Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 22, konaného dne 27.7.2009

 

Zápis č.22

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 27.07.2009 v Otmarově


 


 

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný, Vítězslav Hrdý, Rostislav Bednář, Pavel Minařík

omluveni : Václav Gregorovič – služba

Fatima Klimešová - rodinné důvody

 

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

 

Zapisovatel : Rudolf Konečný


 

Ověřovatelé zápisu : Vítězslav Hrdý, Pavel Minařík
 

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.


 

Návrh programu jednání :

 1. Zahájení a návrh programu veřejného zasedání

 2. Rozpočtové opatření č. 04/2009 a 05/2009

 3. Úprava veřejně závazné vyhlášky č. 04/2007

 4. Projednání územního plánu obce od roku 2015

 5. Různé


 

Zastupitelé v hlasování odsouhlasili jak program veřejného zasedání, tak určené ověřovatele zápisu počtem hlasů 5 – 0 – 0 ( pro-proti-zdržel se )


 

 

 


 

Jednání ZO :

ad 1) Rozpočtové opatření č. 04/2009 a 05/2009


 

Pan starosta seznámil zúčastněné s rozpočtovým opatřením č. 4 a 5, které byly způsobeny prodejem hasičského vozidla a příjmem dotace 200 000,- Kč na výstavbu chodníku.


 

Hlasování o přijetí rozpočtových opatření č. 4 a 5 5 – 0 – 0 ( pro – proti – zdržel se )


 

ad 2) Obecně závazná vyhláška OZV č. 04/2007


 

Jedná se o obecně závaznou vyhlášku o spalování suchých rostlinných materiálů, konzultováno s MV ČR. Návrh prodlužuje dobu nad původně stanovené rozmezí 15.07. - 15.08. příslušného roku na rozmezí 01.07. - 15.08.


 

Hlasování o přijetí změny vyhlášky OZV 04/2007 5 – 0 – 0 ( pro – proti – zdržel se )


 

 

ad 3) Změny v územním plánu obce do roku 2015


 

Do roku 2015 jsou obce povinny provést buď :

 • změny Územního plánu

 • tzv. překlopení Územního plánu

 • nový Územní plán


 

Konzultováno s paní Hlaváčkovou z MÚ Židlochovice. Doporučeno vydat nový Územní plán. Projednána žádost p. Ing. Minaříka a použití parcely č. 135/1, která je plánována jako rezerva. P. Starosta se zavázal projednat parcelu č. 135/1 na Stavebním úřadě v Rajhradě.


 


 

Ad 4) Různé


 

 • kácení stromu – p. Tinzl, zatím nemá podánu žádost, Zastupitelstvo se tím nebude zabývat

 • projednána změna koeficientu při vybírání daní, závěr debaty byl, že nebudeme měnit daně

 • změna provozního řádu Provozního a sociálního objektu o zákazu kouření ve vnitřních prostorách

 • informace o instalaci radarů v obci – jsou zaplaceny a funkční- p. starosta

 • informace o probíhajích pracích na budovaném chodníku – práce probíhají podle stanoveného harmonogramu, budou dokončeny téměř s měsíčním předstihem s předáním akce 04.08.2009- p. místostarosta

 • úprava rybníku – akce byla dokončena poslední úpravou terénu – p. místostarosta

 • bylo projednáno uvažovat o omezení (zrušení) parkování vozidel na chodnících

 • byla projednána stížnost p. Raclové na vypouštění splašků do volné půdy. Stížnost bude řešena přestupkovou komisí na MÚ Židlochovice

 • byl projednán návrh na zrušení Usnesení č. 27/2005 o pronájmu rybníka


 

Hlasování o návrhu zrušit Usnesení č. 27/2005 o pronájmu rybníka 0 – 5 – 0 ( pro – proti – zdržel se )


 

 • na základě ústní žádosti p. Jiřího Vychodila ze dne 22.07.2009 o pořádání 1 rybářského závodu do konce roku 2009 v prostoru rybníka Zastupitelstvo mimořádně prominulo poplatek za pronájem vodní plochy pro tuto 1 akci do konce roku 2009.


 

Hlasování o návrhu mimořádně prominout pronájem za vodní plochu p. Jiřímu Vychodilovi pro pořádání 1 akce do konce roku 2009 5 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se )


 

Diskuze : p. Josef Koláček – dotaz, zda něco brání přidělování čísel popisných v obci chronologicky. P. Starosta v odpovědi sdělil, že přidělování čísel popisných je v kompetenci starosta obce..

 


 

Usnesení č. 22

přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 27.07.2009


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

 • Rozpočtové opatření č. 4/2009 a 5/2009

 • Změnu obecně závazné vyhlášky o spalování suchých rostlinných materiálů v bodě rozmezí zákazu spalování – nově od 01.07. - 15.08.

 • Zákaz kouření ve vnitřních prostorách Provozního a sociálního objektu „Pastvisko“

 • Prominout mimořádně poplatek za pronájem vodní plochy Provozního a sociálního objektu „Pastvisko“ p. Jiřímu Vychodilovi a to na 1 (jednu) akci v roce 2009


 


 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :


 

 1. Návrh na zrušení usnesení o pronájmu rybníka č. 27/2005


 


 


 

 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.


 

Vítězslav Hrdý  Pavel Minařík

 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,05 hodin Konec : 20,23 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Vyvěšeno : 29.07.2009

Sňato :


 

Datum zveřejnění:
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti