Zápis zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 19, konaného dne 23. 2. 2009

 


 

 

Zápis č. 19

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 23. 02. 2009 v Otmarově

Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný, Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová , Pavel Minařík, Rostislav Bednář

omluveni pracovními důvody jsou p. Václav Gregorovič ( služba do 18,30 hod.)

Účast občanů je dána podpisy na prezenční listině.

Zapisovatel : Rudolf Konečný

Ověřovatelé zápisu : P. Vítězslav Hrdý, p. Fatima Klimešová

Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.

Návrh programu jednání :

 1. Zahájení

 2. Rozpočtové opatření č. 1 / 2009

 3. Stížnost občanů na stav místní komunikace

 4. Projednání návrhu na výši vodného a stočného pro rok 2009

 5. Různé

 6. Závěr 

  Hlasování o návrhu programu jednání : pro – proti – zdržel se 6 – 0 – 0

Jednání ZO :

ad 1) Zahájení veřejného zasedání.

Pan starosta zahájil jednání přivítáním přítomných občanů, tentokrát v sále Společenského domu, vzhledem k předpokládané vyšší účasti občanů vzhledem k projednávání bodu 3. Určil zapisovatele a ověřovatele zápisu z tohoto jednání a nechal o tomto návrhu hlasovat. Zastupitelé posléze počtem hlasů 6 – 0 – 0 tento návrh odsouhlasili. Stejně tak počtem hlasů 6 – 0 – 0 odsouhlasili program veřejného zasedání.
 

ad 2) Rozpočtové opatření č. 1 / 2009
 

Pan starosta seznámil s důvody přijmout rozpočtové opatření č. 1 / 2009. Zastupitelé obce přijali toto rozpočtové opatření následujícím hlasováním : 

Hlasování k návrhu rozpočtového opatření č. 1 / 2009 pro – proti – zdržel se 6 – 0 - 0

ad 3) Projednání stížnosti skupiny občanů na stav místní komunikace

Pan starosta seznámil přítomné se stížností skupiny občanů na znečišťování místní komunikace. Jedná se o obyvatele domů po levé straně místní komunikace od firmy LEGA-INOX směrem k rybníku. Následně vyzval členy Zastupitelstva obce i občany k diskuzi na dané téma.

P. Bednář – domnívá se, že problém převážně způsobuje neexistující komunikace uvnitř zóny výstavby rodinných domů společnosti GOLD REAL. To zapříčiňuje dopravu a tím i znečišťování místní komunikace vozidly, přivážející stavební materiál. Tuto komunikaci se zavázal vybudovat p. Šmatera spolu s vybudováním sítí v této lokalitě a dosud tak neučinil.

P. Krejčí znečišťování komunikace dává do souvislosti s údajně špatným vybudováním kanalizace.

P. Konečný seznámil přítomné s úmyslem obce zrekonstruovat pravou část příkopy v souvislosti s odvodem dešťové vody a tím odstranění nepovolených vjezdů z místní komunikace k domům v lokalitě GOLD-REAL. Tímto opatřením se do značné míry odstraní znečišťování místní komunikace.

V další části diskuze vystoupili postupně p. Žufan – Tichý, p. Kaplanová, p. Škrob, p. Greiffenegg, p. Florian. Jejich příspěvky směřovaly k úpravě polní cesty, vyústěné na úrovni novostavby pana Hrdého s tím, že je třeba ji upravit alespoň provizorně vybagrováním a nanesením vrstvy štěrku.

P.Škrob a p.Pavel Minařík navrhují navézt zeminu do prostoru vjezdu na GOLD REAL v úrovni domu Čechových a znemožnit tak fyzicky vjezd tou to stranou.

Závěrem této diskuze navrhuje p. starosta přijmout alespoň dočasné opatření na řešení této stížnosti na výzvu p. Škroba: úpravu polní cesty alespoň na úroveň zadního traktu novostaveb a u domu p. Čechové zamezit vjezd do prostoru firmy GOLD REAL.

V 19,05 hod. se po skončené službě dostavil zastupil obce p. Gregorovič, stav členů Zastupitelstva obce je tímto okamžikem úplný.

Návrh znění tohoto bodu pro Usnesení :

Zastupitelstvo obce souhlasí s provizorním vyřešením zamezení znečišťování místní komunikace s ohledem na vývoj počasí do data 30. 05. 2009.

Zastupitelé obce odhlasovali počtem hlasů 7 – 0 – 0 znění této věty.

ad 4) Návrh výše vodného a stočného pro rok 2009

Cena u vodného byla pro rok 2008 stanovena na 28,03. Pro rok 2009 zůstává stejná, tedy 28,03 Kč. Cena stočného se zvyšuje o 1, 40 Kč na 29,65 Kč.

Zastupitelé hlasovali a odsouhlasili výši vodného a stočného pro rok 2009 počtem hlasů  7 – 0 - 0


ad 5) Různé.

 1. K výstavbě chodníku: je vypracována projektová dokumentace, je zajištěno financování, dotace z finančních prostředků kraje je podmíněna dokončením akce do termínu 30. 06. 2009.

 2. Informační panely pro měření rychlosti jsou momentálně ve stavu výběru firmy

 3. Pan starosta podal referát o práci pracovníků a zaměstnanců Obecního úřadu

 4. Současně podal účastníkům zasedání informaci o Tradičním setkání se seniory obce

 5. Seznámil s podanou stížností p. Petra Koláčka na shromažďování dešťové vody před jeho domem.


 Usnesení ZO č. 19 přijaté na VZ ZO Otmarov 23.02.2009

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1.Program jednání

2..Rozpočtové opatření č. 1 / 2009

3. Provizorní vyřešení k zamezení znečištění místní komunikace s ohledem na vývoj počasí do 30. 05. 2009

4. Výši vodného a stočného pro rok 2009 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Informaci o vývoji výstavby chodníku od firmy LEGA-INOX ke konci obce směr Měnín

 2. Informaci o vývoji instalace ukazatelů rychlosti v obci

 3. Stížnost pana Petra Koláčka ( odvodňovací příkop před domem)

Ověřovatelé zápisu: vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání

 

Zastupitelstva obce. Vítězslav Hrdý                             Fatima Klimešová

 

Zapsal : Rudolf Konečný 

Začátek veřejného zasedání 18,10 hodin Konec : 19,42 hodin

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian
 

Vyvěšeno: 04. 03. 2009

Sňato:


 

Datum zveřejnění:
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti