Nabídka:
Obecně závazná vyhláška obce Otmarov č.2/2005

Obec Otmarov na základě zastupitelstva obce dne 25.11.2005 podle § 29, odst. 1, písm.o)  bod 1 Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3, písm.d a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 Zákona č. 128/200 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů vydává obecně závaznou vyhlášku
„Požární řád obce“
 
 
Článek 1.
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Otmarov upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15, odst. 1 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně ve znění  pozdějších předpisů.
 
 
Článek 2.
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci.
 
Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu obce odpovídá obec Otmarov, z předpisů o požární ochraně.
Ochrana životů , zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce není zajištěna jednotkou SDH obce podle čl. 5 této vyhlášky. Jednotka SDH není v obci ustanovena vzhledem k tomu, že SDH nevlastní potřebnou výstroj a výzbroj k zásahu. Požární ochrana je zajištěna jednotkami SDH dle Požárního poplachového  plánu Jihomoravského kraje a závislosti na stupni poplachu. Tyto jednotky jsou uvedeny v příloze č. 1 nebo ve výpisu z Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje, který obec obdrží od HZS JMK.
K zabezpečení úkolů požární ochrany obec Otmarov pověřuje zastupitelstvo obce projednat stav požární ochrany v obci minimálně 1x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech, majících vztah k požární ochraně.
 
 
Článek 3.
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetele na místní podmínky.
 
Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
-         manipulace s pohonnými hmotami plynovými nádržemi.
Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena zřízením požární  hlídky v objektu. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob je v odpovědnosti provozované živnosti nebo podniku.
Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
-         období sucha, letní a žňové období, pálení slámy a suché trávy.
Požární bezpečnost je v tomto období zabezpečena zákazem rozděláváním ohňů a zákazem této požárně nebezpečné činnosti. Tímto ustanovením nesmí být dotčeno Nařízení kraje dle § 27, odst. 1, písm. f), bod 1 zákona o požární ochraně, respektive vychází z tohoto ustanovení
 
Článek 4.
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
 
Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce Otmarov je zabezpečeno ohlašovnami požáru, uvedených v čl. 7 této vyhlášky.
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Otmarov je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v příloze č. 1.
 
 
Článek  5.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů, požární hlídka.
 
Obec Otmarov nemá zřízenou jednotku SDH, protože nemá  pro ni potřebnou výzbroj a výstroj pro zásah u požáru. Obec má zřízenou požární hlídku v počtu 4 členů SDH (velitel + 3 členové ). Při vyhlášení požárního poplachu členové hlídky se co nejrychleji dostaví do hasičské zbrojnice.
 
 
Článek 6.
Přehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky pro jejich trvalou použitelnost.
 
Obec Otmarov stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů:
-         přirozené zdroje: obec nemá
-         umělé zdroje:  1.   Vodní nádrž na Pastvisku o rozměrech 20 x 60 m       
                                    a objem cca 1200 m3 vody, přístupná po zpevněné obecní cestě od                                                                       
                                    firmy LEGA -  INOX, s.r.o. směrem k Vladimírovu cca 400m.
2.      Hydrantová síť obecního vodovodu o průměru 80 mm.
Hydranty jsou umístěny cca 200m od sebe a jsou zakresleny na katastrální mapě s vyznačení čísla a jeho majitele. Plének umístění hydrantů je nedílnou součástí této OZV a tvoří přílohu č. 2. Plán umístění hydrantů je také vyvěšen v hasičské zbrojnici.
 
 
Článek 7.
Seznam ohlašoven požáru a povinnosti občanů při vzniku požáru.
 
Ohlašovna požáru je:
1.      v místní prodejně smísešeného zboží – Tel. číslo  574232277
2.      na obecním úřadě                             - Tel. číslo 547229360
3.      na firmě LEGA – INOX, s.r.o.         – Tel. číslo 544423911 
4.      veřejná telefoní stanice u prodejny    
Občan, který zjistí požár, má povinnost neodkladně toto oznámit na výše uvedená telefoní čísla a pokud nedostane telefoní spojení, ihned volat na telefoní číslo 150 HASIČI ( možno volat z veřejné telefoní stanice ).
 
 
 
 
Článek 8.
Způsob požárního poplachu
 
Vyhlášení požárního poplachu se v obci provádí:
-         přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty ( 25 sec. tón - 10 sec pauza – 25 sec. tón - 10 sec. pauza – 25 sec. tón ) signálem „Požární poplach“ ( vypínač je na prodejně )
-         zvoněním zvonu na věži obecní kaple ( 2 minuty )
-         v případě poruchy těchto technických zařízení – houkání klaksony osobních aut
 
 
Článek 9.
Účinnost závazné vyhlášky
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 27.prosince 2005.
 
Josek Koláček - starosta                                                                                                                                    Rostislav Bednář - místostarosta