO

  2. Rozpočtové opatření č. 6

  3. Ustavení inventarizační komise

  4. Návrh rozpočtového výhledu pro roky 2008-2017

5) Podíl poplatku na zbudování ČOV Telnice obci Sokolnice

6) Zadání projektové dokumentace extravilánu obce


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

1 ) Návrh rozpočtu pro rok 2008

2 ) Změna účetní k datu 01.11.2007

3 ) Řešení problému napojení ke kanalizaci mnž. Tinzlových

4 ) Předložený návrh na úpravu obecních vyhlášek

5 ) Stížnost na hluk

6 ) Předložený návrh na zřízení solární elektrárny

7 ) Kontrolu Usnesení č. 8

8 ) Připomínky občanů v diskuzi :

- p. František Grolich-odpad na skládce

- p. Motal- dobudování asfaltu před vjezdem, plné kontejnery „u Legy“

- p. Josef Koláček- umístění autobusové čekárny

- p. Pavel Minařík- vybudování přístřešku zastávky u Obecního domu směr Měnín


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. p. Marek Lízal p. Jan Kaplan


 

Zapsal : Rudolf Konečný

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 20,10 hodin

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 


 


 


 

Datum zveřejnění:
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti