Nabídka:




Obecně závazná vyhláška obce Otmarov č. 1/2005

Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob v obci Otmarov.
 
            Zastupitelstvo obce Otmarov se na svém veřejném zasedání dne 1.7.2005  usneslo vydat v souladu s § 29 ods.1 písm.o), zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v úplném znění č. 67/2001 Sb. a vyhl. MV č. 246/2001 (vyhláška o požání prevenci ) a podle § 10. , písm. A) a § 84, odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 sb. o obcích v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku.
 
            Obsah:
1.      Účel.
2.      Vymezení druhu akcí.
3.      Stanovení podmínek požární bezpečnosti.
4.      Preventivní požární hlídka.
 
1.Účel
 
Účelem této vyhlášky je stanovit vymezení druhu akcí, kterých se zúčastňuje větší  počet osob
a stanovit podmínky pro zabezpečení požární bezpečnosti při konání těchto akcí.
 
2.Vymezení druhů akcí
 
            Za akci s účasti většího počtu osob lze považovat takovou, při které se sejde 120 a více  
            osob
 
3.Stanovení podmínek požární bezpečnosti
 
3.1  Každý, kdo požádá některou z výše uvedených akcí, je povinen tuto akci ohlásit na  
       obecním úřadě 15 dnů před konáním akce.
3.2   Každý pořadatel organizující uvedenou akci je povinen ustanovit na základě § 13                
        zákona o OP „Preventivní požární hlídku“ ( PPH ). Počet členů PPH stanoví obecní úřad.
3.3      Obecní úřad ( kontrolní výbor ) má právo kontroly zabezpečení těchto úkolů
3.4      Ú kolem preventivní hlídky je:
- dohlížet na dodržování požárních předpisů
- v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob ( zabránit 
   panice, uvolnit únikové východy )
- přivolat jednotku PO
- zúčastnit se likvidace požáru
3.5   Za tímto účelem provede před zahájením akce:
        - seznámením charakteru akce
        - seznámení se s charakterem objektu, v němž bude akce probíhat
        - provede kontrolu požárně bezpečnostních zařízení v objektu
        - provede použitelnost a dostupnost prostředků pro zásah
        - přístupnost únikových východů a volnost únikových cest
        - prověří možnost vyhlášení požárního poplachu ( siréna, zvon )
        - zjištěné skutečnosti zapíše do požární knihy objektu.
 
 
3.6    Během akce a po jejím skončení se PPH zaměřuje na:
  - provádění požárního dohledu (kouření na vyhrazených místech, používání topidel, atd.)
  - po skončení akce provede prohlídku všech míst objektu, kde by mohlo dojít ke vzniku
    požáru
  - preventivní požární hlídka odchází z objektu jako poslední.
 
4.Preventivní požární hlídka.
 
-         V průběhu akce musí být každý člen PPH viditelně označen
-         Pokud PPH vykonává člen sdružení občanů působících v na úseku PO, doporučuje se tuto činnost vykonávat ve vycházkovém stejnokroji
-         Členové PPH se během akce chovají důstojně a nesmí používat alkoholistické nápoje
-         Členové PPH se podrobí poučení pro výkon této činnosti před zahájením akce, poučení provede odborně způsobilá osoba nebo technik PO
-         U členů PPH, kteří jsou opakovaně určeni pro výkon v této hlídce,provrde se odborná příprava 1x ročně.
 
5.Závěrečná stanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.8.2005
 
 Koláček Josef – starosta                                                                                           
 Bednář Rostislav - místostarosta