Zápis č.2 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 11.12.2006 v Otmarově

 

Zasedání Zastupitelstva obce č.2 konané 11.12.2006


 

Přítomni : Florian Jan, Konečný Rudolf, Hrdý Vítězslav, Šabacký Petr, Minařík Pavel, Gregorovič Václav, Bednář Rostislav

Zapisovatel : Bednář Rostislav

Ověřovatelé zápisu : Kordík Miroslav, Klimešová Fatima

 1. Program 1 Ustavení finančního a kontrolního výboru, pověření finančního výboru předložením návrhu na odměny zastupitelům a návrhu rozpočtu obce pro rok 2007. Pravidla rozpočtového provizoria dle návrhu rozpočtu pro rok 2007.

2 Jednací řád Zastupitelstva obce

3 Poplatky za odpady v roce 2007 – obecně-závazná vyhláška

4 Výsledek inventarizace majetku obce ke dni 30.11.2006

5 Rozpočtové opatření č.6 a 7

6 Různé – zrušení členství obce v DSO Židlochovicko

   • zahájení výstavby kanalizace v obci, finanční zajištění akce

   • odměny Zastupitelům obce

   • schválení soukromého vozidla ke služebním cestám

   • pověření starosty obce Zastupitelstvem k provádění rozpočtového opatření před schválením na veřejném zasedání Zastupitelstva obce

   • prominutí nájemného p. Musilovi za rok 2006 Pastvisko

Jednání :

 1. Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na rok 2007, který bude zveřejněn na úřední desce. Zastupitelstvo obce schvaluje do doby schválení rozpočtu na rok 2007 pravidla rozpočtového provizoria dle návrhu rozpočtu pro rok 2007.

Zastupitelstvo obce ustavilo kontrolní a finanční výbor počtem hlasů 6-0-1.

Kontrolní výbor- předseda : Gregorovič Václav. Členové : Hrdý Vítězslav, Klimešová Fatima

Finanční výbor : předseda : Minařík Pavel. Členové : Bednář Rostislav, Koláček Josef


 

       1. Zastupitelstvo obce schvaluje počtem hlasů 7-0-0 jednací řád ZO, kterým se bude řídit v příštím volebním období

       2. Výsledek inventarizace ke dni 30.11.2006 byl schválen Zastupitelstvem obce počtem hlasů 7-0-0

       3. Zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 7-0-0 částku 450,- Kč na občana jako poplatek za odpady v roce 2007, počtem hlasů 6-1-0 jednorázové zaplacení do 30.04.2007

       4. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.6 počtem hlasů 7-0-0 a rozpočtové opatření č.7 počtem hlasů 7-0-0

       5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem rozpočtu na rok 2007

       6. Zastupitelé obce schválili počtem hlasů 6-0-1 zrušení členství obce v DSO Židlochovicko

       7. Zastupitelstvo obce schvaluje počtem hlasů 7-0-0 používání soukromého vozidla ke služebním cestám

       8. Zastupitelé obce schválili počtem hlasů 7-0-0 pověření starosty obce k provádění rozpočtového opatření do výše 10 000,- Kč před schválením na veřejném zasedání Zastupitelstva obce.

       9. Zastupitelé obce schválili počtem hlasů 7-0-0 odměny Zastupitelům pro rok 2007 ve výši 215 000,- Kč. Starosta 9 240,- Kč, místostarosta 7 650,- Kč měsíčně.

       10. Zastupitelé berou na vědomí připomínku pana Winklera k vyřešení problému odtokové příkopy mezi jeho pozemkem a pozemkem pana Pavla Koláčka.


 

Usnesení z veřejné schůze Zastupitelstva obce Otmarov č.2 konané dne 11.12.2006


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

1) Program jednání

       1. Pravidla rozpočtového provizoria dle návrhu rozpočtu pro rok 2007.

Kontrolní a finanční výbor.

       1. Jednací řád obce pro příští volební období

       2. Výsledek inventarizace obce ke dni 30.11.2006

       3. Výše poplatku za odpady a způsob placení

       4. Rozpočtové opatření č.6 a 7

       5. Návrh rozpočtu pro rok 2007

       6. Zrušení členství v DSO Židlochovicko

       7. Používání soukromého vozidla pro služební cesty

       8. Pověření starosty obce k provádění rozpočtového opatření do 10 000,- Kč

       9. Odměny Zastupitelům pro rok 2007


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :


 

připomínku p. Winklera k vyřešení problému odtokové příkopy mezi pozemkem jeho a p. Pavla Koláčka


 

Ověřovatelé : Klimešová Fatima Kordík Miroslav


 

Zapsal : Bednář Rostislav


 

Starosta obce : Florian Jan


 

Začátek zasedání : 18,00 hodin

Konec zasedání : 20,00 hodin


 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti