Rozpočet 2010

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY :
paragraf : položka : text :  v tis. Kč položka
0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 240,00
0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činn. 20,00
0000 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů 20,00
0000 1121 Daň z příjmů práv. osob  260,00
0000 1122 Daň z příjmu práv.osob za obce 30,00
0000 1211 D P H 470,00
0000 1337 Poplatek za likvidaci komunál. odpadu 107,00
0000 1341 Poplatek ze psů 2,70
0000 1361 Správní poplatky 0,50
0000 1511 Daň z nemovitostí 240,00
0000 4112 Ni ř.transf.ze st.rozp. v rámci souhr.dot. 79,80
Daňové příjmy c e l k e m tis. Kč 1470,00
2119 Ostat. záležitosti těžeb. průmyslu a energ. 9,00
2343 příjem z úhrad podle §32a horního zákona 9,00
2310 Pitná voda 22,00
2132 příjmy z pronáj. ost. nemov. a jejich části 7,00
3122 přijaté příspěvky na pořízení DM 15,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 8,00
2132 příjmy z pronáj. ost. nemov. a jejich části 8,00
3341 Rozhlas a televize 0,50
2111 příjmy z poskyt. služeb a výrobků 0,50
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 10,00
2132 příjmy z pronáj. ost. nemov. a jejich části 10,00
3613 Nebytové hospodářství 25,00
2132 příjmy z pronáj. ost. nemov. a jejich části 25,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj  9,00
2131 příjmy z pronájmů pozemků 9,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1,70
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1,70
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3,00
2112 příjmy z prodeke zboží (pytle) 0,20
2324 přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 2,80
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 20,00
2324 přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 20,00
6171 Činnost místní správy 0,50
2112 příjmy z prodeje zboží 0,50
6310 Příjmy a výdaje z úvěr. Finanč. operací 8,00
2141 příjmy z úroků z bank.účtů 8,00
Nedaňové p ř í j m y celkem tis. Kč 116,70 116,70
Rozpočtové příjmy celkem : 1586,70 1586,70
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 0,50
5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 0,50
2212 Silnice  400,00
5139 nákup materiálu j. n. 5,00
  5171 opravy a udržování   5,00
6121 budovy,haly,stavby 390,00
2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 30,00
/Chodníky, parkoviště, cykl.stezka, odst.plocha/
  5021 ostatní osobní výdaje   5,00
  5139 nákup materiálu j.n.   5,00
5169 nákup ostat. služeb 5,00
5171 opravy a udržování 15,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 11,50
5193 výdaje na dopravní územní obslužnost 11,50
2310 Pitná voda 15,00
6121 budovy, haly a stavby 15,00
2321 Odvádění a čisť. odpad. vod a nakládání s kaly 145,00
5139 nákup materiálu j.n. 1,00
5141 úroky vlastní 88,00
5154 elektrická energie 5,00
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 1,00
  5171 opravy a udržování   50,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 2,00
5021 ostatní osobní výdaje (kronika) 2,00
3326 Pořízení,zachov.a obn. hodnot míst.kultu,nár. a hist. 15,00
/kaplička/
5154 elektrická energie 14,00
5171 opravy a udržování 1,00
3341 Rozhlas a televize 10,00
5169 nákup ostat. služeb 1,00
5171 opravy a udržování 9,00
3399 Záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků 7,00
5175 pohoštění 3,50
5194 věcné dary 3,50
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 45,00
5021 ostatní osobní výdaje 18,00
5139 nákup materiálu j. n. 2,00
5151 studená voda 1,00
5154 elektrická energie 12,00
5169 nákup ostat.služeb 2,00
5171 opravy a udržování 10,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 25,00
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,00
5139 nákup materiálu j. n. 5,00